↑ Вгору

Реферат на тему

Державне регулювання валютної системи в Україні


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 35658 (hex 8b4a)
Реферат

на тему:

Державне регулювання валютної системи в Україні

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\09.html
" \l "123#123"

Складовою частиною грошової системи країни є національна валютна
система як форма організації валютних відносин, її формування в Україні
ще остаточно не закінчене. Основою національної валютної системи є
встановлена законом грошова одиниця держави, яка у міжнародних
економічних відносинах стає валютою.

Як уже зазначалося, валюта як економічна категорія - це основний
елемент, що забезпечує функціонування валютно-фінансового механізму. На
території України у 1996 році було проведено грошову реформу й випущено
у загальний обіг постійну національну валюту - гривню.

У Декреті Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" за валюту України прийнято вважати грошові знаки у
вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що
перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території
України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
не підлягають обміну на грошові знаки, кошти на рахунках, у внесках в
банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України.


Формування національної валюти в Україні за умов переходу до нової
економічної системи (з 1990 року) відбувалося в кілька етапів. Перший
етап - у січні 1992 року було зроблено випуск у готівковий обіг
тимчасової перехідної валюти - купоно-карбованця.

Другий етап - 7 листопада 1992 року Указом Президента "Про реформу
грошової системи України" запроваджувався у безготівкову сферу
купоно-карбованець замість російського рубля. За допомогою цього заходу
Україна вийшла з рублевої зони. Але вже у той час вимивання
національного багатства у вигляді грошового капіталу у доларовому
еквіваленті становило близько 8 мільярдів доларів українських
національних ресурсів.

Третій етап - 1-16 вересня 1996 року в Україні було проведено грошову
реформу та випущено у загальний обіг постійну національну валюту замість
тимчасової - гривню. Одночасно відбулася деномінація шляхом зменшення у
100 000 разів усіх цінових показників, складових грошової маси та її
загальної величини.

Українська гривня хоч і вважається конвертованою валютою, однак
залишається "замкненою". Потреба у переміщенні її за кордон у розвинуті
країни та ті, що розвиваються, існує лише у невеликій кількості. Гривня
не є валютою, яка бере участь у міжнародних розрахунках. Вона не є
валютою ціни та валютою платежів у зовнішньоторговельних контрактах.
Крім того, банки розвинених західних країн не мають гривневих рахунків
на своїй території. Гривня не є повністю конвертованою валютою навіть у

повністю конвертованою валютою навіть у
внутрішньому обігу, хоча її грошові функції значно розширені порівняно з
купоно-карбованцем.

Як відомо, валютна система - це форма організації валютних відносин.
Останні у свою чергу охоплюють відносини між юридичними та фізичними
суб'єктами країни, які беруть участь в операціях, пов'язаних із валютою,
і такі валютні відносини, що регулюються національним законодавством. На
території країни немає поки що єдиного нормативного акта, який би
регулював валютні відносини. Його роль виконують Закон України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", Декрети Кабінету Міністрів України "Про
систему валютного регулювання та валютного контролю" і "Про тимчасове
використання надходжень у іноземній валюті" (19 лютого 1993 p.), Закон
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (23
вересня 1994р.), Указ Президента України "Про удосконалення валютного
регулювання" (22 серпня 1994 p.), а також акти НБУ у вигляді постанов
Правління НБУ.

Державна політика у сфері валютного регулювання через формування тієї чи
іншої системи валютних обмежень та регламентацій зорієнтована на
досягнення певних економічних цілей. Найбільш пріоритетними є:

* стабілізація валютного курсу та забезпечення оптимального ступеня
зовнішньої та внутрішньої конвертацій національної грошової одиниці;

* забезпечення надійних джерел надходжень валютних цінностей на валютний
ринок;

* стимулювання експортного потенціалу;

* урівноваження платіжного балансу.

Представниками держави на валютному ринку в більшості випадків є
центральні банки, які провадять грошово-кредитну політику країни.
Центральні банки можуть просто обслуговувати валютні операції органів
влади або ж займатися купівлею-продажем іноземної валюти з метою балансу
попиту та пропозиції національної валюти і, як наслідок, впливу на її
курс. Але в кінцевому результаті кожний центральний банк виражає волю
своєї держави.

Регулювання валютної сфери України за сучасних умов зводиться до
підтримки стабільного становища на валютному ринку, нейтралізації різких
коливань валютних курсів. Стабільність валютного ринку в свою чергу
забезпечує нормальний розвиток зовнішньоекономічних зв'язків держави і
всієї економіки. Головним інструментом формування ефективного валютного
регулювання на сучасному етапі розвитку ринкових відносин є валютні
інтервенції, які здійснюються центральним банком. Кожна країна, як
правило, використовуючи валютні інтервенції, виходить із конкретних
особливостей своєї економіки, ступеня її "відкритості" для участі в
міжнародних економічних відносинах.

Як це не парадоксально, але незважаючи на відсутність закону про валютне
регулювання, розвиток останнього в Україні вже має свою історію і багато
в чому відображає загальні проблеми становлення нашої державності.

Утворення України як незалежної держави вимагало створення власної
законодавчої бази з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Останніми роками в Україні майже щомісячно приймаються законодавчі та
відомчі нормативні акти щодо регулювання валютних відносин,

ідомчі нормативні акти щодо регулювання валютних відносин,
удосконалення контролю за повнотою та правильністю розрахунків при
експортно-імпортних операціях. Всі вони підпорядковані єдиній меті
-створенню валютного ринку, стабілізації курсу національної валюти. Але
часто заходи, яких вживають урядові та фінансові органи для регулювання
валютної сфери, є непослідовними та непродуманими. Розглянемо основні
нормативно-правові акти регулювання валютного ринку.

Основу валютного регулювання закладено ще в 1992 році, коли Україна
підтримувала досить жорсткі правила, що регулювали обмін і торгівлю.
Справа в тому, що Постановою Верховної Ради України "Про формування
валютних фондів України у 1992 році" від 05.02.1992 року було
ратифіковано "додатковий податок" під назвою "податок на валютну
виручку", що сплачувався резидентами виключно в іноземній валюті. Такий
захід виявився неефективним: реальні прибутки за 1992 рік від податку на
валютні операції були мінімальними - близько 100 млн. доларів - частково
через те, що важкий податковий прес, безперечно, не сприяв тому, щоб
підприємства повертали зароблену валюту в Україну, особливо через
офіційні канали (один із найпоширеніших варіантів уникнення сплати
податку на валютний прибуток було застосування бартерних операцій).
Органи влади зреагували на цю ситуацію наприкінці року: розпочалася
кардинальна реформа системи обміну, а податок на валютні операції
практично вже не стягувався.

19 лютого 1993 року з'явився Декрет Кабінету Міністрів "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", що розпочав процес
прискореної лібералізації валютного регулювання, але через деякий час
цей Декрет перетворився в набір схоластичних догм, одні з яких були
скасовані, а інші - просто ігнорувались.

Цього ж дня, 19.02.1993 року, був підписаний ще один декрет -"Про
тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті".
Парадоксом було те, що, згідно з "основним декретом" передбачалася
обов'язкова цесія "всіх надходжень на користь резидентів в іноземній
валюті" через уповноважені банки на міжбанківському валютному ринку
України, а "тимчасовий декрет" встановлював, що обов'язковому продажу за
офіційним валютним курсом підлягає лише 50 відсотків валютних
надходжень, а решта іноземної валюти може продаватися за курсом з
відхиленням від офіційного, але не більше ніж у два рази.

І знову ж таки 19.02.1993 року в світ виходить декрет "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" - третій "кит" української
валютної політики. Таким чином, ці три декрети створили "фундамент"
майбутньої системи державного валютного регулювання.

Аналізуючи тенденції валютного ринку в Україні від початку з 1993 року,
можна зробити висновок, що ситуація у цьому секторі відзначається
постійними змінами й нестабільністю.

Протягом 1993 року урядом зберігався подвійний обмінний курс -офіційний
та аукціонний. У травні цього року було введено єдиний обмінний курс,
який проіснував недовго, тому що протягом літа відбулося знецінення
карбованця, в результаті чого в Україні повернулися до системи множинних

ованця, в результаті чого в Україні повернулися до системи множинних
курсів.

У вересні 1993 року було припинено торги на УМВБ, запроваджено
фіксований валютний курс, що призвело до погіршення макроекономічних
показників, поглибило кризу у фінансовій системі, відбулося збільшення
зовнішнього боргу та від'ємного сальдо платіжного балансу. Валюта, яку
отримували резиденти в обов'язковому порядку, мала продаватися за
офіційним курсом у такому співвідношенні:

- 40% від надходжень на валютному тендері;

- 10% - обов'язковий продаж;

- 50% залишалось у розпорядженні підприємств, але єдиним покупцем цієї
частки заробленої валюти міг бути тільки НБУ.

Внаслідок політики фіксації валютного курсу в Україні протягом 1993-1994
років відбулося:

- зниження ефективності експорту з оплатою в іноземній валюті та
збільшення частки бартерних операцій, яка у 1993 році становила 23,3%
загального експорту, а у 1994 році - вже 50%;

- скорочення надходжень валюти на внутрішній валютний ринок України;

- збільшення зовнішнього боргу України та ін.

Звільнення офіційного курсу валют супроводжувалося швидким падінням
курсу карбованця, темпи якого визначалися початковою різницею офіційного
та ринкового курсів.

Лібералізація цін та обмінного курсу у жовтні 1994 року викликала значне
зменшення реальної ціни національної валюти в результаті інфляційних
процесів. Але кінець 1994 року відзначається збільшенням торгів на УМВБ,
що досить позитивно вплинуло на економіку країни в цілому: збільшилися
надходження валюти з-за кордону, позначилося стимулювання експорту,
збільшилася кількість іноземних інвестицій за контрактами, дещо
позначилось офіційне зменшення курсів іноземних валют до карбованця
(долар знизився на 4%, російський рубль - на 12%).

Стабільність валютного ринку проіснувала недовго, і 1995 рік
характеризувався інфляційними процесами, які негативно вплинули на
економіку країни. Після періоду знецінення настав період поступового
підвищення реального обмінного курсу української валюти, коли ціни на
товари та послуги зростали швидше, ніж обмінний курс. В основному
завдяки політиці НБУ інфляційні процеси вдалося призупинити. У 1996-1997
роках спостерігалася стабільність обмінного курсу, особливо у реальному
вираженні. Досить велике значення мало проведення грошової реформи у
вересні 1996 року. За останні роки уряду країни вдається утримувати курс
гривні щодо долара США у межах передбаченого валютного коридору.

Реалізація політики валютного коридору в Україні також має свої проблеми
і негаразди. Як переконує досвід ринкових країн (Австрія, Англія,
Франція, Японія), політика валютного коридору запроваджувалася урядом
лише на незначний період з метою стабілізації на валютному ринку за умов
невеликих розмірів інфляції при синхронному зростанні національного
виробництва в усіх галузях економіки. У нашій країні такого стану речей
не існує, а термін реалізації зазначеної політики має далеко не
короткостроковий характер. Крім того, якщо означити цей захід (валютний
коридор) як адміністративний, можна сказати, що він трохи суперечить

адміністративний, можна сказати, що він трохи суперечить
пріоритетам економічної політики НБУ, тобто лібералізації у сфері
державного регулювання валютної системи.

Останніми роками найактуальнішою проблемою державного регулювання
валютного ринку в Україні є підтримання макроекономічної стабільності
національної валютної одиниці. Основним органом державного регулювання
валютного ринку нашої країни є НБУ. Його повноваження у сфері валютного
регулювання визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему
валютного регулювання та валютного контролю". Головним методом НБУ, за
допомогою якого впроваджується національне регулювання валютного курсу,
є валютна інтервенція, її зміст -запобігання зниженню (підвищенню)
валютного курсу національної грошової одиниці.

Основними заходами, якими користується НБУ, впроваджуючи політику
валютної інтервенції з метою призупинення девальвації курсу гривні до
валютних одиниць інших країн, є:

- збільшення облікової ставки центрального банку та норми обов'язкового
резервування комерційних банків;

- заборона українським комерційним банкам кредитувань із ЛОРО - рахунків
банків-нерезидентів гривневими коштами, подовження раніше укладених
кредитних угод та розміщення гривневих депозитів на кореспондентських
рахунках банків-нерезидентів тощо.

Основна вада валютної інтервенції та, що вона має тільки
короткостроковий ефект і не може забезпечити високого рівня
макроекономічних показників, від яких залежить стабільність національної
грошової одиниці.

Свої повноваження щодо регулювання національної валюти й утримання
стабільності на валютному ринку України НБУ, безперечно, виконує. Але
останнім часом у результаті падіння платоспроможності гривні її вартість
у процесі курсоутворення трохи завищена, тобто реальна набагато нижча за
офіційну. І якби НБУ за допомогою адміністративного регулювання та
різних економічних заходів не утримував національної валютної одиниці у
межах валютного коридору, в країні в умовах високого рівня безробіття,
падіння виробництва, від'ємного сальдо платіжного балансу та інших
негараздів почалися б інфляційні процеси, а згодом і гіперінфляційні.

Як відомо, існує досить тісний зв'язок між інвестиціями та стабільністю
на валютному ринку. Сьогодні українській економіці потрібно вдвічі
більше інвестицій, ніж вона отримала їх за весь перехідний період. Тобто
уряд має створити досить сприятливі умови, які допоможуть залученню
коштів із-за кордону.

Але є й інша сторона питання. В Україні стабільність на валютному ринку
має досить високий ступінь залежності від руху іноземних інвестицій.
Підтвердженням цього стали події другої половини 1997 року. Через зміну
політики Мінфіну щодо зниження дохідності облігацій внутрішньодержавної
позики (ОВДП) та нерозвиненості ринку корпоративних цінних паперів
іноземні інвестори почали забирати свої кошти з території України, що
вже наприкінці серпня позначилось на збільшенні попиту на іноземну
валюту, а період серпень - грудень на валютному ринку увійшов у стадію
повільної девальвації курсу гривні.

повільної девальвації курсу гривні.

Як бачимо, за умов політичної кризи та деяких прорахунків уряду в
обраній політиці відплив іноземного капіталу досить сильно позначається
на стабільності національної валютної одиниці, а отже, і на
макроекономічних показниках.

Обмінний курс має прямий вплив на інфляційні процеси всередині країни, В
умовах відкритості України до імпорту відбувається інфляція цін на
товари закордонного виробництва. Якщо проаналізувати структуру імпорту
за 1997-1998 роки, то більш як половину його загального обсягу
становлять нафта і продукти її переробки, природний газ, які є не чим
іншим, як складовою витрат продуктів і послуг, що виробляються у нашій
країні.

В Україні за вересень - грудень 1998 року ціни на більшість товарів
зросли удвічі в результаті підвищення курсу долара до гривні, а
заробітна плата залишилася майже без змін. Умовно кажучи, купівельна
спроможність скоротилась у 1,5-2 рази. Від такого стану речей страждають
споживачі й виробники, як національні, так і зарубіжні (в результаті
падіння попиту на продукцію).

Отже, яку політику має обирати держава щодо проблем валютного
регулювання?

Передусім необхідно справді узгоджувати економічну політику держави з
валютною політикою НБУ. Як уже зазначалося, сьогодні всі дії щодо
валютного регулювання спрямовані або на ліквідацію наслідків фінансової
кризи (яка, до речі, має тенденцію розвиватись у другій половині року,
спостерігається майже чотири зазначених періоди підряд і відрізняється
лише за глибиною), або на адміністративне регулювання утримання курсу
гривні щодо валютного коридору. І немає жодної програми або дії, які
були б спрямовані на ліквідацію причин нестабільності національної
валюти, яка сьогодні очевидна, - вона не має потужності насамперед тому,
що не підтверджена підвищенням макроекономічних показників.

Щодо проблеми високого ступеня залежності валютного ринку від руху
іноземних інвестицій та одночасної"^ потреби для розвитку української
економіки, то НБУ необхідно визначити оптимальні обсяги іноземного
інвестування у такому розмірі, який би не мав значного впливу на
тенденції валютного ринку.

Ще однією з болючих проблем валютної політики сьогодення є питання про
повернення вивезеного за кордон українського капіталу і призупинення
відпливу валюти з України. Таким чином, повернення наших законодавців до
обговорення проекту Закону України "Про валютне регулювання" у 1995 році
було зумовлене гострою та нагальне необхідною для вирішення проблемою
сучасного стану економіки України - репатріації валютних коштів.
Результатом такого пошуку стало припинення з 1 серпня 1995 року дії
ліцензій на здійснення валютних операцій, що означало фактичну заборону
використання іноземної валюти як платіжного засобу в Україні і в
результаті призвело до ще більшого неповернення валютних коштів в
Україну та зарахування їх на рахунки в банках за кордоном.

Звідси висновок: регулюючи валютні відносини, акцент усе-таки потрібно
робити не на заборонах, а на створенні сприятливого валютного клімату

валютного клімату
(розумне оподаткування, поступова лібералізація руху капіталу, розвиток
валютного ринку) через комплексну модернізацію законодавства.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності