Советуем заглянуть: Модные советы 2018


↑ Вгору

Реферат на тему

Аналіз ефективності адміністрування процесів оподаткування в сучасних умовах


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Аналіз ефективності адміністрування процесів оподаткування в сучасних
умовах

У сучасних умовах адміністрування процесів оподаткування є однією з
найважливіших складових досягнення ефективного зростання підприємницької
активності у всіх сферах економіки.

Адміністрування процесів оподаткування має суто економічний зміст та
об’єднує за допомогою однієї ідеєї комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення виконання законодавчих та нормативно-правових актів [ 5 ] .

Сьогодні на шляху ефективного адміністрування в податкової сфері існує
ряд проблем, яки необхідно враховувати для забезпечення результативності
цього процесу [ 7 ] .

До них можна віднести такі: велику кількість різних податків та зборів [
4 ] ; проблеми межбюджетних відносин; проблеми формування позабюджетних
фондів; часті зміни законодавчих та нормативних актів [ 2 ] ; наявність
різноманітних пільг із питань оподаткування [ 3 ] ; велику кількість
ліцензійних видів діяльності; відсутність уніфікації діяльності
контролюючих органів; низький рівень інформованості суспільства з питань
оподаткування; інші, пов’язані з оподаткуванням, проблеми [ 2 ] .

З наведеного можна зробити висновок, що проблеми податкового
адміністрування можна розглядати з різних поглядів.

По-перше щодо юридичного вдосконалення [ 1; 2; 3 ] – тобто створення
системи взаємовідносин між державою та платниками податків за допомогою
вдосконалення законодавчої бази, тобто адміністрування податків (рис.
1).

По-друге, щодо вдосконалення взаємовідносин між органами оподаткування
та платниками податків при забезпеченні стягнення та сплати різних видів
податків та зборів, тобто адиіністрування процесів оподаткування (рис.
2).

 

 

Рис. 1 Схема адміністрування податків

Адміністрування процесів оподаткування є прерогативою органів
оподаткування та забезпечується комплексом взаємовідносин із платниками
податків, пов’язаних із функціонуванням цих органів та виконанням
поставлених перед ними завдань.

Сукупність відносин між органами оподаткування та платниками податків
при забезпеченні системи виконання функцій податків в існуючих умовах
господарювання і складають суть адміністрування процесів оподаткування.

 

Рис. 2. Схема адміністрування процесів оподаткування

При цьому юридичний аспект, тобто адміністрування податків як системи
взаємовідносин між державою та платниками податків, залишимо сьогодні
поза межами нашої розмови, у той же час пам’ятаючи, що аналіз
ефективності результатів адміністрування процесів оподаткування має
конкретній та дієвий вплив на законотворчу частину адміністрування
податків.

Для більш чіткого розуміння наведеного розглянемо ефективність
адміністрування процесів оподаткування на прикладі податкових органів,
оскільки саме вони функціонально забезпечують левову частину податкових
надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Потреба у детальному вивченні адміністрування процесів оподаткування
розглянемо на прикладі податку на прибуток підприємств (табл. 1).

 

Таблиця 1

Зведений бюджет та питома вага податку на прибуток

податку на прибуток

підприємств, млн грн

 



  1998 1999 2000 2001

Зведений бюджет України (доходи)  

28915,8  

32876,4  

49117,7  

53993

У тому числі податкові надходження  

21848,3  

25130,4  

31317,5  

36714,4

Питома вага податкових надходжень у Зведеному бюджеті України  

75,6  

76,4  

63,7  

67,9

Податок на прибуток підприємств  

5694,4  

6352,5  

7698,4  

8273,4

Питома вага податку на прибуток підприємств у загальних податкових
надходженнях  

26,1  

25,3  

24,6  

ў

????у доходах Зведеного бюджету України  

19,6  

19,3  

15,6  

15,3

 

Про невикористані резерви при адмініструванні процесу оподаткування
податком на прибуток підприємств може свідчити постійне зменшення
надходжень цього податку до бюджету при одночасно зафіксованому
зростанні суми податкового боргу з цього податку.

Постійне зниження питомої ваги податку на прибуток підприємств при
фактично визначеній законодавчій базі (ЗАКОН УКРАЇНИ № 334/94-ВР “Про
оподаткування прибутку підприємств” прийнято 28 грудня 1994 року,
основні зміни внесені законами України у 1997 році) свідчать саме про
неефективне адміністрування процесу оподаткування податку на прибуток
підприємств.

Таке становище призводить, як мінімум, до втрат надходжень до бюджету.
Як наслідок, забезпечення фіскальних потреб держави за рахунок саме
цього виду оподаткування виявилось недостатньо прогнозованим та
ґрунтувалось на фактичних надходженнях до бюджету. Платник податків як
суб’єкт податкових відносин отримав перевагу, оскільки в цілому
адміністрування податку (тобто юридичний аспект оподаткування) виявився
на його користь.

Можна зробити висновок, що відсутність науково обґрунтованих критеріїв
адміністрування процесу оподаткування податку на прибуток підприємств не
дозволяє підвищити ефективність його адміністрування, вплинути на
ситуацію та забезпечити суб’єктам податкових відносин рівні та
справедливі правила гри.

Про ефективність адміністрування процесів оподаткування можливо говорити
лише, якщо буде забезпечено зрозумілу для платників податків систему як
стягнення податків та зборів, так і їх конкретного використання на
користь тих самих платників податків.

Рівень розвитку національної економіки ставить перед суб’єктами
податкових відносин різні завдання, які потребують коригування залежно
від зміни внутрішніх економічних відносин, зовнішніх чинників, змін умов
господарювання та фінансово-господарського стану суб’єктів
господарювання, інших складових частин ринкових відносин.

Урахування всіх цих складових і повинне забезпечуватися в першу чергу
під час адміністрування процесів оподаткування.

Підвищення рівня ефективності адміністрування процесів оподаткування
сприятиме:

– створенню ефективних умов діяльності органів оподаткування;

– створенню сприятливого середовища для розвитку підприємницької
діяльності;

– забезпеченню практично обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення
адміністрування податків, тобто внесення державою відповідних змін у

ння державою відповідних змін у
взаємовідносини з платниками податків;

– усуненню елемента випадковості при прогнозуванню бюджетних надходжень;

– вирішенню інших проблем, пов’язаних зі стягненням і сплатою податків
та зборів.



ЛІТЕРАТУРА

Конституція України від 28.06.1996 р., №254к/96-ВР .

Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №
1251-XII.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994
року № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями).

Азаров М.Я, Кульга В.Д, Онищенко В.А. – Все про податки: Довідник – К.:
Експерт-Про, 2000. – 492 с.

Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. – К.: Основи,
1998.– 854 с.

Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика –К.: Основи,
2000.- 243 с.

Україна: Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про
економічний розвиток України. Дослідження Світового банку. – М., 1998.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності