↑ Вгору

Реферат на тему

Фінансове планування інвестицій


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 51538 (hex c952)
РЕФЕРАТ

На тему:

Фінансове планування інвестицій

Існують три основні документи, які дають змогу планувати, аналізувати й
контролювати інвестиційний проект: Звіт про прибутки та збитки, Баланс
та План грошових потоків. Дані в кожній статті доходів та витрат
зазначених документів мають бути представлені в єдиній валюті.

Звіт про прибутки та збитки

Звіт про прибутки та збитки відображає операційну діяльність
підприємства (процес виробництва та збуту продукції або послуг) за певні
періоди (місяць, квартал, рік). Зі звіту про прибутки та збитки інвестор
може визначити прибутковість підприємства, яке реалізує проект. Цей звіт
також використовується для розрахунку низки податків.

Формування звіту про прибутки та збитки здійснюється відповідно до
загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку — GAAP.

Для побудови таблиці Звіт про прибутки та збитки (табл. 5.5) потрібні
такі дані:

З плану продажу — виручка від реалізації продукції та послуг, втрати від
продажів за роками. При цьому в таблиці Звіт про прибутки та збитки
відображається сумарна величина обсягу продажу у вартісному вигляді, що
являє собою суму «контрактних» продажів у даний період (за фактом, у
кредит), а також сума продажу з авансовими платежами в попередні періоди
за продукцію, яку було поставлено замовникам у поточний період.

З плану витрат — сума змінних витрат з урахуванням плану виробництва за
розрахунковий період (місяць, квартал, рік).

З плану витрат — сума загальних (операційних,
торгівельно-адміністративних) витрат за розрахунковий період. При цьому
необхідно пам’ятати, що звіт про прибутки та збитки охоплює
амортизаційні відрахування й проценти за кредитами.

Таблиця 5.5

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Назва статті 1999 рік 2000 рік 2001 рік

+ Виручка від реалізації продукції (обсяг продажу) 1000 1300 1700

– Втрати 20 26 34

= Обсяг продажу з урахуванням втрат 980 1274 1666

– Змінні витрати 300 390 510

= Валовий прибуток 680 884 1156

– Операційні витрати 220 240 270

– Торгово-адміністративні витрати 180 220 290

= Прибуток 280 424 596

– Податки (30 %) 112 169,6 238,4

= Чистий прибуток 168 254,4 357,6

Є лише два способи підвищення ефективності діяльності підприємства
(збільшення значення в нижньому рядку таблиці, тобто чистого прибутку):
продавати дорожче та більше і/або дешевше виробляти. Це досить просте
правило є найважливішим у процесі аналізу та управління проектом.

Яких би заходів не вживало керівництво підприємства для підвищення його
ефективності, у кінцевому підсумку це буде виконанням однієї з
зазначених умов.

Розглянемо приклад аналізу Звіту про прибутки та збитки трьох різних
варіантів проекту.

За наявності декількох варіантів, що відображають імовірнісні прогнози
доходів і витрат (табл. 5.6), зміни в будь-якому рядку таблиці неминуче

і витрат (табл. 5.6), зміни в будь-якому рядку таблиці неминуче
викличуть зміни в останньому рядку (чи буде це збільшення обсягу
продажу, чи скорочення витрат).

Таблиця 5.6

Назва статті Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3

+ Виручка від реалізації продукції (обсяг продажу) 1050 1050 1050

– Втрати 50 50 50

= Обсяг продажу з урахуванням втрат 1000 1000 1000

– Змінні витрати 700 500 300

= Валовий прибуток 300 500 700

– Операційні витрати 150 200 200

– Торгово-адміністративні витрати 140 200 300

= Прибуток 10 100 200

– Податки (30 %) 4 40 80

= Чистий прибуток 6 60 120Підприємство з низьким валовим доходом, як правило, має нижчі витрати.
Іншими словами, у процесі планування ми повинні вирішити головне
завдання — отримати дохід, який покриє всі наші витрати, а також принесе
прибуток. Наприклад, якщо продукція виробляється з нижчими витратами,
ніж у конкурентів, то є можливість збільшити торгові витрати на
просування продукції на ринок або знизити ціни, що позитивно вплине на
обсяг продажу.

Баланс

Баланс, на відміну від Звіту про прибутки та збитки, відображає
фінансовий стан підприємства не за визначений період (місяць, квартал,
рік), а на певний момент, наприклад, 31 грудня 2001 р. Баланс показує,
наскільки стійким є фінансове становище (платоспроможність та
ліквідність) підприємства, яке реалізує проект у конкретний момент.

Баланс складається з двох боків — актив (зліва) та пасив (справа),
сумарні значення яких завжди мають бути однаковими (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.

Грошові кошти 200 000 Кредиторська заборгованість (боргові зобов’язання
підприємства перед постачальниками матеріалів, комплектуючих) 38 000

Дебіторська заборгованість (боргові зобов’язання клієнтів) 100 000
Заборгованість з виплат: податки, заробітна плата

і т.п. 102 000

Запаси 60 000 Короткострокова позика

(до 12 місяців) 250 000

Сума поточних активів (оборотні кошти) 360 000 Сума поточних пасивів
(короткострокові зобов’язання) 390 000

Основні фонди:

Довгострокові позики

(понад один рік) 300 000

— земля 100 000— будівлі та споруди 250 000(мінус амортизація) –30 000— обладнання 500 000(мінус амортизація) –200 000Загальна вартість основних фондів 620 000 Власний капітал (акціонерний
капітал) 250 000

Інші активи (нематеріальні) 30 000 Приріст власного капіталу (чистий
прибуток або збитки) 70 000Сумарний власний капітал 320 000

Сума активів 1 010 000 Сума пасивів 1 010 000Актив являє собою перелік того, що має підприємство у власності. Пасив
показує, кому та скільки підприємство заборгувало. Іншими словами, ця
рівність означає, що те, чим володіє підприємство, воно заборгувало або
кредиторам, або його власникам. Формування балансу також здійснюється
згідно з правилами GAAP.

Розглянемо розвиток балансу на простому прикладі.

Приватний підприємець створює підприємство з випуску виробів із пластмас
зі статутним фондом 200 тис. грн, купує обладнання та матеріали,
виробляє та реалізує продукцію на ринку. На прикладі можна простежити

а прикладі можна простежити
зміни у структурі його балансу відповідно до подій, що відбуваються.

1 квітня 2001 року.

Реєстрація підприємства та внесок у статутний фонд.

АКТИВИ грн ПАСИВИ грн

Грошові кошти 200 000 Акціонерний капітал 200 000

Сума активів 200 000 Сума пасивів 200 0003 квітня 2001 року.

Підприємство отримує банківську позику 100 тис. грн.

АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.

Грошові кошти 300 000 Банківська позика 100 000Акціонерний капітал 200 000

Сума активів 300 000 Сума пасивів 300 00010 квітня 2001 року.

Придбання технологічного обладнання вартістю 150 тис. грн та сировини
для забезпечення виробничого процесу на суму 100 тис. грн.

АКТИВИ грн ПАСИВИ грн

Грошові кошти 50 000 Банківська позика 100 000

Матеріальні запаси 100 000 Акціонерний капітал 200 000

Обладнання 150 000Сума активів 300 000 Сума пасивів 300 000

30 квітня 2001 року.

Підприємство виробило та реалізувало продукцію на суму 150 тис. грн. При
цьому було витрачено частину заготовленої сировини на 50 тис. грн та
оплачено загальні (постійні) витрати на суму 30 тис. грн. У результаті
прибуток підприємства становив 70 тис. грн., з яких 28 тис. грн. воно
має виплатити до держбюджету як податок на прибуток (30 %). Чистий
прибуток після сплати податку становитиме 42 тис. грн.

АКТИВИ грн ПАСИВИ грн

Грошові кошти 170 000 Заборгованість із виплат 28 000

Матеріальні запаси 50 000 Банківська позика 100 000

Обладнання 150 000 Акціонерний капітал 200 000Прибуток 42 000

Сума активів 370 000 Сума пасивів 370 000Нижче наведено спрощені баланси трьох підприємств, аналізуючи які,
можна, користуючись найпростішими прийомами аналізу, зробити попередні
висновки про їхній фінансовий стан.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА «А»

АКТИВИ грн ПАСИВИ грн

Оборотні кошти

(поточні активи) 500 000 Короткострокові зобов’язання (позика) 200 000

Основні засоби

(фіксовані активи) 600 000 Довгострокові зобов’язання (позика) 500 000

Інші (нематеріальні)

активи 100 000 Власний капітал

(акціонерний капітал) 500 000

Сума активів 1 200 000 Сума пасивів 1 200 000

Повна вартість майна компанії «А» становить 1200 тис. грн., і якщо з них
вирахувати суму короткострокових та довгострокових зобов’язань
(700 тис. грн.), то залишиться 500 тис. грн. — власний капітал
підприємства. У принципі це означає, що підприємство чогось варте,
оскільки власний капітал є сумою інвестованого акціонерного капіталу
(капіталу, який використано на придбання активів підприємства) і
отриманого від його діяльності прибутку. На жаль, це не завжди
відповідає дійсності. У цьому можна переконатися на прикладах. Для того
щоб оцінити реальну ліквідність підприємства, необхідно знати структуру
його активів, їхню реальну ринкову вартість та те, як швидко ці активи
може бути переведено в гроші, ліквідність яких вважається стопроцентною.
Як правило, до активів, які мають низьку ліквідність, відносять
нематеріальні. Загалом фінансовий стан підприємства «А» можна назвати
непоганим. На користь цього, у першу чергу, свідчить досить велика сума

чергу, свідчить досить велика сума
грошей на рахунку (оборотних коштів), достатня, щоб оплатити
короткострокову позику термін погашення якої може наступити в будь-який
момент.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА «Б»

АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.

Оборотні кошти

(поточні активи) 50 000 Короткострокові

зобов’язання (позика) 150 000

Основні засоби

(фіксовані активи) 250 000 Довгострокові зобов’язання (позика) 150 000

Інші (нематеріальні)

активи 400 000 Власний капітал

(акціонерний капітал) 400 000

Сума активів 700 000 Сума пасивів 700 000

Підприємство «Б» має низку слабких місць. По-перше, оборотний капітал
підприємства не може покрити короткострокову заборгованість, яка є дуже
великою. Але ще гірше те, що в структурі активів підприємства 57 %
(400 тис. грн) становлять нематеріальні активи. Фактично ця компанія
повинна бути оголошена банкрутом, бо вона не в змозі сплачувати свої
рахунки. Можливо, це тільки тимчасова ситуація, і найближчим часом буде
вжито заходів, які дають змогу виправити її. Проте в даний момент
фінансовий стан підприємства «Б» є прикладом ситуації, якої необхідно
уникати, уживаючи заходів, які підвищують ефективність діяльності
підприємства на більш ранніх стадіях.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА «В»

АКТИВИ грн. ПАСИВИ грн.

Оборотні кошти

(поточні активи) 1 000 000 Короткострокові

зобов’язання (позика) 400 000

Основні засоби (фіксовані активи) 2 000 000 Довгострокові зобов’язання
(позика) 1 000 000

Інші (нематеріальні)

активи 500 000 Власний капітал

(акціонерний капітал) 2 100 000

Сума активів 3 500 000 Сума пасивів 3 500 000

Підприємство «В» знаходиться у відмінному стані. Його обігові кошти
дають змогу легко погасити короткострокову позику, якщо таку вимогу буде
пред’явлено. Загальний баланс (3500 тис. грн) вільно покриває суму
короткострокових і довгострокових заборгованостей (1400 тис. грн),
причому сума власного капіталу компанії становить 2100 тис. грн На
відміну від підприємства «Б», де короткострокова позика дорівнює за
сумою довгостроковій, у підприємства «В» сума довгострокових зобов’язань
більш ніж удвоє перевищує суму короткострокових.

Ці три приклади є дуже спрощеними, і в реальній ситуації потрібен
серйозніший аналіз. Використовуючи тільки два фінансових документи —
«Звіт про прибутки та збитки» та «Баланс» — можна розрахувати показники
ефективності діяльності підприємства, які найчастіше використовуються на
практиці (прибутковість, платоспроможність та ліквідність).

План грошових потоків

Кеш-фло (cash flow) перекладається дослівно як «потік готівки», або
«грошовий потік». У процесі опису «Плану грошових потоків» та методів
інвестиційного аналізу вислів «кеш-фло» може використовуватися для
визначення поточного залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку
підприємства. Цей залишок формується за рахунок надходження грошових
коштів (доходів від реалізації продукції та послуг, активів
підприємства, амортизаційних відрахувань, внесків у статутний фонд та
позик) та відпливу грошових коштів (витрат на виробництво продукції та

о продукції та
послуг, на інвестування, на обслуговування та погашення позик, загальних
витрат підприємства, виплати дивідендів, податкових та інших виплат).
Усі надходження та платежі відображаються в «Плані грошових потоків» у
періоди, які відповідають фактичним датам їхнього здійснення, з
урахуванням часу затримки платежів за поставки матеріалів і
комплектуючих виробів, умов реалізації продукції (у кредит, авансовим
платежем), а також умов формування виробничих запасів. Залишок грошових
коштів на рахунку (баланс готівки) використовується підприємством для
виплат, на забезпечення виробничої діяльності наступних періодів, для
інвестицій, погашення позик, сплати податків та особистого споживання.
Отже, «Звіт про рух грошових коштів», що ґрунтується на методі кеш-фло ,
демонструє рух грошових коштів і відображає діяльність підприємства в
динаміці від періоду до періоду.

Розглянемо приклад побудови Звіту про прибутки та збитки та Звіту про
рух грошових коштів підприємства (табл. 5.8 і табл. 5.9) та порівняємо
їх.

Таблиця 5.8

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Назва статті 2000 р. 2001 р.

+ Обсяг продажу 100 000 120 000

– Змінні витрати 70 000 85 000

= Валовий прибуток 30 000 35 000

– Операційні (загальні) витрати 6400 20 000

– Проценти за кредитами 10 000 10 000

– Амортизаційні відрахування 3600 3000

= Операційний прибуток 10 000 2000

– Податок на прибуток (30 %) 3000 600

= Чистий прибуток 7000 1400

Таблиця 5.9

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Назва статті До початку виробництва, грн. 2000 р., грн. 2001 р., грн.

1 Обсяг продажу

100 000 120 000

2 Змінні витрати

70 000 85 000

3 Операційні (загальні) витрати 5000 6400 20 000

4 Проценти за кредитами

10 000 10 000

5 Податки та інші виплати

300 600

6 = 1 – 2 –

– 3 – 4 – 5 Грошовий потік від виробничої діяльності –5000 10 600 4400

7 Витрати на придбання активів 250 0008 Надходження від реалізації активів

1000

9 = 8 – 7 Грошовий потік від інвестиційної діяльності –250 000 0 1000

10 Акціонерний капітал 150 00011 Позичковий капітал 180 00012 Виплати на погашення позик13 Виплати дивідендів

1000 3000

14 = 10 +

+ 11 – 12 – 13 Грошовий потік від фінансової діяльності 330 000 –1 000
–3000

15 = 16(t–1) Баланс коштів на початку періоду 0 75 000 84 600

16 = 6 + 9 +

+ 14 + 15 Баланс коштів в кінці періоду 75 000 84 600 87 000

Діяльність підприємства прийнято розподіляти на основні функціональні
напрями:

операційний або виробничий;

інвестиційний;

фінансовий.

Звіт про прибутки та збитки відображає лише операційну діяльність
підприємства, демонструючи її ефективність з погляду покриття виробничих
витрат доходами від реалізації виробленої продукції або послуг. Іншими
словами, зі Звіту про прибутки та збитки можна лише визначити, як
підприємство виконує свою основну функцію — виробництво та реалізація
продукції або послуг — та який обсяг прибутку можна отримати в
результаті цієї діяльності. На відміну від цього, Звіт про рух грошових
коштів має два додаткові розділи — «Грошовий потік від інвестиційної

— «Грошовий потік від інвестиційної
діяльності» та «Грошовий потік від фінансової діяльності», з яких можна
отримати інформацію про обсяги та строки інвестицій, форми фінансування
підприємства. У наведеному вище прикладі у Звіті про прибутки та збитки
спеціально виокремлено в окремий рядок статтю «Амортизаційні
відрахування», які відносять до розряду калькуляційних витрат, що
визначаються відповідно до встановлених норм амортизації й відносяться в
процесі розрахунку прибутку до витрат. У дійсності нарахована сума
амортизаційних відрахувань нікуди не виплачується й залишається на
рахунку підприємства, поповнюючи залишок ліквідних коштів. Тому в
розділі «Операційна діяльність» Звіту про рух грошових коштів статті
«Амортизаційні відрахування» немає. Отже, амортизаційні відрахування
відіграють особливу й дуже важливу роль у системі обліку та планування
діяльності підприємства, будучи внутрішнім джерелом фінансування. Вони є
фактором, що стимулює інвестиційну діяльність. Чим вищі залишкова
вартість активів підприємства й норми амортизації, тим менший прибуток
підлягає оподаткуванню, та, відповідно, більша сума «Грошового потоку
від виробничої діяльності».

У розділі «Грошовий потік від інвестиційної діяльності» відображаються
платежі за придбані активи, а джерелом надходжень є кошти від реалізації
активів, які не використовуються у виробництві. У цьому розділі має бути
зазначено не тільки витрати на активи, що тільки зараз купуються, а
також і балансова вартість активів, якими володіє підприємство початку
проекту. Витрати на придбання активів у майбутні періоди діяльності
мають зазначатися у гривнях з урахуванням інфляції основних фондів.

У розділі «Грошовий потік від фінансової діяльності» як надходження
враховуються внески власників підприємства, акціонерний капітал,
довгострокові та короткострокові позики, проценти за вкладами, як
виплати — погашення позик, дивіденди.

Сума грошових потоків кожного розділу «Плану грошових потоків»
становитиме залишок ліквідних коштів на відповідний період, при цьому
готівковий баланс наприкінці розрахункового періоду дорівнюватиме сумі
готівкового балансу попереднього періоду із залишком ліквідних коштів
поточного.

Як відомо, підприємство не може працювати без капіталу. Достатньою можна
вважати таку кількість власного та залученого (запозиченого) капіталу,
за якої величина готівкового (кеш) балансу за всі періоди діяльності
підприємства буде позитивною. Наявність негативної величини в будь-який
період означає, що в якийсь певний момент підприємство теоретично не в
змозі відповісти за своїми зобов’язаннями. Іншими словами, ціллю
фінансування є намагання забезпечити позитивний ліквідний залишок
грошових коштів протягом усього періоду, від початку до кінця реалізації
проекту.

Основними факторами, що беруть участь в аналізі ефективності
інвестиційного проекту, є сумарний розмір «Грошового потоку від
виробничої діяльності» та інших доходів (наприклад, реалізація активів,
внески до статутних фондів інших підприємств), а також сума витрат на

, а також сума витрат на
інвестиції.

Отже, Звіт про рух грошових коштів є основним документом, призначеним
для визначення потреби в капіталі, роз-

роблення стратегії фінансування підприємства, а також для оцінювання
ефективності його використання. Показники,

які використовуються для оцінювання ефективності інвес-

тицій, називаються дисконтованими критеріями грошових потоків.

Розглянемо процес формування таблиці Звіт про рух грошових коштів за
окремими кроками.

Крок 1

Планується створити нове підприємство, яке придбає на 1000 тис. грн
обладнання для організації виробництва, загальні витрати якого щомісяця
становитимуть 10 тис. грн.

Назва статті 1-й

місяць 2-й

місяць 3-й

місяць 4-й

місяць

Обсяг продажу 0Змінні витрати

Операційні (загальні)

витрати 10 000Проценти за кредитами

Податки та інші платежі

Грошовий потік від

виробничої діяльності –10 000Витрати на придбання

активів 1 000 000Надходження від реалізації активів

Грошовий потік від

інвестиційної діяльності –1 000 000Акціонерний капітал

Позичковий капітал

Виплати на погашення позик

Виплати дивідендів

Грошовий потік від

фінансової діяльності 0Баланс коштів на початку періоду 0Баланс коштів у кінці періоду –1 100 000Крок 2

Підприємство планує залучити кошти інвестора на суму 800 тис. грн та
взяти банківську позику в розмірі 400 тис. грн.

Назва статті 1-й

місяць 2-й

місяць 3-й

місяць 4-й

місяць

Обсяг продажу 0Змінні витрати

Операційні (загальні)

витрати 10 000Проценти за кредитами

Податки та інші платежі

Грошовий потік від

виробничої діяльності –10 000Витрати на придбання

активів 1 000 000Надходження від реалізації активів

Грошовий потік від

інвестиційної діяльності –1 000 000Акціонерний капітал. 800 000Позичковий капітал 400 000Виплати на погашення

позик

Виплати дивідендів

Грошовий потік від

фінансової діяльності 1 200 000Баланс коштів на початку періоду 0Баланс коштів у кінці періоду 100 000Крок 3

Підприємство витратило на придбання сировини та матеріалів 290 тис. грн,
дефіцит оборотних коштів може бути покритий банківською позикою в
розмірі 350 тис. грн.

Назва статті 1-й

місяць 2-й

місяць 3-й

місяць 4-й

місяць

Обсяг продажу 0 0Змінні витрати

290 000Операційні (загальні)

витрати 10 000 100 000Проценти за кредитами

10 000Податки та інші платежі

Грошовий потік від

виробничої діяльності –10 000 –400 000Витрати на придбання

активів 1 000 000Надходження від реалізації активів

Грошовий потік від

інвестиційної діяльності –1 000 000Акціонерний капітал 800 000Позичковий капітал 400 000 350 000Виплати на погашення

позик

Виплати дивідендів

Грошовий потік від

фінансової діяльності 1 200 000 350 000Баланс коштів на початку періоду 0 100 000Баланс коштів у кінці періоду 100 000 50 000Крок 4

Підприємство реалізує продукцію на 610 тис. грн, закуповує сировину та

лізує продукцію на 610 тис. грн, закуповує сировину та
матеріали, а також сплачує проценти за кредитом.

Назва статті 1-й

місяць 2-й

місяць 3-й

місяць 4-й

місяць

Обсяг продажу 0 0 610 000

Змінні витрати

290 000 290 000

Операційні (загальні)

витрати 10 000 100 000 100 000

Проценти за кредитами

10 000 20 000

Податки та інші платежі

Грошовий потік від

виробничої діяльності –10 000 –400 000 200 000

Витрати на придбання

активів 1 000 000Надходження від реалізації активів

Грошовий потік від

інвестиційної діяльності –1 000 000Акціонерний капітал 800 000Позичковий капітал 400 000 350000Виплати на погашення

позик

Виплати дивідендів

Грошовий потік від

фінансової діяльності 1 200 000 350 000Баланс коштів на початку періоду 0 100 000 50 000

Баланс коштів у кінці періоду 100 000 50 000 250 000

Крок 5

Підприємство реалізує продукцію на 820 тис. грн і в результаті отримує
можливість погасити кредит на суму 350 тис. грн.

Назва статті 1-й

місяць 2-й

місяць 3-й

місяць 4-й

місяць

Обсяг продажу 0 0 610 000 820 000

Змінні витрати

290 000 290 000 290 000

Операційні (загальні)

витрати 100 000 100 000 100 000 100 000

Проценти за кредитами

10 000 20 000 30 000

Податки та інші платежі

Грошовий потік від

виробничої діяльності –10 000 –400 000 200 000 400 000

Витрати на придбання

активів 1 000 000Надходження від реалізації активів

Грошовий потік від

інвестиційної діяльності –1 000 000Акціонерний капітал 800 000Позичковий капітал 400 000 350 000Виплати на погашення

позик350 000

Виплати дивідендів

Грошовий потік від

фінансової діяльності 1 200 000 350 000

–350 000

Баланс коштів на початку періоду 0 100 000 50 000 250 000

Баланс коштів у кінці періоду 100 000 50 000 250 000 300 000

Формування звітних фінансових документів

Усі три звітні фінансові документи пов’язані між собою. Проте запис
трансакцій (платіжних операцій), що плануються, здійснюється в кожному з
цих документів на основі різних правил.

Усі записи у звіті про прибутки та збитки, а також у балансовій
відомості здійснюються відповідно до загальноприйнятих принципів
бухгалтерського обліку (GAAP). Проте всі записи у звіті про рух грошових
коштів здійснюються в той період, коли грошові кошти повинні фактично
бути зараховані на рахунок підприємства або виплачені з нього.

Взаємодію трьох фінансових документів продемонстровано в наведених нижче
прикладах.

Приклад 1

Підприємство реалізувало продукцію за готівку на 1000 тис. грн. Оплату
здійснено за фактом поставки. Прямі виробничі витрати становили
500 тис. грн.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Виручка від реалізації продукції 1 000 000 0 0

Прямі виробничі витрати. 500 000 0 0ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Надходження від реалізації продукції 100 000 0 0

Прямі виробничі витрати 500 000 0 0БАЛАНС

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

сяць

Рахунок, грошові кошти (актив) 100 000 0 0

Дебіторська заборгованість (актив) 0 0 0

Отримані аванси (пасив) 0 0 0Приклад 2

Підприємство реалізувало продукцію за попередньою 100 % оплатою на суму
100 тис. грн за умови, що її поставку має бути здійснено через 65 днів
після оплати. Продукцію буде вироблено також на момент оплати. Прямі
виробничі витрати становитимуть 500 тис. грн.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Виручка від реалізації продукції 0 0 1 000 000

Прямі виробничі витрати 0 0 500 000ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Надходження від реалізації продукції 1 000 000 0 0

Прямі виробничі витрати 0 0 500 000

БАЛАНС

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Рахунок, грошові кошти (актив) 0 0 1 000 000

Дебіторська заборгованість (актив) 0 0 0

Отримані аванси (пасив) 1 000 000 0 0Приклад 3

Підприємство реалізувало продукцію в кредит, при цьому оплату буде
здійснено через 65 днів після поставки.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Виручка від реалізації продукції 1 000 000 0 0

Прямі виробничі витрати 500 000 0 0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Надходження від реалізації продукції 0 0 1 000 000

Прямі виробничі витрати 500 000 0 0БАЛАНС

Стаття 1-й місяць 2-й місяць 3-й місяць

Рахунок, грошові кошти (актив) 0 0 1 000 000

Дебіторська заборгованість (актив) 1 000 000 0 0

Отримані аванси (пасив) 0 0 0Література

Богатин Ю. В., Швандар В. А. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие для
вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 286 с.

Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов: Пер. с
англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. — 1120 с.

Голов С. В. Управленческий бухгалтерский учет. — К.: СКАРБИ, 1998. —
384 с., ил.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций.
Анализ отчетности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и
статистика, 2000. — 512 с., ил.

Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. — К.: Лібра, 2002. —
472 с.

Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.:
ИНФРА-М, 1999. — IX. — 1028 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності