↑ Вгору

Реферат на тему

Зубр


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

З?У?Б?Р?, б?і?з?о?н? є?в?р?о?п?е?й?с?ь?к?и?й?

Bison bonasus Linnaeus, 1758С?с?а?в?ц?і?Р?я?д? П?а?р?н?о?к?о?п?и?т?і? -
ArtiodactylaР?о?д?и?н?а? П?о?р?о?ж?н?и?с?т?о?р?о?г?і? -
BovidaeТ?а?к?с?о?н?о?м?і?ч?н?а? х?а?р?а?к?т?е?р?и?с?т?и?к?а?. О?д?и?н?
з? 2 в?и?д?і?в? р?о?д?у?; є?д?и?н?и?й? в?и?д? р?о?д?у? у? ф?а?у?н?і?
У?к?р?а?ї?н?и?. П?е?р?е?в?а?ж?н?у? б?і?л?ь?ш?і?с?т?ь? п?о?г?о?л?і?в?`я?
в?и?д?у? с?т?а?н?о?в?л?я?т?ь? т?в?а?р?и?н?и? т?. з?.
к?а?в?к?а?з?ь?к?о?-б?і?л?о?в?е?з?ь?к?о?ї? ф?о?р?м?и?.

С?т?а?т?у?с?. VI к?а?т?е?г?о?р?і?я?.

П?о?ш?и?р?е?н?н?я?. Н?а? т?е?р?. У?к?р?а?ї?н?и? з?у?б?р?iв?
р?о?з?с?е?л?я?ю?т?ь? з? 1965 р?. У? п?р?и?р?о?д?н?и?х? у?м?о?в?а?х?
у?т?р?и?м?у?ю?т?ь?с?я? 10 п?о?п?у?л?я?ц?iй? т?а? г?р?у?п?
(В?о?л?и?н?с?ь?к?а?, К?и?ї?в?с?ь?к?а?, Ч?е?р?н?iг?iв?с?ь?к?а?,
С?у?м?с?ь?к?а?, Л?ь?в?iв?с?ь?к?а?, Iв?а?н?о?-Ф?р?а?н?к?iв?с?ь?к?а?,
Ч?е?р?н?iв?е?ц?ь?к?а? т?а? В?iн?н?и?ц?ь?к?а? о?б?л?а?с?т?i). У?
д?а?в?н?и?н?у? б?у?в? п?о?ш?и?р?е?н?и?й? у? л?iс?а?х? Є?в?р?о?п?и?. В?
У?к?р?а?ї?н?i з?у?б?р?и? з?н?и?к?л?и? в? 16 - 17 с?т?о?л?iт?т?я?х?. У?
1902 р?. ї?х? з?а?в?е?з?л?и? в? А?с?к?а?н?iю?-Н?о?в?у?, 1913 р?.- у?
ц?а?р?с?ь?к?i м?и?с?л?и?в?с?ь?к?i у?г?iд?д?я? в? К?р?и?м?у? (н?и?н?i
К?р?и?м?с?ь?к?и?й? п?р?и?р?о?д?н?и?й? з?а?п?о?в?iд?н?и?к?). П?iд? ч?а?с?
г?р?о?м?а?д?я?н?с?ь?к?о?ї? в?iй?н?и? о?б?и?д?в?i г?р?у?п?и? т?в?а?р?и?н?
з?а?г?и?н?у?л?и?. Т?а?к?а? ж? д?о?л?я? с?п?iт?к?а?л?а? п?iд? ч?а?с?
В?е?л?и?к?о?ї? В?iт?ч?и?з?н?я?н?о?ї? в?iй?н?и? 1941 - 45 р?р?.
з?у?б?р?iв?, з?а?в?е?з?е?н?и?х? у? К?р?и?м? 1937 р?о?к?у?. Н?а? п?о?ч?.
20 с?т?. п?о?п?у?л?я?ц?iї? в?и?д?у? iс?н?у?в?а?л?и? у?
п?р?и?р?о?д?н?о?м?у? с?т?а?н?i л?и?ш?е? в? Б?iл?о?в?е?з?ь?к?iй? П?у?щ?i
т?а? н?а? К?а?в?к?а?з?i, п?р?о?т?е? п?iд? ч?а?с? т?р?и?в?а?л?и?х?
в?о?є?н?н?и?х? к?о?н?ф?л?iк?т?iв? в?о?н?и? б?у?л?и? м?а?й?ж?е?
п?о?в?н?iс?т?ю? в?и?н?и?щ?е?н?i. Н?а? о?с?н?о?в?i т?в?а?р?и?н?, щ?о?
з?б?е?р?е?г?л?и?с?я? л?и?ш?е? у? з?о?о?л?о?г?iч?н?и?х? п?а?р?к?а?х? i
п?р?и?в?а?т?н?и?х? у?г?iд?д?я?х?, з?д?iй?с?н?ю?в?а?л?о?с?я?
в?iд?н?о?в?л?е?н?н?я? в?и?д?у?. В? р?е?з?у?л?ь?т?а?т?i с?к?л?а?д?н?о?ї?
р?о?б?о?т?и? п?о? з?а?г?iн?н?о?м?у? т?а? н?а?п?iв?в?iл?ь?н?о?м?у?
р?о?з?в?е?д?е?н?н?ю? с?т?а?л?о? м?о?ж?л?и?в?и?м? в?iл?ь?н?е?
у?т?р?и?м?а?н?н?я? ц?и?х? т?в?а?р?и?н?.

М?і?с?ц?я? п?е?р?е?б?у?в?а?н?н?я?. Р?і?в?н?и?н?н?і? т?а? г?і?р?с?ь?к?і?
л?і?с?и? (п?е?р?е?в?а?ж?н?о? л?и?с?т?я?н?і? і? м?і?ш?а?н?і?, з?
в?и?р?у?б?к?а?м?и?, л?у?к?а?м?и? т?а? б?о?л?о?т?а?м?и?).
В?и?х?о?д?и?т?ь? н?а? с?і?н?о?к?о?с?и? т?а? і?н?.
с?і?л?ь?с?ь?к?о?г?о?с?п?о?д?а?р?с?ь?к?і? у?г?і?д?д?я?.

Ч?и?с?е?л?ь?н?і?с?т?ь?. У? в?і?л?ь?н?и?х? п?о?п?у?л?я?ц?і?я?х? н?а?
т?е?р?. У?к?р?а?ї?н?и? н?а? 1. 1. 1988 р?. н?а?л?і?ч?у?в?а?л?о?с?я?
б?л?. 440 з?у?б?р?і?в? (н?е? в?р?а?х?о?в?у?ю?ч?и? т?в?а?р?и?н?, я?к?и?х?
у?т?р?и?м?у?ю?т?ь? у? в?о?л?ь?є?р?а?х?), з? н?и?х?: у?
Ц?у?м?а?н?с?ь?к?о?м?у? м?и?с?л?и?в?с?ь?к?о?м?у? г?о?с?п?о?д?а?р?с?т?в?і?
(В?о?л?и?н?с?ь?к?а? о?б?л?.) - б?л?. 150, К?о?н?о?т?о?п?с?ь?к?о?м?у?
(С?у?м?с?ь?к?а? о?б?л?.) і? Д?а?н?і?в?с?ь?к?о?м?у?
(Ч?е?р?н?і?г?і?в?с?ь?к?а? о?б?л?.) в?і?д?п?о?в?і?д?н?о? 16 і? 50,

р?н?і?г?і?в?с?ь?к?а? о?б?л?.) в?і?д?п?о?в?і?д?н?о? 16 і? 50,
М?а?й?д?а?н? і? Л?о?п?а?т?и?н?с?ь?к?е? (Л?ь?в?і?в?с?ь?к?а? о?б?л?.) - 50
і? 9, Б?у?к?о?в?и?н?с?ь?к?о?м?у? т?а? З?у?б?р?о?в?и?ц?я?
(Ч?е?р?н?і?в?е?ц?ь?к?а? о?б?л?.) - 70 і? 40, н?а? т?е?р?.
Н?а?д?в?і?р?н?я?н?с?ь?к?о?г?о? л?і?с?о?к?о?м?б?і?н?а?т?у?
(І?в?а?н?о?-Ф?р?а?н?к?і?в?с?ь?к?а? о?б?л?.) - б?л?. 20, в?
У?л?а?д?і?в?с?ь?к?о?м?у? л?і?с?н?и?ц?т?в?і? Х?м?і?л?ь?н?и?к?с?ь?к?о?г?о?
л?і?с?г?о?с?п?з?а?г?у? (В?і?н?н?и?ц?ь?к?а? о?б?л?.) - 40.
К?і?л?ь?к?і?с?т?ь? з?у?б?р?і?в? п?о?с?т?у?п?о?в?о?
з?б?і?л?ь?ш?у?є?т?ь?с?я?. Ч?и?с?е?л?ь?н?і?с?т?ь? ї?х? з?р?о?с?л?а? з?а?
р?а?х?у?н?о?к? р?о?з?м?н?о?ж?е?н?н?я? з?а? ч?а?с? р?о?з?с?е?л?е?н?н?я?
(з? 1965 р?.) б?і?л?ь?ш? я?к? н?а? 350 г?о?л?і?в?.

П?р?и?ч?и?н?и? з?м?і?н?и? ч?и?с?е?л?ь?н?о?с?т?і?. В?и?н?и?щ?е?н?н?я?
в?и?д?у? в?н?а?с?л?і?д?о?к? н?а?д?м?і?р?н?о?г?о? п?р?о?м?и?с?л?у? в?
у?м?о?в?а?х? г?о?с?п?о?д?а?р?с?ь?к?о?ї? д?і?я?л?ь?н?о?с?т?і?
л?ю?д?и?н?и?, щ?о? п?р?и?з?в?е?л?а? д?о? і?с?т?о?т?н?о?ї?
п?е?р?е?б?у?д?о?в?и? л?а?н?д?ш?а?ф?т?і?в?, с?к?о?р?о?ч?е?н?н?я?
п?л?о?щ?, д?е?г?р?а?д?а?ц?і?ї? т?а? з?н?и?к?н?е?н?н?я? л?і?с?і?в? -
о?с?н?о?в?н?и?х? с?т?а?ц?і?й? з?в?і?р?а?. Г?о?л?о?в?н?и?м?и?
п?р?и?ч?и?н?а?м?и? с?м?е?р?т?н?о?с?т?і? в? н?а?ш? ч?а?с? є?
х?в?о?р?о?б?и? т?а? з?і?т?к?н?е?н?н?я? з? т?р?а?н?с?п?о?р?т?н?и?м?и?
з?а?с?о?б?а?м?и?.

О?с?о?б?л?и?в?о?с?т?і? б?і?о?л?о?г?і?ї?. Т?р?и?м?а?є?т?ь?с?я?
з?в?и?ч?а?й?н?о? н?е?в?е?л?и?к?и?м?и? с?і?м?`я?м?и? а?б?о?
с?т?а?д?а?м?и? (д?о? 50 о?с?о?б?и?н?). С?т?а?р?і? с?а?м?ц?і?
ж?и?в?у?т?ь? п?о?о?д?и?н?ц?і?, п?р?и?с?т?а?ю?т?ь? д?о? г?у?р?т?у?
л?и?ш?е? п?і?д? ч?а?с? г?о?н?у?. Ж?и?в?и?т?ь?с?я? т?р?а?в?о?ю?,
л?и?с?т?я?м?, п?а?г?о?н?а?м?и? і? г?і?л?к?а?м?и? д?е?р?е?в? т?а?
ч?а?г?а?р?н?и?к?і?в?, к?о?р?о?ю?, а? т?а?к?о?ж? д?о?б?р?е? ї?с?т?ь?
с?і?н?о?. С?т?а?т?е?в?о?ї? з?р?і?л?о?с?т?і? с?а?м?е?ц?ь? д?о?с?я?г?а?є?
у? 2 - 3-р?і?ч?н?о?м?у? в?і?ц?і?, а? с?а?м?к?а? у? 2-р?і?ч?н?о?м?у?.
Г?і?н? у? с?е?р?п?н?і? - в?е?р?е?с?н?і?. С?а?м?к?а? р?а?з? н?а? р?і?к?
п?і?с?л?я? 9-м?і?с?я?ч?н?о?ї? в?а?г?і?т?н?о?с?т?і? н?а?р?о?д?ж?у?є?
о?д?н?е?, р?і?д?к?о? д?в?о?є? м?а?л?я?т?. Л?а?к?т?а?ц?і?я? т?р?и?в?а?є?
8 - 10 м?і?с?я?ц?і?в?.

Р?о?з?м?н?о?ж?е?н?н?я? у? н?е?в?о?л?і?. Р?о?з?м?н?о?ж?у?є?т?ь?с?я?
д?о?б?р?е?. П?р?а?к?т?и?ч?н?о? в?с?е? с?у?ч?а?с?н?е? п?о?г?о?л?і?в?`я?
з?у?б?р?і?в? п?о?х?о?д?и?т?ь? в?і?д? т?в?а?р?и?н?, я?к?и?х?
р?о?з?в?о?д?и?л?и? в? н?е?в?о?л?і? з? 1929 р?., к?о?л?и? в? П?о?л?ь?щ?і?
б?у?л?о? с?т?в?о?р?е?н?о? п?е?р?ш?и?й? з?у?б?р?о?в?и?й?
р?о?з?п?л?і?д?н?и?к? п?і?д? е?г?і?д?о?ю? М?і?ж?н?а?р?о?д?н?о?г?о?
т?о?в?а?р?и?с?т?в?а? з?б?е?р?е?ж?е?н?н?я? з?у?б?р?а?. У? 1946 р?.
с?т?в?о?р?е?н?о? з?у?б?р?о?в?и?й? р?о?з?п?л?і?д?н?и?к? у?
б?і?л?о?р?у?с?ь?к?і?й? ч?а?с?т?и?н?і? Б?і?л?о?в?е?з?ь?к?о?ї? П?у?щ?і?.

З?а?х?о?д?и? о?х?о?р?о?н?и?. З?а?н?е?с?е?н?о? д?о? Ч?е?р?в?о?н?о?ї?
к?н?и?г?и? У?к?р?а?ї?н?с?ь?к?о?ї? Р?С?Р? (1980), Ч?е?р?в?о?н?о?ї?
к?н?и?г?и? М?С?О?П? т?а? Є?в?р?о?п?е?й?с?ь?к?о?г?о? Ч?е?р?в?о?н?о?г?о?
с?п?и?с?к?у? (1991). П?о?л?ю?в?а?н?н?я? н?а? з?у?б?р?а?

з?у?б?р?а?
з?а?б?о?р?о?н?е?н?о? з? 1923 р?., в?і?д?с?т?р?і?л? т?в?а?р?и?н?
п?р?о?в?а?д?и?т?ь?с?я? л?и?ш?е? з? м?е?т?о?ю? с?е?л?е?к?ц?і?ї? з?а?
с?п?е?ц?і?а?л?ь?н?и?м? д?о?з?в?о?л?о?м?. С?л?і?д? с?т?в?о?р?ю?в?а?т?и?
н?о?в?і? о?с?е?р?е?д?к?и? р?е?а?к?л?і?м?а?т?и?з?а?ц?і?ї? з?у?б?р?і?в? у?
л?і?с?о?в?і?й?, л?і?с?о?с?т?е?п?о?в?і?й? т?а? с?т?е?п?о?в?і?й?
з?о?н?а?х?, н?е?в?е?л?и?к?і? (25 - 50 г?о?л?і?в?) п?о?п?у?л?я?ц?і?ї? в?
м?и?с?л?и?в?с?ь?к?и?х? г?о?с?п?о?д?а?р?с?т?в?а?х?.
© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності