↑ Вгору

Реферат на тему

Автоматизована система керування підприємством Сутність АСКП і її завдання


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему

Автоматизована система керування підприємством Сутність АСКП і її
завданняУсяка керуюча система звичайно вирішує наступні три головні завдання:
збір і передачу інформації про керований об'єкт, її обробку і видачу
керуючих впливів на об'єкт керування. Автоматизована або автоматична
система керування автоматизує вирішення всіх цих завдань у визначеній
послідовності і взаємозв'язку.

Автоматизована система керування (АСК) включає людську ланку в якості
своєї органічної складової частини. Такі системи ще називають
людино-машинними системами. У цих системах люди займаються постановкою і
коректуванням цілей і критеріїв керування (вони можуть змінюватися при
зміні умов); вносять творчі елементи в пошук найкращих шляхів досягнення
цілей (змінюють застосовувану технологію або організацію); остаточно
відбирають або приймають рішення з усієї сукупності виробляємих системою
рішень і додають їм юридичну чинність; забезпечують систему такою
первинною інформацією, збір котрої неможливо або нераціонально цілком
автоматизувати.

Помітимо, що в зазначеній системі людям належить облік, аналіз і
раціональне використання різнохарактерних і дуже динамічних людських
чинників у керованій системі (соціально-психологічних,
психофізіологічних, морально-етичних і т.д.).

Автоматична система керування після монтажу і налагодження в принципі
може функціонувати і без участі людини (крім, звичайно, лише
профілактичного контролю і ремонтів). Звичайно, автоматичні системи
застосовуються лише для керування технологією, однак і тут найчастіше з
ряду причин перевага може бути віддано автоматизованим системам.

Автоматизована система керування виробничим об'єднанням або
підприємством (АСКП) базується на застосуванні електронних
обчислювальних машин, периферійної й організаційної техніки, а також
економіко-математичних методів для вирішення основних завдань керування
виробничо-господарською й іншою діяльністю на всіх рівнях: ділянці,
цеху, відділі і службі, виробничій одиниці і керівництві в цілому, тобто
директораті. Сюди ж відноситься вирішення ряду завдань, зв'язаних із
керуванням громадськими організаціями даного об'єднання або
підприємства. АСКП призначена для організаційного й адміністративного
керування цим виробничим об'єднанням або підприємством.

У виробничому об'єднанні або на промисловому підприємстві може
створюватися також ще й автоматизована система керування технологічним
процесом (АСК ТП), призначена для керування різними машинами, приладами,
пристроями і технічними або технологічними комплексами, наявними на
даному підприємстві або в об'єднанні.

Відзначимо, що якщо у виробничому (науково-виробничому) об'єднанні або
на підприємстві є науково-дослідні інститути (НДІ) або конструкторські
бюро (КБ) і виконується значний об'єм конструкторських і технологічних
робіт, то автономною може бути створена система автоматизованого
проектування (САПР), що повинна мати в обов'язковому порядку взаємодію з
АСКП. Створення САПР регламентується спеціальними галузевими керівними

узевими керівними
методичними матеріалами.

Якщо в АСКП або САПР основною формою фіксації і передачі є документ, що
містить економічну або іншу інформацію, що характеризує
виробничо-господарську й іншу діяльність даного об'єднання або
підприємства, то в АСК ТП основною формою передачі є різні сигнали
(електричні, оптичні, механічні й ін.).

Спільно функціонуючі в єдиному виробничому об'єднанні або на
промисловому підприємстві АСКП і АСК ТП утворять
організаційно-технологічну АСК виробничого об'єднання або підприємства.

Автоматизовані системи керування виробничим об'єднанням або
підприємством, створювані на базі сучасних ЕОМ і укомплектовані
відповідною периферійною й організаційною технікою, забезпечують:

автоматизований збір (а в ряді випадків і фіксацію) і обробку
економічної інформації із широким використанням методів оптимізації по
основним задачам і підсистемам керування в різних режимах, включаючи
збір і обробку інформації в реальному режимі АСК, у режимі телеобробки і
діалогу;

збереження в пам'яті ЕОМ і комплексне використання умовно-постійної
(нормативно-довідкової), умовно-перемінної, проміжної і вихідної
інформації в процесі вирішення всіх задач керування;

організацію діспетчіровання на підприємстві за допомогою засобів зв'язку
і діспетчіровання.

При створенні АСКП необхідно передбачати її взаємодію як із вищестоящими
АСК (наприклад, із галузевим АСК), так і з територіальними й іншими
автоматизованими системами (з АСК Держбанку, статистичних органів і
ін.).

Ступінь раціональної організації інформаційних потоків по кожному
додатку, а також у цілому по об'єкті керування можна перевірити на
інформаційній динамічній моделі, що відбиває фактичний стан і зміни, що
відбуваються на цьому об'єкті.

Відомо, що матеріальність виробництва виявляється в створенні тій або
іншої продукції. Якщо по кожному виду цієї продукції (або її складової
частини, елементу) мати необхідні нормативні, планові й облікові
характеристики, то сукупність цих характеристик буде являти собою
інформаційну модель усього матеріального виробництва і випуску продукції
підприємства на кожний даний момент.

6

???????????ункціонування АСКП дуже важливо передбачити щоб для
нормативних, планових і облікових характеристик були встановлені єдині
одиниці розмірів рахунку по кожному (відповідному) виду продукції (або
її складових) і єдиний планово-обліковий крок. Єдиний крок -
використання в обліку, плануванні і нормуванні тих самих номенклатурних
номерів і відповідних їм єдиних показників, отриманих і спланованих за
ті самі інтервали часу, з однаковими одиницями розміру рахунку і т.д.
для того самого об'єкта обліку, планування і нормування.

Наявність одного кроку дозволить автоматично, на кожний даний момент
здійснювати наявність усіх трьох характеристик по тому або іншому виду
продукції (або складових), а потім визначати раціональність і
ефективність використання тих або інших ресурсів або усіх витрат у
цілому на даний вид продукції (або її складових).

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що автоматизована

е, можна зробити висновок, що автоматизована
система керування виробничим об'єднанням або підприємством являє собою
систему, що базується на ЕОМ і інших технічних засобах, призначених для
комплексного автоматизованого виміру і реєстрації, передачі й обробки,
збереження і пошуку всієї інформації, використовуваної для керування
об'єктом шляхом виробітки оптимальних управлінських рішень (стандартних
- ЕОМ, індивідуально-специфічних - людиною) і реалізації прийнятих
рішень через автоматизований зв'язок.

Основними завданнями, що вирішує АСКП є:

підвищення ефективності виробництва, що виражається в збільшенні випуску
продукції, поліпшенні її якості і зниженні собівартості. Це відбувається
за рахунок різноманітних розрахунків, спрямованих на оптимальне
використання наявних виробничих, матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів, а також за рахунок зробленої технології виробничих процесів і
т.д.;

підвищення оперативності і поліпшення якості керування виробництвом,
структурними підрозділами і виробничим об'єднанням або підприємством у
цілому, що виражаються в застосуванні зробленої системи оптимального і
взаємопов'язаного довгострокового, річного й оперативно-виробничого
планування, а також в оперативному зборі, обробці й аналізі фактичної
інформації. Це здійснюється завдяки системному (комплексному)
використанню сучасних технічних засобів збору й обробки інформації, а
також економіко-математичних методів;

удосконалювання структури апарата керування, що виражається в її
спрощенні і створенні таких структурних підрозділів керування, що,
будучи нечисленними по своєму складі, могли б оперативно і зі знанням
справи впливати на процеси , що відбуваються. Це відбувається завдяки
централізації відділів і служб керування, а також за рахунок корінної
перебудови існуючої структури апарата керування в напрямку подальшої
його інтеграції і поліпшення взаємовідносин між структурними
підрозділами і виробничими одиницями;

організація раціональних потоків інформації на підприємстві, а також
обробка інформації в такому аспекті й у такі терміни, щоб одержувані
вихідні (результатні дані), зафіксовані на зручних для користування і
зроблених за формою носіях, цілком задовольняли б вимогам якісного й
оперативного керування всіма процесами, що відбуваються на підприємстві
або у виробничому об'єднанні. Забезпечується комплексним використанням
сучасних засобів обчислювальної і периферійної техніки;

своєчасне укладання достовірної звітності підприємства або виробничого
об'єднання, а також забезпечення оперативної доставки її у вищестоящі
організації. Здійснюється завдяки системно машинній обробці єдиної
вихідної інформації, а також шляхом одночасного створення машинних
носіїв разом з укладанням звітних даних, що будуть потім одночасно
передаватися або іншим способом доставлятися у вищестоящі організації;

організація діловодства і діспетчірування з обліком досягнень
науково-технічного прогресу і передового досвіду. Відбувається за
рахунок комплексного застосування засобів організаційної техніки і

організаційної техніки і
діспетчірування, а також наукової організації праці інженерно-технічних
працівників і власне керування в цілому.

Таким чином, автоматизовані системи керування виробничими об'єднаннями
або підприємствами дозволяють не тільки упорядкувати потоки інформації
на керованих об'єктах, удосконалювати збір і підвищити оперативність
обробки інформації, необхідної для керування, але і серйозно поліпшити
якість керування, спростити структуру апарата керування, вирішити інші
питання організації виробничо-господарської й іншої діяльності даного
об'єднання або підприємства.

Література

Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю., Панин
М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма "Палитра систем", Москва,
2008г.

Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

Управление - это наука и искусство. Сборник, М.,


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності