↑ Вгору

Реферат на тему

Наукові основи державної регіональної економічної політики


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Наукові основи державної регіональної економічної політики

План

Сутність та зміст економіки перехідного періоду.

Регіональна економіка: сутність та зміст.

Управління інфляцією.

1. Сутність та зміст економіки перехідного періоду

Економіка перехідного періоду досліджує економічні відносини та
закономірності становлення, відтворення виробничого потенціалу,
ефективність розміщення продуктивних сил.

Основними завданнями економіки перехідного періоду є наступні:

визначення взаємозв’язків між виробництвом та потребами соціально –
економічного розвитку держави;

рекомендації для поточного та перспективних напрямків структурної
перебудови економіки регіону;

прогнозування темпів росту виробництва;

прогнозування відтворювальних процесів;

моделювання єдиної територіально – галузевої системи виробничих,
фінансових, цінових, природних чинників стабілізації економіки регіону;

розробка фінансово – кредитних, податкових та бюджетних важелів
стимулювання виробничих процесів.

Економічне зростання вимагає політичного поліпшення інноваційної
діяльності. Інновації – це явище, у якому переплітаються досягнення
науки і техніки з розвитком економіки, організаційно поєднуючись. Для
інноваційних процесів характерним є циклічність, постійна реалізація
нововведень, ризик.

Виділяють наступні етапи інноваційної діяльності: 1) дослідження; 2)
розробка; 3) підготовка до виробництва; 4) виробництво; 5) збут.

Проходження кожного з етапів базується на відповідних організаційних,
інвестиційних та інституціальних умовах та характеризується
трансформаційним спадом. Ефективна державна економічна політика
покликана сформувати макроекономічні передумови для активізації
суб’єктів господарської діяльності.

2. Регіональна економіка: сутність та зміст

Регіональна економіка – це система суспільних відносин, яка історично
склалась в межах областей держави, являє собою сукупність
взаємопов’язаних папок і зв’язків, які забезпечують її стійкість та
цілісність на макро- та мікрорівні.

Регіональна політика у вузькому значенні – це комплекс галузей з
виробництва товарів та надання послуг. У широкому значенні – це система
виробничих відносин, форм та методів організації виробництва,
комплексного управління регіоном. Конкурентоздатність товарів та послуг
залежить від впровадження новітніх методів управління, розробки
принципово техніки та технології, створення нових сфер економічної
діяльності та управлінської системи.

Поняття регіональна економіка охоплює виробничі, фінансові, кредитні,
суспільні відносини території конкретного регіону.

Для ефективного розвитку виробництва у регіоні потрібно знайти
організаційні форми для впровадження у виробництво ноу – хау, нових
прогресивних методів виробництва, екологобезпечні ресурсозберігаючі
технології.

Без ефективної гнучкої регіональної політики неможливе економічне
реформування.

Не завжди використовується системний підхід, а робляться спроби
хаотичного та безладного застосування управлінських дій.

Централізована модель територіального устрою, як показує світовий

ана модель територіального устрою, як показує світовий
досвід, гальмує розвиток регіонального господарства. Отже стратегічною
метою регіональної політики має бути істотне підвищення життєвого рівня
населення регіонів на базі ефективного використання промислового та
природно – ресурсного потенціалу.

Держава має забезпечити міжрегіональну єдність відтворювальних процесів
у макроекономіці, створити економічні інтереси у активній соціально –
економічній діяльності регіонів, забезпечити стратегічну мету
економічного розвитку регіонів.

Під регіоном розуміють економічний район, який виділяється
спеціалізацією та структурою господарства, природно – ресурсним та
демографічним потенціалами, соціально – економічними особливостями.

Сутність науково – обгрунтованої ефективної регіональної соціально –
економічної політики полягає у органічному поєднанні загально
національної та територіальної моделей відтворювальних процесів на даній
території.

3. Управління інфляцією

Гроші виступають як посередник при обміні товарів, а не як самостійне
втілення товарної вартості. Якщо держава додатково випускає гроші у обіг
без урахування їх достатності для товарно – платіжного обороту, то вони
знецінюються. Тобто інфляція – це переповнення каналів обігу надмірними
паперовими грошима та їх знецінення. Різко зростає грошова маса та різко
знижується виробництво товарів та послуг, що викликає ріст цін.

Інфляція виникає поступово, адже інфляційний процес маскується тим, що
спочатку не відчувається надмірності грошей в обігу, а населення їх
нагромаджує як заощадження.

Література

Україна і ринок в контексті міжнародного досвіду. – К.: Товариство
“Знання” України, 1991. – 48 с.

Україна у цифрах у 1996 році: Кор. стат. довід. / Міністерство
статистики України / Відповідаль-ний за випуск В.В. Самченко – К.:
Наукова думка, 1997. – 176 с.

Український інвестиційний журнал “Welcome”. – Київ. – 1997. – Лютий. –
№1-2.

Український інвестиційний журнал “‘Welcome”. – Київ. – 1997. – Січень. –
№1-2.

Управление экономическим и социальным развитием области. / Отв. ред.
Чумаченко Н.Г.: В 2-х т. – К.: Наук. думка, 1987. – 304 с.

Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. –
Львів: Світ, 1994. – 304 с.

Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994.
– 606 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності