↑ Вгору

Реферат на тему

Вплив особистісної та реактивної тривожності на рівень фізичної підготовленості ліцеїстів


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Вплив особистісної та реактивної тривожності на рівень фізичної
підготовленості ліцеїстів

На сьогоднішній день із впровадженням у навчальні заклади роботи
психолога, розвитком таких наук, як валеологія, психофізіологія,
психодіагностика, накопичилось багато знань, які забезпечують необхідний
рівень готовності учнів до навчання в школі. Здійснюється оцінка
особистісних якостей учнів та розробка рекомендацій щодо педагогічного
впливу, аналіз і корекція причин емоційно-особистісної дезадаптації,
діагностика міжособистісних відносин та відхилень поведінки. Ведеться
активна робота для забезпечення демократичного та успішного навчання
підростаючого покоління [1;4;6].

.

Поняття тривожності посідає чільне місце в психологічних теоріях з того
часу, коли Фрейд визначив її роль при неврозах. Однак у сучасному
трактуванні змісту тривожності відсутнє чітке й усталене визначення
причин її виникнення. У переважній більшості автори схильні розглядати
тривожність як унітарний стан, отож не вбачають його складності.

А.М. Прихожан [8] під формою тривожності розуміє особливе поєднання
характеру переживань, усвідомлень, що вербально і невербально
виражаються в певних характеристиках поведінки, спілкування і
діяльності.

.

.

.

Метою нашого дослідження було визначити взаємозалежність тривожності з
рівнем розвитку фізичний якостей.

Методи й організація дослідження. Дослідження проводились у
Фізико-технічному ліцеї м. Івано-Франківська, всього обстежено 114
підлітків (74 юнаки і 44 дівчини).

Для вирішення поставленої мети ми використовували психодіагностичні
опитувальники з метою визначення рівня особистісної тривожності
(Спілберга-Ханіна).

.

.

V

j

j(. Серед юнаків-ліцеїстів домінують індивідууми із середнім рівнем
тривожності (рис. 1).

Встановлено, що між особистісною тривожністю і витривалістю у дівчат
існує тісна кореляційна залежність (t =1,97; Р < 0,05), де ліцеїстки з
високим рівнем особистісної тривожності мали вищі оцінки. Взаємозв’язок
з іншими фізичними якостями знаходився на однаковому рівні (Р > 0,1).
Реактивна тривожність мала достовірний вплив (Р < 0,05) на оцінку
швидкісно-силових якостей та витривалості, де дівчата з високим рівнем
реактивної тривожності мали кращі оцінки. Також відмінність була у
спритності (Р < 0,05), де учениці із середньою реактивністю мали вищі
показники (табл. 1).

У юнаків особистісна тривожність мала достовірний вплив (Р < 0,05) на
розвиток швидкості, витривалості та спритності, де ліцеїсти із середнім
рівнем особистісної тривожності мали кращі оцінки. Реактивна тривожність
мала достовірну різницю (Р < 0,05) в розвитку швидкості, витривалості та
в розвитку гнучкості, де перевагу мали учні з середньою реактивною
тривожністю (табл. 2).

Висновки: 1. У віці 15 – 16 років зафіксовано незначну кількість
підлітків з низьким рівнем станів тривожності, що свідчить про
напружений стан нервової системи в цей віковий період.

2. Визначено вплив станів тривожності на розвиток деяких фізичних

них
якостей, що можна використовувати при диференціації уроку фізичної
культури та проведенні тренувальних занять.

3. Особистісна та реактивна тривожність по-різному впливають на
оцінку розвитку фізичних якостей.

Список використаних джерел

Бурлачук Л.Ф. Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. –
СП: Питер, 2001. – 518 с.

Волков Л.В. Физические способности детей и подросков. – К.: Здоров’я,
1981. – 120 с.

Висоцький В., Савицький Г. Критерії оцінювання з предмета фізичної
культури за дванадцятибальною системою //Директор школи. –2001. - №11. –
С. 2 – 28.

Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика. – Київ; Ельга Ніка-Центр,
2004. – 398 с.

Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. – М.: Наука, 1981. - 278
с.

Рогов И.Е. Настольная книга практического психолога 1. – М.: Владос –
пресс, 2001. – 381 с.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська
література, 2001. – 428 с.

Тревога и тревожность / Сост. и общ. ред. В.М.Астапова. – СПб.: Питер,
2001. – 256 с. – Серия: Хрестоматия по психологии.

Рис. 1. Рівні тривожності у ліцеїстів. 1 – низька реактивність; 2 –
середня реактивність; 3 – висока реактивність; 4 – низький особистісний;
5 – середній особистісний; 6 – високий особистісний.

Таблиця 1 Взаємоз’язок особистісної та реактивної тривожності з оцінкою
розвитку фізичних якостей у дівчатПсихологічні

рівні

Фізичні

якості

Середня

особистісна

тривожн.

Висока

особистісна

тривожн.

Середня

реактивна

тривожн.

Висока

реактивна

тривожн.

1 Швидкість 8 7,7** 7,4 8**

2 Швидкісно-силові 6,6 6,5** 5,3 7,1*

3 Сила 9 8,8** 9,1 9,2**

4 Витривалість 5 6,6* 5,4 7,2*

5 Гнучкість 7,7 8,8** 8,5 8**

6 Спритність 9,4 9** 9,8 8,5*Примітка: * - Р < 0,05; ** - P > 0,1

Таблиця 2 Взаємозв'язок особистісної та реактивної тривожності з оцінкою
розвитку фізичних якостей у юнаківПсихологічні

рівні

Фізичні

якості

Середня

особистісна

тривожн.

Висока

особистісна

тривожн.

Середня

реактивна

тривожн.

Висока

реактивна

тривожн.

1 Швидкість 8,9 6,7* 8,8 7,1*

2 Швидкісно-силові 7 8** 8,4 7,5**

3 Сила 8 6,6** 7,6 7**

4 Витривалість 8,1 6,7* 8,8 5,3*

5 Гнучкість 6,3 5,1** 7 3,8*

6 Спритність 9,5 7,8* 9,2 8,8**Примітка: * - Р < 0,05; ** - P > 0,1
© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності