↑ Вгору

Реферат на тему

Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних
розділів навчальної програми

Процес фізичного виховання підпорядкований ймовірнісним
закономірностям. Це означає, що вирішення завдань фізичного виховання
можливе за допомогою найрізноманітніших засобів. Проте за допомогою
одних засобів вирішення завдань фізичного виховання відбуватиметься
ефективніше, а інших - не так ефективно. Тому, головними критеріями,
якими має керуватися вчитель, формуючи зміст навчального матеріалу, є
його привабливість, інтереси, прагнення та вподобання дітей, що з
рештою, передбачено Законом України „Про фізичну культуру і спорт”.

Більшість дітей з цікаістю ставляться до вивчення і використання
будь-яких рухливих і спортивних ігор, які різнобічно впливають на
організм школярів, сприяють формуванню світогляду. Однією з
найпопулярніших ігор є баскетбол, який забезпечує гармонійний розвиток
дітей і підлітків [2]. Заняття баскетболом сприяють засвоєнню життєво
важливих рухових умінь і навичок; розвитку фізичних та морально-вольових
якостей, інтелектуальних здібностей, почуття дружби, колективізму,
дисциплінованості; формуванню організаторських можливостей; розвитку
специфічного сприйняття - відчуття „м’яча”, „часу”, „простору”,
„партнера”, розвитку психофізичних якостей [2, 4, 5, 6]. Саме тому,
баскетбол включений в програми фізичного виховання на всіх рівнях
освіти.

Аналіз навчальних програм із фізичної культури для загальноосвітніх
навчальних закладів (1993 р., 1998 р., 2001 р.) свідчить про наявність
стійкої тенденції до збільшення ролі спортивних ігор у фізичному
вихованні школярів. Це проявляється не тільки у збільшені обсягу часу на
їхнє вивчення, але й у розширенні вікового діапазону навчання спортивним
іграм. Аналіз чинної навчальної програми з фізичної культури виявив, що
вивчення матеріалу з баскетболу рекомендується розпочинати з 2-го року
навчання, а навчальну гру аж у 6-му класі. Досвід вчителів-практиків
показує, що вивчення матеріалу з баскетболу по частинах у різних класах
не забезпечує досконалого володіння учнями прийомами баскетболу.
Переходячи з класу в клас, діти забувають вивчений матеріал, і в
наступному класі окремі прийоми доводиться вивчати заново, оскільки,
вивчивши в одному класі один чи декілька прийомів баскетболу, учні їх
повторюють і удосконалюють аж у наступних класах, тому між вивченням
матеріалу виникають великі перерви, що призводять до забування та втрати
придбаних раніше умінь. Це вимагає від вчителя знову затрачати зусилля
та час для пригадування (а частіше для повторного вивчення) учнями
пройденого матеріалу. Крім того, учням не подобається постійно вивчати
лише прийоми без використання їх у іграх, оскільки вони зазвичай
прагнуть змагальної діяльності.

Враховуючи викладене, ми сформували технологію концентрованого навчання
баскетболу учнів 6-го класу і реалізували її у практиці роботи в школі.
Суть технології полягала в тому, що за один рік ми намагалися вивчити ту
кількість техніко-тактичних прийомів гри в баскетбол, яка необхідна і

них прийомів гри в баскетбол, яка необхідна і
достатня для того, щоб брати участь у двосторонній грі. Одним із шляхів
визначення ефективності та доцільності реалізації нашої технології було
опитування школярів.

Використовували теоретичний аналіз та узагальнення даних
науково-методичної літератури, анкетування, бесіди, інтерв’ю.

З метою вивчення поглядів шестикласників на зміст і організацію процесу
навчання гри в баскетбол у загальноосвітній школі, нами було проведено
опитування. У процесі опитування нас цікавила думка учнів та їх
ставлення до уроків фізичної культури і навчання спортивних ігор,
доцільності вивчення баскетболу у школі, найсприятливішого віку початку
вивчення баскетболу, окремих питань методики навчання гри. Також
виявлено самооцінку учнів щодо володіння ними прийомами гри та грою в
цілому.

Анкетування проводилося в кінці навчального року. В анкетуванні взяли
участь 112 шестикласників Тернопільської КЗОШ І - ІІІ ст. №9, з них 60
дівчаток та 52 хлопчики. 85 дітей (45 дівчаток, 40 хлопчиків) складали
контрольну групу, де навчання відбувалося відповідно чинної навчальної
програми (матеріал з баскетболу вивчали з 2-го класу), а 27 учнів (15
дівчаток та 12 хлопчиків) – експериментальну групу, в якій ми
реалізували технологію концентрованого навчання баскетболу.

Питання в анкеті умовно поділялись на два блоки. В перший блок входили
питання, у яких ми намагалися визначити ставлення учнів до уроку
фізичної культури, вивчення спортивних ігор та баскетболу. Другий блок
питань передбачав самооцінку учнів, щодо володіння ними прийомами
баскетболу та грою в цілому.

Узагальнивши результати анкетувань, ми виявили, що 40% шестикласників
своїм улюбленим предметом називає фізичну культуру (табл. 1). До того ж,
більше дівчат експериментальної групи (37%) захоплюється фізичною
культурою, порівняно із дівчатами контрольної групи (22%), так як і
школярі експериментального класу (44%) порівняно із контрольними класами
(36%). Більшість хлопчиків та юнаків контрольного (52%) і
експериментального (53%) класів полюбляють уроки фізичної культури
більше ніж інші навчальні предмети (відповідно, музика – 4 і 7%,
малювання – 10 і 7%, українська мова – 5 і 2%, українська література – 1
і 6 %, історія України – 3 і 0%, математика – 9 і 0 %, трудове навчання
– 9 і 13 %, біологія – 2 і 2 %, географія – 1 і 3 %, іноземна мова – 4 і
8%).

Таблиця 1.

Ставлення учнів до навчальних предметів

Группа, стать, кількість

Навчальний

предмет Експериментальна група, % Контрольна група, %Дівчата n-15 Юнаки n-12 Дівчата і юнаки, n-27 Дівчата, n-45 Юнаки n- 40
Дівчата і юнаки,

n-85

Фізична культура 37 53 44 22 52 36

Музика 5 7 6 2 4 3

Малювання 1 7 3 15 10 13

Укр. мова 1 2 1 4 5 4

Література 7 6 7 5 1 3

Історія 13 0 7 10 3 7

Математика 5 0 3 13 9 11

Трудове навчання 21 13 17 6 9 7

Біологія 1 2 1 5 2 3

Географія 5 3 4 5 1 3

Іноземна мова 3 8 6 12 4 9На питання: „Чи подобаються тобі уроки фізичної культури?” 95% із
опитаних школярів дали позитивні відповіді, а у експериментальній групі

повіді, а у експериментальній групі
після реалізації технології концентрованого навчання баскетболу не було
дівчат, яким би не подобалися уроки фізичної культури (рис.1). Це ще раз
говорить про великий цікавість дітей до уроків фізичної культури.
Значний відсоток дітей, яким подобаються уроки

Рис.1 Характеристика відношення фізичної культури та посилення
мотивації школярів до уроків фізичної культури школярів
експериментальної групи до занять фізичними вправами
можнапов’язувати із почуттям успіху, яке викликає позитивний емоційний
стан. Почуття успіху та невдачі, як і всі інші почуття, не виникають
раптово, а формуються протягом тривалого часу, що вимагає численних і
тривалих повторень як ситуацій досягнень, так і відповідних емоційних
реакцій. Часто у школяра можуть бути високі досягнення в художній чи
спортивній діяльності й невисокі в навчальній, тож він переживає почуття
успіху чи невдачі. Це призводить до того, що процеси самоактуалізації й
самоствердження пов’язують з тією діяльністю, в якій суб’єкт має
безсумнівні досягнення [1], в нашому випадку із уроками фізичної
культури.

Абсолютна більшість опитаних дівчат (64%) та юнаків (62%) надають
перевагу вивченню навчального матеріалу із спортивних ігор (табл. 2).
Понад 27% дівчат полюбляють гімнастику, а така ж кількість юнаків –
легку атлетику, інші дівчата (9,5%) – надають першість легкій атлетиці,
а юнаки (11,5%) – гімнастиці. Більшість дітей експериментального класу
(67%) після концентрованого вивчення баскетболу надають перевагу
матеріалу із спортивних ігор, у порівнянні із дітьми контрольної групи
(59%).

Таблиця 2.

Навчальний матеріал якому надають перевагу шестикласники.

Запи-тання

Вид навчального матеріалу

Експериментальна група, % Контрольна група, %

КГ і ЕГ, n- 112 Дівчата, n-60 Юнаки, n-52Дівча-та, n-15 Юна-ки, n-12 Дівч-ата та юнаки, n- 27 Дівчата, n-45
Юнаки, n - 40 Дівчата та юнаки, n-85Який матеріал з фізичної культури тобі найбільше подобається? спортивні
ігри 77 54 67 50 70 59 63 63,5 62

гімнастика 20 17 19 34 6 21 20 27 11,5

легка атлетика 3 29 15 16 25 20 17 9,5 27Усі шестикласники та 97% шестикласниць люблять грати спортивні ігри, а
96% опитаних дітей - виконувати вправи з м’ячами (рис. 2).

Після реалізації технології концентрованого навчання
баскетболудітиекспериментального Рис. 2 Характеристика відношення
школярів класу виявили стійкий інтерес до

до спортивних ігор даного виду спортивної
гри (табл. 3).

Так, більшість дівчаток (69%) та хлопчиків (54%) надають перевагу
вивченню баскетболу, що переважає у порівнянні із школярами контрольної
групи (відповідно 17% та 28%). Більшість дівчаток (73%) контрольної
групи віддають перевагу волейболу, хоча спостереження за їхніми вміннями
грати у волейбол виявило, що серед них немає таких, які володіють
навичками гри у волейбол, а лише незначна частина здатна „відбити” через
сітку легкий гумовий „пляжний” м’яч, що на їх думку і є сутністю
волейболу. Тож бачимо, що школярі полюбляють не волейбол, як вид

бачимо, що школярі полюбляють не волейбол, як вид
спортивної гри, а „перебивання” м’яча через сітку, оскільки волейбол
вимагає не тільки перебити м’яч, а також виконати подачу і передачу
м’яча, щоб суперник не міг її прийняти. Є очевидним, що у школярів ще
немає достатніх навиків гри у волейбол. Третя частина хлопців (33%) та
четверта частина дівчаток (25%) експериментального класу визначили для
себе пріоритетним відповідно футбол та волейбол. Загалом, приступивши до
двохсторонньої гри в баскетбол в контрольній групі відповідно до чинної
навчальної програми, що рекомендує навчальні ігри розпочинати із 6-го
класу, а також в експериментальній групі, де протягом навчання у 6-му
класі діти вивчали необхідні прийоми для двохсторонньої гри та гру в
цілому, виявили, що інтерес дітей до баскетболу в експериментальній
групі вищий. Так, 62% шестикласників експериментальної групи улюбленим
видом спортивної гри називають баскетбол, 18% - футбол (33% - хлопці і
5% - дівчата), 16% - волейбол (25% - дівчата та 4% - хлопці). Водночас,
49% школярів контрольної групи надає перевагу волейболу (73% - дівчата
та 21% - хлопців), 28% - футболу (9% - дівчата та 49% хлопців). Досить
незначна частина (2,5%) серед дітей обох класів полюбляє ручний м’яч.

Таблиця 3.

Спортивні ігри, яким надають перевагу шестикласники

(

(

?

?

?

?

\

????l?????Яка із запропонованих спортивних ігор Тобі найбільше
подобається? Баскетбол 69 54 62 17 28 22

Волейбол 25 4 16 73 21 49

Футбол 5 33 18 9 49 28

Гандбол 0 8 4 1 1 1Другий блок питань передбачав самооцінку учнів, щодо володіння ними
прийомами баскетболу та грою в цілому (табл. 4). На питання „Чи вмієш
вести м’яч?” 100% хлопців та 89% дівчат контрольної групи, а також 92%
хлопців і 93% дівчат експериментальної дали позитивні відповіді, проте
середній бал за техніку виконання даного прийому у хлопців
експериментальної групи (8,3) на 1 бал вищий, ніж у контрольній (7,3), а
у дівчат на 1,1 (8,0 і 6,9). Усі дівчата експериментальної групи
стверджують, що вміють виконувати кидки, коли в контрольній групі 22%
дівчат та 5% юнаків дають негативні відповіді. Понад 12 % шестикласників
контрольної групи та 11% експериментальної стверджують що не вміють
виконувати передачі. На питання „Чи вмієш грати в баскетбол?” 93% учнів
(100% - хлопці та 87% - дівчата) експериментального класу дали позитивні
відповіді, тоді як 21% (27% - дівчата та 15% - хлопці) дітей контрольної
групи визнають, що вони не вміють грати у двосторонню гру. Хоча і більша
частина (79%) дітей контрольної групи стверджує, що вміє грати в
баскетбол, проте більшість (55%) із опитаних не може навчити інших дітей
грати в цю спортивну гру, тоді як в експериментальному класі абсолютна
більшість (67%) дітей запевняє, що здатна навчити грати в баскетбол
інших дітей. Це вказує на кращу ефективність технології концентрованого
навчання баскетболу та її результативність порівняно з традиційними
методиками навчання.

Таблиця 4.

Самооцінка дітей володіння ними прийомами баскетболу та грою в цілому

дітей володіння ними прийомами баскетболу та грою в цілому

Запитання

Експериментальна група, % Контрольна група, %

Дівча-та, n-60Рис.3 Можливості учнів щодо кидка м’яча в кошик

Таблиця 4.

Найсприятливіший вік початку навчання баскетболу

Питання З якого класу найкраще було б вивчати баскетбол?Клас 2-го, % 3-го, % 4-го, % 5-го, % 6-го, % 7-го, % 8-го, %

КГ, n -85 8 13 12 24 36 4 2

ЕГ, n -27 4 11 7 22 52 4 0Немає єдиної думки серед респондентів щодо класу, в якому доцільно було
б вивчати матеріал з баскетболу (табл. 4). Значний відсоток (36%)
опитаних дітей контрольного класу стверджують, що це необхідно робити з
6-го класу, решта респондентів пропонують навчати баскетболу з 2-го
(8%), 3-го (13%), 4-го (12%), 5-го (24%), 7-го (4%) та 8-го (2%) класів.
Більшість учнів (52%) експериментального класу вивчивши баскетбол за
один рік у 6-ому класі рекомендують його і надалі вивчати у цьому ж
класі, тим самим підтверджуючи доцільність реалізації технології
концентрованого навчання баскетболу.

Таблиця 5.

Результати опитування учнів, щодо окремих питань методики навчання
баскетболу

Запитання КГ, n-85 ЕГ, n-27 КГ і ЕГ, n-112

Краще за один рік у 6-ому класі вивчити весь матеріал з баскетболу, а в
наступних класах лише повторювати його. 67 81 74

Краще вивчати баскетбол з 2-го класу потім продовжувати навчання в 3-му,
4-му, 5-му, 6-му, 7-му, 8-му і 9-му класах. 33 19 26

Краще вивчати по частинах всі ігри 24 11 17

Краще навчитись грати одну гру, а потім вчити іншу 76 89 83

Чи потрібно проводити контрольні тести щоб оцінити твоє вміння
виконувати технічні прийоми з баскетболу та грати в баскетбол? Так 84 96
90

НІ 16 4 10

Матеріал з баскетболу краще вивчати на окремих уроках 34 26 30

Матеріал з баскетболу краще вивчати в поєднанні з іншими розділами
навчальної програми 26 22 24

Частину матеріалу вивчати на предметних уроках, а частину на комплексних
40 52 46На питання, як краще вивчати матеріал з баскетболу, більшість (74%)
опитаних нами учнів відповіли, що краще за один рік (у 6-ому класі)
вивчити весь матеріал з баскетболу, а в наступних класах лише
повторювати його (табл. 5). При цьому більшість учнів (81%)
експериментального класу, які концентровано вивчали баскетбол протягом
навчання у 6-ому класі дають позитивні відгуки. Лише незначна частина
школярів (17%) стверджує, що краще було б вивчати по частинах всі ігри,
проте більшість (83%) стверджує, що краще навчитися і вміти грати одну
гру, а потім вивчати іншу.

На питання, чи потрібно проводити контрольні тести, щоб оцінити вміння
учнів виконувати прийоми з баскетболу та грати в баскетбол, більшість
(90%) опитаних шестикласників дали позитивні відповіді, хоча 10% учнів
стверджують протилежне.

Відносна більшість (46%) опитаних дітей вважає, що матеріал з баскетболу
найкраще вивчати на предметних та комплексних уроках. Понад 30%
респондентів, стверджують, що краще матеріал з баскетболу вивчати на
предметних уроках. Менша частина (24%) - рекомендує вивчати матеріал з

з
баскетболу у поєднанні з іншими розділами навчального матеріалу з
фізичної культури.

Таблиця 6.

Вміння шестикласників грати в баскетбол

Запитання Експерименталь-на група, % Контрольна група, %

дівч. n -15 юнаки n-12 дівч. та юнаки, n-27 дівч., n -45 юнаки, n-45
дівч. та юнаки n-85

Як ти думаєш хлопці експериментального класу краще грають в баскетбол
ніж хлопці контрольної групи? Так 60 67 63 30 25 28

НІ 0 8 4 24 35 29

Частково 40 25 33 46 40 43

Як ти думаєш дівчата експериментального класу краще грають баскетбол ніж
дівчата контрольної групи? Так 60 58 59 26 28 26

НІ 0 25 11 29 28 28

Частково 40 17 30 46 45 45Провівши декілька двохсторонніх ігор в баскетбол між школярами
контрольної і експериментальної груп, ми опитали їх - хто, на їх думку,
краще грає в баскетбол, і виявили, що 60% дівчат експериментального
класу вважають, що хлопці і дівчата експериментального класу краще
грають, ніж діти контрольної групи (табл. 6). Також більшість хлопців
експериментального класу вважають, що вони (67%) краще грають, ніж
хлопці із контрольної групи, та 58 % з них те ж саме стверджують про
дівчат. Проте 28 та 26% опитаних дітей контрольної групи стверджують про
кращу гру відповідно хлопців та дівчат контрольного класу, тоді як
більшість 63 і 59% опитаних шестикласників експериментального класу
доказують протилежне. Проведене спостереження за активністю учнів під
час ігор виявило, що діти експериментального класу володіють баскетболом
приблизно всі на одному рівні і лише декілька з них грають краще або
гірше за інших, а в контрольних класах серед хлопців є лише 5-6 учнів,
які можуть грати в двосторонню гру, а решта не беруть участі у іграх
через брак умінь і навичок, та сформованість у класі вже сталої команди,
тих 5 - 6 школярів, які не залучають у свою команду слабше підготовлених
дітей для участі у змаганнях. Ігри між командами хлопців контрольного і
експериментального класів частіше закінчувалися перемогою школярів
експериментального класу, проте відзначалися напруженістю через
приблизно рівний рахунок, то дівчата контрольних класів не виявили
належної активності під час ігор, і значно поступалися одноліткам
експериментального класу за рівнем техніко-тактичної підготовленості.

Висновки. 1. Більшість опитаних учнів своїм улюбленим предметом називає
фізичну культуру; 95% опитаним школярам подобаються уроки фізичної
культури, при цьому більшість опитаних дівчат та хлопців надають
перевагу вивченню навчальному матеріалу із спортивних ігор;

2. Більше дітей експериментального класу після концентрованого вивчення
навчального матеріалу з баскетболу надають перевагу спортивним іграм та,
зокрема, баскетболу, порівняно із дітьми контрольної групи;

3. Більшість опитаних учнів контрольної групи не може навчити інших
дітей грати в баскетбол, діти експериментального класу стверджують
протилежне;

4. Більшість учнів експериментального класу, вивчивши баскетбол за один
рік у 6-ому класі, рекомендують надалі починати його вивчати у цьому ж
класі;

5. Більшість опитаних шестикласників стверджують про необхідність

5. Більшість опитаних шестикласників стверджують про необхідність
проведення контрольних тестів з баскетболу;

6. Більшість дітей експериментального класу вважають, що вони краще
грають в баскетбол, ніж діти контрольної групи, а проведене опитування є
опосередкованим підтвердженням ефективності експериментальної технології
навчання учнів гри в баскетбол.

Список джерел:

Бех І.Д.Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання// Педагогіка і
психологія. – 2004. - №4. - С. 4-15

Колос В.М. Баскетбол:теория, практика. – Мн.: Полымя, 1988. – 167 с.

Максимів Г. Результати опитування вчителів фізичної культури з питань
навчання і викладання баскетболу у загальноосвітній школі// Молода
спортивна наука України: Зб. наук. праць в галузі фізичної культури та
спорту. Вип. 9: У 4-х т. Львів: НФВ „Українські технології”, 2005. – Т.
4. – С.205-209

Поляковський В. І. Баскетбол у школі: навчальний посібник. – Луцьк:
Настир’я, 1998. – 168с;

Пронін Л.П. Баскетбол у школі (IV – VIII кл). – К.: Радянська школа,
1964. - 120с.;

Спортивные игры: техника, тактика обучения: Учеб. Для студ. высш.. пед.
учеб. заведений/Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков/ Под
ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. – М.: Академия, 2001. – 520 с.

PAGE
© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності