↑ Вгору

Реферат на тему

Типовий договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Типовий договір про перевезення вантажів

автомобільним транспортом у місцевому та міжміському сполученні

_______________ "____"______________ ____
р.

(місто, село)

________________________________________________________________________
___,

(докладне найменування Перевізника)

__________________________________ в
особі__________________________________

(посада,

________________________________________________________________________
___,

прізвище, ім'я та по батькові — повністю)

що діє на
підставі____________________________________________________________

(зазначається найменування документа, що дає право

__________________________________________________________, з однієї
сторони, та

на укладення договору)

________________________________________________________________________
___,

(докладне найменування Замовника)

____________________________________ в
особі________________________________


(посада,

________________________________________________________________________
___,

прізвище, ім'я та по батькові — повністю)

що діє на
підставі____________________________________________________________

(зазначається найменування документа, що дає
право

____________________________________________________________, з іншої
сторони,

а укладення договору)

уклали цей договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Замовник зобов'язується надавати для перевезення вантажі, а
Перевізник приймати їх обсягом _______ тис. т та_______тис. ткм за
номенклатурою і по кварталах, обумовлених цим договором (згідно з
додатком 1, що є невід'ємною частиною цього договору).

1.2. Перевізник виконує для Замовника перевезення вантажів обсягом
_________ тис. автомобіле-год., обумовленим додатком 2, що є невід'ємною
частиною цього договору.

1.3. Згідно з цим договором і в межах квартального плану Перевізник та
Замовник за __ днів до початку кожного місяця кварталу спільно
визначають конкретні місячні плани з декадними плановими завданнями на
перевезення вантажів (згідно з додатком 3).

1.4. Перевізник зобов'язаний виконувати перевезення, а Замовник має
забезпечити приймання та відпуск вантажів щодня у ____ зміни протягом
______________________

(зазначається найменування днів тижня,

________________________________________________________________________
___

включаючи вихідні та святкові дні)

1.5. Перевізник виконує для Замовника пов'язані з перевезенням вантажів
такі види транспортно-експедиторських операцій та послуг:

________________________________________________________________________
___

________________________________________________________________________
___

________________________________________________________________________

_______________
___

________________________________________________________________________
___.

1.6. Договірна орієнтовна вартість транспортних послуг за цим договором
становитиме: за тонни перевезеного вантажу (всього) _________ гривень;
за перевезення вантажів автомобілями, виходячи з оплати їх роботи за
виконані автом.-години і кілометр пробігу (всього) _________ гривень; за
транспортно-експедиторські операції (всього) _________ гривень. Разом
_____________________________________________ гривень.

2. Умови перевезень

2.1. Перевезення вантажів, включаючи й автомобілями, робота яких
оплачується за автом.-годину, виконуються Перевізником лише на підставі
заявок, що подає Замовник за формою відповідно до додатка 4 не пізніше
___ год. дня, що передує дню перевезення, а при міжміських перевезеннях
— за ___ годин до дня перевезення.

У разі термінового перевезення вантажів за згодою Перевізника Замовник
подає заявку в той самий день.

До заявки, крім термінових, має бути доданий погоджений сторонами за
договором графік виконання перевезень із зазначенням добового або
середньодобового обсягу перевезень вантажів (із розподілом по змінах
роботи), початку та закінчення роботи кожної зміни.

За узгодженням із Перевізником заявка на перевезення вантажів може бути
подана телефонограмою або по міжмашинних зв'язках "ЕОМ — ЕОМ" із
повідомленням усіх потрібних відомостей.

2.2. Перевізник зобов'язаний:

2.2.1. Визначити типи та кількість автомобілів, потрібних для
перевезення вантажу, зазначеного в заявці.

2.2.2. Забезпечити своєчасне подання автомобільного рухомого складу до
всіх пунктів навантаження в години, зазначені в узгодженому сторонами
графіку.

2.2.3. Подати під навантаження справний рухомий склад, придатний для
перевезення вантажу відповідно до заявки.

2.2.4. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для
перевезення та до моменту видачі в пункті призначення правоуповноваженій
на одержання вантажу особі.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. До прибуття автомобіля під навантаження підготувати вантаж для
перевезення (затарувати, опломбувати, замаркувати, підгрупувати по
вантажоодержувачах, заповнити в документах на перевезення вантажів
потрібні відомості по кожному вантажоодержувачу окремо, виписати у разі
потреби перепустки на право проїзду автомобіля до місця навантаження і
на право вивезення вантажу).

2.3.2. Перевірити поданий рухомий склад, включаючи й універсальні
контейнери, з комерційного погляду для забезпечення як фізичного, так і
якісного збереження пред'явленого вантажу.

2.3.3. Утримувати під'їзні шляхи до пунктів вантаження та розвантаження,
вантажно-розвантажувальні майданчики, рампи тощо у справному стані, який
би відповідав повному дотриманню норм охорони праці і техніки безпеки
для водіїв та інших працівників Перевізника, а також забезпечити
безперешкодний і безпечний рух та вільне маневрування автомобілів
(автопоїздів) вантажністю до ______ т при одночасному фронті
навантаження (розвантаження) для ______ автомобілів (автопоїздів). Мати

______ автомобілів (автопоїздів). Мати
пристрої для освітлення робочих місць та під'їзних шляхів до них при
роботі у вечірній та нічний час і потрібні для вантаження
(розвантаження) приладдя та допоміжні матеріали.

2.3.4. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку
транспортних документів і дорожніх листів, відмічати у
товарно-транспортних накладних фактичний час прибуття та відправлення
автомобілів із пунктів вантаження та розвантаження.

2.3.5. Надавати в пунктах виконання вантажно-розвантажувальних робіт
водіям та іншим представникам Перевізника для службового користування
телефонний зв'язок.

2.3.6. При виконанні централізованих перевезень забезпечити в'їзд
рухомого складу на свою територію для виконання навантажувальних і
розвантажувальних робіт позачергово відповідно до узгодженого сторонами
графіка.

2.3.7. Пред'являти для перевезення дрібногуртові вантажі по можливості
сформованими у більш великі пакети, на піддонах або в контейнерах.

2.4. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажів, які
затарені, упаковані або опломбовані вантажовідправником.

2.5. Оформлений дорожній лист, завірений Перевізником, при пред'явленні
водієм, який виконує обов'язки експедитора, є підставою для одержання
ним вантажу для перевезення з матеріальною відповідальністю Перевізника.


2.6. Вантаження та розвантаження вантажів здійснюються за домовленістю
сторін.

2.7. Додаткові умови:

________________________________________________________________________
___

________________________________________________________________________
___

3. Порядок розрахунків

3.1. Розмір плати за перевезення вантажів та інші операції й послуги,
пов'язані з перевезенням, і строки розрахунків визначаються сторонами
угодою довільної форми, що є невід'ємною частиною цього договору.

3.2. Розрахунки між Перевізником та Замовником здійснюються відповідно
до чинного законодавства і в обумовлені угодою строки.

На вимогу Замовника при обумовленні розміру плати за транспортні послуги
Перевізник подає калькуляцію витрат.

4. Відповідальність сторін

4.1. Перевізник і Замовник у випадку невиконання або неналежного
виконання зобов'язань по цьому договору несуть взаємну матеріальну
відповідальність у межах, передбачених чинним законодавством України та
взаємною угодою, укладеною відповідно до п. 3.1 договору.

4.2. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін відповідно
до вимог чинного законодавства.

У випадку, коли інша сторона не згодна з цим, розривання договору
здійснюється у судовому порядку.

4.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження вантажу
від повної чи часткової втрати, ушкодження чи псування при перевезенні у
розмірі фактичної шкоди, окрім випадків, передбачених законодавством
України.

4.4. Спори, що виникають в процесі виконання цього договору, вирішуються
згідно з чинним законодавством України.

5. Термін дії цього договору та юридичні адреси сторін

5.1. Термін дії цього договору встановлюється з

юється з
________________________________


по _______________________________

5.2. Юридичні адреси сторін:

Перевізник
_________________________________________________________________

телефон ____________ факс ____________ телекс___________ телетайп
_____________

Розрахунковий рахунок №________ у __________ відділенні банку міста
____________.

Замовник
__________________________________________________________________

телефон _________ факс _______________ телекс______________ телетайп
__________

Розрахунковий рахунок №________у ___________ відділенні банку міста
___________.Перевізник
Замовник

_________________________ _________________________

(підпис і печатка)
(підпис і печатка)"___"___________ _____ р. "___"___________ _____
р.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності