↑ Вгору

Реферат на тему

Доказ у публічному виступі


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

РЕФЕРАТ

На тему:

Доказ у публічному виступі

ПЛАН.

Поняття й структура доказу

Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації

Закони логічного мислення

Спростування

1. Поняття й структура доказу

Головним в ораторському мистецтві є майстерність переконання. Дані
сучасної психології свідчать проте, що переважна більшість людей оцінює
свої можливості переконувати інших надто оптимістично. Насправді немає
нічого важчого, ніж змусити людину змінити свою точку зору.

Чому така велика різниця між оцінкою людьми результатів процесу
переконання і даними психологічної науки?

Перед тим як відповісти на це запитання, слід зауважити, що існує
відмінність між такими поняттями, як думка, погляд і переконання. У чому
ж вона полягає?

Думка — короткочасна, принаймні, її порівняно легко змінити. Так,
спостерігаючи деякі явища природи, наприклад, світлий ореол навколо
місяця, можна зробити висновок, що йтиме дощ. Але, повідомляючи по радіо
прогноз погоди, диктор говорить, що очікується сонячна погода. І людина
змінює свою думку.

Поглядам властивий усталеніший характер. Звичайно вони віддзеркалюють
позицію групи осіб або соціальної верстви, навіть усього суспільства, до
яких належить той чи інший індивід. Отже, погляди мають значно глибші
корені, ніж думки, і змінювати їх важче, тим паче, що вони пов'язані між
собою й утворюють деяку сукупність, систему поглядів — світогляд. Певна
річ, людина має і свої особисті погляди, наприклад, на подружнє життя,
на жінок (або чоловіків), на молоде (або старе) покоління, на політичні
події, на расові проблеми, на інші питання, включаючи погляди на життя
взагалі. Оскільки особистість постійно сприймає інформацію, то й погляди
її змінюються. Багато що залежить від того, які це погляди — головні чи
другорядні.

Припустимо, у людини склалося певне уявлення про французів на основі
прочитаних книжок та розповідей. Потім ця людина подорожує до Франції,
перебуває там деякий час і переконується, що французи зовсім інші, не
такі, якими вони зображені у книжках. Ґрунтуючись на новій інформації,
людина цілковито змінює свій погляд на них. Ця зміна погляду
відбувається плавно, бо йдеться про питання другорядне, не принципове.

А тепер уявімо таке. Чоловік, який кохає свою дружину і вважає сімейне
щастя головним у житті, раптом дізнається, що дружина зраджує його і
хоче розірвати шлюб. Або ж дванадцятирічна дівчинка, яка палко любить
свого батька, одного разу дізнається, що він покинув її матір і пристав
до іншої жінки. Для дівчинки батьки, злагода і спокій у сім'ї — основні,
принципові питання, погляди на які змінюються під впливом згаданих вище
подій. Часто ці зміни супроводжуються великими психічними кризами.
Чоловік, який кохав свою дружину, поважав її, над усе шанував сімейне
життя, повністю змінює свій погляд на жінок і подружнє життя. Важко йому
буде після цього повернутися до попередніх поглядів. Майже неможливо
змінити погляди, що зумовлюються деякими природженими рисами, наприклад,
авторитарністю характеру. Уявіть собі зарозумілого, деспотичного

Уявіть собі зарозумілого, деспотичного
чоловіка, який вважає, що дружина повинна в усьому коритися йому.
Змінити авторитарні риси характеру мало кому щастить.

Дана тема розпочинається таким вступом для того, щоб читач усвідомив:
переконати людину не так легко, як іноді здається. Дуже багато тут
залежить від того, якої зміни бажано досягти: зміни думки чи погляду, і
якщо погляду, то чи стосується той погляд питань другорядних або
істотних.

Треба завжди пам'ятати, що чим більше той чи інший погляд узгоджується з
характером людини, тим важче його змінити. А щоб переконати людину,
конче потрібна логічна послідовність розвитку думки. Складаючи промову,
слід дбати про логічний зв’язок усіх фактів, думок і положень, про
поєднання цих фактів, думок, положень навколо провідної ідеї.

Логічна операція обґрунтування істинності якого-небудь положення
(судження) за допомогою інших істинних суджень називається доказом. Щоб
володіти вмінням логічного доведення, треба знати структуру доказу і
вимоги до нього. У кожному доведенні є три складові частини:

теза — положення, правильність якого треба обґрунтувати;

основи доведення (аргументи) — судження, за допомогою яких доводиться
теза. Істинність основ вже встановлена, і тому їх наводять як достатні
підстави для доведення істинності тези;

— форма доведення (демонстрація) — способи логічного зв'язку між тезою й
аргументами.

2. Правила і помилки висунення тези, аргументації і демонстрації

У процесі доведення оратор керується правилами, які являють собою
конкретизацію закону тотожності.

Щоб забезпечити логічність міркування, слід пам'ятати, що центральним
пунктом кожного доказу є траа, — положення, правильність якого слід
довести. Його обґрунтуванню підпорядкований увесь зміст промови.

При висуненні тези слід керуватися такими важливими правилами:

Теза має бути чіткою, точно сформульованою.

Теза не повинна містити в собі логічної суперечності.

Теза має залишатися незмінною протягом усього доведення.

Перше правило потребує повної визначеності, ясності та доступності
формулювання тези для аудиторії. Нерідко розпливчастість і нечіткість
визначення ускладнюють процес доказу, призводять до плутанини. Правило
визначеності слід вживати не тільки по відношенню до своєї тези, але й
до тези опонента. Щоб не припуститися необґрунтованості й невірної
критики його суджень, корисно дотримуватись правила стародавньої
індійських мудреців: висловлюючи в спорі думку супротивника, вони
запитували: «Чи так я вас зрозумів?» — і тільки після позитивної
відповіді переходили до критики цієї думки.

Порушення другого правила — найбільш уразливе місце доказу. Впасти в
протиріччя з самим собою — значить приректи невдачу виступу. І навпаки,
виявленням протиріччя в тезах або аргументах супротивника йому
завдається серйозна поразка.

Порушення третього правила призводить до серйозних логічних помилок, які
називаються «утрата тези» та «підміна тези» (ignoratioelenchi). Суть
зводиться до того, що, розпочавши доводити одну тезу, поступово

ово
переходять до доказу іншої, порушуючи закон тотожності. Дуже часто це
спостерігається в промовах недосвідченого оратора. Через хвилювання він
втрачає головну нитку міркування, збивається на другорядне питання або
починає говорити «взагалі».

У промові, а особливо в спорі, необхідно уважно стежити за ходом
(розвитком) своєї думки, постійно перевіряючи себе («Чи те я довожу, чи
по пішов я вбік?»), бо, переходячи від одного положення до іншого, можна
втратити вихідну думку та виявити, що говориш зовсім про інше.

Підміна тези нерідко використовується як навмисний софістичний прийом,
коли, будучи не в силах довести висунуте помилкове (хибне) положення,
оратор намагається зробити це за допомогою підміни тези або штучного
переведення уваги публіки на інше питання.

Софістичні прийоми розраховані на те, щоб створити подобу істинності
хибної тези чи, навпаки, хибності істинної тези.

Якщо ви прагнете переконати слухачів у правильності того, про що
говорите, то недостатньо буде сказати: «Це так і ось так». Не
сподівайтеся, що аудиторія повірить вам лише тому, що ви про це
говорите. Слухачі прийняли б ваші слова на віру лише в тому разі, якби
ви були фахівцем з цього питання, і, отже, розумілися на тому, про що
виголошуєте. Якщо ж ви не фахівець або хоч і фахівець, але торкаєтесь
речей, які не мають нічого спільного з вашим фахом, то у слухачів можуть
виникнути сумніви щодо правильності або правдивості того, що ви
промовляєте. Для того щоб їх переконати, треба неодмінно потурбуватися
про вагомі аргументи.

Аргументами, або доводами, називають такі висловлювання, з яких з
необхідністю випливає істинність тези. Аргументи відіграють роль
підвалин, на яких засновується будова доказу.

Судді, наприклад, оцінюють правильність думки прокурора та адвоката,
насамперед, за ступенем значущості та цінності фактичного матеріалу.
Тільки сила аргументів, їх переконливість мають значення для повного
внутрішнього переконання суддів.

Особливо необхідні переконливі доводи на користь застосування тієї чи
іншої статті кримінального закону.

Розв'язання стратегічного завдання аргументації передбачає дотримання
низки логічних правил оперування аргументами. Правила ці такі: 1)
аргументи доведення мають бути істинними, такими, що не підлягають
сумніву;

істинність аргументів доводиться незалежно від тези;

необхідно, щоб аргументи не суперечили один одному;

у сукупності аргументи повинні бути достатніми для обґрунтування даної
тези.

В античній риториці аргументи розподілялися на внутрішні, тобто логічні,
та зовнішні: факти, документи та ін., які вагомо та переконливо діють
самі по собі. Крім того, виділялися ірраціональні доводи. їх найбільш
розповсюджені види: волання до жалю та симпатії; звернення до
авторитетів, традицій, до почуття поваги; це так звані аргументи до
співчуття, до особи, а не до сутності питання; вони використовуються
замість об'єктивної оцінки злочину. Велике значення в таких випадках має
красномовство оратора, його упевнений тон, пафос промови. Такі аргументи

ументи
знаходимо в промовах Ф.Н. Плевако, напр.: «Плевако... згадавши слова
обвинувача, сказав голосом, який йшов із душі в душу: «Вам говорять, що
він високо стояв і низько впав, і в ім'я цього вимагають суворого
покарання, тому що з нього повинно «спитатися». Але, панове, ось він
перед вами, він, який стояв так високо! Подивіться на нього, подумайте
про його розбите життя — хіба з нього вже недостатньо запитано?
Пригадайте, що йому довелось перетерпіти в неминучому очікуванні цієї
лавки і під час перебування на ній. Високо стояв... низько впав... адже
це тільки початок і кінець, а що було пережито між ними. Панове, будьте
милосердні та справедливі...» Так Ф.Н. Плевако захищав священика.
Психологами доведено, що на процес переконання значний вплив здійснює
суб'єктивне відношення слухачів до предмета промови.

Аргументи можуть бути викладені у вигляді фактів або свідчень. Особливу
силу переконання має приклад. Він вносить у виклад чіткість,
конкретність, збуджує зацікавлення.

Одним із видів доказу є посилання на авторитет. Адже певна частина знань
набувається не безпосередньо, шляхом спостереження або з власного
досвіду, а й іншими способами. Отже, здебільшого знання опосередковано
передаються людьми, які с фахівцями у тій чи іншій галузі.

Якщо ви доводите правильність того, що для слухачі в невідоме, то
пошліться на авторитетного вченого або спеціаліста вданій галузі. Для
того, щоб доказ був переконливим, ви повинні назвати ім'я та прізвище
авторитетної людини, на яку посилаєтесь. Не досить сказати: «Багато
визначних учених вважають, що...» або «Авторитетні вчені у цій галузі
підтверджують, що...».

Особа, на яку ви посилаєтесь, мас бути авторитетом саме в даній галузі.
Не можна, наприклад, посилатися на лауреата Нобелівської премії з
фізики, обговорюючи питання національного доходу. Якщо навіть той фізик
і висловлював свої погляди на ці проблеми, це ще не означає, що, будучи
авторитетом у фізиці, він так само компетентний у питанні національного
доходу.

Іншою формою доказу є аргумент, який побудований на взаємозалежності
причини й наслідку.

У процесі доказів оратори часто припускаються таких помилок:

Порушення правила про істинність аргументів при зводить до логічної
помилки (« хибна основа (підстава)» або «основна помилка (омана)»).
Помилка «хибної підстави» має прямий зв'язок з іншою логічною помилкою —
«випередженням підстави», коли робиться неправильне припущення, що
аргумент (або теза) є істинним, в той час як це ще потребує доказу.

Недотримання другого правила аргументації призводить до логічної помилки
— «хибне коло», коли теза доводиться за допомогою аргументів, останні ж
обґрунтовуються тезою: «факти не залишають сумнівів у тому, що умови в
країні є такими, якими вони в дійсності склались» . В цьому випадку і
теза, і аргумент виявляються непідкріпленими, «висячими в повітрі».

Порушення третього правила аргументації призводить до помилки —
«недостатність підстави». В цьому випадку наводяться доводи, з яких не
повністю випливає теза, яка доводиться. Наприклад, питання про

за, яка доводиться. Наприклад, питання про
народжуваність частіше всього пов'язується в нашій країні з економічними
заходами, зокрема, забезпеченістю житлом, дитячими закладами. Частка
істини в такому поясненні є. Але як свідчить статистика, істина не
тільки в цьому. Для вирішення даної проблеми необхідний цілий комплекс
заходів, включаючи соціальні та виховні.

4. Доказ тези підмінюється оцінкою особи. Така помилка в логіці зветься
доведенням ad hominern («до людини»), її припускаються, наприклад, тоді,
коли, доводячи тезу «він добрий оратор», посилаються на те, що він
хороша людина, активний громадський діяч тощо. Такі аргументи
характеризують дану особу, але не висунуту тезу.

Цієї помилки припускаються й тоді, коли, ігноруючи факти і логічні
докази, аргументують свою промову виключно посиланнями на авторитети,
цитати. Зовні така промова може виглядати дуже переконливо. Але тільки
зовні. Посилання на авторитети — прийом, вартий уваги, але ним не слід
зловживати. Передусім авторитет має бути безперечним не тільки для
оратора, а й для слухачів. Широко застосовуються посилання на думки
найвидатніших учених, письменників і громадських діячів. Коли оратор не
впевнений, що ці авторитети відомі слухачам, він повинен стисло розкрити
значення їх діяльності.

Підміна доказу апелюванням до почуттів аудиторії (доказ «до публіки»).
Як відомо, ораторське мистецтво — це вміння викликати певні почуття,
емоції у слухачів. Однак чуттєве і раціональне в ораторській промові має
перебувати в єдності, а не підміняти одне одним. Якщо оратор апелює лише
до почуттів слухачів, цим він порушує один з основних принципів промови
— її науковість.

Оратор не доводить те чи інше положення, а приховує свої твердження
словами: «загальновідомо», «усі знають», «ви, звичайно, знаєте». Цей
прийом називають «підмащуванням аргументів». У такому разі більшість
слухачів не наважується заперечувати, щоб не виявити своєї необізнаності
з питання, що обговорюється.

Враховуючи можливі логічні помилки у промові, вплив їх на слухачів,
оратор повинен пам'ятати, що успіх промови досягається не кількістю
аргументів, а якістю їх. «Аргументи не рахують, а зважують» — говорить
давній вислів.

Аргументації, докази можуть бути двох типів. Перший тип ґрунтується
недійсних обставинах справи. Факти, які використовує в такому випадку
оратор, істинні, логіка бездоганна, висновки правильні. Даний тип
доказів називають логічним. Інший — ґрунтується на думках, почуттях тих,
кого переконують, випливає з їх зацікавлення. Оратор намагається
довести, що те, про що він говорить, відбиває інтереси слухачів, і тому
це правильно. Такий вид доказів називають психологічним.

До речі, слід мати на увазі деякі переваги психологічних аргументів над
логічними. На це вказував ще французький філософ Жан Робіне (1735-1820).
Він писав: «Дух судить завжди лише на підставі ідей, які йому
повідомляють, а пристрасть — спритний софіст, який приховує від неї
(пристрасті. — Примавт.) все те, що говорить проти неї, і надає йому в
спокусливому вигляді все те, в чому вона хоче його переконати...» І

покусливому вигляді все те, в чому вона хоче його переконати...» І
далі: «...Хай неправда викрита, — у пристрасті тисячі доказів, щоб
пустити цю неправду знову в хід».

Про деякі переваги психологічних доказів над логічними свідчать і
експериментальні дані. Дослідженнями встановлено, що переконливість
доказів визначається не стільки істинністю їх і логічною правильністю,
скільки використанням шляхів, до яких звичайно вдається людина, коли
робить умовивід і приводить нові положення відповідно до її минулого
досвіду, поглядів, світогляду.

На дієвість аргументів під час переконування впливають такі чинники:

1) характер джерела інформації, тобто того, хто переконує;

2) характер самої справи, тобто переконливість того, про що говориться;

3) характер аудиторії (тобто її соціальний склад і погляди), яку
переконують;

4) характер і важливість погляду, який має бути змінений;

5)характер слухачів.

Оратор, який складає свою промову на дійсних обставинах справи (особливо
це стосується судового оратора), повинен навчитися досконало володіти
логічним типом доведення.

Мистецтво переконання передбачає знання і вміле застосування
демонстрації, способів поєднання тези й аргументів, тобто логічних
методів мислення, до яких належать аналіз, синтез, індукція, дедукція,
аналогія.

Аналіз — це розчленування, розкладання подумки або реально цілого па
частини, елементи, компоненти, властивості. Синтез — поєднання подумки
або реально окремих частин, елементів в єдине ціле.

Ораторові необхідно логічно розчленувати об'єкт, про який ідеться, на
складові частини, проаналізувати його. На цій стадії пізнання свідомо
порушується цілісність предмета, об'єкта. Тому конче потрібно удаватися
до теоретичного синтезу результатів аналізу, щоб систематизувати знання
про об'єкт. За допомогою аналізу і синтезу досягається більша повнота
опису, виявляються зв'язки, встановлюються структура явища, його
сутність і закономірності, створюється певна теорія.

Індуктивний метод мислення передбачає перехід від часткового до
загального. Спочатку оратор викладає окремі факти, часткові
спостереження і випадки. Відтак після аналізу оцінка їх переходить до
загальних висновків, рекомендацій, порад.

Дедуктивний метод передбачає інший шлях мислення: перехід від
сформульованого загального положення до окремих висновків, часткових
прикладів і випадків.

Кожен з цих методів має свої переваги і хиби.

Індуктивний метод мислення дає змогу виходити з окремих життєвих фактів
і тим самим робить промову чіткою, переконливою. В процесі застосування
індуктивного методу мислення розвивається здатність узагальнювати факти,
вміння висувати й обґрунтовувати гіпотези. Однак індуктивний метод
висвітлення матеріалу має і свої вади. Він не оформлює знання в логічно
струнку систему і не забезпечує завершеного логічного обґрунтування
висновків.

Дедуктивний метод мислення надає теоретичному матеріалу логічної
зв'язаності, обґрунтованості, послідовності і систематичності. Даний
метод розвиває хист до логічно правильного мислення як мислення

ого мислення як мислення
послідовного, несуперечливого, обґрунтованого. Однак можливості дедукції
обмежені сукупністю найзагальніших положень, які покладені в основу
дедуктивної системи.

Зважаючи на це, необхідно щоразу визначати, який з цих двох методів
висвітлення доцільно застосовувати в кожному конкретному випадку. Якщо
матеріал важкий для засвоєння або аудиторія підготовлена слабо, потрібно
не стільки обґрунтувати тему, скільки її роз'яснити. В усіх цих випадках
оратор вдається до індукції. За індуктивним методом складені, як
правило, промови на мітингах, під час демонстрацій. Там, де положення,
про які йдеться, істотно відрізняються від буденних уявлень слухачів, де
вимагається суворий доказ цих положень, де роз'яснення змісту цих
положень недостатнє, оратор використовує дедуктивний метод викладу
матеріалу. Наприклад, висвітлюючи філософські положення Гегеля, варто
вдаватися до методу дедукції.

Доведення за аналогією — це один з видів умовиводу, що виникає від
часткового до часткового. Тут на основі схожості двох предметів за
одними ознаками робимо висновок про подібність їх за іншими ознаками.
Використовувати аналогію слід обережно. Перш ніж наводити порівняння,
треба переконатися у можливості такого порівняння, у дійсній,
об'єктивній схожості цих предметів, їх параметрів і властивостей.

Іноді вправний оратор перетворює порівняння в алегорію, в розгорнутий
образ, який не тільки переконує аудиторію, а й хвилює її, впливає на
почуття і волю слухачів. Часто такі порівняння є засобами доказу.
Вмінням створювати такі образи, картини, які вражали суддів і всю
аудиторію, відзначалися судові промови відомого російського адвоката
Ф.Н. Плевако. Адвокат вдається до аналогії у справі люторицьких селян,
які звинувачувалися в опорі поліції. Прокурор намагається виявити
ватажків, і тому Ф.Н. Плевако заперечує: «Ви не припускаєте такої
незвичної солідарності, такої дивної одностайності без попередньої
змови. Увійдіть у дитячу кімнату, де нянька забула вчасно нагодувати
дітей, ви почуєте крики і плач, що лунають воднораз з декількох колисок.
Була тут попередня змова? Хто викликав погодженість у дитячій кімнаті?
Голод створив її, — робить висновок Ф.Н. Плевако. — Голод викликав
одночасно непокору поліції з боку люторицьких селян».

Впливова сила аналогії часто збільшується завдяки гумористичному
порівнянню. Гумор прихиляє слухачів на бік промовця і нерідко допомагає
йому зробити слухачів немовби своїми «спільниками», довести свою
правоту.

Оратор користується не лише одним із зазначених методів логічного
мислення. Він зобов'язаний, як говорив М.Г. Чернишевський, використати
всі можливі логічні засоби для доведення питання до «найпрозорішої
ясності». Оратор неодмінно користується й аналізом, і синтезом в єдності
їх, адже без аналізу немає синтезу. Доповнюють одна одну також індукція
та дедукція. Загалом, всі логічні методи органічно взаємопов'язані:
індукцію звичайно супроводить аналіз, дедукцію підтримує синтез і т. ін.

Помилки в демонстрації, які породжені відсутністю логічного зв'язку між

жені відсутністю логічного зв'язку між
аргументами та тезою, так зване уявлене прямування.

Логічність промови неможлива без її цілеспрямованості, тобто
підкореності всіх висунутих положень основній меті, доведенню головної
ідеї.

Окремі судження в промові підпорядковані логічним законам, правилам
логіки. Логічний зв'язок суджень утворює, формує умовивід. Це, зокрема,
стосується судової промови. Відомий російський юрист П. Сергеїч (П.С.
Проховщиков) вважав, що промову слід складати і виголошувати як докладне
логічне міркування. Крім того, кожна окрема частина міркування має бути
викладена як самостійне логічне ціле, а ці частини, в свою чергу,
поєднані в єдине ціле.

В ораторській промові використовується прямий доказ, в якому істинність
тези безпосередньо слідує з істинних аргументів. Наприклад, у промові
судового оратора прямий доказ використовується, коли роль аргументів
виконують показання свідків, письмові документи, речові докази.
Інформаційні докази (показання свідків, письмові документи) повинні бути
обов'язково перевірені, і їх достовірність повинна бути доведена.
Ефективним у публічній промові вважається також непрямий доказ, який
затверджує істинність тези тим, що доводиться хибність антитези, тобто
судження, яке суперечить тезі.

Хоча, за думкою фахівців, вплив прямого доказу вище, непрямий, у силу
своєї «психологічності», також вельми ефективний у логіці викладання.

Як приклад непрямого доказу можна навести промову А.Ф. Коні зі справи
про утоплення селянки Ємельянової її

чоловіком, промову О.І. Урусова зі справи Волохової, промову Я.С.
Кисельова зі справи Бердникова.

Нерідко судовий оратор використовує непрямі докази, про складнощі
вживання яких говорив ще Н.П. Карабчевський; він же вдало сформулював
вимоги, які пред'являються до них: «Непрямі докази, на відміну від
прямих, можуть бути дуже тонкими, дуже легковажними самі по собі, але
одна внутрішня властивість їм обов'язково повинна бути притаманною: вони
математично повинні бути точними. Точними в розумінні своєї власної
достовірності, якості та розміру. Друга неодмінна умова: щоб ці малі
самі по собі величини давали усе-таки деякий реальний результат, щоб
вони уявляли собою одне безперервне сплетення ланків».

3. Закони логічного мислення

Мистецтво переконання передбачає знання і вміле застосування законів
логічного мислення.

Логічно, цілеспрямовано розвиваючи тему, оратору необхідно пам'ятати, що
викладати матеріал слід, йдучи від простого до складного, від відомого
до невідомого.

Не можна висвітлювати наступне питання, якщо оратор не впевнений, що
зрозумілим і засвоєним є попереднє. Якщо слухачі не опанували проміжної
ланки, вони втрачають інтерес до подальшого викладу, і таким чином
зв'язок оратора із слухачами розривається.

Логічне мислення, групування думок навколо центральної ідеї досягається
за допомогою зосередження всіх засобів діалектичної логіки і формальної
логіки, що вивчають закони логічного мислення. Тому доцільно розглянути
закони і прийоми логічного мислення і розкрити їх значення для

я і розкрити їх значення для
красномовства.

Розглянемо окремі положення діалектичної логіки та її вимоги до оратора:

всебічність у підготовці і викладі матеріалу, вивчення матеріалу в усіх
його зв'язках і опосередкуваннях;

історичність — розгляд предмета в процесі становлення розвитку, в повній
відповідності до основних за конів матеріалістичної діалектики;

практичним підхід до змісту промови, тобто тісний зв'язок її з життям,
характером аудиторії, практикою;

конкретність.

Нехтування вимогами діалектичної логіки призводить до догматичного1 або
релятивістського розуміння істини.

Ораторське мистецтво вимагає також дотримання законів формальної логіки,
до яких належать такі: закони тотожності, несуперечності, виключеного
третього і закон достатньої підстави. Формально-логічні закони мислення
вперше були сформульовані й розроблені Аристотелем.

Розглянемо значення для красномовства кожного з цих законів формальної
логіки.

Закон тотожності відбиває визначеність думок. Думка оратора повинна
цілком відповідати певному змісту. Необхідно чітко визначити предмет
думки, протягом усієї промови мати на увазі саме цей предмет, а не
інший.

Закон тотожності вимагає також точного визначення понять. Л.М. Толстой
твердив, що тільки точне визначення та вживання понять і слів роблять
можливим людське спілкування, зв'язок оратора із слухачами.

Закон несуперечності. Сутність закону полягає в тому, що два протилежні
судження про один і той самий предмет, взятий в один і той самий час і
водному й тому ж відношенні, не можуть бути одночасно істинними;
принаймні одне з цих суджень с хибним.

Закон виключеного третього стосується протилежних суджень. Якщо одне
судження істинне, то друге — хибне, третього судження не існує.

Закон виключеного третього вимагає давати прямі відповіді на поставлені
запитання.

Суперечність неправильного міркування слід відрізняти від суперечностей,
які притаманні всім життєвим явищам. Життєві суперечності об'єктивні,
вони є внутрішнім джерелом виникнення і розвитку всіх предметів і явищ.
На відміну від них суперечність неправильного міркування породжує
суперечності плутаного, непослідовного мислення, тобто логічні
суперечності.

Закон достатньої підстави вимагає, щоб будь-яка істинна думка мала
достатню підставу. Що вважається достатньою підставою для доказової,
логічно переконливої промови? Достатньою підставою насамперед є добре
підібраний і перевірений фактичний матеріал. Необхідно брати не окремі
факти, що стосуються питання, яке розглядається, а всю їх сукупність.

4. Спростування

Особливе місце в ораторському мистецтві посідає доказ хибності або
безпідставності будь-якої тези — спростування, яке частіше
використовується у дискусії або полеміці.

Спростуванням називається логічна операція установлення хибності або
необґрунтованості положення, яке висунуте як теза.

Поняття спростування — відносне поняття, тобто сама операція має смисл
лише у відношенні процесу доказу, який відбувся, коли намічається
дискусія між присутніми або відсутніми учасниками, з яких того, хто

ідсутніми учасниками, з яких того, хто
висунув тезу, називають пропонентом, а супротивну сторону, яка виступає
із спростуванням, — опонентом.

Будучи операцією, спрямованою на руйнування доказу, який відбувся
раніше, спростування може бути виконано трьома способами.

Перший спосіб — спростування тези, другий — спростування демонстрації,
третій — спростування аргументів.

Найбільше значення мас перший спосіб — спростування тези. Мета його
полягає в тому, щоб показати неспроможність — помилковість або хибність
— положення, яке висунув пропонент.

Другий спосіб — спростування демонстрації — спрямований на виявлення
того, що теза супротивної сторони логічно не випливає з аргументів. В
практиці публічних виступів бувають випадки, коли пропонент для
обґрунтування своєї тези наводить такі факти і думки авторитетів, які не
мають з нею ні прямого, ні посереднього зв'язку. Щоб «переконливо» це
подати, звичайно вдаються до фраз подібно: «Таким чином, звідси
виходить...», або «Всім зрозуміло, що звідси можна зробити лише один
висновок ...» і т.п. Критика таких міркувань якраз і виражається в тому,
що опонент аналізує хід міркування і показує відсутність у ньому
дійсного логічного зв'язку.

Третій спосіб спростування — критика аргументів: виявивши хибність або
необґрунтованість доводів пропонента, приходять до висновку, що тим
самим його теза не доведена.

Доказ і спростування виконують у процесі аргументації протилежні за
своєю інформативною спрямованістю функції. Для доказу характерна
конструктивна функція обґрунтування будь-якої ідеї. Операція
спростування спрямована на руйнування обґрунтування, яке відбулося
раніше, і тим самим виконує критичну функцію.

"В практиці використовуються три різних самостійних типи аргументації.

Перший з них — це розв'язання лише одного завдання: позитивне
обґрунтування власної тези. Ідеї і пропозиції опонентів при цьому не
аналізуються і не піддаються критиці.

Другий тип аргументації — також розв'язання лише одного, але
протилежного завдання: критика міркувань опонента, яка не порушує і не
розглядає, по суті, свою тезу. Тут працює лише операція спростування,
успішне здійснення якої показує або хибність тези опонента, або її
необґрунтованість за рахунок помилок у демонстрації або в аргументах.

Третій тип — це комплексний тип аргументації, який поєднує доказ і
спростування. При аргументованому викладі конкретної теми у рівній мірі
важливо не тільки позитивне обґрунтування основної тези, але також і
посередній її захист. Вона здійснюється шляхом критики суперечних тезі
тверджень і критичного аналізу як явних, так і явно не виставлених, але
можливих контраргументів.

Критиці піддаються аргументи, якими користувався опонент, у результаті
чого руйнується вся будова доказу. Так, суперечника можна «піймати» на
перебільшенні, коли, аргументуючи, він надмірно захоплюється
визначеннями «усі», «завжди», «ніколи». Доданого прийому спростування
примикає принцип “бити ворога його ж зброєю”, тобто використовувати
проти опонента його слова, принципи або доводи.

, принципи або доводи.

Але спростування аргументації ще не є доказом хибності тези. Адже якщо,
наприклад, учень біля дошки наводить неправильний доказ теореми
Піфагора, це не порушує істинності, самої теореми. У всякому випадку,
розбивши доводи суперечника, необхідно йти далі і спростувати саму тезу.

Для доказу того, що теза хибна, тому що наслідки, які випливають з неї,
суперечать дійсності, найчастіше використовується логічний прийом «
зведення до абсурду” (лат. reductio ad absurdum). Звично це поєднується
з мовним прийомом іронії або сарказму. Ефективним засобом спростування є
“зворотний удар», коли репліка або аргумент обертаються проти того, хто
їх висловив. Підхоплення репліки і звернення її проти опонента дозволяє
миттєво перенести увагу аудиторії на того, хто говорить.

Звичайно, реакція оратора на несподівану репліку, вигуки, гомін залежить
від обставин, які частіше усього самі підказують рішення. У всякому
випадку, самовладання оратора аудиторія сприймає як знак того, що він
господар становища. По можливості слід ігнорувати вигуки, які
переривають промову. Звично після двох-трьох реплік без відповіді зал
заспокоюється. Але якщо по ходу промови можливо загострити деякі думки
або ввести нові, які прозвучать як захована відповідь незадоволеним, від
цього не слід відмовлятися.

Для того, щоб досягти логічної доказовості промови, конче потрібно
враховувати особливості сприйняття усної мови.

Вона відрізняється від письмової насамперед неповторністю, необоротністю
у часі. До будь-якого написаного звороту можна повернутися і перечитати
його ще раз. Під час сприйняття усного повідомлення цього зробити
неможливо: слухач не може повернутися до незрозумілих йому фраз,
тверджень. Зважаючи на зазначену особливість усної мови, досвідчений
оратор вдається до повторів.

Необоротність у часі усного повідомлення зобов'язує оратора говорити
уповільненим темпом, конкретизувати важкі для розуміння теоретичні
положення, по-різному ілюструвати одну й ту саму думку, використовувати
наочність, образні засоби, художню літературу тощо.

Оратор, який складає свою промову на дійсних обставинах справи (особливо
це стосується судового оратора), повинен навчитися досконало володіти
першим — логічним — типом доведення.

ЛІТЕРАТУРА

Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К., 1998.

Дейл Карнегі. Учись виступати публічно і впливати на широке коло людей.
– К., 2000.

Культура ведення дебатів. – Харків, 1988.

“Історія світової культури” Л.Т.Левчук. – Київ: “Либідь”, 1994 р. – ст.
168-192, всього 310 ст.

С.І. Радциг «Історія Давньогрецької літератури», Москва, у «Вища школа»,
1999 р.;

М. Гаспарова, В. Борухович «Ораторське мистецтво древньої Греції»,
Москва, «Художня література», 1985 р.;

«Антична література», м. Москва, у «Освіту», 1986 р.

Історія красномовства. – к., 2000.

Українська та зарубіжна культура. Підручник. – к., 1999.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності