↑ Вгору

Реферат на тему

Характеристика і призначення інтегрованих АСУ


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему

Характеристика і призначення інтегрованих АСУ

Різноманітність видів АСУ характерна не лише для народного господарства
в цілому, а й для окремих об'єктів управління: підприємств, виробничих і
наукових об'єднань. Справді, складність функціонування таких великих
соціально-економічних систем зумовлює неможливість реалізації процесу
управління ними з допомогою однієї або кількох АСУ. Для цього потрібна
ціла група АСУ, кожна з яких забезпечує вирішення своїх функціональних
завдань управління: організаційного управління усім об'єктом і окремими
його підрозділами, управління окремими технологічними процесами,
автоматизованого проектування конструкцій і технологій виготовлення
нових виробів і т. ін.

Водночас теорія і практика функціонування цих об'єктів показує
недоцільність створення на них груп самостійних (не пов'язаних або
слабко пов'язаних між собою) автоматизованих систем, які реалізують
частини задачі автоматизації управління об'єктом, і, навпаки, безумовну
доцільність об'єднання таких локальних АСУ в єдину інтегровану систему —
інтегровану АСУ (ІАСУ).

Інтегрована АСУ підприємством (об'єднанням) — це багаторівнева
автоматизована система управління, яка призначена для комплексної
автоматизації функцій управління інженерно-технічною,
адміністративно-господарською, виробничо-технологічною і соціальною
діяльністю промислових підприємств і забезпечує найефективніше
розв'язання завдань з планування, випуску, розробки, освоєння,
виробництва і реалізації продукції згідно з вимогами повного
госпрозрахунку та самофінансування.

До складу інтегрованої АСУ, наприклад науково-виробничим об'єднанням, що
тісно взаємодіють, належать локальні АСУ: автоматизовані системи
управління об'єднанням (АСУО), підприємствами (АСУП), цехами,
дільницями, АСУ технологічними процесами (АСУ ТП), системи
автоматизованого проектування конструкторського (САПР-К) і
технологічного (САПР-Т) призначення, автоматизовані системи наукових
досліджень (АСНД) та інші види АСУ. Можливий варіант взаємозв'язку
локальних АСУ в рамках ІАСУ ілюструє Рис. 6.

ІАСУ може розглядатися як ієрархічно організований комплекс
організаційних методів, технічних, програмних, алгоритмічних та
інформаційних засобів, що мають модульну структуру і забезпечують
наскрізне узгоджене управління матеріальними та інформаційними потоками
об'єкта управління. На промислових підприємствах і об'єднаннях в ІАСУ
органічно поєднуються автоматизація розв'язування
економіко-організаційних задач управління з автоматизацією управління
технологічними процесами та гнучкими автоматизованими виробництвами,
проектуванням виробів і технологічних процесів тощо.

Сутність інтеграції в АСУ економічного об'єкта (ЕО) полягає в
удосконаленні зв'язків управління процесами проектування й організації
виробництва, технологічними процесами та випробуванням виробів.

Розрізняють інтеграцію процесів за рівнями управління (вертикальні
зв'язки) та взаємодією об'єктів одного рівня (горизонтальні зв'язки). З
просуванням нагору збільшуються нормативи, показники, інтервали

шуються нормативи, показники, інтервали
планування і т. ін. Маємо неначе ефект часової інтеграції. У разі
інтеграції по горизонтальних зв'язках досягається узгодження дій окремих
служб (підсистем), діяльності постачальників і споживачів у рамках
єдиного плану-графіка постачання. Отут досягається ефект, так би мовити,
просторової інтеграції.

Інтеграція полягає в об'єднанні окремих частин, підсистем, систем у
рамках одної системи, яка охоплює повніші інформаційні аспекти
управління на основі загального програмно-технічного, інформаційного й
організаційного забезпечення. Поняття інтеграції можна поширити на
однорідні системи (наприклад, лише АСУ ТП, лише АСУО і т. ін.), а можна
віднести й до різнорідних систем (наприклад, АСУ ТП і АСУО; САПР і АСУП
тощо).

ІАСУ — складна людино-машинна система, у якій поєднуються машинна
обробка інформації та автоматизація прийняття рішень з діяльністю
людини, яка відіграє роль оператора, керівника, експерта. Роль людини
навіть за дуже високого рівня автоматизації управління є провідною,
оскільки вона завжди виконуватиме найважливіші функції управління —
вибір мети і критеріїв планування й управління, пошук альтернатив у
досягненні мети, обґрунтування методів прийняття рішень і т. ін.

Для досягнення високої ефективності при створенні інтегрованих АСУ слід
ураховувати такі положення.

В основу побудови ІАСУ мають бути покладені комплексні
економіко-математичні моделі, які охоплюють увесь цикл планування та
управління випуском продукції.

Системи мають орієнтуватися на децентралізовану (розподільну) обробку
інформації. Для цього необхідно розробити нові концепції декомпозиції
АСУ, перейти до централізованих структур управління, до використання
локальних обчислювальних засобів на різних рівнях (АРМ управлінського
персоналу, АРМ конструкторів і технологів; автоматизоване управління
гнучкими виробничими модулями і т. ін.).

З урахуванням тенденцій до створення акціонерних товариств і
науково-виробничих комплексів слід провести чіткий розподіл системи на
ієрархічні рівні. Нижні рівні мають містити виробничі модулі, модулі для
оперативного управління виробництвом, засоби синхронізації спільного
функціонування виробничих модулів, конструкторської і технологічної
підготовки виробництва, системи матеріально-технічного постачання тощо.

АС має забезпечити реалізацію багатоваріантного вибору рішень у режимі
діалогу управлінського персоналу з ЕОМ. Інтерактивне спілкування
користувачів із системою мовами надвисокого рівня, подання в пам'яті ЕОМ
складаних семантичних структур показників і їх властивостей, описання
процедур їх агрегування та розрахунків дає змогу створити зрештою
інформаційні системи в галузі планування та управління. Інформаційне і
програмне забезпечення цих систем ґрунтується на використанні апарату
баз даних, баз знань і експертних систем. Завдяки цьому вдасться дістати
потрібну інформацію без призначення алгоритмів пошуку, обробки та видачі
показників.

Система має забезпечити синхронізацію технологічних процесів у

есів у
виробництві та управлінні ними. При цьому необхідно забезпечити
максимальний просторовий і годинний збіг фаз виникнення та обробки даних
з фазами прийняття рішень. Прийняті рішення мають орієнтуватися на
економічні методи управління, бути повними, своєчасними й оптимальними.

Система повинна мати засоби організації інформаційної бази ІАСУ, які
забезпечують одержання нормативної інформації засобами САПР виробів і
технологій. Організація розподільної обробки та розподільного зберігання
інформації спрощує вимоги до інформації, використовуваної на різних
рівнях, отже, і до організації даних у розподільних системах.

Центральним поняттям в ІАСУ є поняття «інтеграція». Інтеграцію можна
визначити як спосіб організації окремих компонентів в одну систему, яка
забезпечує узгоджену і цілеспрямовану їх спільну взаємодію, що зумовлює
високу ефективність функціонування всієї системи.

¬

кількох аспектах: функціональному, організаційному, інформаційному,
програмному, технічному, економічному.

Функціональна інтеграція забезпечує єдність цілей та узгодженість
критеріїв і процедур виконання виробничо-господарських і технологічних
функцій, пов'язаних із досягненням поставлених цілей. Основою
функціональної інтеграції є: оптимізація функціональної структури всієї
системи, декомпозиція системи на локальні підсистеми, формалізований
опис функцій кожної підсистеми і протоколів взаємодії підсистем,

Організаційна інтеграція полягає в забезпеченні раціональної взаємодії
управлінського персоналу на різних рівнях ієрархії ІАСУ та в різних
локальних її підсистемах, що зумовлює узгодженість управлінських рішень.

Інформаційна інтеграція полягає в єдиному комплексному підході до
створення і ведення інформаційної бази всієї системи та її компонентів
на основі єдиного технологічного процесу збору, зберігання, передачі й
обробки інформації, який забезпечує узгоджену інформаційну взаємодію
усіх підсистем (локальних АСУ) ІАСУ.

Програмна інтеграція означає використання узгодженого і
взаємопов'язаного комплексу моделей, алгоритмів і програм для
забезпечення спільного функціонування всіх компонентів ІАСУ.

Технічна інтеграція — це по суті використання єдиного комплексу спільних
обчислювальних засобів, автоматизованих робочих місць спеціалістів і
локальних мереж ЕОМ, об'єднаних в одну розподільну обчислювальну
систему, яка забезпечує автоматизовану реалізацію всіх функцій
компонентів ІАСУ.

Економічна інтеграція є узагальненим комплексним показником інтеграції
системи і полягає в забезпеченні цілеспрямованого і узгодженого
функціонування всіх компонентів ІАСУ для досягнення найвищого
економічного ефекту функціонування всієї системи.

Економічна інтеграція базується на всіх раніше розглянутих аспектах
інтеграції і, у свою чергу, потребує обов'язкового узгодження й
підпорядкування окремих (частинних) цілей і критеріїв оптимізації
підсистем єдиному критерію оптимізації функціонування усієї системи.

Інформаційне забезпечення інтегрованої АСУ містить такі складові:

систему класифікації та кодування (Єдина система класифікації і

асифікації та кодування (Єдина система класифікації і
кодування; система класифікації і кодування галузі; система класифікації
і кодування підприємства; система класифікації і кодування АСУ ТП);

систему документації (Єдина уніфікована система документації; система
документації АСУ галузі; система документації АСУП;

система документації САПР; система документації АСУ ТП);

інформаційну базу ІАСУ (інформаційна база АСУ галузі; інформаційна база
САПР; інформаційна база АСУ ТП).

Інформаційна база ІАСУ являє собою розподілену ієрархічну систему
(центральна БД, локальні БД підсистем) взаємопов'язаних інформаційних
баз компонентів і даних інформаційного обміну між ними. Сучасному рівню
автоматизованої обробки інформації відповідає інформаційна база у
вигляді банку даних. У такому разі забезпечується не надмірне зберігання
взаємопов'язаних даних, які створюють їх базу; швидкий доступ
користувачів до потрібних елементів інформації; незалежність програм
користувачів від структури збереження даних. Банк даних містить
розвинені програмні засоби — системи управління базами даних (СУБД).

Організація локальних баз даних має враховувати специфіку процесів їх
обробки, які відбуваються в різних ланцюгах ієрархії управління. Значна
частина інформації для прийняття управлінських рішень має зберігатися в
локальних базах даних. Тому необхідно забезпечити ефективний обмін
даними між центральною й іншими базами даних.

Основні проблеми розподільних баз даних пов'язані з організацією даних у
локальних базах і передачею їх по мережі, оптимальним розміщенням
інформації, поєднанням розподільного зберігання й обробки, а також
взаємодії користувачів з розподільною БД.

Важливим конструктивним елементом ІАСУ є програмне забезпечення, що
являє собою сукупність програм і інструктивно-методичних матеріалів, які
забезпечують функціонування ІАСУ в заданому режимі сумісності і
взаємодії компонентів.

Головні складові програмного забезпечення ІАСУ такі:

системне (базове) ПЗ, яке включає операційні системи ЕОМ і забезпечує
функціонування всіх елементів ІАСУ;

загальносистемне ПЗ, що забезпечує створення і ведення розподільних баз
даних, управління локальними обчислювальними мережами, сполучення
обчислювальних комплексів різних рівнів, управління обчислювальними
процесами в системі, адаптацію системи до зміни потреб. Сюди належать
пакети прикладних програм (ППП) загального і функціонального
призначення, СУБД, системи телеобробки і т. ін.;

засоби автоматизації проектування, зокрема засоби автоматизованого
проектування ПЗ і типових проектних рішень ПЗ ІАСУ;

спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого реалізуються
функції управління виробничими і технологічними процесами;

інструктивно-методична документація з проектування і програмування.

Використання в інтегрованих системах багатомашинних обчислювальних
комплексів, які містять ЕОМ різних типів, різноманітність
автоматизованих функцій і процесів, розподільне зберігання даних,
можливість оперативного доступу до них, у тому числі в режимі реального

ому числі в режимі реального
часу, різке підвищення вимог до надійності функціонування систем,
забезпечення гнучкості систем, можливість її швидкої модифікації і
перебудови, легке освоєння експлуатації систем користувачами —
визначають особливі вимоги до програмного забезпечення ІАСУ.

Технічне забезпечення ІАСУ складається з комплексів технічних засобів,
які взаємодіють і входять до складу інтегрованої АСУ. На верхньому рівні
інтегрованої системи (галузь, об'єднання) рекомендується використовувати
великі і середні ЕОМ одної серії для розв'язування завдань
організаційного управління. На рівні підприємства можуть бути
використані середні та малі ЕОМ. На нижньому рівні ІАСУ рекомендується
використовувати персональні ЕОМ.

До складу функціонального забезпечення ІАСУ входять комплекси задач,
розв'язуваних на різних рівнях і в ланках управління (АСУП, САПР, АСУ
ТП).

Рис. 6. Взаємозв’язки локальних АСУ у складі АСУ науково-виробничого
об’єднання.Література

1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю.,
Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма "Палитра систем", Москва,
2008г.

2. Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

4. Управление - это наука и искусство. Сборник, М.,№22


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності