↑ Вгору

Реферат на тему

Методи географічних досліджень


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

РЕФЕРАТ

на тему:

Методи географічних досліджень

Географічне дослідження включає в себе практично всі основні методи
наукового дослідження: метод аналізу та синтезу, літературний метод,
метод узагальнення тощо. Однак, для географічної науки найбільштиповими
і характерними є такі методи дослідження як: спостережяння, аерокосмічні
методи, моделювання, геофізичний метод, експедиційні дослідження,
картографічний методи.

В даному рефераті спробую коротко їх розглянути.

Особливості методів вивчення географії визначаються локальним і
комплексним характером її предмета.

Під методом у широкому значенні слід розуміти спосіб пізнання явищ
природи і громадського життя з метою побудови й обґрунтування системи
знань. У більш вузькому розумінні метод – це регулятивна норма чи
правило, визначений шлях, спосіб, прийом рішень задачі теоретичного,
практичного, пізнавального, управлінського, життєвого характеру.

Картографічний метод дослідження - метод наукового дослідження, у якому
карта виступає як модель досліджуваного об'єкта і проміжна ланка між
об'єктом і дослідником. Картографічний метод дослідження включає:

- опису по картах;

- графічні побудови: профілі, блок-діаграми й ін.;

- виміру по картах, математичну обробку цих вимірів і т.д.

Розрізняють дослідження з окремих карт і по серіях карт різної тематики,
різночасним і різномасштабним.

Отже, картографічний метод дозволяє вивчати закономірності просторового
розміщення і розвитку територіальних комплексів шляхом складання і
використання географічних карт.

Аерокосмічні методи — це дослідження і картографування Землі за
допомогою літальних повітряних чи космічних апаратів. Виділяють
фотографічні, електронні, геофізичні і візуальні аерокосмічні методи.

Одним з провідних методів географічного дослідження залишаються
спостереження. Маршрутні і майданні, періодичні і безупинні, стаціонарні
і дистанційні, вони дають важливі фактичні дані про географічні об'єкти,
їхньому розвитку, змінах.

Порівняльний підхід дозволяє виявити подібності і розходження процесів,
властивостей і станів географічних об'єктів, скласти їхньої
класифікації, а також прогноз їхніх змін. Історичний підхід дозволяє
шляхом вивчення минулих станів об'єкта і порівняння їх із сучасним
станом пояснити його унікальні риси.

Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень визначати
залежність між компонентами природи, населення і господарства, а також
давати їхню порівняльну характеристику.

Моделювання дозволяє вивчати розвиток географічних об'єктів, процесів і
явищ за допомогою їхніх моделей. Виділяють моделювання графічне,
математичне і машинне (за допомогою ЕОМ). Головним джерелом географічної
інформації були і залишаються географічні карти, хоча зараз вони часто
зберігаються в пам'яті ЕОМ і є частинами геоінформаційних систем, що
одержують інформацію із супутників і з численних метеостанцій, що
включають банки даних, що містять звіти про результати праці багатьох
дослідницьких колективів. Для школяра важливі географічні атласи,

ажливі географічні атласи,
словники, енциклопедії, довідники, географічні описи, що містяться в
численних книгах і журналах.

Експедиційні дослідження

Польові роботи - збір відомостей про досліджувану територію
безпосередньо на місцевості. Польові роботи - основний і самий древній
метод наук про Землю.

Польовим роботам передує вивчення літератури про досліджувану територію,
матеріалів минулих досліджень, карт, аеро- і космічних знімків.

Термін застосовується незалежно від того, у яких природних умовах
проводяться дослідження: у поле, у лісі, у горах і т.д.

Комплексний метод як метод географії. Дотепер говорилося про предмет,
досліджуваному географією. Але географія, як і всяка інша наука,
характеризується ще своїми особливими методами вивчення. У чому ж
складаються їхньої особливості?

Комплексність самого предмета географії вимагає комплексного методу його
вивчення. При характеристиці поверхні Землі в цілому і її частинах
географ з'єднує в єдиний комплекс географічне положення даного місця,
рельєф, гідрографію, клімат, тваринний і рослинний світ, населення, його
побут і діяльність — і все це бере в єдності, у синтезі.

Навіть коли в географії вивчається окремий об'єкт, наприклад, ріка, то і
тоді цей об'єкт зв'язується з іншими. Так при вивченні ріки з'ясовується
рельєф і геологічна будівля місцевості, через яку вона протікає, тому що
від цього залежить величина нахилу, напрямок і швидкість течії, характер
дна, берегів, долини. Клімат впливає на водяний режим ріки, на її
роботу. Існує взаємо зв'язок між рікою, з одного боку, і рослинністю і
тваринами, з іншої. Але особливо важливо для географії розгляд ріки у
відношенні до людського суспільства: як люди використовують ріку, як
вони будують греблі, гідростанції, канали, змінюють ріку у своїх
інтересах.

Комплексність і локальність предмету географії обумовлюють винятково
велике значення картографування у вивченні географії. Глобус, карта і
план є дуже зробленими способами показу розміщення на поверхні Землі
географічних комплексів і взаємини їхніх елементів.

Генетичний метод - метод дослідження явищ чи предметів, заснований на
аналізі процесу виникнення, становлення, послідовності стадій його
розвитку.

Генетичний метод припускає зведення різноманіття явищ до фундаментальних
вихідних елементів і виведення з них досліджуваного явища.

Геофізичні методи - методи вивчення надр Землі, засновані на тому, що:

- магнітне поле і поле тяжіння Землі змінюються в залежності від її
внутрішньої будівлі;

- пружні коливання й електричні струми поширюються неоднаково в різних
гірських породах і т.д.

За результатами вимірів швидкості поширення пружних коливань (сейсмічних
хвиль), електричної провідності порід, напрямку і напруженості
магнітного поля і поля сили ваги робляться висновки про будову земних
надр, недоступних для безпосереднього спостереження.

Використання геофізичних методів вимагає польових робіт зі спеціальним
устаткуванням. Геофізичні методи широко використовуються при пошуках і

ах і
розвідці корисних копалин, особливо нафти і газу.

Дистанційні методи

Від лат. distantia – відстань. Дистанційні методи - методи вивчення
Землі й інших космічних тіл з повітряних чи космічних літальних
апаратів. До складу дистанційних методів входять аерознімання, космічна
зйомка, дешифрування знімків, а також візуальні спостереження: огляд
території спостерігачем з борта літального апарата.

Список використаної літератури:

Жупанський Я.І. Методологія географічної науки. – К., 2000.

Ковальський Р.С. Предмет і метод географічної науки. – К., 1999.

PAGE

PAGE 2


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності