↑ Вгору

Реферат на тему

Основні положення щодо проектування підприємств, будівель та споруд


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 17758 (hex 455e)
Реферат

На тему:

Основні положення щодо проектування підприємств, будівель та споруд.

Проектування — надзвичайно важливий і відповідальний етап в
інвестиційному процесі, оскільки прийняті в проекті технологічні,
планувальні та конструктивні рішення дуже важко скоригувати, коли вже
розпочато будівництво. Самі витрати на проект незначні, але коли
інвестиції у виробництво обладнання та виготовлення конструктивних
елементів споруд уже спрямовано, то помилки, допущені під час
розроблення проекту, обходяться дуже дорого.

Проектно-кошторисній документації зазвичай передує розроблення
інвестиційного проекту, проте для прискорення інвестиційного процесу
передпроектні дослідження, стадія проектування й навіть будівництва
часто об’єднуються (рис. 6.3). Будівельники, як правило, вимагають від
замовника при готовому технічному проекті робочу документацію на перший
рік будівництва. Разом з тим проект має обґрунтовуватись найновітнішими
науково-технічними досягненнями, які можуть виникнути після завершення
проектування. Тому проектувальники повинні закладати в проект такі
об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, які б давали змогу швидко
реконструювати та технічно переоснащувати виробництво.Рис. 6.3. Схема взаємозв’язків інвестиційного проекту

та проектно-кошторисної документації

Класичний проект має три складові: технологічну, будівельну та
техніко-економічну.

Технологічна частина складається зі схеми виробництва (технологічно
взаємозв’язаних одиниць обладнання), технологічних етапів і переділів
виготовлюваної продукції, обсягів її виробництва та якісних показників.

Будівельна частина визначає стандартні вимоги до об’ємно-планувальних
(передбачають розміщення основних і підсобних приміщень, цехів, їхню
площу та об’єм) і конструктивних (передбачають використання
найдоцільніших будівельних матеріалів, конструкцій і деталей) рішень.

Техніко-економічна частина охоплює передпроектні дослідження й
техніко-економічні обґрунтування, розрахунки економічних показників
ефективності й доцільності проекту, який розробляється на підставі
завдання на проектування та іншої передпроектної документації, що
надається замовником проектно-дослідницькій організації (генеральному
проектувальнику). За згоди останнього виконувати проектні роботи між
ними укладається договір на розроблення проектно-кошторисної
документації.

Керуючись вимогами та параметрами завдання на проектування, проектна
фірма проводить економічні та інженерні дослідження. Економічні
дослідження проводяться для перевірки доцільності проекту: вивчається
забезпечення виробництва сировиною, транспортними засобами, робочою
силою, можливості використання місцевих будівельних матеріалів і
виробничо-технічної бази будівництва.Інженерні дослідження здійснюються для перевірки обґрунтованості
будівництва на обраному майданчику, тобто вивчаються топографічні,
геологічні, гідрогеологічні, гідрометричні, метеорологічні та інші умови
виконання будівельно-монтажних робіт. Результатом є визначення площі
будівництва, обсягів земляних робіт, вибір типів фундаментів і наземних
конструкцій окремих будівель та споруд, джерел забезпечення будівництва
й експлуатації підприємства енергією, водою, комунікаційними мережами та
іншими об’єктами виробничої інфраструктури.

В Україні традиційно весь комплекс інженерних та економічних досліджень
проводиться генеральним проектувальником із залученням спеціалізованих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і геологорозвідувальних
фірм згідно з укладеними договорами. Керує цими дослідженнями головний
інженер (архітектор) проекту.

За сучасних умов в Україні доцільно створювати проектно-дослідницькі
компанії, які виконують проектні роботи самостійно або із залученням
невеликої кількості субпідрядних проектувальників. Такі компанії повинні
одержувати завдання на проектування в результаті перемог на тендерах
(підрядних торгах).

Проектування може здійснюватись у дві чи в одну стадію (рис. 6.4).

Двостадійне проектування охоплює розроблення проекту зі зведеним
кошторисом та робочої документації з кошторисами. Дві стадії
проектування застосовуються для великих і складних промислових
підприємств, нових кварталів забудови, міст, великих селищ, окремих
будівель і споруд зі складними або новітніми об’ємно-планувальними,
конструктивними й архітектурними рішеннями. За одностадійного
проектування розробляється один документ — робочий проект зі зведеним
кошторисом, який застосовується для технічно й архітектурно нескладних
будівель та споруд.Рис. 6.4. Послідовність проектувальних робіт за двох варіантів

За двостадійного проектування на першій стадії розробляються:
ситуаційний план розміщення підприємства та генеральний план
будівництва; технологічна схема виробництва та загальна схема управління
підприємством; схема комплексу технічних засобів і автоматизації
технологічних процесів; план земельної ділянки та недеталізовані рішення
планів, фасадів, розрізів окремих нетипових будівель і споруд; плани й
профілі трас інженерних мереж; житлово-громадське будівництво, якщо воно
належить до підприємства; проект організації будівництва; кошторисна
документація; паспорт проекту й пояснювальна записка.

Документи, що опрацьовуються на цій стадії, узгоджуються із
зацікавленими організаціями й контрольними інспекціями (санітарною,
протипожежною тощо) та затверджуються відповідними органами залежно від
відомчої належності проекту й форми власності інвестора.

На другій стадії розробляють документацію для будівництва окремих
будівель і споруд: перелік фізичних обсягів будівельно-монтажних робіт і
потреб у матеріалах, конструкціях і деталях для їх виконання, а також
необхідного технологічного та інженерного обладнання; локальні й
об’єктні кошториси; робочі креслення (плани й розрізи будівель);

еслення (плани й розрізи будівель);
паспорти окремих будівель і споруд.

Одностадійний робочий проект має менший обсяг, ніж двостадійний, що
значно скорочує строки його розроблення й зменшує вартість
проектно-дослідницьких робіт.

На кожній стадії проектування розраховуються показники (вартісні й
натуральні), які всебічно характеризують проект. Система цих
техніко-економічних показників містить загальні (характеризують проект
загалом) і окремі (характеризують певні частини проекту — економічну,
будівельну, технологічну).

Загальні, або головні показники становлять дві групи — будівельні та
експлуатаційні.

Будівельні показники оцінюють економічність прийнятих
архітектурно-будівельних, планувальних і конструктивних рішень. Головні
з них такі: обсяг інвестицій (кошторисна вартість підприємства загалом);
обсяг будівельно-монтажних робіт і його структура за витратами; витрати
головних будівельних конструкцій у розрахунку на одиницю кошторисної
вартості будівельно-монтажних робіт; трудомісткість монтажу окремих
будівель і споруд; коефіцієнти використання території забудови; робоча,
корисна площа й об’єм будівель тощо.

Експлуатаційні техніко-економічні показники характеризують номенклатуру
та обсяг продукції; виробничу потужність її кожного виду; собівартість і
рентабельність одиниці виготовлюваної продукції; чисельність
працівників, продуктивність праці та режим роботи підприємства; технічні
характеристики обладнання й рівень його використання; експлуатаційні
витрати всіх видів ресурсів на виробництво одиниці продукції тощо.

За умов державного інвестування можливе тристадійне проектування, коли
за рахунок держбюджету фінансуються також передінвестиційні дослідження
— техніко-економічні обґрунтування (ТЕО), техніко-економічні розрахунки
(ТЕР) та ескізні проекти (ЕП), які є складовими інвестиційних проектів
або їхніх бізнес-планів і, як правило, розробляються не за рахунок
інвестиційного проекту й тому не стосуються будівельного проектування й
кошторисної вартості. У цьому випадку структура розподілу коштів за
стадіями має вигляд табл. 6.1.де Впр. — вартість проектних робіт за об’єктами будівництва, тис. грн;

Вбуд.99 — розрахункова базисна кошторисна вартість будівництва в цінах
1999 року;

Н — норматив вартості проектних робіт.

Таблиця 6.1

РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА СТАДІЯМИ ПРОЕКТУВАННЯ, %

Види проектування ТЕО

(ТЕР, ЕП) Проект Робоча

документація

Тристадійне 10 — 15 15 — 25 60 — 75

Двостадійне: – 1-й варіант 10 — 15 85 — 90

– 2-й варіант 25 75

Одностадійне 100

Цей норматив становить 1,23—7,50 % кошторисної вартості будівництва (без
вартості обладнання) залежно від обсягів інвестицій і п’яти категорій
складності об’єктів.

Вартість проектно-дослідницьких робіт складається з матеріальних витрат
на виробництво; заробітної плати працівників; поточних витрат; інших
витрат; нарахувань і відрахувань, передбачених чинним законодавством;
планових нагромаджень.

Контракти на проектно-дослідницькі роботи можуть укладатися на весь
обсяг робіт (генеральний контракт) або на окремі стадії («Проект»,

льний контракт) або на окремі стадії («Проект»,
«Робочий проект», «Робоча документація»).

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 73
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 564 (hex 234)
Ідея проекту

Передінвестиційні

дослідження

Інвестиційний проект

(бізнес-план)

Передпроектні

дослідження

Фінансування

Техніко-економічне

обґрунтування

Проектно-кошторисна

документація

Інвестування

Будівельно-монтажне виробництво

Експлуатація

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 73
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 854 (hex 356)
Ідея проекту

Інвестиційний проект (бізнес-план,

техніко-економічне обґрунтування)

Архітектурно-планувальне завдання

й технічні умови на проектування

Експертиза та узгодження

робочого проекту

Робочий проект

зі зведеним кошторисом

Експертиза та узгодження

проекту

Проектно-кошторисна документація

1-ша стадія — проект

зі зведеним кошторисом

2-га стадія — робоча

документація з кошторисами


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності