↑ Вгору

Реферат на тему

Задача про призначення


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Задача про призначення

Розглянемо можливості засобу Пошук рішення для вирішення задачі про
призначення.

У нашому конкретному випадку задача про призначення формулюється таким
чином. Є чотири робітники і чотири види робіт. Вартість сij виконання
i-м робітником j-ї роботи приведені в таблиці 5.8, де під рядком
розуміємо робітника, а під стовпцем — роботу, яку він виконує

Таблиця 5.8 - Вартість виконання робіт

Робітники Види робіт

1 4 6 3

9 10 7 9

4 5 11 7

8 7 8 5

Необхідно скласти так план виконання робіт, щоб усі роботи виявилися
виконаними, кожен робітник був завантажений тільки на одній роботі, а
сумарна вартість виконання всіх робіт була мінімальною.

Примітка

Дана задача є збалансованою, тобто число робіт збігається з числом
робітників. Якщо задача незбалансована, то перед початком рішення її
необхідно збалансувати, ввівши відсутнє число фіктивних чи рядків
стовпців з досить великими штрафними вартостями робіт.

Для рішення даної задачі спочатку побудуємо її математичну модель.
Позначимо символом хij змінну, що має тільки два допустимих значення: 0
чи 1. Такі змінні називаються двоїстими. Причому, будемо вважати, що:

- хij = 1, якщо і-м робітником виконується j-а робота;

- хij = 0, якщо і -м робітником не виконується j-а робота.

Тоді математичну модель задачі про призначення можна сформулювати в
такий спосіб:

• мінімізувати

,

• при обмеженняхI{0,1}, іI[1,4],  јI[1,4].

Для рішення цієї задачі за допомогою засобу Пошук рішення необхідно
виконати деякі попередні дії:

1. В чарунки діапазону А2 : D5 уведіть вартості робіт.

2.   Відведіть чарунки діапазону F2 : І5 під невідомі.

&

r

ћ

 

І

ґ

И

К

Ю

а

т

ф

z

Њ

&

t

ћ

?????¤?¤?$?????oe?ћ

 

ў

¦

Є

®

І

©

ё

ё

А

Д

И

К

М

©

ё

М

Р

Ф

Ъ

Ю

а

©

ё

а

в

ж

к

о

т

ё

* цідбову функцію, що обчислює вартість робіт

= СУММПРОИЗВ (А2:D5;  F2:I5) .

4.   В чарунки діапазонів J2:J5 і F6:I6 введіть наступні формули, що
задають ліві частини обмежень.

Чарунка    Формула             Чарунка    Формула

J2               =CУMM(F2:I2)            F6              =CYMM(F2:F5)

J3               =CУMM(F3:I3)            G6              =СУММ(G2:G5)

J4               =СУМM(F4:I4)            Н6              =СУММ(Н2:Н5)

J5               =CУMM(F5:I5)            І6                =СУММ(І2:І5)

Тепер усе готово для пошуку першого рішення за допомогою засобу Пошук
рішення.

1.   Виберіть команду Сервіс | Пошук рішення і заповніть діалогове вікно
Пошук рішення, як показано на рис. 5.17.

2.   Натисніть кнопку Виконати. Засіб Пошук рішення знайде оптимальний
план призначень на роботи (рис. 5.18).Рис. 5.17 - Вихідні дані задачі про призначення і заповнене діалогове
вікно „Пошук рішення”Рис. 5.18. Оптимальне рішення задачі про призначення

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності