↑ Вгору

Реферат на тему

Біржі праці


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 14750 (hex 399e)
Реферат

на тему:

Біржі праці

1. РИНОК ПРАЦІ

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\10.html
" \l "123#123"

Ринок праці, як і ринок капіталів, товарів, цінних паперів та ін.
-складова частини економіки. На ньому, як зазначають експерти
Міжнародної організації праці (МОП), "підприємці і наймані працівники
разом ведуть переговори, колективні або індивідуальні щодо заробітної
плати і умов праці."

Ринок праці, як економічна категорія, тривалий час розглядався у нас як
явище, притаманне тільки капіталістичному суспільству, а безробіття - як
чисто соціальне явище, результат антагоністичних суперечностей між
працею і капіталом, і що тільки завдяки наполегливій боротьбі трудящих
вдалося вирвати у монополістичного капіталу уступки у вигляді системи
допомоги безробітним: матеріальної- із фондів по безробіттю, і
організаційної - у працевлаштуванні завдяки службам зайнятості.

Дійсно, з розвитком капіталізму, переходом його в монополістичну стадію
ускладнилися економічні зв'язки й економічні відносини. Істотних змін
зазнав і ринок робочої сили. Змінилося ставлення до робочої сили і в
підприємців. Розвиток сучасного виробництва пред'явив підвищені вимоги
до якості робочої сили: кваліфікації, професійної та загальної освітньої
підготовки, творчого ставлення до праці, високої якості роботи. Бізнес
активно включився у професійну підготовку кадрів.

Скорочення потреб у робочій силі в певні періоди, яке раніше призводило
до зростання безробіття, стало нині певною мірою регульованим процесом.
Цьому сприяють не тільки соціально-економічні, а й політичні фактори.

Ринок праці сформувався як система суспільних відносин, які відображають
рівень розвитку і досягнутий на цей період баланс інтересів між тими
силами, які беруть участь на ринку: підприємцями, найманими працівниками
і державою. Організаційною формою вираження таких інтересів на ринку
праці є асоціації підприємців, з одного боку, і профспілок - з іншого.
Держава ж виступає як роботодавець на державних підприємствах і
інвестор, фінансуючи великі проекти і програми розвитку. Однак головна
його функція полягає у визначенні правил регулювання інтересів партнерів
і сил, які цьому протистоять.

У вузькому розумінні механізм регулювання ринку - це зведення
нормативних, законодавчих або колективно-договірних актів, якими
керуються партнери при реалізації політики зайнятості.

У широкому контексті механізм регулювання охоплює цілий спектр
економічних, юридичних, соціальних і психологічних факторів, що
визначають функціонування ринку праці. Воно здійснюється через систему
працевлаштування, державні програми допомоги в набутті професійних знань

есійних знань
і працевлаштуванні незайнятому, але бажаючому працювати населенню та ін.

Перехід до ринкової економіки загострює проблему зайнятості і додає до
неї нові, пов'язані з структурною перебудовою нашого народного
господарства і виникненням нових трудових відносин, обумовлених різними
формами власності.

Згідно з Законом України "Про зайнятість" від 01. 03. 1991 p., держава у
разі неможливості надати відповідну роботу безробітному, може
запропонувати пройти професійну перепідготовку або підвищити свою
кваліфікацію. Розроблено основні принципи державної політики зайнятості
населення. Держава сприяє також незайнятим громадянам у поновленні їх
трудової діяльності та забезпечує їм різні види компенсацій.

2. СУБ'ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\10.html
" \l "123#123"

Проблема зайнятості населення в умовах становлення і розвитку ринкових
відносин є актуальною. Для реалізації політики зайнятості населення і
забезпечення громадянам відповідних гарантій, для допомоги безробітним
громадянам у пошуках роботи та працевлаштуванні на всій території
України створюються біржі праці або служби чи центри зайнятості.

Що стосується біржі праці, то це установа, яка здійснює посередництво
між найманими працівниками і підприємцями при укладенні угоди
купівлі-продажу робочої сили. Біржа праці виконує посередницькі послуги
при працевлаштуванні безробітних, а також осіб, що бажають змінити місце
роботи, вивчає попит і пропозицію робочої сили, надає інформацію про
спеціалістів, які потрібні на ринку праці. Біржа праці веде облік
безробітних і здійснює виплату їм допомоги по безробіттю. Для цього
узагальнюється інформація про наявність робочих місць, організовується
підготовка спеціалістів тощо.

Діяльність інститутів ринку праці здійснюється в межах державної
політики про зайнятість населення і гарантує громадянам країни
реалізувати своє право на працю відповідно до Закону України "Про
зайнятість населення". Цей Закон визначає правові економічні й
організаційні основи зайнятості населення України, а також соціальні
гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.

Реалізують цю програму і контролюють хід виконання цього законодавства
служби зайнятості, створені в їх складі інспекції та комерційні центри,
що мають відповідний дозвіл.

Державна служба зайнятості виконує такі функції:

* аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує
населення і державні органи управління про стан ринку праці;

* консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або
уповноважені ними органи, які звертаються до неї, про можливість
одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги до професії тощо;

* веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань
працевлаштування;

* організовує, за потребою, професійну підготовку і перепідготовку
громадян у системі служби зайнятості або направляє їх для навчання,

зайнятості або направляє їх для навчання,
сприяє підприємствам у розвитку та визначенні курсів навчання та
підвищення кваліфікації (Закон України "Про зайнятість населення",
ст.19).

Фінансування заходів з реалізації державної програми зайнятості
здійснюється через Державний фонд сприяння зайнятості населення, який є
самостійною фінансовою системою, утворюється на державному та місцевому
рівнях і формується за рахунок:

* асигнувань у розмірі не менше 3 % від обсягів державного і місцевого
бюджетів;

* обов'язкових внесків підприємств, установ, організацій (які займаються
комерційною діяльністю), кооператорів;

* добровільних внесків громадських організацій, громадян, зарубіжних
фірм, інших надходжень;

* коштів служби зайнятості за надання платних послуг підприємствам та
організаціям.

Розпорядником коштів державного фонду сприяння зайнятості є Державна
служба зайнятості.

Контроль за додержанням законодавства України про зайнятість населення
здійснюється державними адміністраціями, інспекціями служби зайнятості
та професійними спілками.

З метою поліпшення державної політики зайнятості, суб'єкти ринку праці
повинні займатися вирішенням проблем, пов'язаних з прогнозуванням
сукупної робочої сили залежно від попиту і під впливом зміни відносин
власності, цін, політики доходів, а також заходів державного регулювання
розвитку виробничих галузей та сфери, що обслуговує населення, особливо
охорони здоров'я, освіти, науки і наукового обслуговування. Все це разом
взяте дозволить інститутам ринку праці оцінити очікувані зміни,
спрогнозувати демографічну і міграційну поведінку, економічну активність
населення, і тим самим впливати на рівень безробітних.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності