↑ Вгору

Реферат на тему

Становлення, структура, керівні органи та завдання ЄС


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

ЄС: становлення, структура, керівні органи та завдання.План

Становлення ЄС.

Структура ЄС.

Керівні органи ЄС.

Завдання ЄС.1. Становлення ЄС:

Формально датою народження Європейського співтовариства можна
вважати 18 квітня 1951 р., коли шість західноєвропейських держав –
Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція й ФРН підписали у
Парижі Договір про заснування Європейського співтовариства вугілля й
сталі (ЄСВС).

Перший етап (1951 – 1957 роки) - євроінтеграційні процеси отримали
розвиток переважно у сфері економіки і мали вузький галузевий характер.
Спроби поширити інтеграцію на сферу зовнішньої політики й оборони успіху
не мали. Подальший розвиток співробітництва між країнами-членами ЄСВС
призвів до усвідомлення необхідності розбудови ширшого й всеохоплюючого
економічного об’єднання, а також координації зусиль у галузі мирного
використання ядерної енергії. В 1957 р. ці країни підписали Римські
договори, які заснували Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).

Другий етап (1958-1969 роки) перехідний – європейська інтеграція
охопила переважно ринкову сферу й елементи регулювання сільського
господарства. Головними досягненнями цього періоду були запровадження
cпільного митного тарифу й створення Митного союзу, який став підґрунтям
подальшої економічної інтеграції Співтовариства. Одночасно з утворенням
Митного союзу була досягнута лібералізація руху працівників, а також
свобода підприємництва й надання послуг у сфері промисловості й
торгівлі. Протягом цього періоду було прийнято більшість головних рішень
щодо організації спільного сільськогосподарського ринку, визначено
принципи механізму й інструменти фінансування Спільної
сільськогосподарської політики ЄЕС.

У 1967 р. відбулося злиття інститутів трьох Cпівтовариств у єдину Раду
міністрів і єдину Комісію, які разом із Європейським Парламентом і Судом
створили спільну інституціональну систему Європейських співтовариств. У
60-ті роки розпочалися переговори про вступ у ЄС Великобританії, Данії,
Ірландії, Норвегії.

Третій етап (1969 – 1973 роки) розвитку євроінтеграційного процесу
- співтовариство, врахувавши досягнення перехідного періоду,
задекларувало наміри активізувати процеси економічної, грошово-кредитної
і політичної уніфікації Західної Європи і до 1980 р. трансформувати
Європейські співтовариства в Європейський Союз. Під час цього періоду
відбулося перше розширення Співтовариства за рахунок вступу
Великобританії, Данії, Ірландії. Однак, амбіційні плани західних
європейців були перекреслені першою за післявоєнні часи економічною
кризою, яка ускладнила розвиток Співтовариства і на деякий час
загальмувала інтеграційні процеси.

Четвертий етап (1973 – 1986 роки) - співтовариство розвивалося в
умовах економічної і фінансової кризи, яка супроводжувалась посиленням
сепаратних дій країн-членів. Внаслідок розширення Співтовариства
ускладнилось функціонування його інститутів, досягнення консенсусу між
країнами-членами. За цих умов Співтовариству довелось, у першу чергу,

півтовариству довелось, у першу чергу,
сконцентрувати зусилля на збереженні досягнутого рівня інтеграції,
пошуках шляхів підвищення ефективності інституціональної системи.

Однак, незважаючи на ускладнення, розвиток євроінтеграційних процесів не
припинився, хоча й помітно загальмувався. Інтеграція поширилась на нові
сфери, зокрема, соціальну й науково-дослідницьку, регіональний розвиток,
розпочалось розширення Співтовариства на Південь. Країни-члени прийняли
рішення про заснування Європейської ради як найвищої політичної
інстанції Співтовариства, компетенція якої охоплювала б усі сфери
співробітництва, а також про проведення загальних прямих виборів до
Європейського Парламенту.

П’ятий етап (1986-1992 роки) - відбувається активізація
євроінтеграційних процесів. Після підписання Єдиного європейського акту
(ЄЄА) Співтовариство вступило у якісно новий етап розвитку, пов’язаний
із завершенням формування єдиного внутрішнього ринку. ЄЄА надав імпульс
інституціональному реформуванню Співтовариства в напрямку розширення
повноважень комунітарних інститутів і генералізації принципу
мажоритарного голосування, поширив інтеграційні процеси на нові сфери,
зокрема, охорону довкілля, а також включив механізм Європейського
політичного співробітництва у правову систему Співтовариства, що
підвищило його роль як самостійного суб’єкта міжнародної політики.

Шостий етап (з 1992 року) - формально початок новому етапові
розвитку інтеграції було покладено підписанням Маастрихтського договору
в 1992 р., який заснував Європейський Союз на базі Європейських
співтовариств, доповнених сферами політики й формами співробітництва,
визначених у цьому Договорі.

2. Структура ЄС:

Європейський Союз базується на трьох "опорах":

Європейське співтовариство становить правову основу для формування
політики спільного ринку, міжнародної торгівлі, сприяння розвитку,
монетарної політики, сільського господарства, рибальства, навколишнього
середовища, регіонального розвитку, енергетики і т.д.;

спільна зовнішня політика та політика безпеки (CFSP);

юстиція і внутрішні справи, що включає співпрацю між країнами - членами
ЄС в таких галузях, як цивільне та кримінальне право, імміграційна
політика та надання притулку, прикордонний контроль, боротьба з
торгівлею наркотиками, співпраця та обмін інформацією між поліціями.

Щодо єдиної організаційної структури ЄС, то вона включає п'ять головних
інституцій:

????????????¤?¤?$???

ї. Європейський парламент має право заслуховувати окремих комісарів і,
зрештою, розпускати Комісію. Громадяни держав ЄС мають право як
індивідуально, так і групами звертатися до Парламенту з клопотаннями.
Для розслідування скарг громадян про адміністративні порушення
призначено парламентського уповноваженого - "омбудсмена".

Рада Європейського Союзу, відома, як Рада міністрів, розглядає
пропозиції, подані Комісією, і є головним керівним органом Союзу. Рада
відповідає за визначення політичних цілей, координацію національної
політики та розв'язання суперечок між членами або з іншими інституціями.

між членами або з іншими інституціями.
Компетенція Ради поширюється на сфери діяльності усіх трьох "опор"
Європейського Союзу. До її складу входять міністри урядів держав -
членів ЄС. Засідання на рівні міністрів готуються постійними
представниками держав-членів.

Комісія, яка відповідає за нагляд за виконанням договорів ЄС і за
законодавчу та політичну ініціативу в співтоваристві, а також за нагляд
за дотриманням цих законів, виступає також у ролі охоронця права
Європейського співтовариства і може передавати справи на розгляд
Європейського суду. Комісія фактично є менеджером та виконавчим органом
Європейського Союзу з питань політики та міжнародної торгівлі. Вона
складається з двадцяти комісарів, призначених державами-членами для
роботи в Комісії впродовж п'яти років.

Суд ЄС - найвища інстанція з питань права Співтовариства. Судді, які
входять до його складу (по одному від кожної країни, з числа яких
призначається Голова суду), вирішують спори, що виникають у зв'язку з
тлумаченням та застосуванням законів Співтовариства, і мають
повноваження скасовувати рішення, які визнаються такими, що суперечать
установчим договорам Співтовариства. Рішення суддів є обов'язковими для
виконання Комісією, національними урядами, юридичними та фізичними
особами. Відтак Суд забезпечує судовий нагляд, який необхідний для
забезпечення виконання законів при інтерпретації та виконанні договорів
та усій діяльності ЄС.

Палата аудиторів завершує перелік головних інституцій ЄС. Цей орган
контролює фінансову діяльність Європейського Союзу, наглядає за тим, щоб
кошти використовувались за призначенням, і виявляє випадки шахрайства.
Можна сказати, що Палата представляє інтереси платників податків.

Європейський інвестиційний банк є фінансовою установою Європейського
Союзу, яка надає позики для капітальних інвестицій, спрямованих на
економічний розвиток ЄС.

Економічний і соціальний комітет надає Парламенту, Раді та Комісії
рекомендації з економічної та соціальної діяльності Союзу за своєю
ініціативою, або на запит цих інститутів.

Комітет регіонів був створений для захисту регіональної та місцевої
самобутності в регіонах Європейського Союзу і забезпечення того, що на
них зважають при втіленні політики ЄС.

Омбудсмен Європейського Союзу представляє механізм, який дає змогу
жертвам неправомірних дій інститутів ЄС оскаржити ці дії.3. Керівні органи ЄС:

ЄС поступово набувало рис наднаціонального характеру й утворило
свою систему особливо уповноважених органів. Структура цих органів
включає:

- Європейську раду, яка засідає не менше двох разів на рік і є вищим
органом Європейського Союзу, оскільки включає глав держав та урядів.
Вирішує найважливіші питання і визначає принципи діяльності. До складу
Європейської ради входить також голова Європейської комісії.

- Рада міністрів - основний постійно діючий орган. На її засіданнях, які
проводяться щомісяця, кожен член Союзу представлений одним
представником, залежно від того, які питання мають вирішуватись.

- Комісію Європейського Союзу - постійно діючий орган із функціями

ію Європейського Союзу - постійно діючий орган із функціями
головного виконавчого органу. До її складу входять представники майже
всіх держав-членів, але в різних кількостях. Кожен член комісії -
комісар - очолює Генеральний директорат, відповідальний за якусь окрему
ділянку діяльності. Основний обов'язок Комісії- контролювати виконання
державами-членами рішень Ради міністрів. У зв'язку з цим Комісія
розглядається як наднаціональний орган.

- Європейський парламент є консультативним органом з рекомендаційними
функціями. До його складу входять 626 депутатів, які обираються на
основі прямого виборчого права на 5 років. Вибори організовуються в
спеціально утворених виборчих округах у всіх державах - членах
Європейського Союзу. Місце перебування - м. Страсбург (Франція). Роль
Європарламенту поступово зростає. Він має право контролювати Європейську
раду і Комісію Європейського Союзу, а також брати участь у законодавчому
та бюджетному процесах.

- Європейський Суд Правосуддя - верховна судова влада Союзу, має чітко
виражені риси наднаціонального органу. Суд компетентний тлумачити
положення основних правових актів Європейського Союзу і контролювати їх
дотримання всіма його членами.

Поряд із цими, основними, органами, в структуру Європейського Союзу
входять і інші, і зокрема Комітет постійних представників (для підтримки
постійних міжурядових контактів), Суд першої інстанції (для втілення
роботи Європейського Суду Правосуддя), Економічний та соціальний
комітет, як консультативний орган Європейського Союзу, Суд аудиторів, у
функції якого входить фінансовий контроль діяльності Європейського
Союзу.

В цілому Європейський Союз на міжнародній арені виступає як самостійний
суб'єкт міжнародного права і має дуже розгалужену мережу представництв
більш ніж у 100 державах.

У доктрині сучасного міжнародного права Європейський Союз іноді
розглядається як міждержавне утворення особливого типу, як розмита
конфедерація з тенденцією до переходу в унітарну державу нової формації.4. Завдання ЄС:

Ключовою внутрішньою метою Європейського Союзу є сприяння економічному
та соціальному прогресу, головним чином через створення зони без
внутрішніх кордонів, підтримку економічної і соціальної цілісності,
заснування економічного і монетарного союзу та введення єдиної валюти.
Основною зовнішньою метою політики ЄС є ствердження його ідентичності на
міжнародній арені, передусім через спільну зовнішню політику та політику
безпеки, зокрема через розробку спільної оборонної політики.
Основоположними принципами, якими керується Європейський Союз, є повага
до національної самобутності, демократії та фундаментальних прав людини.Література:

Кузнєцова Л.І., Кузьменко В.П. Досвід Європейської інтеграції та
можливості його використання у СНД.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності