↑ Вгору

Реферат на тему

Договір перевезення вантажу


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

ДОГОВІР 

перевезення вантажу

м. ____________ "___"___________ ____ року 

________

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Перевізник") в особі _______

______________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________,

з одного боку,

та

_______

(назва підприємства, організації, установи)

(надалі іменується "Відправник") в особі ______

______________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________,

з другого боку, 

уклали цей Договір перевезення вантажу (надалі іменується "Договір") про
таке.

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Перевізник бере
на себе зобов'язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж
(згідно із транспортною накладною) з місця призначення, яким є _______,
до пункту призначення, яким є ____, і видати його уповноваженій на
одержання вантажу особі ____ 

(повна назва організації-одержувача) 

(надалі іменується "вантажоодержувач"), а Відправник бере на себе
зобов'язання сплатити плату за перевезення вантажу, яка становить
__________ грн.

2. Умови Договору

2.1. Окрім безпосереднього здійснення перевезення, Перевізник
зобов'язується за окрему плату надати Відправникові пов'язані із
перевезенням вантажу транспортно-експедиційні послуги та виконати
наступні операції: ______ ______ .

2.2. Перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажу, який був
затарений, упакований або оплом¬бований Відправником.

2.3. Оформлений подорожній лист, завірений Перевізником, при
пред'явленні водієм, який виконує обов'язки експедитора, є підставою для
одержання ним вантажу для перевезення та покладення матеріальної
відповідальності за схоронність такого вантажу на Перевізника.

2.4. Навантаження та розвантаження вантажу здійснюється _ _______. 

(вказати місце і час навантаження і розвантаження вантажу)

2.5. ______.

(інші умови)

3. Обов'язки Перевізника

3.1. Визначити типи та кількість автомобілів, необхідних для перевезення
вантажу, визначеного цим Договором та у заявці, що була подана
Відправником.

3.2. Забезпечити своєчасне подання автотранспорту для завантаження
відповідно до заявки та при¬датного для перевезення вантажів.

3.3. Забезпечити збереження вантажу з моменту його прийняття для
перевезення і до моменту видачі вантажоодержувачу.

4. Обов'язки Відправника

4.1. До прибуття автомобіля для завантаження підготувати вантаж для
перевезення (опломбувати, заповнити товаротранспортні накладні тощо).

4.2. Перевірити придатність наданого транспорту (в тому числі контейнера
чи кузова) для забезпе¬чення фізичного збереження вантажу під час
перевезення і вимагати заміни транспорту, якщо він не відповідає цим
умовам.

4.3. Забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку
транспортних документів і подорожніх листів, відмічати в
товаротранспортних накладних фактичний час прибуття та відправлення
автомобілів із пунктів навантаження.

4.4. Дрібнооптові вантажі по можливості пред'являти для перевезення

ня
сформованими у більш великі пакети, на піддонах або в контейнери.

перевезення вантажу

5.1. Розрахунки між Перевізником і Замовником здійснюються шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Перевізника.

5.2. Вартість перевезення вантажу становить___ грн.,
транспортно-експедиційних послуг та додаткових операцій становить ___
грн. 

5.3. За перевезення вантажу Відправник зобов'язується сплатити
Перевізникові плату за перевезення вантажу, яка дорівнює вартості
перевезення вантажу. 

5.4. За надання Перевізником Відправникові транспортно-експедиційних
послуг, визначених у п. 2.1 цього Договору, Відправник сплачує
Перевізникові додаткову плату, яка дорівнює вартості
транспортно-експедиційних послуг та додаткових операцій.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні
законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань
за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів
для належного виконання зобов'язання.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі,
що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом
переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити
шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному
відповідним чинним в Україні законодавством.

8. Строк дії Договору та інші умови

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені виключно до початку
перевезення за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою
до цього Договору.

8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є
його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони
викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те
представниками Сторін. 

8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в
Україні законодавства.

8.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕВІЗНИК ВІДПРАВНИК

___________ /__________/

М. П. 

___________ /__________/

М. П.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності