↑ Вгору

Реферат на тему

Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат

на тему:

Розвиток науки і техніки після ІІ світової війни

У другій половині XX ст. людство зробило величезний крок в оволодінні
таємницями природи та їхньому практичному застосуванні. Відкриття і
мирне використання атомної енергії, освоєння космосу, поява нових
технологій змінили організацію та управління виробництвом. Корінний
переворот у продуктивних силах суспільства, коли наука перетворилася на
безпосередню продуктивну силу, дістав назву науково-технічної революції
(НТР).

Початком НТР вважають 50-ті pp., коли стали до ладу перші атомні
електростанції, було запущено перший супутник Землі, розпочалося
використання у промисловості електронно-обчислювальних машин. Характерні
риси НТР: універсальність (охоплює всі галузі) і пришвидшення
науково-технічних перетворень (скорочує час між відкриттям і
впровадженням).

Розгортання НТР привело до активізації соціально-економічних процесів у
світі. Наука, що раніше виступала лише як джерело нових технічних ідей,
перетворилася на безпосередню виробничу силу. Виробництво ставило
завдання перед наукою, а наука пропонувала нові технології виробництву.

Якщо на першому етапі НТР тільки робилися перші кроки в цьому напрямі,
то на другому етапі, у 60-ті pp., масовою стала автоматизація
виробництва: широко використовувалися роботи, автоматизовані системи
управління виробництвом.

Від початку 80-х pp. настав третій етап НТР. Автоматизація та
роботизація виробництва досягли такого рівня, що робітник дедалі більше
відходив від процесу виготовлення продукції та здійснював лише
регулювання і контроль виробничого процесу.

У всіх сферах життя людей відбуваються перетворення. Основними
енергоносіями в різний час були вугілля, нафта, газ. Проте їхні запаси
не безмежні, тому вчені працюють над використанням інших видів енергії,
зокрема ядерної. Ведуться пошуки шляхів широкого застосування енергії
води, сонця. У природі є величезна кількість ресурсів, але далеко не
завжди можливо знайти матеріали, що повністю задовольняли б вимоги
людей. Тому завдяки досягненням науки з'явилися синтетичні замінники,
які широко використовуються в побуті й на виробництві.

Величезні можливості має сучасна медицина, особливо після відкриття
антибіотиків і створення діагностичних апаратів.

Винайдення комп'ютера вважають одним із найбільших досягнень людства і
прирівнюють до відкриття вогню й колеса. Мік-роелектроніка відкриває
величезні можливості для інтелектуалізації праці представників
величезної більшості професій. Слідом за мікроелектронікою починають
стрімко розвиватися біотехно-логія, а також технологія створення
матеріалів із заздалегідь заданими властивостями.

Удосконалюються системи транспорту і зв'язку. Невід'ємною частиною життя
більшості жителів Землі стало телебачення. Супутники зв'язку зробили
засоби масової інформації глобальними.

Значна частина людей у розвинених країнах уже не уявляє свого життя без
Інтернету — світової системи інформації. З цього випливає, що наукова і
технічна революція принципово змінила обличчя суспільства, уможливила

ила обличчя суспільства, уможливила
дедалі більше задоволення потреб усіх його членів.

Небувало швидкий розвиток науки, її взаємодія як з матеріальним
виробництвом, так і іншими видами діяльності, перетворення науки в
безпосередню продуктивну силу. Наука не тільки перетворилася в одну з
провідних сфер людської діяльності, а й стала одним з інтеграційних
чинників виникнення міжгалузевих систем господарства, як національних,
так і світових. Подібний прорив став можливим завдяки сучасним системам
освіти та великим затратам на наукові дослідження. Особливо великі
досягнення в сфері освіти і наукових досліджень мають США, Японія, ФРН,
Франція, Великобританія, малі промислово розвинуті країни Європи. Стало
цілком очевидним, що для передових країн наявність наукового потенціалу
і високоосвічених кадрів є значно ціннішим економічним ресурсом, ніж
будь-який вид мінеральної сировини, а капіталовкладення в науку - це
капіталовкладення в майбутнє.

Всеосяжність НТР, яка охоплює не тільки матеріальне виробництво, а й
обслуговування, побут, культуру впливає на психологію і ментальність
жителів передових країн. Масштаби цього процесу вражаючі. Так, якщо
спеціалісти можуть пишатися масовим застосуванням роботів, які?
використовуються для виготовлення кузовів автомобілів або панелей
телевізорів найвідоміших марок, то звичайна людина може оцінити здобутки
НТР, маючи можливість негайно зателефонувати з найближчого
телефону-автомата в будь-який кінець світу, за хвилину розрахуватися в
магазині за цілий кошик товарів за допомогою електронної кредитної
картки або без зволікань перерахувати гроші партнеру в інший кінець
світу.

3. Корінним чином змінюється технічна і технологічна база господарства
світу. НТР розвивається і вглиб - освоюються мікросвіт атома, генна
інженерія, нові фізико-хімічні процеси; і вшир - в нових технічних
конструкціях поєднуються традиційні механічні та електричні системи з
мікропроцесорною технікою, системи управління - з мережами ЕОМ
електронного в'язку та кібернетичними пристроями.

Про сучасний стан технічної і технологічної оснащеності тієї чи іншої
країни можна зробити висновок, виходячи з обсягів виробництва та
застосування ЕОМ і наукоємної продукції в цілому. На сьогодні понад 50 %
обсягу виробництва цих галузей припадає на США та Японію.

Науково-технічна революція впливає і на зміни в розміщенні господарства
світу. Так, географія промисловості, що склалася під впливом чинників,
які діяли наприкінці XIX - першій половині XX ст. доповнюється такими
новими рисами.

Відбулася переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості
від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту
кінцевого продукту. Більшість промислових районів, що нині найбільш
динамічно розвиваються, якраз не мають сировинних баз. Так, Японія,
Франція, Італія, Республіка Корея на 9/10 залежать від довозу
енергоносіїв, мінеральної сировини, але мають потужну енергетику і важку
промисловість. Добувна промисловість зберігає провідне значення тільки в
нових ресурсних районах окремих розвинутих країн (Канада, Австралія, ПАР

нових ресурсних районах окремих розвинутих країн (Канада, Австралія, ПАР
тощо), в країнах, що розвиваються, та деяких постсоціалістичних країнах
(Росія, Казахстан тощо).

Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й
інших видів економічної активності, стали осередки і території з
передовою наукою та освітою. Територіальне поєднання освіти, науки,
наукоємних виробництв стало типовим для великих столичних агломерацій і
провідних промислових районів економічно розвинутих країн. В США - це
райони Промислового поясу та Тихоокеанського узбережжя; в Європі - так
зване індустріальне ядро Європи, що охоплює території від півдня
Великобританії до північної Італії; в Японії - зона мегалополісу
Токайдо; в Росії - регіони Москви, Санкт-Петербурга, в Україні
-Придніпров'я, Донбас. Перспективною формою територіальної організації
науково-виробничих комплексів стали технополіси - цілеспрямовано
сформовані зони діяльності, в яких поєднуються взаємодіючі
науково-дослідні інститути, вузи та наукоємні промислові підприємства.
Вони вже створюються в Японії, США, Франції та інших країнах.

Сучасні процеси перебудови світового господарства привели до високої
територіальної концентрації виробничої діяльності і населення.
Посилилися процеси урбанізації, що, з одного боку, сприяє консолідації
ринків збуту, створенню перспективних маркетингових систем, використанню
спільної інфраструктури, з другого - загострює екологічні і соціальні
проблеми. Звичайно, на розміщення господарства впливають й інші чинники:
орієнтація на використання висококваліфікованої робочої сили в
економічно розвинутих країнах або на дешеву робочу силу в країнах, що
розвиваються; можливості використання вигідного географічного положення
або транспортної доступності; орієнтація на потенційні ринки збуту
продукції. До того ж доводиться враховувати і екологічний чинник -
законодавством багатьох країн передбачаються жорсткі санкції за
забруднення навколишнього середовища.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності