↑ Вгору

Реферат на тему

Проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в України


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Проблеми державної регіональної політики в умовах проведення
адміністративної реформи в України

16-17 травня 2003 р. в м. Хмельницькому відбулася Всеукраїнська
науково-практична конференція “Актуальні проблеми державної регіональної
політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні”

Організаторами конференції виступили: Адміністрація Президента України,
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Головне управління
державної служби України, Інститут законодавства Верховної Ради України,
Українська Академія державного управління при Президентові України,
Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада,
Хмельницька міська рада, Хмельницький інституту регіонального управління
та права.

У конференції взяли учать народні депутати України, науковці, які
представляли провідні наукові заклади Києва, Донецька, Бердянська,
Луцька, Тернополя, Хмельницького та інших міст нашої держави, а також
керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування і практики
з Вінницької, Тернопільської, Хмельницької областей. Такий широкий
представницький загал учасників свідчить про їх небайдужість до проблем
децентралізації державного управління, покращення функціонування владної
вертикалі, створення ефективної, відповідальної перед суспільством
влади.

ё

є

є

ої Ради України В.А.Граб висвітлив актуальні питання
адміністративно-територіального устрою України. Розуміння проблеми
формування механізмів управління регіональним розвитком висловив
професор кафедри регіонального та муніципального управління
Хмельницького інституту регіонального управління та права, доктор
економічних наук Д.Ж.Стеченко.

Учасники науково-практичної конференції обговорювали проблеми у п’яти
секціях.

У доповідях учасників секції “Реформування державного управління”
наголошувалося на необхідності вдосконалення структури правого
регулювання державного управління, науковому обгрунтуванні стратегічного
курсу розвитку держави, оптимізації державного апарату, підвищенні
якості управління та ефективності управлінської діяльності, розширенні
меж компетенції місцевих органів державної влади в сфері державного
управління з відповідним посиленням рівня відповідальності за результати
їх діяльності.

Учасники секції “Нова регіональна політика та організація місцевого
самоврядування” обговорювали проблеми розробки Державної стратегії
регіонального розвитку, формування правової бази
адміністративно-територіального устрою та його реформування у взаємодії
з територіальною організацією місцевого самоврядування, кадрового
потенціалу місцевого самоврядування та забезпечення професіоналізму
державних службовців, реалізації політичних прав та свобод людини і
громадянина в системі органів місцевого самоврядування, інтенсифікації
відтворення кваліфікованої робочої сили як напрямку політики
регіонального розвитку.

Багато цікавих думок було висвітлено у виступах учасників секції
Структурні зміни в економіці та проблеми соціально-економічного розвитку
регіону. Зокрема, це стосувалось створення і розширення міжгалузевих

стосувалось створення і розширення міжгалузевих
форм господарювання і відтворення та раціонального й ефективного
використання регіонального природно-господарського потенціалу,
запровадження регулюючих механізмів зниження диспропорцій у рівнях
соціально-економічного розвитку територій, підвищення економічної
активності регіону, створення сприятливого інвестиційного клімату
регіону в розробці та реалізації регіональних стратегій.

Учасники секції “Фінансово-бюджетне забезпечення розвитку регіону”
докладно проаналізували особливості формування матеріальної та
фінансової бази розвитку території, проблеми фінансового менеджменту
механізмів концентрації та оптимізації потоків державних ресурсів, що
спрямовуються у регіони.

У доповідях учасників секції “Правові засади державного управління та
забезпечення адміністративної реформи в Україні” були порушені питання
вдосконалення законодавчої бази у сфері забезпечення правових засад
державного управління, вироблення принципів і реальних державних
пріоритетів у кадровій політиці, забезпечення системи державного
управління, подальшого створення та удосконалення нормативно-правової
бази з питань розвитку місцевого самоврядування, формування державного
та місцевих бюджетів в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту та культури на основі загальнодержавних стандартів,
трансформації низової ланки системи адміністративно-територіального
устрою України.

Учасникам конференції презентували науковий часопис Хмельницького
інституту регіонального управління та права з питань правознавства,
управління та економіки; монографію "Державний службовець в Україні"
підготовлену Н.Р.Нижник, В.М.Олуйком, В.А.Яцюком; навчальний посібник
"Державне управління в Україні: наукові, кадрові та організаційні
засади" за загальною редакцією Н.Р.Нижник та В.М.Олуйка; навчальний
посібник Д.М.Стеченка "Інноваційні форми регіонального розвитку".

За результатами обговорення актуальних проблем державної регіональної
політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні
учасниками конференції вироблені конкретні рекомендації, які будуть
направлені для розгляду у всі органи державної влади та місцевого
самоврядування. Тези доповідей і повідомлень учасників Всеукраїнської
науково-практичної конференції надруковані у збірнику матеріалів
конференції.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності