↑ Вгору

Реферат на тему

Історія діяльності товарних бірж в Україні


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 35280 (hex 89d0)
Реферат

на тему:

Історія діяльності товарних бірж в Україні

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\01.html
" \l "123#123"

Біржова торгівля в Україні започаткована відкриттям у 1796 р. товарної
біржі в м. Одеса, в 1834 р. - у м.Кременчуг.

Загалом, в історії біржової діяльності України можна виділити кілька
найважливіших етапів:

1796- 1860 pp. Відкриття першої товарної біржі (м. Одеса) та початок
біржового руху

Характерним для цього етапу є створення та функціонування кількох
товарних бірж, де ділове життя характеризувалось незначними обсягами
угод, недосконалістю організаційних форм торгівлі кредитної системи
тощо. Це було зумовлено перш за все тим, що не відчувалося у цей період
особливої необхідності у створенні товарної біржі, оскільки для
товарообігу цього періоду достатньо було діяльності ярмарків, на яких
здійснювалась торгівля значними обсягами продукції.

Перші біржі були організовані не за ініціативою самих торговців, а за
наказом Петра І. Характерною особливістю товарної біржі, яка відрізняла
її від ринків іншого типу, було те, що на ній торгували не реальними
товарами, а за зразками. Ця основна відмінність товарної біржі
зумовлювала те, що не всі товари були предметом біржового обороту.

1861 - 1914 pp. Активізація біржової торгівлі в усіх центрах України, їх
спеціалізація

Для даного етапу розвитку біржової діяльності характерним є економічне
піднесення і розширення товарно-грошових відносин, що було зумовлено
реформами 60-х років. Останні прискорили перехід до ринкового
господарювання, створили сприятливі передумови для розвитку біржової
мережі. Товарні біржі створюються в усіх торгових центрах України.

В Україні будуються елеватори, з'являються комерційні банки, починає
працювати так званий підтоварний кредит, в основному для торгівлі
хлібом. Цей період характеризується розширенням мережі залізниць,
вдосконалюються транспортні засоби, все це суттєво впливає на
інтенсивність розвитку перевезень продукції.

Наступний етап у підйомі біржової діяльності припадає на початок XX ст.
і перш за все на передвоєнні роки - 1906-1913 pp. За цей період в
Україні розпочали роботу 11 товарних бірж. Як правило, це спеціалізовані
біржі з торгівлі окремими видами продукції, а саме хлібні біржі,
фруктові, м'ясні, винні та інші, серед яких найбільші біржові обороти
мала Київська товарна біржа, у товарній структурі якої значну питому
вагу займав цукор, Миколаївська хлібна та Одеська зернова біржі.

Біржі цього періоду надійно увійшли в народне господарство країни і мали
суттєву питому вагу на оптовому товарному ринку.

Товарні біржі, які функціонували в Україні у дореволюційний період,

у дореволюційний період,
представляли інтерес для країн Західної Європи тим, що були незалежними
організаціями. Місцева влада не втручалася у біржову діяльність. На
вітчизняних біржах того періоду укладалися угоди з реальним товаром.

В Україні набули розвитку виключно товарні біржі, у той час як у Росії в
30-ті роки минулого століття у структурі товарних бірж з'явилися вже
фондові відділи. Це було зумовлено появою в 1820 р. облігацій державної
позики, а в 1827 р. - акцій, що сприяло розвитку біржового обороту
цінних паперів. Основний обсяг внутрішнього фондового ринку проходить
через Петербурзьку і Московську біржі. Однак початок першої світової
війни, а потім події 1917 р. призвели до повного припинення діяльності
всіх товарних бірж в Україні.

1921 - 7928 pp. Відродження біржової торгівлі в період нової економічної
політики

Цей етап біржової торгівлі, що характеризувався її відродженням,
розпочався в 1921 р. і вже в 1925 р. всі ті 11 товарних бірж, що діяли
До 1917 p., відновили свою роботу. Передумовою такого процесу стала
внутрішня економічна політика, що виявлялася у певному пожвавленні
капіталу та підприємництва. Торговельно-посередницька діяльність
товарних бірж була спрямована на децентралізацію ринку.

Біржа формувалася як корпорація, вона мала свій статут, її членами могли
бути всі види підприємств, як державні, приватні, так і змішані, що
сплачували вступний внесок.

На початковому етапі розвитку бірж основними їх учасниками були державні
і кооперативні організації. Фізичні особи не могли бути членами товарної
біржі. Як правило, вони не допускалися на біржові збори. Але були і
виключення. Так, статут Саратовської товарної біржі передбачав участь
фізичних осіб в її роботі, але їх кількість в зборах не могла
перевищувати 2/7 загальної кількості учасників. Членами біржі могли бути
й іноземці, які відповідали встановленим вимогам. Відмінною рисою
радянських бірж того періоду було існування інституту обов'язкового
членства (як на першій російській біржі, створеній Петром І). Відповідно
до Декрету РНК СРСР від 10 квітня 1923 р. "Про державні промислові
підприємства, які функціонують на засадах комерційною розрахунку", всі
центральні трести зобов'язані були перебувати у статусі членів біржі і
реєструвати на біржі свої оптові угоди. Декретом від 17 липня 1923 р.
така практика була встановлена і для місцевих трестів, що перебували в
управлінні раднаргоспів. Вказівка про обов'язковість бути членом біржі
була внесена навіть до типових статутів трестів.

Статут біржі регламентував кількість членів біржового комітету від усіх
категорій підприємств.

Радянські товарні біржі були не однотоварними, а багатопрофільними.
Угоди здійснювалися на них практично з усіх видів товарних груп. Як
результат, до складу біржі входили різні секції, де укладалися угоди
щодо реалізації продукції певної галузі, їх діяльність визначалася
відповідним положенням, а члени підпорядковувалися біржовому комітету.
Наприклад, під час організації Московської товарної біржі було створено

ло створено
6 секцій: 1) сировинна; 2) хлібно-продуктова; 3) текстильна; 4)
будівельна; 5) металева і електротехнічна; 6) хімічна. Пізніше була
створена лісова секція.

Враховуючи багатопрофільність перших радянських бірж, при них, із
зміцненням фінансового становища економіки країни, стали створюватися
фондові відділи, де укладалися угоди з державними цінними паперами (в
основному угоди на первинному ринку щодо їх розміщення), іноземною
валютою, реалізацією акцій, обліком векселів й інших платіжних вимог.

У період нової економічної політики основними завданнями та функціями
бірж були:

* виконання посередницької діяльності ;

* самостійне регулювання товарних ринків.

Однак залежно від специфіки ринку ті чи інші функції бірж домінували або
навпаки ліквідовувалися. Так, на ринку сільськогосподарської продукції
функції біржі обмежувались виключно посередницькою діяльністю.

Товарна біржа була універсальною, через її канали проходили сировина,
паливо, устаткування та інша продукція.

Слід зазначити, що в біржовому обороті товарних бірж радянського періоду
переважала продукція державних підприємств. Радянська біржа мала
підлегле становище в системі торгівлі внаслідок жорсткої контрольної та
законодавчої регламентації її діяльності з боку державних органів.
Держава, з одного боку, прагнула регулювати розвиток цього процесу, з
іншого - визначати економічну сутність біржі.

З розвитком перших радянських бірж великого значення набула
контрольно-облікова функція. Біржа стає згодом допоміжним апаратом у
справі державного регулювання ринкових відносин. Вона допомагала
державним органам у виборі лімітів, викривала факти відступу від них,
виявляла причини цих відступів, допомагала знаходити шляхи усунення
порушення лімітів. Біржова статистика дозволяла контролювати різні
відомства, стан окремих галузей і навіть окремих підприємств. У біржовій
статистиці в основному відбивався торговий оборот країни. Завдяки цьому
державні органи управління мали оперативні дані про товарні запаси в
основних контрагентів, про рух цін на ринку.

Особливістю радянських бірж була і реєстрація на них позабіржових угод.
Основною причиною введення реєстрації позабіржових угод була спроба
держави адміністративним шляхом залучити торговців до біржі і здійснити
цим самим додатковий контроль за діяльністю промислових і торгових
підприємств.

Застосовувалося економічне стимулювання результатів біржових угод шляхом
більш високих ставок зборів з позабіржових угод при їх реєстрації. На
практиці різниця в зборах або не відігравала вирішального значення у
виборі шляху результату угод, або вела, по суті, до фіктивної біржової
реєстрації цих угод. Інформація про угоди, укладені поза біржею,
присилалися через розсильного для оформлення їх як біржового
("переодягання угод").

Заборонялись спекулятивні угоди, включаючи строкові угоди з товаром і
цінними паперами, суворо дотримувався принцип збереження контрольних
позицій державних та змішаних підприємств на загальних зборах і в
біржових комітетах товарних бірж.

товарних бірж.

Але незважаючи на певні успіхи та значення біржової торгівлі,
починається кампанія по згортанню діяльності бірж. Так, у Постанові ЦВК
СРСР від 21.01.1927 р. вказувалось, що надмірний розвиток біржової
мережі у країні ускладнює контроль за її діяльністю з боку державних
органів. Це призвело до того, що вже на кінець 1928 р. усі товарні біржі
припинили існування.

Певний період функціонувала товарна біржа виключно на зовнішньому ринку.
У 1937 р. СРСР закупив на товарних біржах світу 35,6 % усього імпорту та
реалізував також через світові біржі продукцію, частка якої становила
23,4 % від усього експорту.

Не дивлячись на це, розвиток радянських бірж у період 1921-1928 pp. мав
позитивне значення для економіки країни, оскільки вони сприяли:

* реалізації продукції децентралізованих товарних потоків;

* виконанню посередницької та кон'юнктурної функції;

* взаємодії державних і недержавних секторів економіки;

* контролю та регулюванню товарного ринку.

1990 р. Відродження біржової торгівлі в період становлення ринкових
відносин

Для 90-х років характерним є відродження в Україні біржової торгівлі
реальним товаром з перспективою переходу до укладання ф'ючерсних угод та
опціонів.

Передумовою розвитку та становлення елементів біржової торгівлі цього
періоду стали товарні аукціони продукцією промисловості, торгівля якою
здійснювалася за комерційними цінами.

Така ситуація була обумовлена наявністю так званої економіки дефіциту,
коли маса грошей перевищувала товарну пропозицію засобів виробництва та
предметів споживання. За цих умов надлишки грошових доходів через
фінансово-кредитну систему перетворювались у нагромадження крупних
фінансових ресурсів. Одержавши свободу у використанні цих нагромаджень,
підприємствам потрібні були нові канали їх використання. Тому поява
біржових структур стала одним із напрямків реалізації фінансових
ресурсів.

Перші товарні біржі цього етапу, зареєстровані в Україні у 1990 p., були
першими і в СРСР. До числа таких товарних бірж належить Київська
універсальна біржа (КУБ), де на той час було акредитовано понад 1,5 тис.
брокерських контор, більше половини з яких брали участь у торгах двічі
на тиждень.

Біржі "прописалися" в усіх областях України (за винятком Житомирської,
Київської та Сумської) і в м. Києві. Незважаючи на це, спостерігається
значна концентрація біржової торгівлі: саме на столичних біржах
фіксується кожна друга гривня із загального обсягу укладених в Україні
біржових угод. Більше того, у Києві укладаються переважна частина угод з
цінними паперами і майже дві третини -з нерухомістю. Угоди на біржах
Харківської області становлять 17,3% всіх угод, укладених на біржах
України, Донецької - 10%, Одеської -5,0%, Запорізької - 4,4%. Таким
чином, на долю названих п'яти біржових центрів припадає 9/10 біржових
оборотів в Україні, тоді як біржі інших 18 областей разом обслуговують
трохи більше 1/10 укладених угод.

Спостерігається і чітко виражена спеціалізація ряду бірж по реалізації
окремих товарів. Наприклад, більше 2/3 палива, що є предметом біржової

иклад, більше 2/3 палива, що є предметом біржової
торгівлі, проходить через Донбаську біржу, а 2/ 5 біржових оборотів
сільгосппродукції - Придніпровську товарну біржу.

На долю 7 бірж, або 11% загальної кількості, що функціонують, припадає
70% біржових оборотів в Україні. "Прекрасну сімку" складають (по
низхідній) Українська біржа "Десятинна", Київська універсальна товарна
біржа, Харківська і Одеська товарні, Біржа малих підприємств (Київ),
Маріупольська універсально-товарна, Придніпровська товарна біржа (м.
Дніпропетровськ). Оборот лідера - біржі "Десятинна" становить 19,3 %
загального обсягу біржового обороту.

В останні роки намітилася тенденція зменшення кількості функціонуючих в
країні бірж. Так, якщо в 1992 році практичну діяльність здійснювали 87
бірж, в 1993 році - 74, то в 1998 році-лише 65. І хоча в першому
півріччі 1999 року в Україні функціонувало 66 бірж, це все ж на чверть
менше, ніж шість років тому. Причому слід зазначити, що на сьогодні
функціонує лише 72% зареєстрованих бірж.Майже третина всіх діючих біржових структур припадає на
товарно-сировинні і товарні біржі (а таких всього нараховується 20), 29%
- на універсальні біржі і лише 3% - на біржі нерухомості (табл. 1).
Кожна п'ята біржа в Україні - товарно-фондова і фондова, кожна дев'ята -
агропромислова, кожна тринадцята - спеціалізована.

"Левова" частка в загальному обсязі біржових угод припадає на торгівлю
нерухомістю, причому спостерігається яскраво виражена в останні роки
тенденція до її зростання. Якщо в 1992 році торгівля нерухомістю займала
тільки 7,1% в загальному обсязі біржових операцій, то в 1993 році - вже
22,5%, а в 1994 році -71,2%. У першому кварталі 1998 року цей показник
досяг вже 81,4%. Однак у квітні-червні 1999 р. сталося його деяке
зниження - 77,3%. Із загального обсягу операцій з нерухомістю майже 30%
реєструється на Українській біржі "Десятинна" і 20,3% - на Київській
універсальній товарній біржі.

У структурі біржового обороту в 1999 р. значну питому вагу займала
реалізація споживчих товарів, машин і устаткування, будівельних
матеріалів (табл.2). Частка сільськогосподарської продукції у структурі
біржового обороту була незначною і складала близько 6 %.Однак на біржовому ринку спостерігається спад активності біржової
діяльності. Поступово скорочується кількість біржових угод, зменшується
кількість діючих товарних бірж.

По-перше, цей процес обумовлено тим, що біржа перестає бути єдиним
символом ринкової економіки і набуває тих специфічних функцій, які вона
традиційно виконує в країнах з ринковою економікою та на світових
товарних ринках. Тепер торгівля на біржах організовується не всіма
представленими товарами, а виключно біржовими товарами. Вся інша
продукція проходить через позабіржовий оптовий ринок.

По-друге, це обумовлено введенням в дію 28.02.1992 р. Закону "Про
оподаткування доходів підприємств і організацій", згідно якого
посередницька діяльність, а саме податок на прибуток від аукціонів,
біржових торгів, закупівельно-торговельної діяльності, був визначений у

іяльності, був визначений у
межах 75 %. Тільки прийнятий Закон України "Про оподаткування доходів
підприємств" від 28.12.1994 р. дає законодавчу основу для відродження
біржової діяльності в Україні, оскільки податок на посередницьку
діяльність знижено до 45 %. Це і обумовило певну активізацію біржового
ринку.Статутний фонд діючих в Україні в 1997 р. бірж становив понад 8,5 млн.
грн., у структурі якого 78,2 % належало недержавним підприємствам, 1,8%
- державним підприємствам та 20 % -підприємствам зі змішаною власністю.
За 1998р. статутний фонд діючих в Україні бірж зріс на 51 % як за
рахунок створення нових товарних бірж, так і його поповнення на діючих.
Дещо змінилася і структура. Так, зросла майже на 12 пунктів питома вага
підприємств зі змішаною власністю на фоні зниження питомої ваги
недержавних підприємств.

Статутний фонд діючих в Україні бірж, починаючи з 1996 p., містить кошти
іноземних підприємств.

Кількість членів бірж в Україні у 1997 р. становила 2891 чол. і зросла
до 6317 на кінець 1998 p., а кількість брокерських контор (фірм),
незалежних брокерів дорівнювала відповідно 3495 і 6942 чол., або зросла
у поточному році майже у 2 рази (табл. 4).

При загальному збільшенні учасників торгів змінюється і їх структура.
Так, суттєво зростає питома вага постійних відвідувачів - на 28 %, що
обумовлює їх чисельне перевищення перед членами біржі.Середня чисельність за списком брокерів, що працюють у брокерських
конторах і фірмах, зареєстрованих на біржі, також зросла на 24 %.

Кількість товарних секцій збільшилась зі 122 у 1995 р. до 148 на кінець
1999 p., а кількість проведених торгів відповідно з 4876 до 11158.

Однак у 1998 р. на біржовому ринку України сума доходу у процентах від
угод становила 21,4 млн. грн., що нижче рівня попереднього року на 20%,
а сума внесків за участь у торгах - 1 млн. грн. Відрахування в бюджет за
1996 р. склали 9,2 млн. грн. проти 9,7 у попередньому році.

Таким чином, сплеску біржової активності, що очікувався в останні роки,
так і не відбулося. Ситуація, що склалася на біржовому ринку України,
відображає ті кризові процеси, які характерні для нинішнього етапу
соціально-економічного розвитку. Цим по суті пояснюється і досить слабка
активність, деформована структура біржового обороту і надмірна
концентрація біржового ринку. Нормалізація ж обстановки на останньому
буде визначатися швидкістю і якістю повномасштабного реформування
економіки країни.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності