↑ Вгору

Реферат на тему

Порядок роботи котирувальної комісії


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

File Info block version 193
Found at file offset 128 (hex 80)
Written by product version 8249
Language 1049
This is document (DOC) file
File uses extended character set
File created on Windows
Using default character set
Textstart = 1024 (hex 400)
Textlen = 31866 (hex 7c7a)
Цінні папері

Реферат

на тему:

Порядок роботи котирувальної комісії.

ПЛАН

TOC \o "1-3" Вступ PAGEREF _Toc28611874 \h 3

Перелік цінних паперів, що допускаються до обігу на біржі PAGEREF
_Toc28611875 \h 3

Умови допуску (лістингу) цінних паперів на біржі PAGEREF _Toc28611876
\h 4

Порядок проходження допуску (лістингу) PAGEREF _Toc28611877 \h 5

Перелік документів, які надає емітент цінних паперів УМВБ для допуску
(лістингу) PAGEREF _Toc28611878 \h 6

Умови то порядок переведення по категоріях лістингу цінних паперів
емітентів PAGEREF _Toc28611880 \h 7

Умови та порядок виключення цінних паперів із обігу та котирування на
УМВБ PAGEREF _Toc28611882 \h 8

Умови та порядок допуску цінних паперів, які не включені до Біржового
реєстру, до обігу на УМВБ PAGEREF _Toc28611884 \h 10

Висновки PAGEREF _Toc28611885 \h 12

Література: PAGEREF _Toc28611886 \h 13Вступ

Котирувальна комісія - орган УМВБ (Української Міжбанківської валютної
біржі), що діє на підставі положення УМВБ "Про котирувальну комісію
УМВБ" та здійснює керуючі та контролюючі функції щодо лістингу цінних
паперів.

УМВБ – організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається
торгівля біржовим товаром, тобто валютою, цінними паперами, будь-якими
іншими фінансовими інструментами та товарами, які є предметом торгів на
біржі на основі попиту та пропозиції. Біржова торгівля – це процес
укладання цивільно-правових угод на УМВБ, згідно її правил та положень.

Також Котирувальні комісії діє як орган фондової біржі.

Фондова біржа – спеціалізована фінансова організація, яка зосереджує
попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Учасниками біржового ринку є юридичні особи, які мають право укладати
угоди на УМВБ згідно з її правилами та положеннями.Перелік цінних паперів, що допускаються до обігу на біржі

Обігу на Біржі підлягають цінні папери, що внесені до Біржового
реєстру, тобто ті, які пройшли лістинг.

Для проходження лістингу можуть допускатися слідуючі цінні
папери:

Державні облігації України та інших країн світу, а також державних
органів та органів місцевої адміністрації України.

Казначейські та інші державні боргові зобов'язання України та інших
країн світу, а також державних органів і органів місцевої адміністрації
України.

Акції відкритих акціонерних товариств другої та наступних емісій
при їх первинному розміщенні.

Акції відкритих акціонерних товариств, первинно заснованих в
даній організаційно-правовій формі, що пропонуються до обігу після їх
первинного розміщення.

Акції відкритих акціонерних товариств, що засновані шляхом
реорганізації державних, комунальних та інших громадських підприємств у

комунальних та інших громадських підприємств у
процесі їхньої приватизації, і які належать державі або державним
органам і органам місцевої адміністрації та виносяться на продаж
відповідно до чинного законодавства України Фондом державного майна,
його місцевими органами самостійно або через членів Фондової Секції
УМВБ.

Облігації акціонерних товариств та інших юридичних осіб.

Ощадні сертифікати на пред'явника.

До обігу на УМВБ можуть також допускатися інші цінні папери, які не
включені до Біржового реєстру.

Умови допуску (лістингу) цінних паперів на біржі

До торгів на УМВБ допускаються цінні папери, що
задовольняють вимоги чинного законодавства України, зареєстровані в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку
(Міністерстві фінансів України чи іншому уповноваженому органі) та
внесені у Біржовий реєстр, а також інші цінні папери.

Цінні папери іноземних емітентів можуть допускатися на УМВБ
відповідно до чинного законодавства України та спеціальних умов їх
допуску і обігу, встановлених УМВБ.

Внесення цінних паперів до Біржового реєстру
здійснюється за рішенням Котирувальної комісії з врахуванням
наступних умов:

1) емітент (або його довірена особа) подав на УМВБ всю
необхідну документацію, що передбачена цими Правилами;

2) емітент (або його довірена особа) сплатив встановлені УМВБ
платежі за допуск (лістинг);

3) емітент (або його довірена особа) уклав договір з УМВБ про
підтримку лістингу.

Порядок проходження допуску (лістингу)

Для проходження допуску (лістингу) цінних паперів на УМВБ
емітент (або його довірена особа) укладає Договір про підтримання
лістингу.

Заява на допуск цінних паперів до офіційного котирування
реєструється на УМВБ й розглядається протягом 30 робочих днів.

У випадку відмови в допуску (лістингу) цінних паперів
Котирувальна комісія письмово повідомляє про це емітента або його
довірену особу з відповідним мотивованим рішенням.

При позитивній оцінці цінних паперів Котирувальна комісія
приймає рішення про присвоєння цінним паперам емітента категорії
("A", "B", "C" чи "D") та внесення їх до Біржового реєстру цінних
паперів, повідомляє про це емітента протягом 15 днів з моменту
прийняття рішення.

Після внесення цінних паперів до Біржового реєстру вони
приймаються до котирування та вносяться до Котирувальних таблиць, що
складаються Котирувальною комісією за наслідками останніх торгів.
УМВБ бере на себе зобов'язання публікувати котирувальні таблиці в
органах преси, при цьому тираж друкованого органу не повинен бути
меншим 10,000 примірників. Крім того, котирувальні таблиці
розповсюджуються УМВБ шляхами електронної пошти, розсилки даних
інформаційним агентствам та засобам масової інформації та через
періодичні видання УМВБ.

З емітента стягується плата за допуск (лістинг), відповідно
до категорії цінних паперів згідно з Збірником тарифів УМВБ.

категорії цінних паперів згідно з Збірником тарифів УМВБ.

Рішення Котирувальної комісії щодо включення або
недопущення цінного паперу до лістингу може бути оскаржене
емітентом в Арбітражному комітеті УМВБ в установленому порядку
протягом 15 робочих днів з дати прийняття цього рішення.

Перелік документів, які надає емітент цінних паперів УМВБ для допуску
(лістингу)

Емітент цінних паперів (або його довірена особа), що
представляє до обігу на Фондовій Секції УМВБ свої цінні папери,
зобов'язаний надати такі документи (у форматах, встановлених УМР);

1) форма А - заява про допуск цінних паперів до котирування на
Біржі;

2) форма Б - реєстраційна картка;

3) нотаріально засвідчену копію статуту емітента;

4) копію свідоцтва (рішення) про державну реєстрацію
емітента;

5) копію документа, що засвідчує присвоєння цінним паперам
державного реєстраційного номера; це стосується також кожної
наступної емісії;

6) останній проспект емісії, зареєстрований Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, або звіт, який
містить відповідну інформацію;

7) копії річних балансів та звітів про фінансові результати та
їхнє використання за 3 (три) останні роки (чи за весь строк
діяльності у випадку, якщо цей строк менше 3-х років) та за
останній звітній квартал, в електронному та письмовому вигляді;

8) аудиторський звіт за останній рік роботи (для юридичних осіб,
що працюють понад один рік);

9) форма В - додаткові відомості про цінні папери;

10) заяви Уповноважених торговців або копії договорів з ними на
право представляти інтереси емітента для підтримання
двосторонніх котирувань для категорій A,B,C.

Всі документи, мають бути завірені печаткою й підписами
керівника та головного бухгалтера Емітента.

УМВБ має право запитати у емітента або його довіреної особи
додаткову інформацію, яка необхідна для проведення експертної
оцінки.Умови то порядок переведення по категоріях

лістингу цінних паперів емітентів

Рішення щодо переведення по категоріях лістингу цінних паперів
емітента приймаються наказом Котирувальної комісії.

Цінний папір може бути переведений з нижчої категорії на вищу за
умови відповідності вимогам вищої категорії після розгляду Котирувальною
комісією заяви емітента про переведення до іншої категорії та
аналізу його фінансово-економічного стану, який визначається на
підставі поданих документів емітента.

Заява реєструється на УМВБ та розглядається
Котирувальною комісією протягом 30 робочих днів. При цьому емітент
сплачує всі внески та платежі, обумовлені Збірником тарифі УМВБ.

Котирувальна комісія письмово повідомляє емітента про прийняте
рішення в 15 денний строк.

Рішення про переведення цінного паперу з вищої категорії до нижчої
здійснюється наказом Котирувальної комісії за поданням Начальника УМР у

чальника УМР у
випадку незадоволення вимог, що висуваються цими Правилами до
емітентів.

Переведення з одного рівня на інший здійснюється на наступний
робочий день після прийняття такого рішення Котирувальною
комісією.

Рішення Котирувальної комісії можуть бути оскаржені в
Арбітражному комітеті в установленому порядку протягом 15 робочих днів
з моменту прийняття цього рішення.

Умови та порядок виключення цінних

паперів із обігу та котирування на УМВБ

Рішення щодо виключення цінних паперів емітента з обігу та
котирування на УМВБ приймаються наказом Котирувальної комісії за
поданням Начальника УМР, державного представника або на підставі
заяви емітента.

Цінні папери вилучаються з обігу на УМВБ згідно з
законодавством та рішеннями ДКЦПФР. Цінний папір також може бути
вилучений з обігу і котирування на УМВБ у випадку, якщо:

1) фінансовий стан чи операційні результати емітента є
незадовільними, наприклад, емітент несе суттєві збитки, чи
фінансовий стан емітента погіршується настільки, що за висновком УМВБ,
залишається невизначеним, чи буде емітент спроможним
задовольняти зобов'язання, коли настане час їхнього погашення;

2) відсутня виплата відсотків чи погашень цінних паперів у
визначені умовами випуску терміни;

3) емітентом вчасно не надається інформація, обсяг і терміни
надання якої встановлені цими Правилами;

4) відбувається зміна основних параметрів цінного паперу, що
котирується на УМВБ, без надання емітентом відповідної інформації;

5) емітент порушує свої зобов'язання щодо інформування
власників цінних паперів та УМВБ про свою діяльність або
інформація, що подана емітентом, не відповідає дійсності;

6) строк обігу цінних паперів, що котируються на УМВБ,
вичерпався і договір про підтримання лістингу не подовжений або
договір про підтримання лістингу взагалі розірваний однією із
сторін;

7) порушуються ці Правила або інші правила УМВБ;

8) подається заява про неплатоспроможність емітента;

9) на підставі заяви емітента;

10) відбувається ліквідація емітента.

Цінні папери емітента, який здійснює торгівлю цінними паперами
власного випуску, мають бути виключені з Біржового реєстру.

Котирувальна комісія УМВБ в 15-денний строк повідомляє письмово
емітента (або його довірену особу) про вилучення його цінних паперів
із обігу та котирування. Котирувальна комісія має право приймати
рішення про вилучення одного виду цінних паперів емітента з одночасним
вилученням інших видів цінних паперів того ж емітента з котирування та
обігу. інформація про вилучення цінних паперів емітента з обігу та
котирування, а також дата фактичного вилучення цінних паперів
публікуються в друкованих засобах масової інформації та можуть
розповсюджуватися по каналах електронної пошти.

Якщо цінний папір, що був виключений з котирування на УМВБ,
протягом двох місяців задовольняє вимоги, за порушення яких його

вох місяців задовольняє вимоги, за порушення яких його
було виключено, Котирувальна комісія має право на підставі заяви
Емітента прийняти рішення про включення даного цінного паперу до
тієї категорії, з якої його було виключено.

Рішення Котирувальної комісії про виключення цінного паперу
може бути оскаржене емітентом в Арбітражному комітеті УМВБ в
установленому порядку протягом 15 робочих днів з моменту
прийняття такого рішення.

Умови та порядок допуску цінних паперів, які не

включені до Біржового реєстру, до обігу на УМВБ

З метою організації ринку цінних паперів, які не включені
до Біржового реєстру УМВБ та знаходяться у власності Членів ФС та їх
клієнтів, допускаються до обігу на ФС УМВБ.

УМВБ надає послуги по неофіційному котируванню цінних паперів
даної категорії, не беручи на себе ніяких зобов'язань щодо достовірності
інформації, що надали Члени ФС, або змін, щодо цінних паперів
емітента.

До аукціонних торгів за цінними паперами, які не включені
до Біржового реєстру, допускаються папери, що задовольняють
наступним вимогам:

1) цінний папір випущений в порядку та згідно з чинним
законодавством України, в тому числі нормативними актами ДКЦПФР;

2) цінний папір викликає зацікавленість у учасників торгів та існує
можливість його вільного обігу;

3) загальна капіталізація (або розмір статутного фонду)
емітента по даних цінних паперах складає суму не меншу, ніж
500000 грн. (для акцій);

4) наявність замовлення не менше, ніж від одного учасника
торгів.

Підставою для розгляду та допуску цих цінних паперів до обігу на
УМВБ є подання наступних документів:

1) Письмова Заява Члена ФС;

2) Анкета цінного паперу (для акцій);

3) Копію документа про реєстрацію випуску або офіційну
інформацію про випуск цінних паперів емітента.

Письмова Заява Члена ФС складається у довільній формі з
обов'язковим вказанням повної назви та коду ЄДРПОУ емітента. Заява
повинна бути завірена печаткою та підписом керівника Члена ФС.

В Анкеті цінного паперу треба вказати:

1) повну назву емітента;

2) код ЄДРПОУ емітента;

3) податковий код емітента;

4) форма випуску;

5) поштова адреса, телефон та П.І.Б. керівника емітента;

6) повна назва та номер дозволу реєстратора;

7) повна назва та номер дозволу зберігача;

8) повна назва та номер дозволу депозитарія;

9) інформація про реєстратора, зберігача або депозитарія
(поштова адреса, контактні тел./факс, термін та вартість
перереєстрації/послуг)

Анкета повинна бути завірена печаткою та підписом керівника Члена
ФС.

Заява та Анкета подаються до Управління фондового ринку УМВБ, а
копія - до Управління моніторингу та регулювання.

Рішення про допуск цінних паперів, які не включені до Біржового
реєстру, до обігу на УМВБ приймається Котирувальною комісією не
пізніше двох робочих днів з моменту отримання необхідних

их днів з моменту отримання необхідних
документів.

Вилучення цінних паперів, які не включені до Біржового реєстру, з
обігу на УМВБ може відбутися у випадку ліквідації емітента або за
рішенням Котирувальної комісії.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що Котирувальна комісія є одним із
найважливіших органів УМВБ або фондової біржі, яка здійснює керуючі і
контролюючі функції щодо лістингу (тобто допуску на ринок) цінних
паперів.

Котирувальна комісія здійснює свою діяльність на підставі Закону
України “Про цінні папери та фондову біржу”, “Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні, положення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 9 від 15 січня 1997 року “Про реєстрацію
фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем і регулювання їх
діяльності, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку № 215 від 30 грудня 1998 року, інших законодавчих актів України, а
також статуту УМВБ та її чинних правил.Література:

Пилипенко А.Я. Господарське право України. – К., 1996.

Банківська енциклопедія. Під ред. Мороза А.М. – К.,1993.

Статут УМВБ.

Положення УМВБ "Про котирувальну комісію УМВБ".

PAGE 1

PAGE 2


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності