↑ Вгору

Реферат на тему

Оптимізація фізичного стану учнів ліцею засобами військово-фізичної підготовки


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Оптимізація фізичного стану учнів ліцею засобами військово-фізичної
підготовки

Сьогодні, одним з найбільш ефективних шляхів вирішення завдань
фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, переважна
більшість фахівців [2, 3, 8] вважає розробку і реалізацію на практиці
відповідних педагогічних технологій. Це пов’язано з гарантією в
досягненні запланованих результатів, яку може забезпечити тільки
педагогічна технологія [1, 6, 9, 10]. При цьому на їх думку, одна з
обов’язкових і важливих умов реалізації педагогічної технології у
освітній системі (в тому числі системі фізичного виховання) – це
наявність відповідної навчальної програми.

У 90-х роках минулого сторіччя в Україні почали функціонувати
загальноосвітні навчальні заклади нового типу – ліцеї з посиленою
військово-фізичною підготовкою (ЛПВФП). Разом з тим, зміст окремих
складових методичного забезпечення, що сьогодні реалізується в системі
фізичного виховання цих навчальних закладів, не відповідає існуючим
теоретико-методологічним положенням [7, 11-13].

З метою усунення зазначеної проблеми, нами було розроблено і впроваджено
в практику Кам’янець-Подільського ЛПВФП навчальну програму з фізичного
виховання, затверджену МОН України як регіональну [14]. В ході
педагогічного експерименту перевірялась ефективність розроблених шляхів
і умов реалізації зазначеної навчальної програми в системі фізичного
виховання учнів ЛПВФП [4].

Робота виконувалася згідно плану НДР Кам’янець-Подільського ВІІ при
ПДАТУ, проблемної лабораторії Кам’янець-Подільського державного
університету відповідно до теми 1.2.11. Зведеного плану
науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури і спорту на 1998-2000
рр. Державного комітету з фізичної культури і спорту «Оптимізація
процесу фізичного виховання шкільної молоді» (лист Державного
науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту №18/256 від
16.03.1999 р.); Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері
фізичної культури і спорту на 2001-2005рр. Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.1.6.
«Комплексний підхід до вирішення завдань фізичного виховання учнівської
молоді» та пов’язана з реалізацією розділу Цільової комплексної програми
«Фізичне виховання – здоров’я нації» «Науково-методичне забезпечення»,
п.85 – «Розробка програм спортивно-оздоровчих занять різних груп
населення».

Мета роботи – експериментально перевірити ефективність впливу
розробленої педагогічної технології на фізичний стан хлопців в ході її
реалізації у системі фізичного виховання ЛПВФП.

Методи й організація дослідження. Для організації та проведення
експерименту використовувались на теоретичні та емпіричні методи
дослідження, а саме: аналіз і синтез, систематизація та узагальнення
даних наукової, науково-методичної літератури; педагогічне тестування,
медико-біологічні методи; математико-статистична обробка результатів
експерименту.

Педагогічний експеримент був порівняльним, – результати застосування
традиційної педагогічної технології впродовж другого року та за весь

едагогічної технології впродовж другого року та за весь
термін навчання (контрольна група – «К», n=204) порівнювались з даними,
отриманими за той самий період, але після реалізації експериментальної
педагогічної технології (експериментальна група – «Е», n=107); за
переважною більшістю вихідних результатів групи були однорідні, –
значення коефіцієнта варіації знаходились в межах 0,1-10,0%. Інші
особливості організації та проведення дослідження наведено раніше [5].

Порівняльні результати використання експериментальної та традиційної
технології покращення фізичного стану учнів Кам’янець-Подільського ЛПВФП
у процесі фізичного виховання, які було отримано після завершення
першого навчального року, наводились раніше (див. [5]).

Упродовж другого року навчання в учнів експериментальної групи
продовжували відбуватися зміни показників фізичного стану. Так, після
завершення навчального року суттєво зросли значення окружності грудної
клітки (ОГК), усі функціональні показники, за винятком систолічного і
діастолічного АТ, абсолютні та відносні величини фізичної працездатності
(див. табл. 1).

Аналогічна картина встановлена в динаміці фізичного здоров’я юнаків
експериментальної групи. Зокрема, упродовж року зросла кількість вище
середніх оцінок при незначному та значущому зменшенні відповідно високих
і середніх результатів, що склали відповідно 19,6 ± 6,52%; (–2,8) ±
3,27% та

(–16,8) ± 6,31% (р <0,05/0,01). Усі фізичні можливості, що вивчались,
відзначались вірогідно значущими позитивними змінами, за винятком
рухливості попереку, швидкісної витривалості та координації в метаннях
непровідною рукою, – їх зміни були статистично невірогідні (див. табл.
1).

Загалом, упродовж усього дворічного терміну реалізації експериментальної
педагогічної технології в процесі фізичного виховання учнів ЛПВФП їх
фізичний стан відзначався значними позитивними змінами, про що свідчило
вірогідно значуще покращення всіх показників, за винятком відсутності
змін систолічного тиску, координаційних проявів у метаннях на дальність
непровідною рукою та зниження відносних значень загальної фізичної
працездатності (табл. 2). В останньому випадку отримані результати
пов’язані з більшими темпами зростання маси тіла учнів, порівняно з їх
фізичною працездатністю, оскільки абсолютні значення (тобто без
урахування маси тіла учня) зросли, в середньому, на 20,6% або 192,0
кгм/хв і були вірогідно значущими, – на рівні Р <0,001. Отже, можна
констатувати значний позитивний ефект впливу експериментальної
технології на фізичний стан учнів ліцею.

З метою констатації переваги або її відсутності при застосуванні
традиційної та експериментальної педагогічних технологій в процесі
фізичного виховання учнів ЛПВФП, провели порівняльний аналіз змін
показників їх фізичного стану, отриманих відповідно в контрольній та
експериментальній групі. Встановлено суттєву відмінність результатів.
Так, за якісним характером, під яким ми розуміли вірогідно значущі
позитивні зміни того чи іншого показника фізичного стану, загальна

ичного стану, загальна
кількість яких становила 32, встановлено: після першого навчального року
– в експериментальній групі вірогідно покращились значення 27
показників, в контрольній – 25; після другого року – відповідно 24 та
15; за весь період навчання – значення 30 та 25 показників, переважна
більшість яких становили фізичні можливості хлопців (див. табл. 1 і 2).

За кількісним характером змін, який встановлювався порівнянням величин
приросту результатів в кожному показнику контрольної та
експериментальної групи, виявлено суттєві відмінності. Так, з усіх 32
показників, що вивчались, після першого року в 19, після другого – 17,
за весь термін навчання – 20 показниках величини приросту результатів в
експериментальній групі були вірогідно кращими порівняно з контрольною.
В останньому випадку до таких показників відносились: ЧСС після
стандартного фізичного навантаження й на 45-й секунді відпочинку;
динамометрія правої кисті; показник фізичної працездатності; рівень
соматичного здоров’я і розвитку фізичних якостей.

Висновок. Результати порівняльного аналізу динаміки показників
фізичного стану ліцеїстів експериментальної та контрольної групи на
кожному етапі дослідження та дворічному підсумку свідчать, що
використання експериментальної педагогічної технології призводить до
більш виражених (порівняно з традиційно технологією) позитивних змін
переважної більшості функціональних та моторних проявів, а також стану
фізичного здоров’я на кожному етапі та за весь період навчання хлопців у
ЛПВФП.

Подальші дослідження доцільно спрямовувати на вдосконалення
запропонованої експериментальної технології і, в першу чергу, в напрямку
реалізації диференційованого підходу.

J

Список використаних джерел

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика,
1989. – 192 с.

Ермаков В.А. Теория и технология дифференцированного физического
воспитания детей и учащейся молодежи: Автореф. дис…д-ра пед. наук:
13.00.04. – Тюмень, 1996. – 41 с.

Круцевич Т.Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе
физического воспитания: Автореф: дис…д-ра наук по физ. восп. и спорту:
24.00.02. – К.: НУФВиСУ, 2000. – 44 с.

Методика фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово-фізичною
підготовкою / Під заг. ред. Г.А.Єдинака. – Кам’янець-Подільський: ПП
Пантюк С.І., 2003. – 196 с.

Мисів В.М. Вплив авторської педагогічної технології на фізичний стан
учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в ході її
експериментальної перевірки (І етап) // Слобожанський науково-спортивний
вісник. – 2004. – С. 46-51.

Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования
учебного процесса. – Волгоград: ВГУ, 1995. – 91 с.

Основы теории и методики физической культуры: Учеб. для техн. физ.
культуры / Под ред. А.А.Гужаловского. – М.: Физкультура и спорт, 1986. –
352 с.

Петровский В.В. Кибернетика и спорт. – Киев: Здоровья, 1973. – 110 с.

Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М.: Издательский центр
«Академия», 1997. – 112 с.Сисоєва С.О. Освітні технології: методологічний аспект // Професійна
освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник / За ред.
Т.Левовицького, І.Вільш, І.Зязюна, Н.Ничкало. – Київ-Ченстохова, 2000. –
С. 351-368.

Теория и методика физической культуры: Учебник / Под ред. проф. Ю.Ф.
Курамшина. – М.: Совесткий спорт, 2000. – 464 с.

Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю.Круцевич. – в
2-х томах. – К.: Олимпийская литература, 2003. – Т. 1. – 423 с.

Теория и организация физической подготовки войск: Учебник для курсантов
и слушателей ВДКИФК / Под общ. ред. Л.А. Вейднер-Дубровина. – изд. 4-е,
перераб. и доп. – Л.: ВДКИФК, 1980. – 512 с.

Фізична культура. Експериментальна програма Кам’янець-Подільського ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою / За ред. Г.А.Єдинака. –
Рекомендовано МОН України, лист №14/18.1-152 від 26.02.04р. –
Кам’янець-Подільський, 2004. – 54 с.Таблиця 1

Змін показників фізичного стану ліцеїстів після першого року
застосування засобів військово-фізичної підготовки

Показник Експериментальна

група Контрольна

група Вірогідність

різниці між

за t або XФізичний розвиток

Довжина тіла, см 0,9 1,8*** 0,18

Маса тіла, кг 1,0 2,8*** 0,08

ОГК, см 2,9*** 3,7 *** 0,31Функціональні характеристики

ЖЄЛ, мл 151,4 * 40,0 2,78***

ЧСС у спокої, уд/хв – 1,0** – 1,8* 2,16***

АТ систолічний, мм рт ст 0,3 0,2 0,18

АТ діастолічний, мм рт. ст. 0,7 – 1,7* 4,21***

ЧСС після навантаження, уд/хв. – 6,5*** – 2,6 3,58***

ЧСС після 45с відпочинку, уд/хв – 1,3 ** – 0,9 0,82

Динамометрія правої кисті, кг 3,1*** 0,6 3,16***

Динамометрія лівої кисті, кг 3,0 * 0,6 2,53*Загальна фізична працездатністьАбсолютна, кгм/хв 112,9*** 99,1*** 4,95***

Відносна, кгм/хв/кг 1,5*** 0,9*** 2,78*Фізичне здоров’я (рівень; %); вірогідність різниці – за t (D ± mD%)

Високий – 2,8 ± 3,27 3,5 ± 2,83 0,7 ± 2,05

Вище середнього 19,6 ± 6,52 *** 12,3 ± 4,79* 7,3 ± 4,47*

Середній – 16,8 ± 6,31 ** 8,8 ± 4,93* 8,0 ± 4,12*

Нижче середнього – 0 0

Низький – 0 0Фізичні можливості

Біг 20м з ходу, с – 0,1 *** 0 5,00 ***

5-секундний біг на місці, к-ть 1,8 *** – 1,4*** 10,90 ***

Станова динамометрія, кг 12,4 * 6,7** 5,55 ***

Метання набивного м’яча, см 20,7 *** 45,5*** 8,01 ***

Стрибок у довжину з місця, см 14,5 *** 9,0*** 6,05 ***

Нахил уперед стоячи, см – 0,1 – 3,7*** 9,47 ***

Викрут за спину, см – 3,9 * – 4,6** 0,50

Вис на зігнутих руках, с 6,3 * 6,2*** 1,94

Біг 100м, с – 0,1 0,3 2,67 *

6-хвилинний біг, м 80,3 *** 8,9 10,38 ***

Метання провідною рукою, м 2,7 ** 3,2*** 1,04

Метання непровідною рукою, м 0,6 0,7
0,32

Три перекиди вперед, с – 0,1*** 0,1* 3,57 *

иди вперед, с – 0,1*** 0,1* 3,57 *

Човниковий біг 4х9м, с – 0,2*** 0,7*** 25,00 ***Примітка: тут і далі позначено вірогідно значущі відмінності на рівні –
«*» – р <0,05;

«**» – р <0,01; «***» – р <0,001.

Таблиця 2

Змін у показниках фізичного стану ліцеїстів після двохрічного циклу
занять військово-фізичною підготовкою

Показник Експериментальна

група Контрольна

група Вірогідність

різниці між

за t або XФізичний розвиток

Довжина тіла, см 4,8*** (2,7) 5,9 *** 0,99

Маса тіла, кг 6,0*** (9,8) 7,1 *** 1,01

ОГК, см 8,4*** (10,5) 8,4 *** 0Функціональні характеристики

ЖЄЛ, мл 831,3* (24,5) 748,9*** 1,50

ЧСС у спокої, уд/хв – 3,9*** (5,3) – 3,2*** 1,46

АТ систолічний, мм рт ст 0,9 (0,8) 2,0*
1,45

АТ діастолічний, мм рт. ст. 2,4*** (3,2) 2,0
0,53

ЧСС після навантаження, уд/хв. –13,1*** (10,8) –
5,6*** 7,01***

ЧСС після 45с відпочинку, уд/хв – 7,9*** (9,4) –
4,8** 4,31***

Динамометрія правої кисті, кг 10,0*** (21,4)
7,7*** 2,71**

Динамометрія лівої кисті, кг 10,9** (25,1)
9,9*** 1,09Загальна фізична працездатністьАбсолютна, кгм/хв 192,0*** (20,6) 168,4*** 4,71***

Відносна, кгм/хв/кг – 4,1*** (19,5) 0,9***
27,78***Фізичне здоров’я (рівень; %); вірогідність різниці – за t (D ± mD%)

Високий 1,0 ± 2,74 3,4 ± 2,27 2,4 ± 1,59

Вище середнього 44,8 ± 6,10 *** 21,6 ± 4,58** 23,2 ± 5,60**

Середній – 45,8 ± 6,06 *** – 21,1 ± 4,8** 24,7 ± 5,60**

Нижче середнього – – 2,9 ± 1,92 2,9 ± 1,17*

Низький – – 1,0 ± 0,70 1,0 ± 0,70Фізичні можливості

Біг 20м з ходу, с – 0,3*** (10,7) – 0,1***
14,28 ***

5-секундний біг на місці, к-ть 3,2*** (13,7)
– 0,5 15,22 ***

Станова динамометрія, кг 30,4*** (27,9) 10,5***
13,62 ***

Метання набивного м’яча, см 126,1*** (28,6) 96,9***
4,19 ***

Стрибок у довжину з місця, см 25,5*** (12,3) 10,7***
10,67 ***

Нахил уперед стоячи, см 4,4*** (41,5) –1,8***
14,76 ***

Викрут за спину, см – 7,8*** (9,5) 9,2*** 11,33
***

Вис на зігнутих руках, с 14,2** (29,2) 6,5***
7,32 ***

Біг 100м, с – 0,5*** (3,4) – 0,5*** 0

6-хвилинний біг, м 172,1*** (11,8) 17,3
16,63 ***

Метання провідною рукою, м 5,6** (14,3)
3,1*** 4,54 ***

Метання непровідною рукою, м 0,9 (5,4)
– 0,8 5,00 ***

Три перекиди вперед, с – 0,1*** (2,8) 0


1,79

Човниковий біг 4х9м, с – 0,7*** (7,3) 0 19,44
***
© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності