↑ Вгору

Реферат на тему

Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Поняття етносу.

Рід, плем’я, народність, нація.

Поняття етносу. Рід, плем'я, народність, нація

Різнопланове і глибоке розкриття сутності суспільного життя людини
неможливе і поза розумінням такого явища, яке окреслюється поняттям
"етнос". Поняття етносу достатньо глибоко і ґрунтовно розроблялося
багатьма видатними діячами вітчизняної та зарубіжної культури.

Вони розглядають етноси як особливі соціальні спільноти, які органічно
поєднують біосферу та соціосферу, містять у собі значною мірою
характеристики природної спільноти. Етноси — це біофізичні реальності,
здатні бути оповитими соціальною оболонкою, втіленими в ту чи іншу
суспільну форму.

Етноси формуються під впливом природної належності людського угруповання
до певного географічного середовища, кліматичних умов, ландшафту,
рослинного і тваринного світу.

Етнічне буття людини прив'язане до певної місцевості з її географічними
особливостями, що позначається на особливостях побуту і культурі, на
характері людей, традиціях, звичаях, спільній історичній долі та інших
об'єднавчих факторах, що далеко виходять за межі географічного
середовища. Етнос характеризується і певною спільністю психічних рис
індивідів, що входять до його складу, які формуються під впливом
природнокліматичних умов. Проте етнос, будучи за своїм походженням
пов'язаним із природою та тривалою генетичною еволюцією, свої головні
характеристики отримує в соціально-культурному оформленні, і вони
передаються від покоління до покоління через історичну пам'ять, через
засвоєння культурних надбань, традицій тощо. Етнос як такий є не суто
природним утворенням, а його історичною асиміляцією в культурі, що
здійснюється багатьма поколіннями людей.

Отже, етнос — це група людей, яка історично склалася на певній території
і характеризується спільністю мови, культури, побуту, звичаїв, традицій,
способу життя та особливостями психічного складу.

Етнос як суспільно-природне утворення слід відрізняти від історичних
спільнот людей, таких як рід, плем'я, народність, нація, які хоч і
формуються на основі певних етнічних спільнот, проте є продуктом
історії, соціокультурними утвореннями.

Групи кровних родичів, що ведуть своє походження за однією лінією
(материнською чи батьківською), усвідомлюють себе нащадками спільного
предка (реального чи міфічного), мають спільне родове ім'я, утворюють
таке об'єднання, як рід. Він виникає з первісного людського стада
найвірогідніше на рубежі нижнього і верхнього палеоліту як осередок
суспільного співжиття та регулювання шлюбних стосунків. Рід обирає
старійшину чи вождя й може змістити його з цієї посади; регулює шлюбні
стосунки; стежить за рівним поділом майна померлих членів роду; здійснює
взаємодопомогу, захист і кровну помсту; має своє ім'я, спільне місце
поховання й демократичні збори, де вирішуються основні питання
життєдіяльності. Етнографічні, історичні, археологічні факти свідчать,
що визначальними рисами родових відносин є: рівність усіх членів роду;
відсутність майнових відносин між родичами; суворе дотримання екзогамії.

ре дотримання екзогамії.

Отже, цілком аргументованим є таке твердження: рід — це заснована на
кровних зв'язках історична форма спільності людей.

Родова спільнота є однією з необхідних умов виникнення племені.
Характерними рисами раннього племені є: наявність племінної території,
відокремленої від території сусідніх племен умовними рубежами; певна
економічна спільність і взаємодопомога одноплемінників, що виражається,
наприклад, у колективних полюваннях; єдині племінна мова, культура,
самосвідомість, традиції, самоназва.

Плем'я утворюється на основі родів, які мають спільне походження і
базується, на кровноспоріднених зв'язках між його членами. Саме
кровноспоріднений зв'язок, який об'єднав два чи кілька родів, перетворює
їх на плем'я. Розвинуті племена мали племінне самоврядування, яке
складалося з племінної ради, військових та цивільних вождів.

Розклад родоплемінних відносин відбувається у зв'язку зі становленням
обміну і приватної власності. Рід, як відомо, не мав майнових відносин.
Плем'я вже не могло без них обійтися. Радикальні зміни у стосунках між
людьми були внесені суспільним поділом праці, зміною характеру
діяльності. Поділ праці дав значний поштовх розвитку виробництва, сприяв
підвищенню продуктивності праці, зумовив формування надлишкового
продукту та обміну. Обмін діяльністю, а згодом і надлишковим продуктом
зумовив нерівномірність його концентрації у різних членів племені,
виділення багатих і бідних родів, появу племінної знаті, племінної
верхівки, посилення ролі військових вождів, військового керівництва, яке
нерідко захоплювало і цивільну владу в племенах.

Таке тлумачення родоплемінних відносин приводить до висновку: плем'я —
це історична форма спільності людей, що ґрунтується на родових
відносинах та суспільному поділі праці, які визначають розрізненість
племен за територією, мовою, культурою, організацією життєдіяльності.

На зміну племенам прийшла нова історична форма спільності людей —
народність.

Народність виникає з потреби збереження тієї внутрішньої спільності
людей, що сформувалася під впливом їхнього проживання на одній
території, в єдиному соціокультурному середовищі, спілкування однією
мовою, співжиття в межах спільних традицій, звичаїв, рис характеру.

Початок формування народностей належить до періоду консолідації
племінних союзів і виявляється у поступовому змішуванні племен, зміні
попередніх (кровноспоріднених) зв'язків територіальними. Першими
склалися народності рабовласницької епохи: давньоєгипетська,
давньоеллінська та ін. У Європі процес утворення народностей завершився
переважно в період феодалізму: давньоруська, польська, французька та
інші народності. В інших частинах світу цей процес тривав і в наступні
епохи. Народності звичайно складалися з кількох племен, близьких за
своїм походженням та мовою (наприклад, польська — з слов'янських племен:
полян, віслян, мазовшан та ін.), або з різномовних племен, що
змішувались у результаті завоювання одних племен іншими (наприклад,
французька — із галльських племен, римських колоністів та германських

ен, римських колоністів та германських
племен: франків, вестготів, бургундів та ін.).)У процесі формування
народностей, у міру посилення зв'язків між окремим їхніми частинами,
мова одного з етнічних компонентів (більш численного чи більш
розвинутого) стає спільною мовою народності, а інші племінні мови
зводяться до діалектів, а іноді й зовсім зникають. Утворюється
територіальна, культурна і господарська спільність зі спільною
самоназвою. Становлення держави сприяло зміцненню народностей, але в
процесі історичного розвитку народності могли не збігатися з державами
ні територією, ні мовою.

Отже, народність — це форма спільноти людей, яка історично виникає за
родоплемінною спільністю і формується на певній території при
натурально-господарчій діяльності у процесі злиття, консолідації різних
племен завдяки створенню єдиної мови, культури, традицій, обрядів.

Подальший розвиток суспільного життя привів до виникнення нової,
етносоціальної спільноти людей — нації.

У світовій суспільній думці немає одностайності у визначенні поняття
"нація". Одні вчені визначальною ознакою нації вважають "національний
дух", "національну самосвідомість", "національний характер", що
сформувалися на ґрунті спільної долі, другі — трактують націю як
"несвідому психічну спільність", треті — зводять націю до спільноти
людей, котрі однаково мислять. Існують географічні, біологічні,
психологічні тлумачення нації.

Тому безсумнівним буде твердження про те, що, визначаючи поняття
"нація", слід органічно поєднувати та враховувати і
соціально-економічні, й етнічні, і соціокультурні, і духовні фактори.

Націю можна трактувати як спільність людей, що формується завдяки
єдності таких засад."

- По-перше, територіальних: кожна нація має свою територію, "життєвий
простір".

- По-друге, етнічних: нація формується, як правило, з людей одного
етнічного складу. Етнічні ознаки — це самосвідомість, мова, усвідомлення
спільності походження, єдиної історії, традицій.

- По-третє, економічних: спільність господарських зв'язків
універсального рівня консолідує людей, пов'язує єдиною справою,
сподіванням на позитивні результати.

- По-четверте, загальнокультурних: мови, традицій, звичаїв, обрядів, що
передаються від покоління до покоління, з уст в уста. Немає мови — немає
і нації. Нація також згасає, якщо втрачається її культура, порушуються
традиції, нехтуються звичаї, забувається історія.

- По-п'яте, психологічних: нація має спільні риси психічного складу, які
формуються в процесі спільного життя, діяльності, спілкування.

Усі згадані засади потрібно розглядати лише в їхньому органічному
взаємозв'язку та взаємозумовленості. Абсолютизація будь-якої з них
призведе до викривленого розуміння нації. Саме виходячи з ідеї
взаємозумовленості та органічного взаємозв'язку окреслених засад, можна
і слід визначати, що нація — це духовна спорідненість природно-соціально
визначеного(их) етносу(ів).

Таке визначення є достатньо ефективним, якщо звернути увагу на те, як
визначалося поняття "природа" у попередньому розділі та як визначаються

ому розділі та як визначаються
поняття "соціальне", "соціум" на початку цього розділу підручника. Окрім
цього, працездатність такого визначення підкреслить подання розуміння
поняття "національні відносини".

Національні відносини є важливою складовою соціальних відносин, які
органічно входять до їхньої системи і мають порівняно самостійний
статус. Зазнаючи впливу, наприклад, економічних, політичних, побутових
відносин, національні відносини зі свого боку чинять зворотну дію,
вносять колорит в усі сфери суспільного життя.

Національні відносини існують у таких основних формах: взаємовідносини
між націями, міжособистісні стосунки представників різних націй,
взаємини між людьми однієї і тієї ж нації.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності