↑ Вгору

Реферат на тему

Основи наукової інформації


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Основи наукової інформації

Сучасний етап економічного розвитку України на використання ринкових
відносин можливий при широкому використанні нової техніки, винаходів
використанні нової техніки, винаходів та відкриттів у стилі строки,
підвищення ролі науково-технічної інформації. Зростання ролі науки в
суспільному житті і, зокрема, в процесі виробництва має певну
суспільно-економічну основу. Наука безпосередньо впливає на скорочення
часу від появи ідеї до її практичної реалізації. Наука – сфера
діяльності, завдання якої є теоретична систематизації і узагальнення
об’єктивних знань про діяльність. Це поняття включає не тільки
діяльність. Спрямовану на одержання нового знання, але і її результат –
суму знань, які утворюють науково-прогресивну картину світу.

Розвиток ринкових економічних відносин можливий при широкому
використанні відкриттів та винаходів, використанні нової техніки та
підвищенні ролі науково-технічної інформації.

Час виникнення нової ідеї та її реалізації в різних періодах
визначається різною тривалістю:

ідея фотографії 1727 р. – реалізація 1839 р. – 112 р.

ідея радіо 1867 р. – реабілітації 1902 р. – 35 р.

телевізора ідея 1922 р. –реалізація 1936 р. – 14 р.

ідея атомної бомби 1938 р. – реалізація 1942 р. – 6 р.

Виникнення ідеї та донесення її до суспільства залежний від
інформаційної діяльності.

Науково-технічна інформація – відомості про наукові досягнення, розвиток
техніки, створення винаходів, промислових зразків, що передаються усно,
письмово або іншим шляхом.

Наукова інформація – різновид наукової діяльності з метою розв’язування
проблем пошуку і використання інформації.

Інформація тісно пов’язана з іншими науками: економікою, статистикою,
кібернетикою, бібліотекознавством тощо.

Інформаційна діяльність – це сукупність процесів збирання інформаційних
матеріалів, відповідної їх обробки та переробки, отже зберігання та
розповсюдження.

Інформація поділяється на:

наукову

науково-технічну

технічну

економічну

науково-економічну

природничу

медичну

статистичну і ін.

Наукова інформація – результат науково-дослідницької діяльності
отриманий в процесі пізнання навколишнього світу.

Технічна інформація – результат творчої переробки наукової інформації
фахівцями.

Економічна інформація – відомості, що відображаються взаємовідносини між
продуктивними силами і виробничими відносинами.

Природнича інформація – результат вивчення та спостереження природничих
процесів.

Широке використання НТІ – обов’язковий елемент професійної підготовки та
діяльності спеціаліста любої галузі. Тому формування навичок
інформаційної роботи стає важливим компонентом освітньої підготовки.

З метою швидкого доведення інформації до широкого кола споживачів
використовують сучасні електронні інформаційні системи.

Характер робіт наукових під час розв’язання складних наукових проблем
вимагає об’єднання зусиль колективів дослідників, різних за фахом і
напрямами діяльності. Таким чином наука в наш час набула колективного
характеру.

Постійне збільшення наукової інформації і труднощі її пошуку приводять

остійне збільшення наукової інформації і труднощі її пошуку приводять
до того, що час для вивчення інформації постійно збільшується.

Недостатнє ознайомлення дослідника з результатами вже виконаних наукових
робіт породжує дублювання розробок.

Інформація вивчає:

документальну інформацію і її носій;

інформаційні процеси і інформаційну діяльність;

засоби і методи забезпечення інформаційної діяльності.

Документальна інформація передається письмово рукописним або друкованим
методом, фонетично звуковим методом, графічно за допомогою знаків,
графіків тощо, магнітно-світловими методами.

За першочерговістю інформації документи поділяються на:

первинні (матеріли наукових спостережень рукописи звітів, статті,
монографія і ін.);

вторинні (реферати, бібліографія, огляди і ін.).

Інформаційні процеси і інформаційна діяльність – процеси збирання,
систематизації, переробки, збереження, пошуку, відтворення і
розповсюдження інформації. Інформаційна діяльність спрямована на
передавання інформації від створювача до споживача.

Засоби і методи забезпечення інформаційної діяльності. Успіх
інформаційної діяльності залежить від того, які засоби і методи
використовують для виконання окремих інформаційних процесів. В
інформаційній практиці широко застосовується оргтехніка і комп’ютерна
техніка (телефакси, копіювальна техніка, комп’ютерні системи і мережі і
т.н.).

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) можна поділити на наступні групи:

ІПС книжкового типу (реферативні журнали);

ІПС картотечні на неперферованих перфорованих картках;

ІПС на магнітних і відео магнітних дисках;

ІПС мікрофільмові;

ІПС на ЕВМ.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

??????????

Автореферати дисертацій Викладаються основні положення досліджень

Неопубліковані документи Переклади Викладаються дані наукового
матеріалу

Дисертації Викладаються положення наукових досліджень

Звіти НДР Викладаються дані НДР

Вторинні документи

Довідкові видання Енциклопедії Містять дані з галузей знань

Словники Містять близьке тлумачення слів різними мовами

Виробничо-технічні довідники Містять матеріали для практичної
діяльності

Огляди Аналітичні Містять аналіз і оцінку наукових досягнень

Реферативні Містять аналіз конкретних досягнень

Експрес-інформація Галузева і тематична Містять реферати і переклади
найважливіших публікацій

Бібліографічні показники Загальні Виходять 1 раз на рік

Галузеві Виходять нерегламентовано

Показчик стандартів Містять класи фіксацію діючих стандартів.

Винаходи, промислові зразки, товарні знаки Містять інформацію про
технічні досягнення в галузяхУчасть у наукових конференціях, семінарах, диспутах.

До наукової техніко-економічної пропаганди належать комплекс методів і
засобів розповсюдження і доведення певної категорії працівників наукових
і техніко-економічних досягнень.

Наукові конференції – це форма наукової пропаганди з метою обміну та
узагальнення інформації і розроблення конкретних пропозицій.

Успіх роботи конференції залежить від вибраної форми, програми,

, програми,
контингенту учасників.

Організаційний комітет складає програму, теми виступів і повідомлень і
плануються доповідачі. Програму, тези доповідей і запрошення необхідно
розмножити і розіслати всім учасникам не пізніше за 1-2 тижні до початку
роботи конференцій.

Семінари – це форма наукової пропаганди з метою обміну та узагальнення
інформації.

Семінари поділяються на короткотермінові (1-2 дні), періодичні (1 раз на
квартал), простійні (щомісячно).

Підготовка семінарів ведеться за такими напрямами:

визначення теми

розробки програми

підбір доповідачів

підбір рецензентів

наукових редакторів

консультантів

методистів виставок

видання конспектів доповідей

організацій екскурсій

Диспути – це форма наукової пропаганди з метою обміну та узагальнення
інформації методом дискусій.

Диспути проводяться з метою вирішення суті питань шляхом вивчення та
узагальнення питань.

Вдосконалення кваліфікаційного рівня менеджера

Вдосконалення кваліфікаційного рівня менеджера здійснюється шляхом
самоосвіти та підвищенням кваліфікації на курсах, участю у диспутах,
семінарах, конференціях.

Інформаційна діяльність пов’язана тісно з бібліографією і
бібліотекознавством.

Бібліотеки є джерелом інформації

Бібліотеки традиційно являють собою найбільш традиційний тип закладів
які займаються збиранням та передаванням інформації. В Україні
налічується біля 400 т бібліотек із фондом більше 2 млрд. книг. Більша
частина 70% фінансується державою.

Бібліотеки поділяються на:

масові (універсальні);

спеціальні (наукові, технічні, медичні і т.ін.);

Фонд бібліотеки: - це сукупність літератури, яка зібрана і зберігається
в бібліотеці.

Фонд бібліотеки складається з книг, періодичних видань, журналів, газет,
стандартів, патентів, каталогів і ін.

Основне завдання кожної бібліотеки – максимально наблизити фонди до
читача і полегшити користування ними.

Цього досягають за допомогою продуманої системи організації фондів.

Головний фонд бібліотеки – це книгосховище.

Допоміжний фонд бібліотеки – це читальний зал і абонемент.

У бібліотеках існує довідково-бібліографічний матеріал.

Бібліотечні каталоги – покажчики літератури, то знаходиться в
бібліотеці.

Основне завдання каталога – можливість швидко отримати довідку про
наявність книги, розширення кругозору в процесі пошуку необхідної
інформації.

Алфавітний каталог – це документ, за яким наявні книги бібліотеки
розміщуються за алфавітом за прізвищами авторів, назвою видань або назв
книг. Картки з яких складається каталог містять дані основних
бібліографічних відомостей про книгу:

Основне завдання каталога – можливість швидко отримати довідку про
наявність книги, розширення кругозору в процесі пошуку необхідної
інформації.

Алфавітний каталог – це документ, за яким наявні книги бібліотеки
розміщуються за алфавітом за прізвищами авторів, назвою видань або назв
книг, картки з яких складається каталог містить дані основних
бібліографічних відомостей про книгу:

автор

заголовок

підзаголовкові дані

вихідні дані

Висновок

овок

Я ознайомився з основними напрямками вивчення науково-технічної
інформації. Інформація є:

- науково-технічна

- наукова

- технічна

- економічна

- науково-економічна

- природнича

- медична

- статистична

Ознайомився з документальними джерелами інформації, якими є первинні і
вторинні документи. Дізнався, що вдосконалення кваліфікаційного рівня
менеджера здійснюється шляхом самоосвіти. Участь у семінарах,
конференціях. Бібліотеки теж є джерелом інформації у моїй майбутній
професії.

В Україні налічується біля 400 тисяч бібліотек із фондом більше 1 млрд.
книг, які займаються збиранням та переважанням інформації.

Використана література

Мирон Вагевський. Основи наукової інформації. Дрогобич. Видавнича фірма
«Відродження» 1995.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності