↑ Вгору

Реферат на тему

Налагодження дієвої взаємодії регіональних підрозділів податкового аудиту


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Налагодження дієвої взаємодії регіональних підрозділів податкового
аудиту

Висока ефективність функціонування податкового аудиту, як і податкової
системи в цілому, залежить від наявності та стану високоорганізованого
середовища, яке охоплює інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне,
програмне забезпечення, різноманітні масиви даних.

Частина національної економіки подовжує перебувати у тіні. Найбільше
виявлених податкових порушень припадає на податок на прибуток
підприємств та податок на додану вартість. Органами податкової служби
вишукуються нові підходи та методи для проведення перевірок. Так, з
метою підвищення результативності контрольно-перевірочної роботи
документальні перевірки юридичних осіб за галузевим принципом починаючи
з 2004 року, здійснюються в розрізі фінансово-промислових груп, до
складу яких входять основні підприємства галузі, підприємства, які
пов’язані юридично з основними підприємствами, та найбільші
підприємства-контрагенти. Перевірки підприємств фінансово-промислової
групи, навіть тих, що знаходяться в різних регіонах України, проводяться
регіональними податковими органами одночасно. У зв’язку з цим виникає
потреба налагодженні швидкого та багатовекторного інформаційного зв’язку
між усіма підрозділами податкового аудиту обласних та районних рівнів
для визначення пріоритетів перевірочної роботи, визначення кола
підприємств-контрагентів для проведення зустрічних перевірок.

ути втрат робочого часу, необхідного для підготовки, відправки запитів
на проведення зустрічних перевірок, проведення та очікування результатів
цих перевірок. Зустрічні перевірки будуть проводитись лише у разі
виявлення розбіжностей за даними бази схем товарно-грошових потоків.

Для порівняння показників схем товарно-грошових потоків доцільно
сформулювати обов’язкові єдині критерії для їх побудови. Наприклад:

– схеми будуються в розрізі податкових років або періодів, за які
здійснюється перевірка;

– крім взаємостосунків із пов’язаними підприємствами та з н айбільшими
контрагентами, відображенню підлягають річні обсяги операцій із
підприємствами, обсяг яких перевищує певну межу залежно від величини
валового доходу (наприклад: 50 тис. грн при валовому доході до 5 млн
грн; 100 тис. при валовому доході від 5 до 20 млн грн; 200 тис. грн при
валовому доході понад 20 млн грн;

– у схемах вказується суми та найменування номенклатури поставки товарів
(послуг), суми грошових і вексельних розрахунків, суми заборгованості на
початок та кінець податкового року (періоду);

– в схемах вказується рентабельність підприємства, та рівень податкового
навантаження, середньооблікова кількість працюючих за податковий період
(рік), а також посада, прізвище та контактний телефон
інспектора-виконавця, назва та адреса податкового органу, яким було
надано схему.

Взаємодія між регіональними підрозділами, що здійснюють перевірки
фінансово-промислових груп без застосування та із застосування АРМ
„Схеми товарно-грошових потоків”, наведені на рис. 1 та рис. 2.

 

На рисунку 1 під інформаційними зв’язками розуміються надіслання

під інформаційними зв’язками розуміються надіслання
запитів, проведення зустрічних перевірок, спілкування засобами
телефонного зв’язку.

У другому випадку кількість інформаційних зв’язків істотно зменшена, і
водночас інформація є доступною для всіх регіональних підрозділів
протягом тривалого часу, що дозволить значно зменшити витрати робочого
часу на проведення перевірок та підвищити їх ефективність.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності