↑ Вгору

Реферат на тему

Населення та трудові ресурси


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Населення та трудові ресурси

План

1.Трудові ресурси ,національний склад та рівень життя населення.

2.Міські та сіліські населення.

3.Соціальна інфраструктура.

1. Трудові ресурси, національний склад та рівень життя населення

Роль народонаселення як основи суспільного виробництва полягає у тому,
що воно виступає споживачем матеріальних благ. Крім того, це природна
основа формування трудових ресурсів.

Основними показниками демографічного потенціалу є наступні:

чисельність населення;

динаміка чисельності населення;

віково-статева структура;

природний приріст населення.

Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна численності населення.
Вона визначається віковою структурою населення.

Резервами звільнення трудових ресурсів є:

поліпшення умов праці;

дотримання техніки безпеки;

всебічна охорона здоровя;

ліквідація пільг для передчасного виходу на пенсію.

Збільшення питомоі волі чоловіків сприяє зростання потенціалу, адже межа
іх виходу на пенсію на 5 років більша.

Поліпшення якісного складу формує прогресивну структуру трудових
ресурсів ( особи віком до 40 років ). Це найважливіший фактор
трудозабезпечення галузей економіки.

Трудовий потенціал – це система просторовоі та часовоі орієнтаціі з
елементами трудових ресурсів з сукупністю кількісних та якісних
показників, зайнятості та робочих місць.

Якість трудового потенціалу визначається за наступними показниками:

якість працездатного населення;

якість трудових ресурсів;

якість сукупного робітника ( робочоі сили ).

У кількісному відношенні трудовий потенціал визначається природним
приростом, станом здоровя, міграційною рухливістю, потребами суспільного
виробництва у робочій силі, можливостями задоволення потреби
працездатного населення у робочих місцях.

В умовах переходу до ринку стають різноманітнішими форми зайнятості
населення, зростає кількість малих підприємств.

Безробітні – це громадяни працездатного віку , які не мають заробітку
через відсутність роботи, яка ім підходить та зареєстровані у державній
службі зайнятості, шукають роботу та здатні приступити до праці.

Державна служба зайнятості займається наступними питаннями:

аналіз ринку праці;

прогнозуваня попиту – пропозиціі на робочу силу;

облік та допомога громадянам з питань працевлаштування;

забезпечення населення відповідною інформацією та консультаційне
забезпечення;

професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення;

допомога підприємствам у доборі кадрів;

соціальний захист населення у межах компетенціі.

У 1989 р. чисельність украінців в Украіні становила 37, 4 млн. чол.
( 72, 7 % усього населення, росіян – 11, 4млн. чол. (22,1 % ), євреів
– 486 тис. чол. ( 0, 9% ), білорусів – 440 тис. чол. (0,69%),
молдаван – 324 тис. чол. ( 0, 6 % ), поляків – 219 тис. чол. ( 0, 4 %
), болгар – 223 тис. чол. ( 0,5 % ). В Украіні проживає понад 100
національностей. Понад 7, 5 млн. украінців проживає у близькому
зарубіжжі, 4 млн. – далекому.

Рівень життя характеризується наступними показниками:

характеризується наступними показниками:

фонд споживання у використовуваному національному доході;

реальні доходи населення;

номінальна заробітна плата;

доход селян від громадського господарства;

суспільні фонди споживання;

обсяг роздрібного товарообороту;

розмірами та динамікою споживання продуктів харчування та непродовольчий
характер;

розміри та динаміка житлових та комунальних послуг;

розміри та динаміка послуг транспорту, звязку;

умови праці та відпочинку.

2. Населення міст та сіл

Розселення формують соціально-економічні (розвиток та розміщення
продуктпвних сил), природні та демографічні чинники.

Територіальні особливості розселення залежать від інтенсивності
постійних та маятникових переміщень населення.

Спостерігається тенденція росту міського та зменшення сільського
населення.

Таблиця 1. Структура та динаміка міст і міського населення в Украіні
(01. 01. 1993).

Міста і селища міського типу Всього В них населення

Кількість % Кількість %

Малі (до 50 тис. чол.) 1247 92,0 11119,1 31,3

Середні ( 50-100 тис. чол.) 55 4,1 3884,1 11,0

Великі (100-500 тис. чол.) 40 3,0 8820,0 24. 9

Дуже великі (500-1000 тис. чол.) 6 0,5 3993,3 11,2

Міста-мільонери (понад 1млн. чол.) 5 0,4 7654,5 21,6

Всього 1356 100 35471,0 100Чисельність сільського населення постійно зменшується, спостерігається
демонуляція. Сільські населення виконують сільськогосподарські та
несільськогосподарські функціі (біля промислових підприємств,
транспортних вузлів, лісопромислових закладів).

26 класів сільського розселення обєднують групуванням у наступні групи:

- Типовоукраінська ( <48 чол. /км2 ).

- Прикарпатська ( 60-90 чол. /км2 ).

- Середньосільська ( у поселенні 1100 – 1240 чол. ).

- Буковинсько-закарпатська ( 70 –112 чол. /км2. )

3. Соціальна інфраструктура

Розвиток продуктивних сил характеризується відповідними соціальними-
економічними показниками:

величина валового суспільного продукту;

національний доход;

частка національного доходу для споживання та нагромадження;

Рівень розвитку продуктивних сил визначається виробничим потенціалом,
розвитком соціальної інфраструктури. Соціальна інфраструктура охоплює
галузі забезпечення нормальних умов життєдіяльності людей. Соціальна
інфраструктура є похідною величиною від розвитку виробництва, розміщення
галузей народного господарства. Темпи урбанізації залежить від
соціальної інфраструктури.

Роздрібна торгівля, як елемент соціальної інфраструктури забезпечує
людей товарами народного споживання.

Громадське харчування забезпечує людей товарами народного споживання.

Громадське харчування забезпечує населення продукцією харчування.
Важливим показником соціальної інфраструктури є забезпеченість населення
житлом.

Рівень забезпечення дитсадками та іншими дошкільними закладами.

Охорона здоров’я відіграє важливу соціальну роль з забезпеченням
лікування та профілактиками захворювань. Закладами культури Україна
забезпечена відносно добре.

Інтелектуальний потенціал – це кількість підготовлених кадрів з вищою

рів з вищою
освітою, які працюють у народному господарстві. Інтелектуальний
потенціал визначається навчальними закладами, які готують кадрів вищої
кваліфікації. Велике значення має санаторно-курортний комплекс.


Література

Україна і ринок в контексті міжнародного досвіду. – К.: Товариство
“Знання” України, 1991. – 48 с.

Україна у цифрах у 1996 році: Кор. стат. довід. / Міністерство
статистики України / Відповідаль-ний за випуск В.В. Самченко – К.:
Наукова думка, 1997. – 176 с.

Український інвестиційний журнал “Welcome”. – Київ. – 1997. – Лютий. –
№1-2.

Український інвестиційний журнал “‘Welcome”. – Київ. – 1997. – Січень. –
№1-2.

Управление экономическим и социальным развитием области. / Отв. ред.
Чумаченко Н.Г.: В 2-х т. – К.: Наук. думка, 1987. – 304 с.

Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії. –
Львів: Світ, 1994. – 304 с.

Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994.
– 606 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності