↑ Вгору

Реферат на тему

Використання сучасних комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів музики


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Використання сучасних комп’ютерних технологій у професійній підготовці
майбутніх вчителів музики

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти мета державної
політики щодо освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління
людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя [6].

Сучасні тенденції гуманізації та гуманітаризації освіти спрямовані на
гармонійний розвиток людини. Дієвий вплив на виховання творчої
особистості справляє музичне мистецтво. Виховні можливості музики
вимагають різноманітної духовної та інтелектуальної діяльності.

Сучасний учитель музики – це високоосвічений фахівець, який володіє
фундаментальними, соціально-гуманітарними, психолого-педагогічними і
фаховими знаннями, вміє використовувати ці знання у своїй професійній
діяльності, досконало володіє музичним інструментом, розвиває свій
творчий потенціал, використовує нові технології в галузі
музично-естетичного виховання.

Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і
науці» на 2006-2010 роки передбачає:

- оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним обладнанням;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний
процес.

Сучасний музичний навчально-творчий процес вимагає впровадження новітніх
технологій. Одним з нових напрямків є робота з персональним комп’ютером
та використання його можливостей у музичному вихованні майбутніх
учителів. Курс «Комп’ютерне нотодрукування», який є продовженням
навчальної дисципліни «Новітні інформаційні технології та ТЗН», формує у
майбутніх фахівців знання, вміння і навички, необхідні для раціонального
використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язанні
навчальних завдань, зацікавлює студентів можливостями технологічного
розвитку в сфері музики, створює умови для розвитку особистості та
творчої самореалізації кожного студента.

В умовах скорочення обсягів видання музичної літератури майбутній
учитель музики має можливість кваліфіковано набирати нотний текст до
творів місцевих самодіяльних композиторів, друкувати акомпанементи до
пісень, хорові партитури.

Вивчення спеціальних комп’ютерних програм створює умови для оволодіння
навичками нотного набору, інструментування та аранжування в реальному
часі, прослуховування кожного голосу окремо, по декілька голосів у
будь-якій комбінації, усіх партій разом, а також використання
різноманітних тембрів.

-,

..

кстового зриву він не залишиться на сцені наодинці зі своєю помилкою.
Завдяки цьому студент-виконавець через невеликі помилки на сцені не
отримає психологічної травми, не втратить бажання публічно виступати.

Проблема сценічного самопочуття, естрадного хвилювання розглядалась в
роботах Ю.Т.Акимова, В.Кузовлева, М.А.Давидова, Ф.Р.Ліпса, Л.М.Горенка.
Можливо, робота над творами з фонограмою дещо наблизить
музикантів-баяністів до вирішення цієї проблеми.

Використання програм на заняттях з основного музичного інструменту дало

ичного інструменту дало
ряд позитивних наслідків і результатів:

1. Посилення інтересу до самостійних домашніх занять на музичному
інструменті.

2. Значне покращення відчуття метро-ритму.

3. Більша впевненість при виконанні музичних творів.

Важливим є те, що перед виконанням творів з фонограмою повинна бути
проведена підготовча робота: вивчений текст твору, подолані технічні
труднощі, розв’язане питання аплікатури.

У процесі запису фонограми слід враховувати такі критерії:

- обов’язкову наявність вступу, розмір якого залежить від темпу,
складності, характеру твору;

- чіткий ритмічний малюнок;

- тембри, використані при написанні фонограми, повинні враховувати
характер твору, художній задум композитора.

Використання даних технологій у навчальній та концертній діяльності
студентів-інструменталістів є перспективним, сприяє формуванню
необхідних навичок саморегуляції психічного стану під час публічних
виступів, удосконаленню технічних та виконавських навичок,
музично-творчому розвитку, розширенню мистецького кругозору,
професійного інтелекту, формуванню музичного мислення.

Слід зауважити, що досконале володіння інструментом залишається
пріоритетним напрямком виховання майбутнього вчителя музики – сучасні
комп’ютерні технології застосовуються як допоміжний фактор в шкільному
музично-естетичному вихованні.

Сучасний ринок праці вимагає від педагогічних закладів
висококваліфікованих фахівців, які б могли проявити себе як освічені,
талановиті вчителі музики, хорові диригенти професійних та аматорських
колективів, організатори вокальних ансамблів та ансамблів народних
інструментів тощо.

Виконання окремих завдань потребує організації динамічного
навчально-виховного процесу, який базується на достатній матеріальній
базі, враховує вимоги сучасного інформаційного суспільства і вже не
мислиться без упровадження в процес підготовки майбутніх учителів музики
в школі новітніх комп’ютерних технологій.

Література:

Давидов М. Основи формування виконавської майстерності баяніста. – К.,
1983. – 72 с.

Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором. – К., 1982. – 51 с.

Оберюхтин М. Проблемы исполнительства на баяне. – М., 1989. – 95 с.

Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985. – 155 с.

Лехіцький Т.В. Програма навчальної дисципліни «Комп’ютерне
нотодрукування». – 2007. – 16 с.

Національна доктрина розвитку освіти. – Освіта. – 2002. – 24 квітня – 1
травня.

Ю.Акимов, В.Кузовлев. О проблеме сценического самочувствия
исполнителя-баяниста. – М., 1978. – 117 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності