↑ Вгору

Реферат на тему

Оцінка грошових потоків щодо проекту


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 30730 (hex 780a)
РЕФЕРАТ

На тему:

Оцінка грошових потоків щодо проекту.

Часто під час оцінювання інвестиційних пропозицій менеджери
використовують інформацію з різноманітних джерел, не всі з яких є
узгодженими між собою. Виникає потреба ретельної перевірки інформації
щодо інвестиційної пропозиції перед поданням її на подальший детальний
розгляд.

У табл. 5.3 наведено основні види грошових потоків, які необхідно
включати в процес оцінки інвестиційних пропозицій.

Таблиця 5.3

ТИПИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Етап Процес Об’єкти

На початку Інвестування капіталу.

Інші витрати.

Оборотний капітал Виробничі будівлі, обладнання.

Люди, маркетингові дослідження.

Акції, кредит

У процесі

реалізації Зростання продажу.

Зниження собівартості.

Податкові знижки

Наприкінці Оборотний капітал.

Ліквідаційна вартість Акції, дебіторська заборгованість та інші витрати.

Виробничі будівлі, обладнанняНасамперед необхідно встановити базові правила відносно того, які
грошові потоки стосуються проекту, а які ні. Вони розподіляються на
чотири категорії, як показано на рис. 5.2.

Відмінність між балансовим

прибутком і грошовим потоком

Існує необхідність розрізняти грошовий потік від балансового прибутку.
Грошовий потік — це прибуток від інвестиційного проекту після
оподаткування, але перед нарахуванням амортизації, виплатою процентів та
дивідендів. Якщо розглядати його та прибуток протягом усього життєвого
циклу проекту, то вони будуть ідентичними, але їх розподіл у часі буде
різним. З огляду на вартість грошей у часі, розподіл у ньому платежів
відіграє над-

звичайно важливу роль. Чисті грошові потоки показують різницю між
надходженням грошових потоків за проектом і їхнім відпливом. Грошові
потоки показують, чи варто реалізовувати інвестиційну пропозицію, на
відміну від оцінок, які ґрунтуються на принципах бухгалтерського обліку
і які визначають, наприклад, як швидко потрібно амортизувати капітальну
інвестицію. Немає сенсу звертати увагу на амортизацію, оскільки її вже
було враховано як відплив капіталу в першому році (роках) інвестиційного
проекту. Так само недоцільно враховувати процентні платежі, оскільки їх
уже враховано в ставці, яка використовується для дисконтування грошових
потоків.Рис. 5.2. Критерії грошових потоків

Існує ще два міркування, які дають змогу пояснити відмінність між
грошовим потоком від інвестиційного проекту та балансовим прибутком.
По-перше, кошти, що знаходяться на рахунку прибутків і збитків на
першому році й підлягають оподаткуванню, вираховуються з прибутку цього
самого року, але на практиці більшість податків сплачується наступного
року. По-друге, рахунок прибутків і збитків не бере до уваги витрати
оборотного капіталу. Відмінності узагальнено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

4

ВІДМІННОСТІ МІЖ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

І БАЛАНСОВИМ ПРИБУТКОМ

Стаття Грошові потоки Балансовий прибуток

Дохід Коли надходять кошти Коли відбувається продаж

Експлуатаційні

витрати Коли перераховуються кошти Коли здійснюються витрати

Амортизація Не включається Ураховується на рахунку прибутків і збитків

Податкові знижки Податкові знижки враховано як грошові потоки Включено
в розрахунок податків

Податки Коли податки сплачуються (часовий лаг — один рік) Визначаються
за розрахунку податківПроте дуже рідко можна легко визначити грошові потоки за інвестиційним
проектом. Є два способи визначення грошових потоків для подальшого їх
використання в інвестиційному аналізі:

з неопрацьованих первинних даних;

з уніфікованих форм фінансової звітності, таких як звіт за прибутками та
збитками й баланс.

Визначення грошових потоків

з неопрацьованих первинних даних

У цьому випадку необхідно додати передбачені грошові потоки та не чіпати
інформації з прогнозованого на майбутнє звіту про прибутки й збитки. За
розгляду прогнозів із продажу та експлуатаційних витрат необхідно
враховувати такі зауваження:

ураховуються лише ті грошові потоки, які виходять за межі власної
підприємницької діяльності, а не ті, що мають форму витрат;

грошові потоки від продажу враховуються лише тоді, коли клієнти дійсно
заплатять, а не тоді, коди бухгалтер зафіксує факт продажу;

ураховуються додаткові податки, обумовлені додатковими грошовими
потоками інвестиційного проекту. Не варто включати грошові потоки для
оподаткування в тому році, у якому їх було нараховано. Краще передбачати
відплив коштів на наступний рік, коли ці податки дійсно буде сплачено.

Сконцентрувавшись на коштах, необхідно звернути особливу увагу на
оборотний капітал, який потрібен для реалізації будь-якого нового
проекту, щоб, наприклад, заплатити за матеріально-виробничі запаси або
дати змогу клієнтам оплатити товар або послуги в кредит, і насправді
охоплює всі витрати, необхідні для реалізації інвестиційного проекту до
тих пір, поки не буде отримано гроші від клієнтів. Чим довший виробничий
цикл і більше часу необхідно клієнтам для здійснення платежів, тим
більший обсяг оборотного капіталу потрібен.

Визначення грошових потоків

на основі прогнозних фінансових

звітів

У більшості випадків потреба в оборотному капіталі може бути розрахована
на основі інформації, наведеної в балансі. Визначається вартість запасів
і дебіторська заборгованість (коли товари було реалізовано, але грошей
не отримали, оскільки клієнти взяли їх у кредит), потім віднімається
кредиторська заборгованість (тобто коли матеріали отримуються від
постачальників у кредит і за них ще не розрахувалися). Імовірно, що за
зростання обсягів реалізації протягом життєвого циклу інвестиційного
проекту будуть збільшуватися додаткові щорічні витрати на оборотний
капітал. Причина полягає в тому, що значення співвідношення між сумами,
які треба заплатити і які мають надійти, залишається відносно постійним.
За браку інформації щодо цих компонентів під час розрахунку оборотного

тів під час розрахунку оборотного
капіталу візьмемо як наближене значення різницю між розміром поточних
активів і поточних пасивів. У наведеному нижче прикладі продемонстровано
методику розрахунку грошових потоків на основі прогнозних даних звіту
про прибутки й збитки та балансу.

Рік 0 1 2 3

З балансу

Інвестиції –60 000

Запаси 0 40 000 50 000 55 000

Дебіторська заборгованість 0 20 000 24 000 28 000

Кредиторська заборгованість 0 30 000 36 000 42 000

Зі звіту про прибутки й збитки

Доходи 0 200 000 240 000 280 000

Прибуток від виробничої

діяльності 0 3000 48 000 60 000

Амортизація (рівномірна) 0 –20 000 –20 000 –20 000

Процентні платежі 0 –5000 –4000 –3000

Податки (30 %) 0 –1650 –7920 –12 210

Чистий прибуток

3350 16 080 24 790

Дивіденди 0 0 –1000 –1500

Нерозподілений прибуток

3350 18 430 41 720

Додатково:

Амортизація, процентні платежі та дивіденди 0 25 000 25 000 24 500

Відстрочені податкові платежі* 0 1650 6270 4920 –12 210

Додаткові інвестиції –60 000

Додаткові зміни в оборотному капіталі **

–30 000 –8000 –3000 41 000

Грошові потоки –60 000 –3350 23 270 26 420 28 790* Показує різницю між сумою податків, яку необхідно заплатити за рік і
тією сумою податків, яка дійсно сплачується наступного року. Отже, у
другому році сплачується податок на прибуток першого року (1650 грн.), а
не податок на прибуток другого року (7920 грн), а різниця враховується
додатково (7920 – 1650 = 62 700).

** Додає до початкового оборотного капіталу витрати в першому році
(запаси плюс дебіторська заборгованість мінус кредиторська
заборгованість), а потім усі інші зміни в оборотному капіталі. Додається
зменшення оборотного капіталу до грошового потоку в третьому році
реалізації інвестиційного проекту, і ці кошти вивільняються після
завершення інвестиційного проекту.

Змінні грошові потоки

Незворотні витрати — витрати, які вже було здійснено, і вони не
приносять якихось вигод, а додаткові надходження можуть бути отримані
лише за умови подальшого інвестування коштів. Цей принцип подібний до
того, коли замість запланованого невеликого прибутку одержали значний.
Наприклад, немає сенсу включати до грошового потоку здійснені раніше
витрати на придбання земельної ділянки у разі, коли в поточний момент
планується збудувати на ній будівлю, оскільки витрачені на придбання
ділянки кошти є незворотними витратами.

Проте необхідно врахувати всі побічні втрати та надходження. Прикладом
побічних втрат часто є неврахування витрат часу на управління
інвестиційними проектами, що призводить до тимчасового зменшення обсягів
продажу на інших напрямах підприємницької діяльності. Ці втрати (від
зменшення обсягів продажу) повинні бути включені в побічні витрати, які,
разом з находженнями, мають місце, коли нові інвестиції на одному з
напрямів діяльності підприємства можуть покращити просування інших
продуктів підприємства. Наприклад, диверсифікація до нового типу
продуктів дає змогу привернути нових клієнтів, яким у майбутньому можна

ожна
пропонувати інші нові продукти.

Загалом, побічні втрати та надходження можуть приводити до наслідків,
які не завжди легко перебачити.

Віднесення грошових потоків

до інвестиційного проекту

Усе ще багато нових інвестиційних проектів переобтяжені сторонніми
витратами, які значно ускладнюють бачення того, варто чи ні
реалізовувати інвестиційний проект. Наприклад, за здійснення аналізу не
варто враховувати в інвестиціях частку накладних витрат. Така практика
призводить до відхилення потенційно прибуткових інвестиційних проектів,
тому що компанія сама по собі має дуже велику корпоративну структуру або
ж забагато напрямів діяльності. Якщо центральні органи управління на
підприємстві нараховують 50 осіб і не потрібно збільшувати управлінський
персонал для реалізації нового інвестиційного проекту за виробництва
нового продукту, тоді необхідності в додаткових витратах на центральні
органи управління немає.

Альтернативна вартість. Аналіз інвестиційних проектів, загалом, полягає
в порівнянні одного інвестиційного проекту з іншим. Помилковим є
припущення, що за розгляду нового проекту слід порівнювати за
категоріями «перед» і «після», а не за категорією «або-або». Наприклад,
за розв’язання проблеми будівництва нового цеху на ділянці землі
альтернативним буде питання продажу ділянки, яка, за попереднім планом,
відводиться під забудову. Ринкова вартість ділянки уособлює
альтернативну вартість інвестування. Для визначення альтернативної
вартості активів слід, де це можливо, використовувати ринкову вартість.

Урахування матеріальних

і нематеріальних грошових потоків

За оцінки інвестицій ураховуються нематеріальні втрати й вигоди, які
можуть вплинути на діяльність підприємства. Аналіз затрат і вигод (СВА),
з іншого боку, забезпечує детальніший аналіз, ніж більшість
інвестиційних оцінок, і спрямований на встановлення затрат і вигод для
суспільства в цілому, для всіх акціонерів, а не тільки для підприємства.
Нематеріальні затрати й блага охоплюють питання безпеки, покращання
якості, зростання моралі робітників та іміджу підприємства. Ці
нематеріальні затрати й блага можна розділити на дві категорії — ті, які
за певних міркувань можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент, і
ті, з якими це зробити неможливо з огляду на їхню якісну природу (рис.
5.3).Рис. 5.3 Матеріальні й нематеріальні затрати та блага

Конвертація в грошову вартість. Покращання якості продукту або
скорочення часу поставок, наприклад, часто може бути конвертоване в
грошову вартість. Наприклад, пропонується інвестувати в придбання нового
обладнання. Його використання приведе до зменшення собівартості, але
найголовніше — покращиться якість продукції. Якщо не включати це благо в
аналіз, то це може спричинити серйозну недооцінку вартості проекту. На
підприємстві мають розуміти, яким чином покращання якості призводить до
грошових благ. Наприклад, підвищення якості спричиняє зниження
собівартості, бо зменшується кількість відходів та браку, обсяг робіт з
переробки та кількість часу, необхідного для перевірки кожного продукту.

необхідного для перевірки кожного продукту.
З огляду на те, що покращилась якість, підприємство може очікувати
незначного відпливу грошей за рахунок зменшення надходжень грошових
коштів від гарантійних послуг, оскільки лише незначна частина продукції
потребуватиме ремонту протягом гарантійного періоду. Це також може
привести до підвищення обсягів продажу, бо покупці зрозуміють, що якість
продукту покращилась. За оцінки проекту потрібно зібрати такий обсяг
інформації, якого буде достатньо для прийняття обґрунтованого рішення
стосовно впливу підвищення якості на грошові потоки.

Проте існують випадки, коли підвищення якості продукту, яке сталося
внаслідок реалізації інвестиційного проекту, дуже важко оцінити
кількісно. Наприклад, якщо інвестиції в нове обладнання дають
підприємству можливість бути більш різностороннім, це може привести до
економії на масштабах виробництва й отримання підприємством стратегічної
переваги, яку нереально оцінити на основі кількісних показників. У
певних випадках варто розглядати проекти як такі, що приносять
некількісні блага.

Якісні витрати й блага. Найчастіше до цієї категорії відносять витрати й
блага, що мають відношення до суспільства в цілому. Як приклад можна
навести інвестицію, яка впливає на якість повітря або пов’язану з
вигодами, які мають відношення до робочої сили (такі як покращання
життєвого середовища робітників — додаткові кафе, магазини, спортивні
споруди та ін.). За цих обставин варто використовувати аналіз, який
ґрунтується на показнику чистої теперішньої вартості: це дає змогу
компанії побачити «ціну», яка сплачується за ці якісні елементи.
Наприклад, підприємство може розрахувати теперішню вартість витрат за
інвестування й оцінити, чи варті їх нематеріальні блага.

За матеріалами підрозділу можна зробити такі висновки стосовно того, які
грошові потоки стосуються аналізу інвестиційних проектів:

Існують чотири критерії, що визначають, які грошові потоки стосуються
аналізу інвестиційних проектів, і тому на них потрібно зважати за оцінки
інвестицій: вони мають бути тільки в грошовій формі, показувати зміни,
охоплювати як матеріальні затрати й вигоди, так і нематеріальні, які
можна конвертувати в грошову вартість.

За оцінки інвестицій беруться до уваги інформація та передбачення
стосовно грошових потоків, а не інформація про прибуток від виробничої
діяльності. Грошові потоки визначаються, коли кошти приходять на
підприємство або коли залишають його. Прибуток від продажу враховується,
якщо його отримано (необов’язково тоді, коли клієнт справді платить), а
витрати тоді, коли вони відбуваються (неважливо, коли постачальники
отримають платежі або коли сплачуються податки). Амортизаційні
відрахування додаються до експлуатаційних витрат, які не беруться до
уваги за розгляду грошових потоків.

Ураховуються лише ті грошові потоки, які безпосередньо стосуються
інвестиційного проекту. Отже, розподілені накладні витрати, наприклад,
не повинні враховуватися, а альтернативні витрати, які дають вартість
альтернативного використання активів, що застосовуються в інвестиційному

тивного використання активів, що застосовуються в інвестиційному
проекті, повинні.

Під час визначення грошових потоків, що стосуються інвестиційного
проекту, до уваги беруться лише зміни у витратах. Незворотні витрати та
такі, що вже мали місце, не використовуються в інвестиційному аналізі.
Якщо реалізація інвестиційного проекту дає змогу отримати податкові
знижки, така економія в оподаткуванні є приростом блага й має
враховуватися за здійснення інвестиційного аналізу.

Нематеріальні втрати й блага враховуються в інвестиційному аналізі в
будь-якому випадку, за умови, що їх можна конвертувати в
загальноприйняту грошову форму.

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 73
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 1042 (hex 412)
Грошові

потоки

Грошова

вартість

Мають

відношення

до інвестицій

Зміни

— тільки грошові потоки, які виникають за інвестування (не враховується
реалізація й такі витрати як амортизація)

— тільки витрати пов’язані з інвестуванням, а не розподілені накладні
витрати

— усі матеріальні і нематеріальні витрати

й прибутки повинні враховуватися за їхньою грошовою вартістю

— тільки зміни, які виникають за інвестування, а не витрати або
прибутки, які вже отримано (незворотні витрати)

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 73
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 648 (hex 288)
Зменшення собівартості

Покращання постачання

Мораль

робітників

Покращання якості

Податкові знижки

Громадська думка

Зміни в оборотному капіталі

Витати

на захист

довкілля

Зростання

обсягу

продажу

Немате-

ріальні

Якісні

Матеріальні

Зменшення відходів


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності