↑ Вгору

Реферат на тему

Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої половини ХІХ - першої третини XXст.


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Джерелознавство. Документи політичних партій і організацій другої
половини ХІХ - першої третини XXст.

Діяльність політичних партій і організацій в Україні, в сучасному їх
розумінні, як у Росії чи Польщі, почала розгортатися в другій половині
XIX ст. Попередниками партій стали різні товариства й організації
культурно-освітнього характеру, хоч часто політичного забарвлення. В
підросійській Україні такими були організації чи товариства української
інтелігенції в Києві, Полтаві, Харкові, Чернігові, Одесі та інших
містах, що найчастіше називалися громадами. Перша громада виникла в
Києві 1859 р. Вона мала на меті пропагувати Історію України, українську
культуру, розвивати інтерес до української мови, відстоювала право
українців на вільний національний розвиток, збереження самобутності.
Після відомого Енського указу 1876 р. діяльність громад була заборонена,
багато їх членів репресовано, частина емігрувала за кордон, де прагнула
відстоювати інтереси українського народу видавничими та іншими засобами.

У Галичині 1868 р. з ініціативи А.Вахнянина виникло культурно-освітнє
товариство "Просвіта", що діяло в Західній Україні аж до 1939 р. і
виконало дуже важливу роль у піднесенні освітнього рівня та національної
свідомості народу. "Просвіти" діяли в руслі національного
(народовського) руху українців Галичини. Ніби на противагу "Просвітам"
галицькі культурно-освітні діячі москвофільської орієнтації на чолі з
о.Іваном Наумовичем 1874 р. заснували культурно-о світне "Общество им
Мих Качковского", що виступало за захист прав галицьких русинів перед
небезпекою польського асиміляційного наступу з позицій опори на державну
Росію, "общерусский язык" І російську культуру В Галичині також уже від
70-х років діяли робітничі й студентські гуртки, зокрема "Академический
кружок", "Дружній лихвар'1, "Друг", вихованці яких пізніше вливалися в
політичне життя

Програми та інші матеріали народницьких організацій

З початку 60-х років XIX ст. у Наддніпрянській Україні почали розгортати
діяльність народники, що за цілями І методами боротьби були безумовно
політичною течією, але за принципами внутрішньої організації до рівня
партії не піднялися, не мали виборних керівних органів, необхідних
організаційних структур та деяких Інших ознак політичних партій

Народництво в Україні та Роси різнилося І за методами діяльності Перша
народницька організація "Земля І Воля" виникла в Роси 1861-1862 рр Вона
становила об'єднання різнорідних за політичними І теоретичними
орієнтирами груп від соціалістичного забарвлення до просто опозиційних
ліберально-конституційних До організації належали Іван Андрущенко,
котрий помер у в'язниці Петербурга, Василь Білозерський, співредактор
журналу "Основа" в Петербурзі, та Інші українські опозиціонери У 1862р
до "Землі І Волі" приєдналася російська військова організація в Польщі
("Комітет російських офіцерів в Польщі"), яку створив українець Андрій
Опанасович Потебня, 27 червня (ст ст) 1862 р він вчинив замах на
російського намісника в Польщі 1863 р приєднався до польського повстання

льщі 1863 р приєднався до польського повстання
І загинув у бою На чолі "Землі І Волі" стояв "Російський центральний
народний комітет", створений активістами організації

З приєднанням до "Землі І Волі" "Комітету російських офіцерів в Польщі"
за умов революційного піднесення в організації утверджувалася орієнтація
за зміну суспільно-державних відносин шляхом збройної боротьби Але в
умовах спаду революційного піднесення 1863 р "перша" "Земля і Воля"
саморозпустилася

Під впливом дуже суперечливих, але однаково антицаристських і так званих
антиексплуататорських поглядів і пропаганди "соціальних революціонерів"
у середовищі молоді сформувались переконання можливості зміни
суспільного ладу шляхом перебудови суспільної свідомості, особливо
селянства, а звідси — потреби практичної роботи, спрямованої на
перебудову — ходіння в народ. Серед тих революціонерів був П.Лавров,
автор праці "Історичні листи". Він закликав здійснити "підготовку
революції в Росії шляхом розвитку наукової соціологічної думки серед
Інтелігенції" та пропаганди соціалістичних ідей серед селянства. Інший
діяч М.Бакунін у праці "Державність І анархія" намагався обґрунтувати
думку про шкідливість будь-якої державності. Звідси формулювалось
завдання зруйнувати державу як таку Дійовим засобом досягнення мети мали
стати селянські бунти і бунтарські методи боротьби взагалі. Народник
П.Ткачов пропонував здійснити революцію тактикою змови і терору. Ці ідеї
він проповідував на сторінках журналу "Набат". Дещо реальніше дивився на
методи революційної боротьби М.Михайловський. Він вважав, що шлях для
досягнення справедливого суспільства пролягає через боротьбу за
політичні свободи.

Під впливом таких ідей внаслідок проведення певної організаційної
діяльності в низових народницьких гуртках і групах 1874 р. почалося
масове "ходіння в народ". Молоді спеціалісти — вчителі, лікарі,
ветеринарні лікарі, Інженери, студенти — ходили по селах, щоб там шляхом
організації різних курсів, майстерень, а також сходок, лекцій, голосних
читань, поширення популярних нелегальних брошур ("Про хліборобів", "Як
наша земля була нашою і стала не нашою", "Бог, то Бог, але й сам не будь
плох", "Хитра механіка", “Ємелька Пугачев або любов козака” та ін.)
зблизитися з народом і підняти його на бунт, щоб так вчинити революцію.
"Ходіння" охопило 37 губерній Росії, в тому числі Київську, Подільську,
Херсонську, Чернігівську, Харківську, Полтавську та інші губернії
України.

Утопічні ідеї народницьких бунтарів, як і слід було передбачити, зазнали
краху. Наприкінці 1874 р. охранка заарештувала близько 1 тис.
народників. Багато з них було засуджено до каторжних робіт, на заслання
до Сибіру, Інших мір покарання.

Жорстокі заходи уряду, однак, не ліквідували народництва. У Петербурзі
1876 р. виникла "Північна революційно-народницька організація", або
"Північне товариство народників". Товариство прагнуло підпорядкувати
впливові всі народницькі групи Росії. Воно почало 1878 р. видавати
часопис "Земля і Воля", нав'язуючи цим свій зв'язок з уже існуючою на

ок з уже існуючою на
початку 60-х років "Землею і Волею". Після цього вся нова всеросійська
народницька організація почала називатися "Земля і Воля". В числі
організаторів нової ''Землі і Волі" були такі пізніше відомі в
російському соціально-революційному русі діячі, як О.Михайлов, який за
"процесом двадцяти" 1882 р. був засуджений до страти, заміненої довічною
каторгою (помер 1884 р.); Г.Плеханов, один із засновників 1883 р.
російської соціал-демократичної організації в еміграції "Визволення
праці", лідер меншовизму 1903-1918 pp.; український народник Д.Ли-зогуб,
котрого за причетність до замаху на Олександра II засудили до смертної
кари через повішення. Присуд був виконаний в Одесі 1879 p.; українець
М.Кибальчич, талановитий Інженер і винахідник, що присвятив талант
виготовленню вибухових пристроїв з терористською метою, а в ув'язненні
перед стратою склав проект оригінального літального апарату з ракетним
двигуном. В.Осинський, один із співзасновників есерівського руху в
Росії, за збройний опір під час арешту був засуджений до страти і
повішений 1879 р.; С.Перовська, праправнучка К.Розумовського, учасниця
замаху на Олександра II 1 березня 1881 p., була страчена разом з іншими
учасниками вбивства; М.Фроленко за "процесом двадцяти" 1882 р.
засуджений до страти, заміненої довічною каторгою, багаторічний в'язень
Шліссельбурзької фортеці, прожив 90 років — 1938 р. за радянського
режиму був членом журналу "Каторга и ссылка", у творчій спадщині має
низку мемуарних творів.

З огляду на методи революційної діяльності народників, що
характеризувалися надзвичайною конспіративністю, після народницьких
організацій системно впорядкованих ні нормативних, ні діловодних
документів не залишилося. І взагалі вважається, що в жодному з архівів
України чи Росії нема окремого фонду з якимось блоком народницьких
документів. Вони розкидані по різних судових і жандармських фондах, у
різних містах, по деяких фондах персоналій.

Вже 1878 р. у "Землі і Волі" виникли глибокі розбіжності в питанні
методів боротьби за зміну існуючих порядків. Ті, хто не зневірився в
орієнтації на перевиховання селян, на можливість використання селянської
общини для формування соціалістичних демократичних відносин у країні,
хто бачив опору руху в селянстві, вже 1879 р. виділилися в організацію
"Чорний переділ", на чолі якої опинилися діячі, котрі в наступному стали
на так звані інтернаціоналістські соціал-демократичні позиції. Серед них
були Г.Плеханов, Л.Аксельрод, В.Засулич, И.Антекман, у Києві
Є.Ковальська, М.Щедрін та ін.

Люди, остаточно зневірені в "ходінні в народ", становили народницьку
течію політиків-терористів, яка виділилася в окрему організацію "Народна
Воля". Після вбивства Олександра II царизм розгорнув проти неї
безкомпромісний наступ і вона, по суті, була розгромлена, її ідеї й
уцілілі особи влилися потім у загальноросійський есерівський рух.

Отже, серед історичних джерел про народницький рух, у зв'язку з особливо
конспіративними методами роботи, дуже мало таких матеріалів, як

як
протоколи з'їздів, звіти, переписка, списки членів організацій тощо.
Вони спорадичні й до того так зашифровані (імена, адреси явок,
розпорядження та ін.), що сучасному дослідникові їх використовувати дуже
складно.

Можна говорити про три таких блоки важливих джерел з Історії
народництва, які відносно добре збереглися І є достовірними.

По-перше, це праці Ідеологів народництва Петра Лаврова ("Історичні
листи", "Наша програма"), Михайла Бакуніна ("Сповідь", "Державність і
анархія", "Доповнення "А"), Миколи Михайловського ("Лист про правду і
неправду", "Герої І юрба", "Наукові листи (До питання про героїв і
натовп)", "Патологічна магія", "Ще про натовп" тощо), Петра Ткачова,
Миколи Кибальчича ("Політична революція і економічне питання") та
багатьох інших, мемуари учасників народницького руху.

По-друге, — нелегальна, чи емігрантська преса — газета "Народное дело"
(Женева, 1868), "Набат" (Женева, 1875), журнал і газета "Вперед",
"Вестник Народной Воли" (1883-1886). Чимало народників друкувалися у
легальних виданнях часто під псевдонімами в "Отечественных записках" до
їх закриття 1884 р., "Северном вестнике", "Русской мысли", "Русском
богатстве" та ін.

По-третє, відносно повно збереглися нормативні, насамперед програмні
документи "Землі І Волі" та "Народної Волі". Вже за радянського часу
програми "Землі і Волі" та деякі інші документи, що залишились у
народників, були видані окремим збірником "Архив "Земли и Воли" і
"Народной Воли" (М., 1930). У збірнику вміщені три редакції програми
"Землі і Волі", спогади М.Фроленка про Липецький з'їзд народників, деякі
матеріали, що пояснюють причину розпаду "Землі і Волі" на "Народну Волю"
і "Чорний переділ", фрагменти до статутних документів, касові документи
"Землі і Волі", зошити народників щоденникового характеру, документи з
окремих судових процесів, у тому числі оборонні промови підсудних, листи
народників, що збереглися. Дуже детальний довідковий додаток видання,
зокрема іменний покажчик, який вміщає ширші чи вужчі відомості про
народників та інших історичних осіб.

Великий інтерес викликає програма "Землі і Волі" вже у першому її
варіанті (виявлена за автографом А.Оболєшова). Програма висувала три
пункти:

1. Перехід всієї землі до сільського робітничого стану і рівномірного її
розподілу. При цьому висловлювалась впевненість, що дві третини Росії
володітиме землею на общинних засадах. 2 Поділ Російської Імперії на
частини відповідно до місцевих бажань. 3. Перенесення всіх суспільних
функцій в общини, тобто повне самоврядування. При цьому зазначалося:
"... вимоги наші можуть бути здійснені тільки засобом насильственного
перевороту".

Аналогічні вимоги формулювала друга редакція програми, змінювався лише
порядок виставлення пунктів, давалось дещо їх розширене формулювання.

Остаточна третя редакція Програми визначала цілі боротьби чотирма
пунктами:

1. Схваливши народне поняття про землю ("земля — божья"), автори
програми так само вимагали "переходу всієї землі в руки сільського
робітничого стану І рівномірного її розподілу". Знову ж повторювалась

мірного її розподілу". Знову ж повторювалась
впевненість у тому, що дві третини Росії буде володіти землею на
общинних засадах.

2. Політичним ідеалом оголошувалось "повне мирське самоврядування" Але
проголошувалось, що кожний союз буде визначати, яку частку громадських
функцій він віддаватиме урядам громад (общин), обраним тими ж громадами.

3. Оскільки в російському народі "помітна віротерпимість", необхідно
"добиватись найповнішої свободи сповідань".

4. "У склад теперішньої "Російської імперії"" входять такі місцевості і
навіть національності, які при першій можливості готові відокремитись,
якими є, наприклад: Малоросія, Польща, Кавказ та ін. Звідси випливає наш
обов'язок — сприяти поділу теперішньої Російської імперії на частини
відповідно місцевим бажанням".

1 в третій редакції також стверджувалось, що сформульовані вимоги
"можуть бути втілені в життя тільки шляхом насильственного перевороту,
при тому по можливості найскоріше..." Роз'яснювалось, що з розвитком
капіталізму і руйнуванням общин ці завдання будуть все більше
утруднюватись.

Третя редакція конкретизувала тактичні завдання, зокрема
"дезорганизовать силу государства", організаційні завдання у справі
зміцнення єдності з союзниками з релігійних сект, поселеннями, де
незадоволення є найбільшим, з центрами зосередження промислових
робітників І навіть "залучення на свій бік розбійних ватаг типу
понизової вольниці, що часом появляються в різних місцях".

Формулювались завдання пропаганди й агітації. Окремий підрозділ
називався "Частина дезорганізаторська", що рекомендував налагоджувати
зв'язки з офіцерами армії, залучати на свій бік організації державних
службовців та вести "систематичне знищення найбільш шкідливих або
видатних осіб з уряду І взагалі людей, якими тримається той чи інший
ненависний нам порядок".

Останню думку Програми дещо уточнював пункт 9 Статуту: "Ціль виправдує
засоби. Примітка: За винятком тих випадків, коли застосовувані засоби
можуть підривати авторитет організації'4. Загалом, Статут може служити
зразком для дуже законспірованої політичної організації. І, як відомо, в
цьому питанні досвід народників використовували Інші партії, в тому
числі дуже великою мірою більшовики.

Отже, назване видання "Архива "Земли и Воли" и "Народной Воли" містить
багато цінних джерел, що дають змогу глибше осмислити етапи
революційного руху в Україні ( звичайно, і в Росії). їх знання важливе
для кожного, хто вивчає суспільно-політичний рух другої половини XIX ст.
При всьому "космополітизмі", "общерусскости" українського народництва,
воно все-таки може характеризуватися у благородному світлі за одну лише
програмну вимогу розвалу Російської імперії та права України
("Малоросії") на відокремлення і самостійне життя. При всій схильності
до тактики терору народництво втягувало в себе у більшості випадків
кришталево чистих совістю людей, людей благородної мети І почуттів, І
вже тому воно заслуговує на вивчення.

Використані джерела і праці

Архив "Земли и Воли" и "Народной Воли". М , 1932Архивы КПСС // Справочник научного работника / Сост. Гроссман Ю.М.,
Кутик В.М. Львов, 1983. C.38^J6

Бачинський Юішн Україна irredenta Вид. 3-тс. Берлін, 1920.

Міхновський Микоіа Самостійна Україна. Ки"ів, Львів, 1991.

Самостійна Україна // Вивід прав України. Нью-Йорк, 1964. С 154-164

Франко Іван. Україна irredenta // Вивід прав України Нью-Йорк. 1964. С.
115-138.

Гаврилів І О. Діяльність українських політичних партій та організацій
Західної України в умовах польського окупаційного режиму (1921-1939
pp.): Автореф дис,.. канд. іст. наук Львів, 1996.

Політичні парти Заміної України Метод вказівки для студентів Львів, 1У91

Рассвич В В Українська Національне-Демократична партія (1899 1918)
Львів, 1996

Світ Іенко С.І. Нароінпцьміи рух в Україні 1860 1880-х років аналіз
джерел архівних фондів Роси Дніпропетровськ, 1996

Тетещін С.О. Національне питання в програмах українських пептичних
партій в кінці XIX на початку XX століття, 1996

Українська Ідея Постаті на тлі революції К 1994 Кн . 4


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності