↑ Вгору

Реферат на тему

Особливості біржового процесу в Україні


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 12494 (hex 30ce)
Реферат

на тему:

Особливості біржового процесу в Україні

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\02.html
" \l "123#123"

Біржовий процес в нашій країні має ряд особливостей, які зумовлюються
загальними економічними та історичними умовами.

Передусім зазначимо, що наші біржі важко назвати біржами "в класичному"
розумінні подібного інституту як невід'ємної частини розвиненої ринкової
економіки. Точніше, це не біржі, а торгові будинки або ж великі
регіональні брокерські контори. Дійсно, якщо західні біржі за своїм
статусом і суттю є некомерційними організаціями, то акціонери наших бірж
сподіваються передусім на прибуток від біржової діяльності. Більше того,
були прецеденти, коли біржа сама займалася брокерською діяльністю,
створюючи так звані "нульові" брокерські контори. Ми вже не говоримо про
те, що практично всі біржі без виключення займаються підприємницькою
діяльністю, що в наших умовах є не бідою, а необхідною мірою існування і
виживання бірж.

Однак слід зазначити, що біржа як економічний інститут суттєво
відрізняється від звичайних "госпрозрахункових" структур. З
суспільно-правового інституту, підлеглого урядовому управлінню,
регламентації і контролю, біржі перетворилися по суті в приватні торгові
асоціації, що керуються нарівні з офіційним законодавством власними
правилами самоврядування. На приватний характер бірж вказує не тільки
те, що торговельна діяльність регламентується в основному внутрішнім
статутом біржі, а й те, що біржовий комітет звітує тільки перед
загальними зборами членів біржі.

Без всякого сумніву, сьогодні, коли біржове законодавство, досягло
певного рівня та існує спеціалізація бірж з товарних груп і регіонів,
дрібні регіональні біржі припинять своє існування, перетворившись в ті
чи інші комерційні структури, і передусім в торгові доми, дилерські й
інвестиційні компанії. І цей процес вже набув розмаху.

Наші біржі не є "класичними біржами" також з тим набором товарів, які
виставляються на торги. В усьому світі класичними є 60-70 найменувань
товарів і продуктів, а на найбільших наших біржах в день торгів
виставляються до тисячі найменувань товарів. Дуже незначну їх частину
можна назвати "біржовим" товаром. І передусім це відбувається через
відсутність сертифікації і біржових стандартів. Тому переважна більшість
товарів, що реалізовуються на наших біржах, не завжди стають предметом
біржової угоди на класичних біржах. Скажімо, ті ж метал, цемент, ліс,
які продаються на наших біржах, не завжди знаходять попит на світовому
ринку, оскільки вони не відповідають повною мірою загальноприйнятим
світовим стандартам якості, не готуються для транспортування на далекі

спортування на далекі
відстані за своєю формою і габаритами, не мають відповідної упаковки і
типорозмірів.

Інша особливість розвитку біржового процесу в нашій країні -пов'язана із
спрямованістю біржової діяльності. Якщо в країнах з розвиненою ринковою
економікою головне місце посідають за обсягами біржового обороту фондові
біржі, то у нас - явна перевага на стороні товарних бірж. Ця обставина
пов'язана з розвалом колишньої системи матеріально-технічного постачання
та із загальною нерозвиненістю ринку цінних паперів. Нині в нашій країні
досить кволо функціонує вторинний ринок цінних паперів.

Більшість вітчизняних бірж є універсальними ринковими структурами, що
подають на торги найрізноманітніші товари і послуги. На багатьох біржах
створені фондові відділи для здійснення операцій з цінними паперами.

Універсалізація біржової діяльності виявляється і в утворенні різних
видів бірж. Формуються біржі, на яких йде торгівля продуктами
інтелектуальної праці та різного роду послугами, в т. ч. інформаційними.

Суттєвою особливістю біржових інститутів нашої країни є специфіка
біржових угод. Ця специфіка виявляється в наступному.

По-перше, хоча в більшості правил біржової торгівлі, прийнятих біржами,
даються всі види угод, основним їх типом є угоди на реальний товар з
негайною поставкою і сплатою. У той же час форвардний і ф'ючерсний
ринки, які є переважаючими в світовій біржовій практиці, тільки
починають розвиватися. Однак якщо для становлення договірної торгівлі
зараз потрібно в основному впевненість у завтрашньому дні, то для
створення ф'ючерсного ринку необхідні більш глибокі якісні зміни,
зокрема стандартизація біржових контрактів, формування надійного
механізму, що гарантує виконання операцій, розвиток сфери оптової
торгівлі.

По-друге, внаслідок нестабільності товарних зв'язків для наших бірж
характерне широке поширення так званих угод з умовами, що є насправді
звичайними бартерними угодами. У деяких містах передбачалося навіть
створення спеціалізованих бартерних бірж (як, наприклад, у Донецьку),
але ці проекти виявилися практично нездійсненними. Бартерні угоди
характерні передусім для невеликих регіональних брокерських контор на
великих біржах.

По-третє, сама біржова торгівля організована за принципами не біржі як
такої, а швидше аукціону. Не випадково в правилах багатьох бірж
присутній регламент проведення біржового аукціону. Частіше за все
торгівля в залі біржі більше схожа на аукціон, ніж на біржове
котирування.

Якщо говорити про перспективи розвитку біржового процесу в країні, то
можна виділити такі позиції:

- скорочення загальної кількості бірж за рахунок перетворення ряду
регіональних бірж в торгові доми і великі брокерські компанії;

- зростання економічної та інформаційної потужностей великих
спеціалізованих бірж;

- стандартизація і типізація правил біржової торгівлі, біржових
контрактів і брокерської документації;

- зростання кількості фондових бірж (фондових відділів товарних бірж), а
також валютних бірж (валютних відділів фондових бірж);

бірж);

- стабілізація цін на акції найбільших бірж і цін на брокерські місця;

- зростання кількості форвардних і ф'ючерсних операцій;

- поступова відмова від бартерних угод і аукціонних принципів торгів;

- створення при найбільших біржах фінансово-кредитних інститутів,
страхування біржових угод, тісна співпраця банків і бірж;

- перетворення біржових структур у некомерційні організації;

- формування єдиного інформаційного простору біржової діяльності на всій
території країни;

- прийняття і деталізація біржового законодавства.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності