↑ Вгору

Реферат на тему

Діяльність В.В. Садовського в українському науковому інституті у Варшаві (1930-1939 рр.)


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Діяльність В.В. Садовського в українському науковому інституті у Варшаві
(1930-1939 рр.)

Український науковий інститут у Варшаві був заснований  відповідно з
розпорядженням Ради Міністрів Польської республіки від 7 лютого 1930
року. Інститут утворювався як науково-дослідна установа і діяв
відповідно з статутом, написаним О. Лотоцьким та узгодженим з
Міністерством освіти. Основною метою його діяльності було дослідження
історії України, економічного і культурного життя українського народу,
підготовка наукових працівників з проблем українознавства. Для виконання
цих завдань інститут мав організовувати систематичні навчальні курси
української мови, читати лекції (польською і українською мовами) з
проблем українознавства у вищих навчальних закладах і наукових
інститутах, видавати власний друкований орган, оригінальні наукові праці
і переклади. У березні 1930 р. в інституті були утворені три відділи: 
українського господарського та громадського життя, української
політичної історії та історії української культури (мова, література і
духовні течії), історії церкви. Валентин Васильович Садовський став 
співробітником Українського наукового інституту у Варшаві у 1930 р.

Загальне керівництво інститутом здійснювали директор та науковий
секретар, який був також редактором праць інституту. Науковою діяльністю
і адміністративними справами інституту керувала наукова колегія, яка до
початку 1939 р. складалася з чотирьох постійних членів: директора -
професора Олександра Лотоцького, що був водночас і керівником кафедри
історії церкви,  наукового секретаря - доктора Романа Смаль-Стоцького,
що керував кафедрою філології, доктора Богдана Лепкого - завідувача
кафедрою історії літератури, і професора Валентина Садовського, який
очолював кафедру економічних наук [1,68]. Для розробки актуальних
проблем українознавства інститут виділяв спеціальні стипендії, залучаючи
в такий спосіб до співробітництва науковців з інших країн. Уже в кінці
1930 р. Український науковий інститут у Варшаві розпочав
науково-дослідницьку роботу. Вона велася як окремими членами та
співробітниками інституту за власними індивідуальними планами, так і
колективно, в різних комісіях та семінарах. В інституті працювало три
семінари: економічний, філологічний та шевченкознавства.

Економічний семінар мав на меті дослідження господарського стану та
господарської політики на Україні, зважаючи на обставини, які наступили
з часу впровадження радянської влади, а також з'ясування перспектив
господарського розвитку України. Роботою цього семінару і керував 
професор Валентин Садовський, а секретарем став - інженер Євген
Гловінський. Учасниками економічного семінару були: інженер Д. Бакевич -
Щуковський, В. Бовисик, П. Басинчук, П. Денисенко, інженер М.
Дерев‘янко, професор І. Дубицький, генерал В. Змієнко, професор В.
Іванис, інженер Д. Клекоцький, М. Ковальський, Д. Курилло, Г.
Лазаревський, І. Липовецький, П.Лістовничий, доктор А. Лукашевич,
інженер Г. Марченкова, магістр Б. Ольхівський, інженер Л. Панасенко,

інженер Л. Панасенко,
інженер П. Сікора, інженер В. Соколовський, Ю. Черкавський, інженер О.
Губенко, доктор Л. Чикаленко, генерал П. Шандрук, інженер В. Шевченко,
М. Штанько, інженер Ю. Яновський.[1,70].

явищ, зокрема різних фінансових питань економіки України, а також
проблем лісового і земельного господарства, транспорту, тваринництва,
водного господарства, професійної освіти, промисловості, товарообміну,
колективізації в Україні і т. ін. На засіданнях семінару були прочитані,
зокрема, наукові доповіді та реферати на теми: „Аграрна криза" (К.
Мацієвич), „Радянський демпінг" (В. Садовський), „Проблема української 
валюти - радянські  гроші і питання інфляції" (Є.  Гловінський),  „Стан
професійної освіти на Україні" (О. Чубенко), „Проблема  розрахункового 
балансу України" (Є. Гловінський), „Зовнішній товарообмін України в
1921-1929 роках" (І. Липовецький), „Колективізація на радянській
Україні" (Г. Лазаревський ), „Водне господарство в басейні Дніпра на
Україні" (І. Шовгенів), „Електрифікація УРСР" (В. Яновський), „Імпорт
СРСР у період першої п'ятирічки" (І. Липовецький), „Еволюція бюджетного
права  в  СРСР" (Є. Гловінський) та ін. 

За період роботи в інституті Валентин Садовський опублікував там цілий
ряд робіт. Його праці були присвячені актуальним проблемам економіки,
соціології та економічної географії, демографічним процесам,
національній політиці радянської влади в Україні: „Огляд літератури про
українську демографію"(1931р.)[2,9], „Українці поза межами УССР на
основі перепису 1926 р."(1931 р.) [3,138],  „П'ятилітка й народньо -
господарські інтереси України"(1931 р.)[4,88], „Праця в УССР"(1932
р.)[5], „Робоча сила в сільському господарстві України"(1935 р.)[6], „З
підсумків кольонізаційної політики в СССР"(1936 р.)[7], „Національна
політика совітів на Україні" (1937 р.) [8].

Наведені вище теми доповідей і вся робота економічного семінару,
показують, що Український науковий інститут проводив активну
дослідницьку роботу, а особливу увагу приділяв актуальним проблемам
практичного характеру, з огляду на тодішні умови життя України.

Окрім дослідження конкретних тем з галузі економіки, працівники семінару
починаючи з 1932 р. робили огляди  праць західноєвропейських радянологів
з метою, дати можливість познайомитися і оцінити ту літературу, яка
появлялась на західноєвропейських ринках, і разом з радянськими
матеріалами використати також матеріали західноєвропейських дослідників
економічного життя на Україні. В 1937-1938 рр. відбулося два засідання
економічного семінару на теми: „Новіша польська економічна література
про господарське та суспільне життя в СРСР" і „Новіша французька та
німецька література про економічне і суспільне життя в СРСР".  

Література:

1. Потульницький В.А. Нариси з української політології. 1819-1991 рр.
Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1994. -  320 с.

2. Садовський В.В. Огляд літератури про українську демографію ?? Праці
Українського наукового інституту. Варшава, 1931.Т.1. С.9-29.

3. Садовський В.В. Українці поза межами УССР на основі перепису 1926 р.

поза межами УССР на основі перепису 1926 р.
?? Українська людність СССР. Праці Українського наукового інституту.
Варшава, 1931.Т.1. С.138-160.

4. Садовський В.В. П'ятилітка й народньо - господарські інтереси України
?? Сучасні проблеми економіки України. Праці Українського наукового
інституту. Варшава, 1931. Т. 3. С. 88-141.

5. Садовський В.В. Праця в УССР. ?? Праці Українського наукового
інституту. Варшава, 1932. Т.7.148 с.

6. Садовський В.В. Робоча сила в сільському господарстві України. ??
Праці Українського наукового інституту. Варшава, 1935. Т.26.147 с.

7. Садовський В.В. З підсумків кольонізаційної політики в СССР ??
Сучасні проблеми економіки України. Т.2. Праці Українського наукового
інституту. Варшава, 1936. Т. 32. С. 5-24.

8. Садовський В.В. Національна політика совітів на Україні ?? Праці
Українського наукового інституту. Варшава, 1937. Т. 39.  173 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності