↑ Вгору

Реферат на тему

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей
молодшого шкільного віку

Фізичне виховання дітей – це спеціально організований педагогічний
процес, спрямований на формування здорового, фізично досконалого та
підготовленого, активного, спритного, стійкого до дії факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища підростаючого покоління [4].

Перехід із дошкільного етапу підготовки до систематичного навчання в
школі пред'являє нові, підвищені вимоги до організму дитини. У зв'язку з
цим підготовка моторики 6-ти річних дітей до навчання в школі -
актуальна педагогічна задача, що потребує вирішення на сучасному етапі
розвитку освіти [1]. За своїм змістом система шкільного фізичного
виховання, спрямована головним чином на формування певного фонду
фізичних навиків і практично не передбачає цілеспрямованих впливів щодо
розвитку фізичних якостей. Сьогодні є нагальна потреба змінити зміст і
методику проведення занять фізичними вправами із дітьми молодшого
шкільного віку.

Було проведено анкетування вчителів та інструкторів фізичної культури,
щодо можливості використання з дітьми молодшого шкільного віку уроків
фізичної культури тренуючої спрямованості. Рівень фізичної
підготовленості визначали за допомогою тестів: стрибок у довжину з
місця, човниковий біг 3х10м, біг 30 м, кидок набивного м'яча з положення
сидячи, нахил тулуба вперед у положенні стоячи [1,2]. Контроль за
функціональним станом здійснювали за допомогою тесту РWC150.

Результати експертної оцінки (табл. 1) та аналіз методичної літератури
[3, 4] дозволили розробити експериментальну програму в якій домінуючими
є засоби і методичні прийоми спрямовані на розвиток фізичних якостей.

Дослідженнями ряду авторів [1,4] доведено, що навчання руховим навикам
не забезпечує належного рівня розвитку фізичних якостей. У зв'язку з цим
особливість запропонованої програми по фізичному вихованню дітей 6 років
полягала в тому, що основна частина кожного уроку фізичної культури
включала комплекс фізичних вправ з акцентом на розвиток фізичних
якостей. Комплекси рухливих ігор підбиралися в залежності від того, яка
фізична якість удосконалювалася на даному уроці (табл. 2).

Кожний комплекс включав не більше 3-5 простих вправ із використанням
елементів українських народних рухливих ігор.

Уроки фізичної культури проводилися відповідно до вимог Державної
програми для середньо-освітніх навчальних закладів три рази в тиждень,
одне із них на відкритому спортивному майданчику [5].

У першому варіанті нашої програми (1-а група) на виховання фізичних
якостей відводили 55 % загальної тривалості заняття. В другому (2-а
група) - 70 %.

Оцінка якості реалізації експериментальної програми проводилася шляхом
реєстрації змін щодо рівня фізичної підготовленості.

Аналіз результатів (табл. 3) свідчить про такі факти:

1) існуюча практика роботи з фізичного виховання в дитячих дошкільних
закладах не забезпечує належного рівня фізичної підготовленості;

2) вірогідно зміни моторики виявлені у дітей 1-ї групи. Найбільші зміни

1-ї групи. Найбільші зміни
по закінченні експерименту виявлені у кидку набивного м'яча (хлопчики),
стрибку у довжину з місця (хлопчики і дівчатка) і у човниковому бігу
3х10 м (дівчатка).

На рис. 1 відображена реакція серцево-судинної системи на навантаження
різної фізіологічної спрямованості подана. Як видно з даного рисунку на
уроках фізичної культури спрямованих на розвиток м’язової сили
характерним було наявність чотирьох піків фізичного навантаження з ЧСС
від 145 до 175 уд/хв. Під час уроків на яких здійснювали розвиток
витривалості ЧСС зростала до 180 уд/хв.

Для виявлення проявів адаптаційних реакцій дитячого організму на уроках
фізичної культури з акцентованим розвитком фізичних якостей визначали
рівень фізичної працездатності як на початку, так і в кінці навчального
року. Аналіз отриманих даних (табл. 4) свідчить, що рівень фізичної
працездатності у дітей експериментальної групи на 34% є вищим, ніж у
дітей контрольної групи (P<0,05).

Резюмуючи результати педагогічного експерименту, можна сказати, що
запланована нами програма на розвиток фізичних якостей, дозволяє за
відносно короткий період суттєво поліпшити показники фізичної
підготовленості школярів. При цьому у 1-й групі були отримані найкращі
результати. Очевидним, є те, що орієнтація уроків фізичної культури на
розвиток фізичних якостей забезпечує значно більше зростання рівня
фізичної підготовленості й працездатності у порівнянні із звичайною
програмою та іншими методичними рекомендаціями [3, 4].

Висновок. Використання експериментальної програми фізичного виховання,
складовою якої є українські народні рухливі ігри різної спрямованості
дозволяє оптимізувати розвиток фізичних якостей у дітей молодшого
шкільного віку, які є маніфестуючими показниками функціональних резервів
їх організму і соматичного здоров’я.

Список використаних джерел

Бальсевич В. К., 3апорожанов Б. А. Физическая активность человека. -
Киев: Здоров'я, 1987. – 233 с.

Войнар Ю. Профессионализм в сфере физической культуры и его формирование
в современных условиях. – С-Пб., 2002. – 200 с.

??

???????????Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теории и методика физического
воспитания детей дошкольного возраста.— М.: Просвещение, 1985.— 302 с.

Морфофункциональное обоснование физиологических систем организма детей
дошкольного возраста / Под ред. М. В. Антроповой, М. М. Кольцовой.— М.:
Педагогика, 1983.— 321 с.

Поспіх Є., Наварецький Д., Глазирін І. Сучасні акценти Європейських
систем фізичного виховання в інтеграційних аспектах якісної підготовки
кадрів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук.
праць. – К.: ДНДІФКС, 2005. - №4. – С. 139-144.

Типовая программа воспитания обучения в детском саду / Под ред. Р А.
Курбатовой, Н. Н. Поддъякова.—М.: Просвещение, 1984.- 100 с.

Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми
дошкольного возраста.—М.: Просвещение, 1983. – 98 с.

Рис.1. Зміни показників частоти серцевих скорочень 6-ти річних
першокласників експериментальної групи на уроках фізичної культури

зичної культури
різної фізіологічної спрямованості.

Таблиця 1.

Результати анкетного опитування інструкторів дошкільних закладів та
вчителів

з фізичної культури у середньо-освітніх закладах

Запитання %

Рівень фізичної підготовленості:

низький

задовільний

високий

Низькі програмні вимоги:

до фізичних навичок

фізичних якостей

62

20

18

34

42Таблиця 2.

Перелік народних рухливих ігор для 6 річних дітей

№ з/п Формування спеціальних знань, формування рухових навичок і
фізичних якостей Зміст навчального матеріалу Методичні рекомендації

1. Вивчаються комплекси гімнастичних рухових вправ, розвивається
гнучкість на основі імітаційних рухів з пісенно-речитативним супроводом
«Літала сорока», «Горобейко», «Вийшли в поле косарі», «Іваночку, покинь
схованочку», «Міст», «Гоп-скок», «Шевчик». На основі цих ігор
розробляються комплекси. Приділяється увага якості виконання рухів.
Здебільшого використовується в підготовчій частині уроку

2. Швидкісні здібності (з елементами бігу)

Витривалість (тривалий біг)

М’язова сила

Швидкісно-силові якості

Спритність

Координація рухів

«Лисиця і заєць», «Варена рибка», «Лис», «Шикало», «Бузьок»

«Квач», «Блоха», «Передай іншому», «Ластівка»

«Лисичка», «перетяжка», «петрушка», «Редька», «Дзвіночок»

«Вуж», «Журавель», «Вовк і кози», «Лоза»

«Мур», «Квочка», «Свічка», «У бобра», «Сірий вовк»

«Дрібушка», «Каша», «Кури, «Козачки», «Гори», «Жук»

Матеріал для основної частини уроку. До кожної гри визначаються
конкретні навчально-виховні завдання (рухові, морально-вольові). Учні
залучаються до порівняльного аналізу і самооцінки своїх рухових
можливостей, що спонукає їх до фізичного самовдосконалення.

Виховні завдання забезпечуються шляхом дотримання учнями «Правил чесної
гри»:

1. Перемога ціниться за умови чесної гри;

2. У грі всі рівні;

3. Умій програвати;

4. не радій коли програв товариш;

5. Якщо виграв - радій, але не зазнавайся

6. Навчи іншого того, що вмієш сам.

Повторюються правила техніки безпеки, розкривається прикладне значення
цих ігор.

3. Увага «Перстень», «Сміхота», «Жмурки», «Фант» Ці ігри у переважній
більшості викорис-товуються у заключній частині уроку. Окремі з них
можуть біти включені в програму тематичних учнівських свят.

Таблиця 3.

Зміни показників фізичної підготовленості дітей 6 років (M±m; n=135)

Показники Група Хлопчики ДівчаткаПочаток експерименту Закінчення експерименту Р

Початок експерименту Закінчення експерименту РСтрибок в довжину з місця, см 1-а 2-а К 101,0±4,17 104,8±5,78 105,1±6,76
111,6±2,61 113,9±6,99 111,4±5,08 <0,01

<0,05

<0,01 105,19±3,37 104,22±3,37 101,03±7,67 115,5±2,62 115,0±4,03
109,6±4,41 <0,01

>0,05

<0,001

Біг 3х10 м, с 1-а 2-а

К 11,8 ±0,19 11,7±0,23 12,0±0,20 10,6±0,03 11,0±0,24 11,8±0,65 <0,05

>0,01

<0,05 12,9±0,29 11,9±0,15 13,0±0,52 10,7±0,14

10,7±0,15 11,5±0,23 <0,001

<0,001

<0,05

Біг 30 м, с 1-а 2-а К 7,4±0,27 6,7±0,26 7,3±0,27 7,0±0,17

7,3±0,21

7,3±0,43 <0,001

>0,05

>0,05 9,1±0,26

6,1±0,06 7,1±0,27 7,3±0,26 7,2±1,11 7,5±0,38 <0,01

±0,26 7,2±1,11 7,5±0,38 <0,01

<0,05

<0,001

Кидок набивного м’яча, см 1-а 2-а К 132,0±5,95 175,8±3,50 176,8±5,59
229,0±3,23 187,0±6,31 184,0±3,73 >0,01

>0,05 >0,05 118,0±12,91 155,0±11,35 160,2±11,32 223,0±7,86 165,0±6,81
178,0±11,32 <0,001

<0,001

<0,01

Нахил вперед, см 1-а 2-а К +1±0,27

-2±1,53

+1±0,34 +1±0,77

-1,2±0,16

-0,2±0,01 <0,01

>0,05 <0,001 -1±1,11

+3±0,62

+2,4±1,73 +6,3±1,23 +4,5±0,69

+1±0,96 <0,001

<0,001

<0,001

Таблиця 4.

Зміни рівня фізичної працездатності дітей 6 років (кгм/хв/кг)

Група Стать Початок експерименту

M±m Кінець експерименту

M±m

1-а

х 10,49 ±1,92 17,09±8,26

д 9,67±1,90 13,50±2,98

2-а

х 11,11±1,93 14,67±5,66

д 10,12±1,99 12,80±4,69

Контрольна х 8,51±2,11 10,14 ±2,20

д 8,10±0,18 10,17±2,28


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності