↑ Вгору

Реферат на тему

Загальна характеристика сучасного стану комп’ютерного аналізу даних


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Загальна характеристика сучасного стану комп’ютерного аналізу даних

Розглянуті характеристики інформації дозволяють перейти до визначення
ряду понять, що складають суть інформаційної технології. На рис. 1.4
подана схема, що логічно визначає поняття інформаційної технології, яке
у свою чергу базується на таких поняттях, як інформаційні ресурси й
інформаційні процеси.Рис. 1.4 - Схема, що визначає поняття інформаційної технології

Інформаційні ресурси (ІР) — це наукові теорії, відкриття, винаходи,
економіко-математичні моделі, проекти машин і технологічних процесів,
відомості про надра землі й океанів, тобто, інакше кажучи, уся та
інформація, що визначає інтелектуальну міць нинішнього суспільства.

Під інформаційним процесом (ІП) у широкому смислі будемо розуміти
процеси одержання, збереження, перетворення, представлення і передачі
інформації, узяті зокрема або в сукупності. Зміст і характер ІП
визначається інформаційною системою, у якій він протікає.

Автоматизована інформаційна система (АІС) або автоматизована
вимірювальна інформаційна система (АВІС) являють собою інструмент, що
дозволяє відбирати ІР і реалізувати ІП. Основу АІС (АВІС) складає ЕОМ, у
складі якої наявні операційна система (ОС), система керування базою
даних (СКБД), формуються база даних (БД) і прикладні програми. До складу
АВІС додатково входить вимірювальний пристрій (ВП).

Основні функції АІС (АВІС) подані на рис. 1.5.Рис. 1.5. Функціональна схема побудови інформаційної технології та
формування інформаційного забезпечення

Перша задача полягає в тому, що, використовуючи ІР, АІС (АВІС),
виділяємо з них дані, під якими маються на увазі сприйняті людиною
факти, події, повідомлення, вимірювані характеристики, реєстровані
сигнали тощо.

Специфіка даних полягає в тому, що вони, з одного боку, існують
незалежно від спостерігача, а з іншого боку — стають власне «даними»
лише тоді, коли існує їхній суб'єкт, який цілеспрямовано їх фіксує. З
усієї множини подій, що відбуваються, і властивостей реальних об'єктів
дослідник виділяє тільки цілком конкретні дані — ту малу частину
величезного, потенційно існуючого матеріалу, яка, на його погляд,
необхідна для рішення поставленої перед ним задачі. Таким чином, дані є
тією основою, на якій потім грунтуються висновки і рішення.

&

(

К

Р

Т

&

Т

???????¤?¤?$???????¤?Вони вторинні стосовно цілі дослідження і
предметної області, але первинні стосовно методів їхнього опрацювання й
аналізу, що видобуває з даних тільки ту інформацію, яка потенційно
доступна в рамках відібраного матеріалу.

Таким чином, аналіз даних ґрунтується на використанні сукупності
математичних методів видобутку з певним чином організованих даних
інформації для прийняття рішень. Іншими словами, аналіз даних реалізує
тріаду «дані» — «інформація» — «рішення».

Задача збереження і пошуку інформації вирішується за допомогою створення
баз даних, експертних систем, а також систем керування ними.

Функція захисту інформації реалізується в АІС (АВІС) за допомогою

помогою
методів криптографії, захисту паролів, способів боротьби з комп'ютерними
вірусами та ін. Нарешті, передача інформації реалізується з
використанням телекомунікаційних каналів, різних видів комп'ютерних
мереж з метою перерозподілу інформації між особами, які приймають
рішення (ОПР).

Виходячи з названих понять і визначень, сформулюємо поняття
комп‘ютерного аналізу даних  (КАД) або комп'ютерної інформаційної
технології (КІТ) як заданої і керованої процедури формування
інформаційних процесів із використанням певних інформаційних ресурсів й
інструментально реалізованої автоматизованими інформаційними або
автоматизованими вимірювально-інформаційними системами.

У процесі реалізації КІТ формується інформаційне забезпечення (ІЗ), що
являє собою певну сукупність відомостей (знань) про досліджувані
об'єкти, системи, явища, що дають змогу приймати певні рішення.

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності