↑ Вгору

Реферат на тему

Харчова промисловість в господарському комплексі України


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Харчова промисловість в господарському комплексі України

Нові економічні умови формування ринкових відносин в умовах зміни
глобальної структури управління, принципів господарювання і взаємодії в
перехідний період призвели до того, що значна частина вітчизняних
підприємств у результаті загальноекономічної кризи в Україні стали
неконкурентноздатними.

Сприятливий грунт у виникненні такої ситуації створили прорахунки в
стратегічних планах, у наборі конкретних тактичних засобів, які
дозволяють підприємству попереджати і прогнозувати зміни в нестабільному
зовнішньому середовищі, а також диспропорції всередині підприємства і
неспроможність адекватно на них реагувати, порушення кооперативних
зв'язків і зменшення державного замовлення на продукцію підприємств.

Дані аспекти є головними для підприємств харчового промислового
комплексу, оскільки перехід від планово-адміністративної системи до
ринкових умов призвів до появи кризових симптомів  насамперед у цьому
секторі економіки [1, с.93].

Науково обґрунтоване забезпечення населення будь-якої країни
продовольством високої якості є глобальною проблемою розвитку
міжнародної спільноти. Особлива роль у розв'язанні продовольчої проблеми
на регіональному, національному та світовому рівнях належить харчовій
індустрії, що є не лише завершальною функціональною ланкою виробництва
продовольчої продукції, а й реальним організатором та інтегратором
ефективного, раціонального і збалансованого функціонування продовольчого
підкомплексу кожної держави  [2, с.38].

Харчова промисловість - одна з найбільших та найважливіших галузей
промисловості України. Від рівня її розвитку, стабільності
функціонування залежить стан економіки та безпека держави, розвиток
внутрішнього та зовнішнього ринків, а також рівень життя населення.

Успіхи та невдачі українських, а також пострадянських підприємств
харчової промисловості, слід розглядати як результат взаємодії цілої
низки чинників: зовнішніх (попит на ринку послуг, рівень доходів
населення, стан розвитку науки, техніки тощо) і внутрішніх (стратегія
підприємства, принципи його діяльності, наявність ресурсів та їхнє
раціональне використання, маркетинг та інші). Здатність підприємства
пристосовуватись до зміни технологічних, економічних та соціальних
чинників - гарантія не лише його виживання в сучасних складних
економічних умовах, але й успішної діяльності в подальшому.

???????????ті підприємства. Стратегія ж максимізації прибутку
відкладається на другий план. Надалі, при зміні внутрішніх і зовнішніх
умов в сприятливий бік, активації на певних сегментах ринку, ця
стратегія може бути реалізована повною мірою [1,с.94].

Харчова промисловість тісно пов'язана з сільським господарством -
основною технологічною ланкою продовольчого комплексу. Збалансований
розвиток  цих взаємопов'язаних галузей продовольчого комплексу залежить
від транспортної і торговельної інфраструктури. 

Пріоритетне значення у територіальній організації харчової промисловості
мають такі економічні фактори, як сировинний, споживчий, транспортний,

актори, як сировинний, споживчий, транспортний,
спеціалізація сільського господарства, науково-технічний прогрес.
Ресурсномісткі галузі - цукрова, маслосироробна, виноробна,
плодоовочеконсервна - розміщуються в зонах виробництва сировини.  На
споживача орієнтуються такі галузі, як хлібопекарська, молочна,
м'ясопереробна, де виробляються товари з малим терміном реалізації.    
Природні фактори впливають на розміщення підприємств харчової
промисловості через сільське господарство - зумовлюють просторову
спеціалізацію виробництва сировини [3,с.5].

Отже, виходячи із вищезазначеного, до актуальних завдань розвитку
харчової промисловості та  утвердження її позицій як
конкурентоспроможної галузі промислового виробництва, слід віднести:

удосконалення чинного законодавства та його дотримання стосовно
гарантування захисту прав споживачів, підвищення безпеки продовольчих
товарів в зв'язку з використанням штучних замінників;

покращення існуючої системи ціноутворення через організацію прогнозного
аграрного ринку, створення умов для чесної конкуренції,;

оновлення матеріального устаткування та технічного забезпечення
підприємств харчової промисловості;

створення сприятливих економіко-політичних  умов для залучення як
іноземних, так і вітчизняних інвесторів, застосування як вже давно
відомих, так і нових  форм кредитування виробництва тощо;

розроблення нових нормативних актів та удосконалення, із використанням
провідного зарубіжного досвіду, вже існуючих, що спрямовані на захист
вітчизняного виробника харчових продуктів.

Література:

Макаренко І.О. Сучасні механізми стабілізації діяльності підприємств
харчової промисловості / Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2
(56). - С. 93-100.

Сичевський М.П. Стан та пріоритетні напрямки розвитку харчової
промисловості в Україні / Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С.38- 40.

Розміщення виробництва товарів народного споживання в Україні: Навч.
посібник/  Є.М. Воронова, І.К.Гогулан, В.І.Дорошенко, Н.С.Ковальчук,
А.А.Мазаракі, В.С. Полюхович, І.Г. Смирнов. За заг. ред. А.А.Мазаракі. -
К.: КТЕІ, 1992. - 76 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності