↑ Вгору

Реферат на тему

Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 35588 (hex 8b04)
РЕФЕРАТ

На тему:

Оцінка фінансового стану й фінансових результатів діяльності фірми

Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану й результатів
підприємства. У цьому посібнику наводиться найпопулярніша у світовій
практиці схема аналізу — схема фінансових коефіцієнтів.

Показники ліквідності. Ліквідність — це здатність підприємства вчасно
розрахуватися за борговими зобов’язаннями перетворенням усіх активів у
грошові кошти. Оборотні кошти входять до складу початкових витрат на
проект і мають підтримуватися на певному рівні протягом усього його
циклу. Чисті оборотні активи розраховуються за формулою:

Чисті оборотні активи (Net Working Capital) =

= Поточні активи – Поточні пасиви.

Ліквідність характеризує можливість підприємства оплатити свої поточні
пасиви. Її еквівалентом є поточний коефіцієнт покриття, який
розраховується за формулою:

Поточний коефіцієнт покриття (Current ratio) = Поточні активи / Поточні
пасиви.

Найкраще, коли поточний коефіцієнт покриття вищий 2, але він має бути не
меншим як 1. Нормальним вважається коефіцієнт, більший як 1,5.

Ліквідні активи = Поточні активи – Товарно-матеріальні запаси.

Коефіцієнт показує, яка частина оборотних активів може бути негайно
перетворена в грошову форму й використана для погашення короткострокових
зобов’язань.

Його еквівалентом є «кислотний тест» (acid test).Цей коефіцієнт має бути не нижчим як 1, інакше фінансовий стан
підприємства оцінюється як незадовільний.

Для оцінювання ліквідності використовується також показник номінальної
вартості власного капіталу. Якщо від активу (пасиву) відняти
нематеріальні активи й позикові кошти (боргові зобов’язання), то
одержимо значення номінальної вартості:

Номінальна вартість власного капіталу = Актив – Нематеріальні активи –
Довгострокові пасиви – Поточні пасиви.

Цей коефіцієнт показує, чим підприємство насправді володіє в поточний
момент і під час ліквідації.

Якщо нематеріальні активи дорівнюють нулю, то номінальна вартість
власного капіталу дорівнюватиме чистій номінальній вартості активів:

Чиста номінальна вартість = Власний капітал + Бюджетне фінансування +
Доходи майбутніх періодів + Нерозподілений прибуток.

Показник номінальної вартості власного капіталу іноді використовується
за розрахунків рентабельності замість показника власного капіталу. Він
відображає потенційну вартість власного капіталу.

Для оцінювання ліквідності використовується також коефіцієнт
забезпеченості власного капіталу чистою номінальною вартістю активів,
який розраховується за формулою:Цей показник не може бути більшим як 1 і залежить від частки
нематеріальних активів у активах підприємства.

Показники ліквідності на плановий період розраховуються на підставі
наявних на початку проекту показників фінансового стану. Аналіз

початку проекту показників фінансового стану. Аналіз
ліквідності дає можливість зробити висновок стосовно того, чи погіршує
(або поліпшує) проект фінансовий стан підприємства, чи дотримуються
рекомендованих нормативів.

Показники рентабельності. Аналіз рентабельності здійснюється на основі
розрахунку показника чистого прибутку (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

РОЗРАХУНОК ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Статті Сума

1. Виручка від реалізації

2. Податок на додану вартість

3. Акцизний збір

А.Чистий обсяг продажів (1 – 2 – 3)

4. Прямі матеріальні витрати

5. Прямі трудові витрати

6. Операційні витрати

7. Амортизація

Б. Поточні витрати (4 + 5 + 6 + 7)

В. Прибуток до виплати податків, дивідендів і процентів (А – Б)

8. Податок на прибуток

9. Інші податки за рахунок прибутку

10. Нараховані дивіденди, проценти, включаючи податок на дивіденди й
проценти

Г. Чистий прибуток (В – 8 – 9 – 10)Аналіз рентабельності підприємства виконується на основі використання
системи показників «Каскад» за методом, розробленим фахівцями фірми
«Дюпон» (рис. 3.2).Рис. 3.2. Схема фінансового аналізу «Каскад»

Під час планування використовується кілька показників рентабельності:

.

Рентабельність власного капіталу показує, яка віддача (норма прибутку)
на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника — головне
завдання управління підприємством. Якщо чистий прибуток і власний
капітал мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність,
не менша як 20 %.

Для оцінювання впливу показника рентабельності власних вкладень на
здійснення проекту рекомендується використовувати такі формули:

Рентабельність активів показує, наскільки ефективно використовуються
активи підприємства. Якщо чистий прибуток та активи мають адекватну
оцінку, то нормальною вважається рентабельність, не менша як 14 %.

Для оцінювання рентабельності проекту рекомендується використовувати й
такі формули:

Рентабельність продажів показує, яку частку становить чистий прибуток у
виторгу від реалізації. Нормальною вважається рентабельність, не менша
як 30 % в умовах високого податкового тиску — 15 %.Цей показник характеризує ефективність використання не тільки власного
капіталу, а й довгострокових кредитів та позик. Якщо вважати, що
рентабельність власного капіталу не менша 20 %, середня вартість
довгострокових кредитів — 8 %, співвідношення власного капіталу й
довгострокових пасивів не менше як 1, нормальною буде рентабельність
інвестованого капіталу, не менша як 14 %.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності «без проекту» — це
розрахунок динамічного ряду на прогнозний період.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності «з проектом» — це
розрахунок значень цих показників на основі проектних даних.

Різниця між ними показує вплив проекту на фінансовий стан і результати
діяльності підприємства.

Прогнозування продажів та витрат за проектом. Для оцінювання фінансової
спроможності проекту необхідно спрогнозувати обсяг продажів, порівняти


його з витратами за проектом та визначити джерела покриття вірогідних
витрат.

Прогнозування продажу. Прогноз обсягів продажів є результатом
комерційного аналізу й подається у вигляді табл. 3.2.

Таблиця 3.2

ОБСЯГ ПРОДАЖУ (ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ)

Наймену-

вання

продукції Фізичний

обсяг

реалізації Ціна

продажу, грн або USD Виручка

від реалізації з ПДВ,

акцизним збором Обсяг ПДВ, акцизного збору Чистий

обсяг

продажу

1 2 3 4 = 2 ( 3 5 6 = 4 ( 5Кожну цифру таблиці потрібно обґрунтувати на підставі того, що товар
справді буде вироблено й продано за вказаною ціною. Оскільки виторг від
реалізації (загальний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у
грошовій формі) є головним чинником, що впливає на показники
ефективності проекту, розрахунки слід проводити вкрай коректно.

Під час прогнозування обсягів реалізації необхідно враховувати рівень
інфляції, який описується групою таких показників:

1. Інфляція курсу гривні щодо іншої валюти. Під курсовою інфляцією
розуміють прогнозований рівень збільшення (зменшення) співвідношення
курсів валют — гривня /інша валюта в процентах за рік.

2. Інфляція на збут. Прогнозоване зростання (зниження) цін на продукцію,
що виробляється, або послуги в процентах за рік (у гривнях на
внутрішньому ринку, в іншій валюті — на зовнішньому).

3. Інфляція на прямі матеріальні витрати. Прогнозоване зростання
(зниження) цін на куповані сировину, матеріали, комплектуючі та інші
прямі матеріальні витрати в процентах за рік (у гривнях за придбання їх
на внутрішньому ринку, в іншій валюті — на зовнішньому).

4. Інфляція на заробітну плату. Прогнозоване зростання (зниження) рівня
заробітної плати в процентах за рік (у гривнях для громадян України, в
іншій валюті — для іноземців).

5. Інфляція на операційні витрати. Прогнозоване зростання (скорочення)
витрат у процентах за рік (у гривнях та іншій валюті).

6. Інфляція на основні фонди. Прогнозоване зростання (зниження) вартості
основних фондів у процентах за рік (у гривнях за придбання їх на
внутрішньому ринку, в іншій валюті — на зовнішньому).

За прогнозування обсягів реалізації слід ураховувати співвідношення:

R(t) = Р(t) – Z(t) + Z(t – 1) – В,

де R(t) — обсяг реалізації;

Р(t) — обсяг виробництва;

Z(t) — запаси на кінець планованого періоду t;

Z(t – 1) — запаси на початок планованого періоду t;

В — планований обсяг втрат під час продажу.

За прогнозування обсягів реалізації враховуються також:

Час на збут — середній час між закінченням виробництва продукту й
відвантаженням у днях.

Затримка платежів — середній час між відвантаженням та оплатою товару в
днях.

Облік часу на збут і затримки платежів потрібні для точнішого планування
грошових потоків і бухгалтерського балансу в часі, зокрема для
прогнозування нормальної дебіторської заборгованості.

Процент продажів за фактом — показує, який процент суми реалізації
продається з оплатою за фактом відвантаження.

Процент продажів у кредит — показує, який процент суми реалізації
продається з оплатою в кредит. При цьому плануються строк кредиту в

в кредит. При цьому плануються строк кредиту в
днях, надбавки до ціни за продажу в кредит у процентах, відстрочення
першої виплати в днях, періодичність виплат.

Процент продажів з авансом — показує, який процент суми реалізації
продається з передоплатою. При цьому плануються строк поставки після
передоплати (за скільки днів до поставки товару виплачується аванс),
знижка з ціни під час продажу з авансом у процентах, частка авансу в
ціні (який процент ціни товару виплачується як аванс).

Витримується співвідношення:

RS = RF + RK + RA,

де RS — сума реалізації;

RF — реалізація за фактом;

RK — реалізація в кредит;

RА — реалізація з авансом.

Відстрочення платежів і строків поставок після передоплати також
необхідні для точнішого прогнозування грошових потоків і бухгалтерського
балансу в часі.

Прогнозування поточних витрат проекту здійснюється з урахуванням
результатів аналізу беззбитковості проекту.

Основним питанням визначення потреб у фінансуванні є і розрахунок
капітальних витрат проекту.

Розрахунок капітальних витрат проекту. Під капітальними витратами
розуміють витрати, які забезпечують підготовку й реалізацію проекту,
включаючи формування або збільшення основних та оборотних коштів. Ці
витрати не мають на меті дати прибуток принаймні протягом року і є
довгостроковими вкладеннями. Залежно від виду й форм капітальних витрат
значення їхніх показників матиме різний економічний зміст. Якщо йдеться
про створення нового підприємства, капітальні витрати розглядаються як
вклад засновників у статутний фонд, якщо про проект у межах діючого — як
збільшення статутного фонду за рахунок коштів залучених акціонерів або
як витрати, що погашаються за рахунок кредитів чи державних субсидій.
Капітальні витрати не належать до валових витрат підприємства.

Типову структуру капітальних витрат наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

КАПІТАЛЬНІ ВИТРАТИ ПРОЕКТУ

Статті Рік 1 Рік 2 і т.д.

0. Передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи1. Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки2. Будівництво, будівлі й споруди3. Машини та обладнання (автомобільний транспорт, меблі, побутові
електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти)4. Захист довкілля5. Технологія6. Накладні витрати, зокрема:6.1. Створення компанії та організаційна діяльність6.2. Управління проектом6.3. Придбання й передача технології6.4. Детальне проектування6.5. Маркетинг і постачання6.6. Здача підприємства в експлуатацію6.7. Витрати на випуск цінних паперів6.8. Інші накладні витрати7. Непередбачені обставини (резерв)РАЗОМ капітальні витрати

За статтею «Передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи»
плануються витрати, пов’язані з підготовкою даного проекту. До них
належить власне розробка інвестиційного проекту, включаючи бізнес-план.
За типами витрат це можуть бути: оплата послуг сторонніх організацій,
консультантів, витрати на виконання робіт, пов’язаних з підготовкою
даного проекту, а також з купівлею супутніх товарів та послуг, власні

івлею супутніх товарів та послуг, власні
або за рахунок залучених коштів.

За статтею «Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки»
плануються витрати, пов’язані з підготовкою земельної ділянки до
будівництва, а також витрати на придбання її або прав користування нею,
якщо це передбачено проектом. Для сільськогосподарських проектів за цією
статтею плануються витрати на придбання робочої та продуктивної худоби,
закладення й вирощування багаторічних насаджень, а також капітальні
витрати на поліпшення земель.

За статтею «Будівництво, будівлі й споруди» вказується вартість будівель
і споруд, придбаних для цілей проекту, або прав користування ними, а
також витрати на нове будівництво, зокрема на прокладення інженерних
комунікацій, шляхів, систем водо- й енергопостачання та інших елементів
виробничої інфраструктури, або їхня вартість (чи прав користуватися ними
як вклад у проект).

За статтею «Машини та обладнання» плануються витрати на купівлю, монтаж
і пусконалагодження придбаного або внесеного у вигляді майна виробничого
технологічного, допоміжного й сервісного обладнання, інженерних
комунікацій, систем управління, передавальних пристроїв, транспортних
засобів, інструменту та інвентарю.

Стаття «Машини та обладнання» виділяється з огляду на специфіку
амортизації цього виду основних фондів. Вона містить витрати на
придбання, виготовлення для власних потреб, ремонт і модернізацію
електронно-обчислювальної техніки, інших машин для автоматизованого
опрацювання інформації, інформаційних систем, телефонів, мікрофонів і
рацій, іншого офісного обладнання.

Стаття «Захист довкілля» передбачає капітальні витрати на підготовку
ділянок землі, будівництво, придбання машин та обладнання, пов’язані із
захистом довкілля. Ці витрати обґрунтовуються в процесі екологічного
аналізу проекту.

За статтею «Технологія» вказується вартість технічної документації,
ліцензій, «ноу-хау», патентів, програмних продуктів та інших об’єктів
промислової та інтелектуальної власності або вартість прав користування
ними.

Стаття «Накладні витрати» відображає витрати на здійснення проекту та є
комплексною.

За статтею «Створення компанії та організаційна діяльність» вказуються
витрати на підготовку й реєстрацію установчих документів, витрати на
набір та навчання персоналу, плата за оренду й експлуатацію офісів,
витрати на відрядження та зв’язок, оплата послуг консультантів тощо.

За статтею «Управління проектом» показується зарплата управлінського
персоналу проекту, витрати на юридичні й управлінські консультації тощо.

За статтею «Придбання і передача технології» вказуються витрати на
навчання з передачі технології, випробування та оцінку технології,
роялті тощо.

За статтею «Детальне проектування» плануються витрати на детальне
проектування обладнання та об’єктів будівництва, участь у тендерах,
ведення переговорів та укладання договорів на поставки обладнання,
сировини і т.п.

За статтею «Маркетинг і постачання» відображаються витрати на рекламу,
зарплату персоналу, зайнятого маркетингом і постачанням, навчання

ого маркетингом і постачанням, навчання
продавців і дилерів, створення мережі збуту, друкування матеріалів для
публічного іміджу і т.п.

За статтею «Здача підприємства в експлуатацію» показуються витрати на
контроль і координацію будівельних робіт, монтаж, випробування,
пусконалагодження та здачу в експлуатацію об’єкта, витрати на закупівлю
пускової партії сировини й матеріалів для виробництва й виробничої
інфраструктури, витрати на утримання штату заводу на період будівництва
та експлуатаційних випробувань.

За статтею «Витрати на випуск цінних паперів» показується плата за
реєстрацію та оформлення випуску цінних паперів, витрати друкарські та в
розкриття інформації емітента про випуск, оплата послуг андерайтера
(торговця цінними паперами, який здійснює передплату за договором з
емітентом) тощо.

Капітальні витрати необхідно спланувати за видами потоків (грошовий,
матеріальний, нематеріальний). Для цього за тією схемою, що її було
використано в тексті, виділяються тільки грошові витрати.

У проектному аналізі надзвичайно важливо віднести ті чи інші види
капітальних витрат до різних видів активів підприємства. При цьому можна
виділити дві ситуації створення нового підприємства (формування
статутного фонду) та збільшення статутного фонду діючого підприємства
(якщо підприємство організовано у вигляді акціонерного товариства, це
означає додатковий випуск акцій для розповсюдження їх серед нових
інвесторів). Різниця між цими двома ситуаціями регламентується
законодавством. Наприклад, може бути накладено обмеження на внесення
активів певного виду в статутний фонд; збільшення його може
здійснюватися лише за рахунок коштів або цінних паперів і т. п.

Накладні витрати у складі капітальних витрат можуть, залежно від
установлених для бухгалтерського й фінансового обліку правил,
ураховуватись як оборотні кошти або передоплачені витрати.

Можливість віднесення тих чи інших видів капітальних витрат до активів
підприємства показано в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

ВІДНЕСЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ ДО АКТИВІВ

Статті витрат Активи

0 Передінвестиційні дослідження й підготовчі роботи Передоплачені
витрати

1 Купівля землі, підготовка та освоєння земельної ділянки Нематеріальні
активи

2 Будівництво, будівлі й споруди Основні кошти

3 Машини й обладнання Основні кошти

4 Захист довкілля Основні кошти

5 Технологія Нематеріальні активи

6 Накладні витрати Передоплачені витрати

Нематеріальні активи

Оборотні коштиРозподіл за видами потоків необхідний для планування в подальшому лише
грошових потоків, оскільки капітальні витрати можуть виражатися й у
вигляді матеріальних та нематеріальних активів, цінних паперів.
Матеріальні потоки виникають, коли інвестиції здійснюються у вигляді
рухомого та нерухомого майна, а нематеріальні — у вигляді майнових і
немайнових прав, «ноу-хау», прав користування землею, водою, ресурсами і
т.п. Тому необхідно виділити, у який період часу, який інвестор і що
вкладає в проект.

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 73

itten by product version 73
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 140 (hex 8c)© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності