↑ Вгору

Реферат на тему

Сутність та значення фондової біржі


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 12348 (hex 303c)
Реферат

на тему:

Сутність та значення фондової біржі

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\08.html
" \l "123#123"

Фондова біржа - це передусім місце, де знаходять один одного продавець
і покупець цінних паперів, де ціни на ці папери визначаються попитом і
пропозицією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується
правилами і нормами, тобто це певним чином організований ринок цінних
паперів.

Перейнявши від товарної біржі інструментарій торгівлі, фондова біржа
досить швидко залишила позаду свою попередницю. У XVII-XVIII століттях
фондова біржа періодично ставала епіцентром підвищеної ділової
активності, що часто закінчувалася крахом шахрайських, фіктивних
підприємств, чиї акції стали причиною ажіотажу. Це був час зародження
акціонерних підприємств - вони виникали як епізодичні, випадкові,
незакономірні, оскільки обслуговували специфічні потреби, але це
гальмувало їх розвиток. Варто пригадати акціонерні компанії типу
Ост-Індських (одна була заснована в Голландії, інша - в Англії). Вони
виступали формою, в якій монополія на торгівлю з колоніями надавалася
групі купців. Більш ідеальною виявилася саме акціонерна форма, оскільки
вона дозволяла деякою мірою потенційно забезпечити "соціальну
справедливість" і зрівняти привілеї, що отримували купці, які
об'єднувалися в такі компанії, їх акції емітувалися досить широко, щоб
кожний бажаючий міг їх придбати, а з ними - і доступ до прибутків від
колоніальної торгівлі.

Якщо акціонерні товариства, які виникали в цей час, сприяли могутньому
поштовху розвитку фондової біржі, то масовий перехід до акціонерної
форми, що розпочався у другій половині XIX ст., закріпив за нею пальму
першості у біржовому світі: без фондової біржі акціонерна справа
по-справжньому розвиватися не може.

Отже фондова біржа є регулятором фінансового ринку, тобто організованим
і регулярно функціонуючим ринком з купівлі-продажу цінних паперів та
інших фінансових інструментів.

В Україні фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і
пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та
здійснює свою діяльність відповідно до Закону "Про цінні папери і
фондову біржу", інших законодавчих актів України, статуту і правил
фондової біржі.

Фондова біржа може бути створена не менш як 20 засновниками - торговцями
цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної і
комісійної діяльності стосовно цінних паперів за умови внесення ними до
статутного фонду не менше 500 тис. грн.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації
Кабінетом Міністрів України (Закон України "Про цінні папери і фондову
біржу" від 18 червня 1991 р. зі змінами і доповненнями, розділ II, ст.

" від 18 червня 1991 р. зі змінами і доповненнями, розділ II, ст.
32, 33).

За організаційно-правовою сутністю фондова біржа є
фінансово-посередницькою структурою, де, згідно з чинним законодавством
та статутом такого підприємства, здійснюються торгові угоди між
продавцями і покупцями фондових цінностей за участю біржових
посередників.

Правила, за якими функціонує фондова біржа, повинні передбачати:

а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;

б) порядок торгівлі на фондовій біржі;

в) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються на
фондовій біржі;

д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;

е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

є) обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації,
внутрішній розпорядок роботи комісії фондової біржі, порядок їх
діяльності;

ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

з) види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір плати за них;

й) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

і) інші положення, що стосуються діяльності біржі.

Фондова біржа не укладає угоди з цінними паперами, а виходячи з сутності
своєї ролі, завдань, функцій створює умови, необхідні для їх здійснення,
обслуговує угоди.

Основними функціями, які виконують фондові біржі, є:

* мобілізація і концентрація тимчасово вільних грошових капіталів та
нагромаджень через реалізацію цінних паперів;

* кредитування та фінансування держави та інших господарських
організацій через купівлю їх цінних паперів;

* встановлення ринкової вартості (біржового курсу) цінних паперів;

* забезпечення високого рівня ліквідності вкладень у цінні папери.

Як правило, місце і значення фондової біржі в економічному просторі
держави визначається, виходячи зі стану процесу роздержавлення
власності, а кількісно оцінюється як рівень питомої ваги акціонерної
власності у валовому національному продукті. Своєю діяльністю фондова
біржа сприяє концентрації попиту і пропозиції цінних паперів, їх
збалансованості завдяки біржовим цінам, які реально відображають рівень
ефективності функціонування акціонерного капіталу.

На світовому фондовому ринку сьогодні функціонує близько 200 фондових
бірж, які, з точки зору правового статусу, мають певні особливості.

Кожна країна розвиває діяльність фондових бірж, виходячи з національних,
економічних та інших особливостей. Однак загалом усі вони належать до
однієї з двох біржових систем, а саме моноцентричної або поліцентричної.

Моноцентрична біржова система - абсолютно домінуюче становище займає
одна біржа, яка є фінансовим центром країни, інші функціонують на
регіональному рівні і вирішують місцеві фінансові проблеми. Так,
наприклад, в Англії у центрі біржової діяльності знаходиться міжнародна
Лондонська фондова біржа, а регіональні фондові біржі, які фактично
втратили самостійність, підпорядковані їй. Така система діє і в інших
країнах, зокрема, у Франції та Японії.

Поліцентрична система передбачає при функціонуванні основної, тобто

ачає при функціонуванні основної, тобто
найсильнішої з точки зору фінансових оцінок, діяльність ще кількох
фондових бірж з високою питомою вагою біржового обороту. Така система
біржової діяльності характерна для Австралії, Німеччини, Канади.

У США склалася біржова система, яка акумулювала основні ознаки як
моноцентричної, так і поліцентричної системи. Так, при пануванні
Нью-Йоркської фондової біржі регіональні фондові біржі функціонують у
межах загальнодержавної системи.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності