↑ Вгору

Реферат на тему

Функції біржі


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 21302 (hex 5336)
Реферат

на тему:

Функції біржі

HYPERLINK
"file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Andrew\\My%20Documents\\В%20БИБ
ЛИОТЕКУ\\enbv.narod.ru\\enbv.narod.ru\\text\\Econom\\stock\\str\\03.html
" \l "123#123"

Біржі і брокерські контори, як правило, здійснюють широке коло
діяльності. Передусім вони надають різноманітні посередницькі послуги
щодо укладання торгових угод, організації і проведення оптової торгівлі.
Вони займаються видавничою діяльністю, зокрема, випускають біржові
бюлетені, довідники, нормативну документацію, а також збирають і
вивчають інформацію про стан ринку різних товарів, цін, перспективи щодо
змін попиту і пропозиції на товари. Біржі можуть надавати і широке коло
консультаційних послуг.

Але діяльність бірж і брокерських контор тільки цим не обмежується. Вони
займаються різноманітними видами діяльності у сфері виробництва
продукції, виконання робіт і надання послуг, створюють спільні
підприємства, укладають страхові, кредитно-фінансові та комерційні
угоди. Біржі та брокерські контори, як правило, багатопрофільні
організації.

Біржа володіє досить широкими правами. Вона має право визначати в рамках
законодавства порядок і правила діяльності на ній, а їх порушення здатне
викликати серйозні наслідки. Біржі також визначають перелік товарів, що
реалізовуються на них, розробляють власні біржові стандарти, типові
біржові контракти, приймають рішення з біржових спорів, припиняють на
певний час торгівлю, встановлюють плату за свої послуги, накладають
санкції за порушення статуту і правил торгівлі. Крім цього, кожна біржа
має право вирішувати ці та багато інших питань на власний розсуд. Це
свідчить, що на різних біржах правила і вимоги неоднакові.

Функції бірж залежать від умов, у яких вони формуються і діють. Зокрема
виділяють:

Класичні (основні і допоміжні), які властиві для бірж ринкової економіки
і перехідні - для бірж періоду становлення ринкових відносин.

Аналіз та співставлення класичних і перехідних функцій дає змогу
передбачити еволюцію біржової діяльності в Україні.

У ринковій економіці, як уже зазначалося, біржа є елементом ринкової
інфраструктури. Являючи собою ринковий механізм, вона виконує
стабілізуючу функцію в економіці через забезпечення ліквідності та
оптимального розподілу сировинних ресурсів, стабілізацію цін і витрат.

Біржова структура в ринкових умовах передбачає:

* уніфікацію контрактів, що обумовлює біржову спекуляцію, специфічний
біржовий оборот;

* уніфікацію товару, його стандартизацію, що є основою уніфікації
контрактів тощо.

Сукупність усіх складових біржової структури забезпечує підтримку
безперервного потоку уніфікованого біржового товару, а не купівлю-продаж
окремих партій, до того ж забезпечує здійснення публічного котирування

ирування
цін,

Класичні функції бірж.

Основні:

* концентрація попиту і пропозиції в одному місці, шляхом залучення до
біржових угод максимальної кількості учасників, що сприяє
збалансованості біржових товарів, формує реальний інформаційний простір,
який регулює оптимальні обсяґи як виробництва, так і споживання. Одним
із важливих моментів у цьому зв'язку є формування мережі регіональних
бірж;

* формування ринкових цін на основі співвідношення попиту і пропозиції,
оскільки біржа як "лабораторія цін" характеризує поточне співвідношення
попиту і пропозиції, умови поставки, сплату та інші складові, що
формують ефективність біржової торгівлі;

* регулювання оптового товарообігу, оскільки, спираючись на ринкові
закони, існує можливість його упорядкування, найбільш ефективними
шляхами здійснювати просування товарів від виробника до споживача при
мінімізації пов'язаних з цим витрат;

* прискорення товарообігу з урахуванням світового розподілу праці;

* кваліфіковане посередництво між покупцем і продавцем завдяки участі на
біржах досвідчених посередників, які володіють інформацією про біржову
кон'юнктуру, що обумовлює прискорення товарних та грошових потоків у
виробництво продукції певних обсягів тощо;

* зближення продавців і покупців у просторі і часі виявляється в
активному просуванні біржової торгівлі на регіональні товарні ринки та
взаємоузгодженні поточних і перспективних інтересів продавців та
покупців через механізм форвардних і ф'ючерсних угод;

* боротьба з монополізмом на товарному ринку виявляється через залучення
до біржової торгівлі широкого кола продавців і покупців, що сприяє
створенню умов для активізації різноманітних форм конкуренції;

* досягнення мінімізації комерційного і фінансового ризику, оскільки
біржа через хеджування та опціони відпрацьовує свій власний механізм
страхування цінового ризику;

* інформаційне забезпечення учасників товарних ринків передбачає надання
максимальної за обсягами інформації для учасників біржового та
позабіржового ринку про стан попиту, пропозиції, ціни, конкуренції на
товари.

Допоміжні:

* стандартизація біржового товару, для спрощення процесу торгів;

* арбітраж між учасниками біржових угод, який забезпечує захист майнових
прав та законних інтересів учасників;

* розрахункові операції через створення на біржах Розрахункових палат,
які здійснюють розрахунки за укладеними угодами, стягнення грошових
застав, проведення клірингових операцій;

* різноманітні послуги інформаційного та консалтингового характеру, які
пов'язані з укладенням угод і прискорюють процес їх формування;

* формування прибутку державного і місцевого бюджетів за рахунок сплати
податків, мита та інших обов'язкових платежів, що формують доходи
відповідних бюджетів.

Особливості функцій бірж в умовах формування ринкових відносин зумовлені
тим, що вони ще не стали частиною єдиного ринку, є відокремленим,
відособленим ринком, де формується рівень цін на основі обмеженого
обсягу попиту і пропозиції.

Цей ринок навіть на біржах з великими обсягами товарообігу порівняно

и обсягами товарообігу порівняно
незначний за своїми параметрами і не являє собою безперервний
товаропотік. За таких умов ціни, як правило, формуються на випадковість.

Функції бірж в період становлення ринкових відносин:

* формування біржової ціни як індикатора внутрішніх цін тих товарів,
якими торгують в значних обсягах і відносно періодично;

* налагодження процесу товарообігу;

* формування нової системи господарських зв'язків;

* створення структури виробничих відносин, що породжують конкуренцію між
товаровиробниками;

* розподіл запасів у просторі сприяє контролю товаровиробників таким
чином, що продукція не з'являється на ринку до виявлення регіону з
найвищою ціною та максимальною потребою у ньому;

* розподіл запасів у часі передбачає поступовий вихід товарних запасів
на ринок, виходячи з економічних умов товаровиробника;

* стандартизація товарів, якими торгують, є стандартним обгрунтуванням
якості біржового товару і дозволяє без додаткового їх опису представляти
для укладання угод.

Враховуючи наявність різних економічних систем у світовій економіці слід
зупинитися на загальних функціях біржових інститутів світового ринку.

1. Організація біржових зборів для проведення відкритих публічних
торгів, а саме;

* організація біржових торгів;

* розробка правил біржової торгівлі;

* матеріально-технічне забезпечення торгів;

* кваліфікований апарат біржі.

Для організації торгівлі біржа передусім повинна мати у своєму
розпорядженні добре обладнане "ринкове місце" (біржовий зал), яке могло
б вміщати велику кількість продавців і покупців, які здійснюють відкриті
біржові торги. Використання сучасних електронних засобів зв'язку не
вимагає фізичної присутності осіб, які торгують в одному місці, а
дозволяє вести торгівлю через електронні комп'ютерні термінали. Але і в
цьому випадку біржа повинна забезпечити високоефективну систему
електронної торгівлі.

Організація торгівлі вимагає від біржі розробки і суворого дотримання
правил торгівлі, тобто норм і правил поведінки учасників торгів у залі.

Матеріально-технічне забезпечення торгів передбачає обладнання біржового
залу, робочих місць учасників торгів, комп'ютерне забезпечення всіх
процесів на біржі тощо.

Для ведення біржових торгів біржа повинна мати у своєму розпорядженні
висококваліфікований штат співробітників.

2. Розробка біржових контрактів, які включають:

* стандартизацію вимог до якісних характеристик біржових товарів;

* стандартизацію розмірів партій товарів;

* розробка єдиних вимог до розрахунків за біржовими угодами.

Біржа встановлює жорсткі вимоги до тих товарів, які допускаються до
біржових торгів. На основі цих вимог розробляються біржові стандарти,
які враховуються виробниками і споживачами на товарних біржах, а також
емітентами й інвесторами на фондових біржах.

Прискоренню оформлення укладених угод сприяють типові біржові контракти,
які розробляються біржами.

3. Розв'язання спорів із біржових угод

Під час біржових торгів, у силу різних причин (помилка, спроба обману,
нечітка робота обслуговуючого персоналу тощо) можливі випадки виникнення

ка робота обслуговуючого персоналу тощо) можливі випадки виникнення
спірних ситуацій між учасниками біржової торгівлі, які за своїм
характером можуть бути вирішені безпосередньо тільки на біржі і її
відповідним нейтральним органом. Як правило, це третейський суд або
арбітраж.

4. Виявлення і регулювання біржових цін

Біржа бере участь у формуванні і регулюванні цін на всі види біржових
товарів. Концентрація попиту і пропозиції на біржі, укладання великої
кількості угод виключають вплив неринкових факторів на ціну), роблять її
максимально наближеною до реального попиту і пропозиції. Біржова ціна
встановлюється в процесі її котирування, що розглядається як найбільш
важлива функція біржі. При цьому під котируванням розуміють фіксування
цін на біржі протягом кожного дня її роботи; реєстрацію курсу валюти або
цінних паперів; ціну біржових товарів. Котирування цін - це реєстрація
біржових цін згідно біржових правил з їх наступною публікацією.

Публікація цін на біржові товари служить орієнтиром для продавців і
покупців, допомагає їм виробити свою стратегію поведінки на чергових
біржових торгах.

5. Біржове страхування (хеджування) учасників біржової торгівлі від
несприятливих для них коливань цін

Для цього на біржі використовуються спеціальні види угод і механізми їх
укладання. Виконуючи завдання страхування учасників біржового торгу,
біржа не стільки організує торгівлю, скільки її обслуговує. Біржа
створює умови для того, щоб покупці і продавці реального товару за своїм
бажанням могли одночасно брати участь у відповідних біржових торгах як
клієнти або учасники. Це підвищує довіру до біржі, залучає до неї
ринкових спекулянтів, збільшуючи кількість осіб, які торгують як
безпосередньо, так і через посередників.

6. Гарантування виконання угод досягається завдяки біржовим системам
клірингу і розрахунків

Для цього біржа використовує систему безготівкових розрахунків шляхом
заліку взаємних вимог і зобов'язань учасників торгів, а також організує
їх виконання.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності