↑ Вгору

Реферат на тему

Динаміка розвитку фізичних якостей у представників різного соматотипу впродовж 15-17 років


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Динаміка розвитку фізичних якостей у представників різного соматотипу
впродовж 15-17 років

Сьогодні в галузі фізичної культури продовжується пошук шляхів найбільш
ефективного диференційованого управління фізичним станом учнівства. При
цьому, загальновизнаним є факт, що його основу повинні складати
біологічні закономірності росту та розвитку організму дитини на
відповідних етапах онтогенезу, а зміст усіх складових – розроблятися
саме з урахуванням віково-ґендерних особливостей прояву цих
закономірностей.

Разом з тим, існування статистичне достовірних відмінностей між
індивідуальними значеннями переважної більшості показників фізичного
стану у вибірках, сформованих тільки за віково-гендерною або іншими
окремими одиничними ознаками, не дозволяють отримати об'єктивних даних
щодо вікової динаміки у цих показниках [2]. Тому необхідні дослідження,
дані яких отримані з використанням комплексних критеріїв поділу школярів
на однорідні вибірки, тобто таких, що відображають перебіг значної
кількості процесів в організмі дитини, мають біологічну основу та є
відносно сталими упродовж досліджуваного віковою періоду.

Разом з тим, у цьому питанні мають місце певні неузгодженості. Так,
аналіз останніх наукових даних з онтогенезу фізичних здібностей свідчить
про певні, а в окремих випадках і значні розбіжності в отриманих
результатах [6]. Цей факт пояснюється різними причинами: різний
контингент досліджуваних, неоднакові методики [10], необхідність
урахування протиріч у взаємодії різних сторін рухової діяльності в
конкретних вікових групах та індивідуальну фізіологічну зрілість кожної
дитини [1, с.83], наявністю консервативних (ритм розвитку, лінійні
розмірні ознаки, гістологічні характеристики) і лабільних (функціональні
системи, маса тіла) ознак, що характеризують вплив фізичних вправ на
організм індивіда [11], деяких інших причин. У зв'язку із зазначеним,
деякі дослідники [2,4,5,11] наголошують на необхідності відмовитись від
використання середніх значень моторних проявів, що обчислені на підставі
тільки статі та паспортного віку індивіда. При цьому, вказується на
можливість вирішення цієї проблеми на підставі базових положень науки
«діатропіки» – вчення «...про індивідуальне і типологічне різноманіття в
популяції людини» [12, с.371-372] і, зокрема, з урахуванням
дискретності, – основи різноманітності, що в популяції людини
реалізується у вигляді типології.

Проведений з цих позицій аналіз наукової літератури свідчить про
незначну кількість досліджень моторики юнаків 15-17 років різних
типологічних груп і, зокрема, різної соматичної конституції [5,7,8,13].
Але навіть у цьому випадку отримані дані розглядаються з точки зору
міжтипологічних особливостей величин прояву основних фізичних здібностей
представників одного віку та статі, але різної соматичної конституції.
Також, переважна більшість цих досліджень виконана на різному
контингенті юнаків, тобто на момент обстеження представники наявних
типів мали різний паспортний вік – 15, 16 або 17 років. Дослідження,

років. Дослідження,
виконані з використанням лонгітюдного методу – поодинокі [5]. Усе
зазначене не дозволяє створити завершену картину розвитку основних
фізичних здібностей старшокласників різної соматичної конституції, а
отже обумовлює необхідність подальших досліджень.

Мета дослідження – виявитидинаміку основних фізичних здібностей
представників різних соматотипів у період від 15 до 17 років.

Методи й організація дослідження. Під час дослідження використовували
декілька груп методів: на теоретичному рівні – аналіз, синтез,
систематизація наукової та науково-методичної літератури; на емпіричному
рівні – констатуючий педагогічний експеримент із застосуванням
лонгітюдного методу його організації, а також педагогічне тестування,
соматометрія і соматоскопія, математико-статистична обробка отриманих
емпіричних даних. Тестування здійснювалось щорічно у вересні впродовж
трьох років. В якості тестів використовували рухові завдання, попередньо
відібрані на підставі даних Л.П.Сергієнко (2002). Тип соматичної
конституції встановлювали використовуючи схему клінічної діагностики
Штефко-Островського в модифікації С.С.Дарської (1975).

Робота виконується згідно плану проблемної науково-дослідної лабораторії
Кам'янець-Подільського державного університету на 2002-2006 pp..
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і
спорту Державного комітету молодіжної політики спорту і туризму України
на 2001-2005 роки за темою 2.1.9. «Оптимізація фізкультурно-оздоровчої
роботи у навчальних закладах на основі диференційованого підходу з
урахуванням темпів біологічного га морфофункціонального розвитку» (номер
державної реєстрації 0103U000659) і пов'язана з реалізацією розділу
Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»
«Науково-методичне забезпечення», п.85 «Розробка програм
фізкультурно-оздоровчих занять різних груп населення».

Астеноїдний соматотип. З 15 до 16 років моторика юнаків характеризується
суттєвими змінами: вірогідно зростають показники силових якостей,
швидкісної та загальної витривалості, швидкості окремого руху та
швидкісно-силових якостей в метаннях (табл. 1). Водночас, вірогідно
знижуються координаційні здібності в акробатичних рухових діях і
рухливість плечових суглобів (р<0,05/0,001). Решта фізичних якостей
проявів, що вивчалась, не виявили статистично значущих змін будь-якої
спрямованості.

У наступний річний період динаміка фізичних якостей була дещо іншою.
Так, з 16 до 17 років продовжували зростати: силові якості, в
середньому, на 9,5-25,0%; швидкісна та загальна витривалість –
відповідно на 6,1 і 6,0%; швидкість окремого руху – 3,4% (р
<0,05/0,001). Попередньою негативною динамікою відзначалась тільки
рухливість плечових суглобів, – зниження результативності у викруті
мірної лінійки за спину склало 8,8% (р <0,05). Водночас, від
стабілізації до позитивних змін перейшла швидкісна сила в стрибках, до
негативних – координація в циклічних локомоціях (табл. 1). Координаційні
здібності в акробатичних рухах від вірогідного зниження результатів у

вірогідного зниження результатів у
15-16 років, у наступний період (з 16 до 17 років), навпаки, – зросли на
13,2% (р <0,001), швидкісна сила в метаннях – від вірогідного зростання
перейшла до стабілізації (р >0,05). На фоні таких змін, величини
координаційних здібностей в метаннях провідною та непровідною рукою,
статичної силової витривалості, швидкості рухів у бігу та рухливості
попереку залишились стабільними (табл. 1).

Торакальний соматотип. З 15 до 16 років моторика представників цього
типу соматичної конституції виявила різноспрямовану динаміку. Так,
суттєвих позитивних змін зазнали силові якості, максимальна частота
рухів, швидкісна витривалість, швидкісно-силові якості в метаннях і
координаційні здібності в акробатичних рухових діях (табл. 1).
Протилежну динаміку виявили: статична силова витривалість – зниження
значень на 13,9%; рухливість плечових суглобів – зниження на 15,9%;
координаційні здібності в циклічних локомоціях і метаннях на дальність
непровідною рукою – відповідно на 14,6 і 12,2% (р <0,01/0,001). Інші
фізичні якості впродовж року не виявили вірогідних змін, що свідчить про
стабілізацію результатів їх прояву.

,Упродовж наступного року продовжували зростати тільки швидкісно-силові
якості в метаннях і швидкісна витривалість, – позитивні зміни склали
відповідно 26,1% і 1,4% (р <0,01/0,001). При цьому, в жодній фізичної
якості не встановлено попередньої тенденції, пов’язаної із суттєвим
погіршенням результатів (табл. 1). Водночас, виокремились якості,
значення яких після стабілізації в 15-16 років характеризувались
вірогідно значущим зростанням. Так, на 5,3% збільшилась загальна
витривалість, на 7,3% – координаційні здібності в метаннях на дальність
провідною рукою (р <0,05/0,001). Зворотна динаміка значень встановлена
для рухливості плечових суглобів, координаційних здібностей в метаннях
на дальність непровідною рукою та акробатичних рухових діях, – останні,
після вірогідного покращення з 15 до 16 років, у наступному періоді
відзначались зниженням результатів на 11,8%, інші прояви координації,
навпаки, – після зменшення рівня прояву з 16 до 17 років, зросли
відповідно на 6,0% і 8,0% (р <0,05/0,001). Дворічною відсутністю
будь-яких змін характеризувалась швидкість окремого руху,
швидкісно-силові якості в стрибках і рухливість поперекового відділу
хребта, стабілізацією впродовж 16-17 років – абсолютна сила, статична
силова витривалість, максимальна частота рухів і координаційні здібності
в циклічних локомоціях (табл. 1).

М'язовий соматотип. З 15 до 16 років у представників цієї типологічної
групи значно зросла сила верхніх кінцівок, швидкісна витривалість,
швидкість окремого руху, швидкісно-силові якості в метаннях,
координаційні здібності в метаннях на дальність провідною рукою та
акробатичних рухових діях (табл. 1). Водночас, негативною динамікою
відзначались координаційні здібності в метаннях непровідною рукою, а
стабільним проявом упродовж року – всі інші фізичні якості.

У період 16-17 років встановлено зовсім іншу тенденцію змін фізичних

ю змін фізичних
якостей. Так, значно зросла кількість з вірогідно значущою позитивною
динамікою, – продовжила збільшуватись сила верхніх кінцівок, швидкість
окремого руху, швидкісно-силові якості в метаннях і координаційні
здібності в метаннях на дальність провідною рукою, а після стабілізації
результатів з 15 до 16 років – також станова сила, статична силова
витривалість і швидкісно-силові якості в стрибках (табл. 1). На цьому
фоні відбулись й негативні зміни. Так, з вірогідної позитивної на
негативну змінилась динаміка швидкісної витривалості та координаційних
здібностей в акробатичних рухових діях, а після стабілізації з 15 до 16
років – рухливість плечових суглобів. Разом з тим, упродовж 15-17 років
не зазнала будь-яких змін максимальна частота рухів, загальна
витривалість і рухливість попереку.

Дигестивний соматотип. З 15 до 16 років зміни моторики представників
цієї типологічної групи відзначаються певними особливостями. Так,
статистично вірогідне зростання констатувалось тільки в показниках сили
правої кінцівки та швидкісно-силових якостях у метаннях, – приріст склав
відповідно 12,7% і 25,7% (р<0,01/0,001). Водночас, координаційні
здібності в циклічних локомоціях погіршуються на 1,1% (р <0,05). Для
інших фізичних якостей (а це переважна більшість) не встановлено
вірогідних змін будь-якої спрямованості, що свідчило про стабілізацію
результатів (табл. 1).

У віковий період з 16 до 17 років тенденція динаміки практично не
змінилась. Так, високими темпами продовжували зростати швидкісно-силові
якості в метаннях, – приріст становив 12,7% (р <0,01). Після
стабілізації зросли величини координаційних здібностей у метаннях
непровідною рукою, але знизилась швидкість окремого руху, координація в
циклічних локомоціях – стабілізувалась. Інші фізичні якості, як у
попередній період, відзначались відсутністю вірогідно значущих змін
відповідних показників (табл. 1).

Висновки

1. Аналіз наукової літератури виявив незначну кількість досліджень,
спрямованих на вивчення динаміки фізичних здібностей в юнаків одного
паспортного віку, але різної соматотипологічної належності у віковий
період 15-17 років.

2. Результати констатуючого педагогічного експерименту свідчать, що
впродовж 15-17 років динаміка основних фізичних якостей представників
різних типів соматичної конституції характеризується досить суттєвими
внутрішьотипологічними особливостями. Вони полягають в неоднаковій
спрямованості змін переважної більшості фізичних якостей, кількості
таких, що виявляють вірогідні зміни та особливостях динаміки впродовж
року на етапі 15-16 та 16-17 років.

Подальші дослідження необхідно спрямувати на систематизацію результатів
з урахуванням даних, отриманих в інші вікові періоди та встановити
щорічні темпи приросту результатів кожної фізичної якості в хлопців
різної соматичної конституції впродовж 7-17 років.

Список джерел:

Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Теория и практика
физической культуры, 2000. – 275 с.

2. Губа В.П. Морфобиомеханический подход как основа возрастного

к основа возрастного
физического воспитания и спорта // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. – 1999. – № 3/4. – С. 21-26.

3. Гужаловский А.А. Этапность развития физических (двигательных) качеств
и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста:
Автореф. дис...д-ра п.н.: 13.00.04. – Минск-Челябинск, 1979. – 46 с.

4. Дарская С.С. Понятие «нормы» при индивидуальной оценке соматических
признаков // Индивидуальность человека: условия проявлення и развития:
Тезисы докл. науч. сессии посв. 90-летию со дня рожд. В.С.Мерлина
(5-7.02. 1988). – Пермь, 1988. – С. 31-33.

5. Единак Г.А. Индивидуализация процесса развития двигательных
способностей юношей 15-17 лет разных соматических типов на уроках
физической культуры: Автореф. дис...к. п. н.: 13.00.04. – М., 1992. – 23
с.

Зубаль М.В. Типологічний підхід у вивченні сенситивних періодів розвитку
моторики хлопців-підлітків // Наук. пр. Кам'янець-Подільського держу-ту:
36. наук. пр. ф-ту фізвих. „Проблеми теорії і методики виховання,
лікувальної фізкультури та спортивної медицини, олімпійського та
професійного спорту." – Кам'янець-Подільський, 2004. – С.34-39.

Клиорин А.И., Чтецов В.П. Биологичесике основы учення о конституциях
человека. – Л.: Наука, 1979. – 210 с.

Коваленко Т.Г. Социально-биологические основи физической культуры: Уч.
пособие / Волгоград, гос. ун-т. – Волгоград, 2000. – 224 с.

Любомирский Л.Е. Закономерности развития сенсомоторных функций детей
школьного возраста: Автореф. дис...д-ра биол. н. - М: НИИФДиП АПН СССР,
1989.-39с.

10. Лях В.Й. Сенситивные периоды развития координационных способностей
детей в школьном возрасте // Теория и практика физической культуры. –
1990. – № 3. – С. 15-19.

Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке. – М.:
СпортАкадемПресс, 2000. – 440 с.

Тимофеев-Ресовский Н.В. О биологических естественно-научных принципах //
Воспоминания / Сост. Н.И.Дубровина. - М.: Издательская группа
«Прогресс», «Пангея», 1995. – С. 363-372.

Фильченков Д.А. Методика реализации индивидуального подхода в физическом
воспитании старшеклассников: Автореф. дис...к. п. н.: 13.00.04. – М.,
1994. – 21 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності