↑ Вгору

Реферат на тему

Етапи розробки і впровадження систем


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему

Етапи розробки і впровадження систем

Стадії створення АСУП і зміст робіт визначені Держстандартом. На
передпроєктній стадії замовник проводить організаційні заходи по
підготовці об'єкта до обстеження і створення інформаційної бази, складає
техніко-економічне обґрунтування і технічне завдання на розробку
системи; розроблювач обстежить об'єкт, вибирає комплекс технічних
засобів, а також разом із замовником визначає попередню економічну
ефективність системи. На другій стадії розробляється технічний і робочий
або техноробочий проект системи, налагоджуються програми і т.д. На
третій стадії система здається спочатку в дослідну, а потім, після
коректування документації, і в промислову експлуатацію.

Розробка проектно-технологічної й іншої документації на систему може
здійснюватися різними організаціями. Зазначену документацію з доручення
замовника (об'єкта) створюють організації – розроблювачі. Організацією -
розроблювачем виступають науково-дослідні інститути, бюро і т.д. У ряді
випадків розробку документації здійснює сам замовник або його
обчислювальний центр і спеціально створений структурний підрозділ –
відділ проектування системи.

Якщо система створюється однієї або декількома
організаціями-розроблювачами, то між замовником і цими організаціями
необхідно строго і точно реґламентувати права й обов'язки, обсяги і
терміни виконуваних робіт, порядок оформлення і здачі розробленої
документації, а також форми і методи апробації і впровадження системи в
цілому або її складових частинах.

Основними керівними документами при розробці системи являються:

нормативні акти з питань використання обчислювальної техніки в
керуванні;

загальногалузеві і нормативні документи, інструкції, а так само
державні і галузеві стандарти в галузі застосування
економіко-математичних методів і обчислювальних машин;

документи по організації і керуванню виробничими об'єднаннями і
промисловими підприємствами відповідної галузі народного господарства;

каталоги типових прикладних програмних засобів обчислювальної техніки,
засобів зв'язку й автоматики, а так само відповідна документація по
розробленим автоматизованим банкам даних (АБД) і обчислювальним
системам;

установлені нормативи витрат ресурсів на розробку і впровадження
системи, кошторисні норми і цінники для визначення кошторисної вартості
окремих елементів і системи в цілому.

При розробці системи варто передбачати застосування уніфікованих систем
документації (УСД) – уніфікованих форм документів, встановлених УСД або
розроблених на їхній основі, і галузевих класифікаторів
техніко-економічної інформації для кодування вхідної і вихідної
інформації з метою забезпечення інформаційної сумісності взаємозалежних
і взаємодіючих систем різних рівнів і призначень.

Перший етап – розробка проектно-технічної й іншої документації на
систему базується на матеріалах обстеження об'єкта керування і включає
дві стадії виконання робіт: передпроектну і стадію проектування.

На передпроектній стадії розробляється два документи:

документи:
техніко-економічне обґрунтування системи і технічне завдання на розробку
цієї системи.

Техніко-економічне обґрунтування системи складається на підставі
результатів обстеження об'єкта, отриманих після проведення комплексу
науково-дослідних робіт і організаційно-технічних заходів щодо вивчення
системи керування об'єкта. Це вивчення здійснюється з метою визначення
виробничих можливостей об'єкта по підвищенню обсягу і якості продукції,
що випускається, зниженню витрат матеріальних, трудових, фінансових і
інших ресурсів, а також застосування більш ефективних методів
планування, обліку й аналізу за допомогою економіко-математичних
методів, електронних обчислювальних машин периферійної й організаційної
техніки.

о система може розроблятися і впроваджуватися поетапно, технічне
завдання складається на систему в цілому з виділенням першої черги і
затверджується на науково-технічній раді.

Технічне завдання на розробку АСУП включає документи, перераховані в
Держстандарті.

На стадії проектування АСУП створюється два документи: технічний і
робочий проект. У ряді випадків замість двох зазначених проектів
розробляється єдиний техноробочий проект системи.

Затверджене технічне завдання на створення системи є підставою для
розробки технічного проекту системи. Після затвердження технічного
проекту розробляється робочий проект, що затвердженню не підлягає.
Досвід створення систем, у яких на практиці перевірений ряд ефективних
рішень по основних видах забезпечення системи і методам її організації,
дозволяє замість двох зазначених проектів розробити один – техноробочий
проект системи. Одностадійний підхід до проектування дає можливість
значно скоротити терміни розробки й обсяг документації, спростити
процеси організації виконання цих робіт.

Одночасно з розробкою того або іншого проекту створюються класифікатори
техніко-економічної інформації на основі погодженої системи класифікації
і кодування техніко-економічної інформації, що складається з
загальнодержавних і галузевих (локальних) класифікаторів, які необхідно
використовувати в процесі розробки класифікатора системи того або іншого
об'єкта керування.

Розробка проектно-технологічної й іншої документації на систему –
важлива, але лише початковий етап в організації системи на об'єкті
керування. Від нього багато в чому залежить організація раціонального
керування й ефективність функціонування розробленої системи. Однак, щоб
теоретичні розробки принесли бажані результати, необхідно провести
велику організаційну роботу по підготовці об'єкта керування і
обчислювального центру до впровадження проекту системи на другому етапі.
Роботи цього етапу звичайно виконуються паралельно з розробкою окремих
елементів техноробочого проекту.

Усі заходи повинні проводитися у взаємозв'язку таким чином, щоб машинна
обробка забезпечила видання необхідної єдиної вихідної інформації для
своєчасного виконання апаратом керування своїх нових основних функцій.

Заключний, третій етап включає апробацію окремих елементів, а потім і

а потім і
впровадження проекту системи в цілому. Апробація здійснюється по окремих
елементах проекту з метою перевірки правильності розробки проектного
рішення. За результатами апробації робиться коректування відповідних
елементів проекту системи.

Готовність системи і введення її в експлуатацію оформляється відповідно
до Держстандартів, що передбачають укладання актів завершення робіт,
приймання системи в дослідну і промислову експлуатацію й інші документи.

Якщо об'єктом керування вибирається промислове підприємство або
виробниче об'єднання, то при організації системи варто так само
користуватися Загальногалузевими керівними методичними матеріалами по
створенню автоматизованих систем керування підприємствами та виробничими
об'єднаннями (АСУП).

Література

1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю.,
Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма "Палитра систем", Москва,
2008г.

2. Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

4. Управление - это наука и искусство. Сборник, М.,


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності