↑ Вгору

Реферат на тему

Договір складського зберігання


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

ДОГОВІР СКЛАДСЬКОГО ЗБЕРІГАННЯ

м. _ "___" ___________ 200_ року

_______

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Зберігач") в особі ________

____________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________,

з одного боку,

та

_______

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Поклажодавець") в особі _______________

____________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________,

з другого боку, (надалі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо
іменується "Сторона") 

уклали цей Договір складського зберігання (надалі іменується "Договір")
про таке.

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Зберігач
зобов'язується прийняти від Поклажодавця і за плату зберігати майно
останнього, а також повернути Поклажедавцеві відповідне майно в
схоронності в обумовлений Договором строк.

1.2. Майно, що передається на зберігання є наступним: _____________.

1.3. Докладний перелік майна, що передається на зберігання, його
кількість і оцінка мають бути визначені в складських документах, що
видаються Зберігачем Поклажодавцеві після передачі майна на зберігання
(складська квитанція, просте складське свідоцтво або подвійне складське
свідоцтво).

1.4. Строк зберігання: ______________.

1.5. Місце зберігання: ______________.

1.6. Порядок передачі майна на зберігання: __________.

1.7. Умови зберігання: _____________.

1.8. Порядок повернення майна із зберігання: ________.

2. Умови Договору

2.1. Кожна із Сторін при поверненні майна має право вимагати його огляду
та перевірки якості. При цьому витрати, пов'язані з оглядом майна, несе
Сторона, яка зажадала їх огляду та перевірки.

2.2. Якщо при поверненні майна воно не було оглянуте або перевірене
Сторонами, заява про нестачу або пошкодження майна внаслідок його
неналежного зберігання має бути зроблена Поклажодавцем у письмовій формі
при одержанні майна, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути
виявлені при звичайному способі прийняття майна, — протягом 3 днів після
його одержання. Якщо немає заяви Поклажодавця, вважається, що майно
повернене Зберігачем відповідно до умов цього Договору, оскільки
Поклажодавець не доведе інше.

2.3. Майно, прийняте на зберігання за простим або подвійним складським
свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання
шляхом застави відповідного свідоцтва.

2.4. Утримувач складського та заставного свідоцтва має право
розпоряджатися майном, що зберігається на складі, у повному обсязі.

2.5. Утримувач складського свідоцтва, відокремленого від заставного, має
право розпоряджатися майном, але не може взяти його зі складу до
погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

2.6. Утримувач заставного свідоцтва, інший, ніж утримувач складського
свідоцтва, має право застави На майно у розмірі виданого за заставним
свідоцтвом кредиту та відсотків за ним. У разі застави майна про це
робиться відмітка на складському свідоцтві.

2.7. Зберігач видає майно утримувачеві складського та заставного

айно утримувачеві складського та заставного
свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше, як в обмін на
обидва свідоцтва разом.

2.8. Утримувачу складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва,
але вніс суму боргу за ним, майно видається не інакше, як в обмін на
складське свідоцтво та за умови надання разом з ним Квитанції про сплату
всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.

2.9. Товарний склад, що видав майно утримувачеві складського свідоцтва,
який не має заставного свідоцтва та не вніс суму боргу за ним, несе
відповідальність перед утримувачем заставленого свідоцтва за платіж
усієї забезпеченої за ним суми.

2.10. Утримувач складського заставного свідоцтва має право отримувати
майно частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються
нові свідоцтва на майно, що залишилося на складі.

2.11. При передачі майна на зберігання третій особі умови цього Договору
зберігають чинність і первісний зберігач відповідає за дії третьої особи
щодо товару, як за свої власні дії.

2.12. У разі, коли майно, що є на зберіганні, пошкоджений або ж виникла
реальна загроза його пошкодження, а також якщо виникли інші
зобов'язання, що не дають змоги забезпечити схоронність майна, а вжиття
заходів з боку Поклажодавця очікувати неможливо, Зберігач має право
реалізувати майно чи його частину самостійно. Якщо зазначені причини
виникли з підстав, за які Зберігач не відповідає, він має право за
рахунок купівельної ціни відшкодувати свої витрати з продажу речей.

2.13. Майно повертається Поклажодавцю в такому стані, в якому вони були
прийняті на зберігання, але з урахуванням їх природного погіршення,
природної шкоди або іншої зміни внаслідок їх природних властивостей.

3. Обов'язки Зберігача

3.1. Здійснювати за свій рахунок огляд майна при прийнятті його для
зберігання з метою визначення його кількості та зовнішнього стану.

3.2. Надавати можливість Поклажодавцю огляду майна або його зразків,
взяття проб та вжиття заходів, необхідних для забезпечення схорон¬ності
майна.

3.3. Якщо для забезпечення схоронності майна необхідною є термінова
зміна умов зберігання, Зберігач зобов'язаний вжити термінових заходів,
які вимагаються, та сповістити про них Покла¬жодавця.

3.4. Вживати всіх заходів для забезпечення схоронності майна.

3.5. Повернути Поклажодавцю або особі, зазначеній ним як одержувач, те
майно, що було передане на зберігання (а якщо було передбачено
зберігання товарів, визначений родовими ознаками, - то тотожну або
обу¬мовлену Сторонами кількість товарів того самого роду та якості).
Поклажодавець може зазначити особу як одержувача майна, переданого на
зберігання, шляхом надання такій особі простого або подвійного
складського свідоцтва.

3.6. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу Поклажодавця повернути майно,
прийнятий на зберігання (якщо воно не перебуває під заставою), навіть
коли передбачений Договором строк його зберігання не закінчився.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні

есуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні
законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань
за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів
для належного виконання зобов'язання.

4.3. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати Зберігачеві збитки, завдані
властивостями зданого на зберігання майна, якщо Зберігач, приймаючи його
на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

4.4. Якщо Поклажодавець до закінчення обумовленого Договором строку
забирає майно, то він повинен відшкодувати Зберігачу збитки, коли такі
виникають.

4.5. Якщо у разі пошкодження майна, за яке Зберігач несе
відповідальність, якість майна змінилася настільки, що воно не може бути
використаним за первісним цільовим призначенням, то Поклажодавець має
право відмовитись від майна і вимагати від Зберігача відшкодування
вартості цього майна, а також інших збитків.

5. Розмір оплати та порядок її внесення

5.1. Плата за зберігання майна стягується згідно з діючими тарифами
(розцінками) і за цим Дого¬вором становить ___ грн. та підлягає сплаті
шляхом перерахування на поточний рахунок Зберігача до прийому майна на
зберігання (чи протягом певного часу після здачі товару на зберігання).

5.2. У разі дострокового розірвання цього Договору відповідна грошова
сума повертається Поклажодавцю (при відсутності збитків у Зберігача
внаслідок дострокового розірвання Договору).

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі,
що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити
шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному
відповідним чинним в Україні законодавством.

7. Строк дії Договору та інші умови 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін,
що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є
його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони
викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те
представниками Сторін. 

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в
Україні законодавства.

7.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______

нською мовою, на __ сторінках у _______
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Поклажодавець

__

__

__

__

__

ПІДПИСИ

За Поклажодавця

Керівник __/____________/

м. п.

Зберігач

_______

_______

_______

__

__

СТОРІН

За Зберігача

Керівник __/____________/

м. п.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності