↑ Вгору

Реферат на тему

Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Міністерство освіти і науки України

Кафедра Економіки і підприємництва

Рефератз дисципліни

"Основи охорони праці"на тему:"Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого
випромінювання"

Зміст1. Інструктаж і навчання з охорони праці, іх види та зміст

2. Вимоги санітарії до чистоти повітряного середовища виробничих
приміщень

3. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини.
Гігієнічне нормування. Профілактичні заходи і методи захисту від дії
іонізуючого випромінювання

Список використаної літератури

1. Інструктаж і навчання з охорони праці, іх види та змістІнструктажі з питань охорони праці проводяться на всіх підприємствах,
установах і організаціях незалежно від характеру їх трудової діяльності,
підлеглості і форми власності. Мета інструктажу – навчити працівника
правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої
трудові обов'язки.

Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на:

вступнии. первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті
на роботу (постійну або тимчасову), незалежно від їх освіти, стажу
роботи за цією професією або посади; працівниками, які знаходяться у
відрядженні на підприємстві й беруть безпосередню участь, у виробничому
процесі; з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на
територію підприємства; учнями, вихованцями та студентами
навчально-виховних закладів перед початком трудового й професійного
навчання в лабораторіях, майстернях на полігонах тощо.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст відділу охорони праці або
особа, що призначена наказом для проведення цієї роботи. Місце
проведення вступного інструктажу – кабінет охорони праці або інше
приміщення, обладнане наочними матеріалами.

Програма вступного інструктажу розробляється відділом охорони праці
згідно з переліком питань, наведеним у додатку до Типового положення про
навчання з питань охорони праці. Програму та тривалість інструктажу
затверджує роботодавець.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному
журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу, де
розписуються інструктуючий та проінструктований працівники.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з
новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для
нього роботу, студентом, учнем та вихованцем перед роботою в майстернях,
лабораторіях, дільницях тощо. Первинний інструктаж проводиться
індивідуально або для групи осіб спільного фаху за програмою, складеною
з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці та інших
нормативних актів про охорону праці, технічної документації і
орієнтованого переліку питань первинного інструктажу, викладених в
додатку до Типового положення про навчання, інструктаж та перевірку
знань з питань охорони праці. Програма первинного інструктажу
розробляється керівииком цеху чи дільниці, узгоджується зі службою

ю
охорони праці і затверджується роботодавем, керівником навчального
закладу або відповідного структурного підрозділу.

Усі робітники і випускники професійних навчальних. закладів після
інструктажу на робочому місці повинні пройти стажування протягом 2-15
змін під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або
спеціалістів, що призначаються наказом (розпорядженням) по підприємству,
цеху, дільниці, виробництву. В окремих випадках стажування може не
призначатися, якщо робітник має стаж роботи за своєю професією не менше
трьох років, а робота, яку він виконуватиме, для нього знайома з
попереднього місця праці.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками:
на роботах із підвищеною небезпекою – один раз на квартал; на інших
роботах – один раз у півріччя. Мета інструктажу – поновити знання та
уміння виконувати працівником роботу правильно і безпечно. Проводиться
інструктаж індивідуально або для групи працівників, що виконують
однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або
в кабінеті охорони праці у таких випадках:

- при введенні в дію нових або змінених нормативних актів про охорону
праці;

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації
устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та
інших факторів, що впливають на охорону праці;

- при порушенні працівником нормативних актів, що може призвести до
травми, отруєння або аварії;

- на вимогу працівника органу державного нагляду або вищої за ієрархією
державної чи господарської організації при виявленні недостатнього
знання працівником безпечних прийомів праці і нормативних актів про
охорону праці;

- при перерві в роботі виконавця робіт більше, ніж 30 календарних днів
(для робіт із підвищеною небезпекою), а для решти робіт – більше 60
днів.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або для групи
працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначається для
кожного окремого випадку залежно від причин і обстанин, що викликали
необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться у таких випадках:

- при виконанні разових робіт, що не пов'язані безпосередньо з основними
роботами працівника;

- при ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха;

- при виконанні робіт, що оформляються нарядом-допуском, письмовим
дозволом та іншими документами;

- в разі проведення екскурсій або організації масових заходів з учнями
та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо). Цільовий
інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншим документом, що дозволяє
проведення робіт.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі проводить
безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці,
майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо). Перевірка
знань здійснюється усним опитуванням або за допомогою технічних засобів
навчання, а також перевіркою навичок виконання робіт відповідно до вимог

имог
безпеки.

Первинний, повторний та позаплановий інструктажі, стажування та допуск
до роботи реєструються в спеціальних журналах. При цьому обов'язкові
підписи як інструктованого, так і інструктуючого. Журнали інструктажів
повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Працівники, що не пов'язані з обслуговуванням обладнання, використанням
інструменту, збереженням сировини, матеріалів тощо, можуть бути
звільнені від первинного, повторного та позапланового інструктажу за
наказом (розпорядженням) керівника підприємства по узгодженню з
державним інспектором Держнаглядохоронпраці.

Роботодавець або керівник структурного підрозділу зобов'язаний видати
працівнику примірник інструкції з охорони праці за його професією або
вивісити її на робочому місці.2. Вимоги санітарії до чистоти повітряного середовища виробничих
приміщеньОточуюче нас повітря (атмосфера) є найважливішим фактором забезпечення
нашого життя. Без повітря, що потрапляє через дихальні шляхи в легені,
вже через декілька хвилин настає смерть. В природних умовах повітря, як
правило, не забруднене отруйними речовинами і життю людини не загрожує.
Тільки з того часу, коли людина почала використовувати в своїй
діяльності шкідливі для її організму речовини, з’явилася загроза її
життю. При цьому з’ясувалось, що наші органи чутливості не дозволяють з
достатньою точністю визначати якість повітря і запобігати загрозі
отруєння.

Наше відчуття на нюх нездатне сигналізувати про наявність у повітрі
деяких шкідливих речовин, наприклад, оксиду та діоксиду вуглецю, оксидів
азоту та інших речовин. В той же час, коли ми і відчуваємо присутність у
повітрі незначної кількості отруйних речовин (таких, як синільна
кислота), наш організм не відповідає на це захисною реакцією. Реакція
організму настає з запізненням, коли отрута вже накопичилась в організмі
в значній кількості і стала небезпечною для життя. Ступінь отруєння
залежить як від кількості отрути, що потрапила в організм, так і від
індивідуальної чутливості організму людини до дії конкретної шкідливої
речовини.

Зважаючи на викладене, можна констатувати, що для створення здорових і
безпечних умов праці потрібно мати гігієніче нормування шкідливих
речовин, надійні способи визначення їх концентрацій у повітрі і сучасне
технічне та організаційне забезпечення їх знешкодження.

Згідно з рекомендаціями Спілки німецьких інженерів (VDI) чисте повітря
має такий склад:КомпонентN2O2ArCO2KrNeXeВміст, %(об)78,1020,930,930,03 -
0,040,00010,00050,00001

У чистому повітрі є шкідливі гази, такі, як оксид вуглецю, озон, водень,
оксид та діоксид азоту та деякі інші, які позначаються негативно на
здоров’ї людей та всієї флори і фауни Землі через незначну їх
концентрацію.

чистим вважається повітря, не забруднене твердими, рідкими та
газоподібними речовинами і газами, які змінюють його природний склад.

Тверді, рідкі або газоподібні речовини будь-якого ряду і походження, що
потрапляють у повітря і змінюють його природний склад, називають
емісіями. Існує ще поняття імісія – це забруднюючі атмосферне повітря

Існує ще поняття імісія – це забруднюючі атмосферне повітря
речовини, що присутні в атмосфері в безпосередній близькості від зони
своєї дії, як правило, на висоті 1,5 км. від поверхні землі або верхньої
межі рослинності, або на відстані 1,5 км. від поверхні будівлі.

Емісії – це забруднення техногенного походження. В технічній літературі
користуються поняттям «забруднення», «шкідливі речовини» в тих випадка,
коли ці речовини присутні у повітрі в концентраціях, шкідливих і
небезпечних для людей.

На промислових підприємствах повітря робочої зони може забруднюватися
шкідливими речовинами, які утворюються в результаті технологічного
процесу або містяться в сировині, продуктах та напівпродуктах і відходах
виробництва. Ці речовини потрапляють у повітря у вигляді пилу, газів або
пари і діють негативно на організм людини. В залежності від їх
токсичності та концентрації в повітрі можуть бути причиною хронічних
отруєнь або професійних захворювань.

Залежно від ступеня токсичності, фізико-хімічних властивостей, шляхів
проникнення в організм, санітарні норми встановлюють гранично допустимі
концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих
приміщень, перевищення яких неприпустиме.

Гранично допустимою концентрацією (ГДК) шкідливої речовини в повітрі
робочої зони вважається така концентрація, вплив якої на людину в разі
її щоденної регламентованої тривалості не призводить до зниження
працездатності чи захворювання в період трудової діяльності та у
наступний період життя, а також не справляє негативного впливу на
здоров’я нащадків. Робочою зоною вважається простір заввишки 2 м над
рівнем підлоги або робочої площини, на якій розташовані місця постійного
або тимчасового перебування працюючих.

За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на
чотири класи небезпеки:

1 – надзвичайно небезпечні;

2 – високонебезпечні;

3 – помірно небезпечні;

4 – малонебезпечні.

Класи небезпеки встановлюються в залежності від норми і показників,
наведених у таблиці 1.Таблиця 1 Класи небезпеки шкідливих речовинп/пПоказникНорма для шкідливих речовин12341.Гранично допустима
концентрація (ГДК) шкідливої речовини в повітрі робочої зони, мг/м3Менше

0,10,1-1,01,1-10,0Більше

10,02.Середня смертельна доза при введенні у шлунок, мг/кгМенше

1515-150151-

500Більше

5003.Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кгМенше

100100-500501-

2500Більше

25004.Середня смертельна концентрація в повітрі, мг/м3Менше

500500-50005001-

5000Більше

50000

Для деяких речовин, що досить часто потрапляють у повітря виробничих
приміщень, встановлюються так звані середньогодинні допустимі
концентрації. Наприклад, для оксиду вуглецю, який постійно потрапляє у
повітря топочних приміщень, встановлені такі допустимі середньогодинні
норми:

50 мг/м3 – при тривалості роботи до 1 години;

100 мг/м3 – до 30 хвилин;

200 мг/м3 – при роботі не більше 15 хвилин.

Повторні роботи можна виконувати при наведених концентраціях не раніше
ніж через дві години.

ГДК деяких шкідливих газів, пари та пилу, що часто потрапляють у повітря

ГДК деяких шкідливих газів, пари та пилу, що часто потрапляють у повітря
робочої зони виробничих приміщень промислових підприємств наведено у
таблиці 2.

Таблиця 2. ГДК шкідливих газів, пари та пилу

РечовинаГДК

мг/м3РечовинаГДК

мг/м3Гази та параАкролеїн0,2Луги їдкі (розчини в перерахунку на
NaOH)0,5Амілацетат100Металева ртуть0,01Аміак20Окиси азоту
(NO2NO)2Ацетон200Сірчаний водень10Бензин та гас

(в перерахунку на С)3000Сірчаний ангідрид1Бензол5Скипидар (в перерахунку
на С)300Вуглецю оксид20Сода кальцинована2Вуглецю діоксид9000Спирт
метиловий5Вуглець

чотирихлористий20Спирт етиловий1000Дихлоретан10Толуол50Кислота
сірчана1Уайт-спіріт (в перерахунку на С)300Кислота соляна5Хлору
діоксид0,1Кислота оцтова5Ефір етиловий300Ксилол50Ефір
диетиловий300ПилЗерновий4Тютюновий3Вапняковий6Цукровий10Борошняний6Росли
нний, твариннийз вмістом SiO2:Крохмальний6Більше 10%2Вугільний
(коксовийта сланцевий)6В межах 2-10%4Вугільний (з домінкомSiO2, до
2%)10Менше 2%6

3. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на організм людини.
Гігієнічне нормування. Профілактичні заходи і методи захисту від дії
іонізуючого випромінюванняУ результаті дії іонізуючого випромінювання на організм людини в
тканинах можуть виникати складні фізичні, хімічні та біологічні процеси.
При цьому порушується нормальне протікання біохімічних реакцій та обмін
речовин в організмі.

В залежності від поглинутої дози випромінювання та індивідуальних
особливостей організму викликані зміни можуть носити зворотний або
незворотний характер. При незначих дозах опромінення уражені тканини
відновлюються. Тривалий вплив доз, які перевищують гранично допустимі
межі, може викликати незворотні зміни в окремих органах або у всьому
організмі й виразитися в хронічній формі променевої хвороби. Віддаленими
наслідками променевого ураження можуть бути променеві катаракти,
злоякісні пухлини.

При вивченні дії на організм людини іонізуючого випромінювання були
виявлені такі особливості:

- висока руйнівна ефективність поглинутої енергії іонізуючого
випромінювання, навіть дуже мала його кількість може спричинитн глибокі
біологічні зміни в організмі;

- присутність прихованого періоду негативних змін в організмі, він може
бути досить довгим при опроміненнях у малих дозах;

- малі дози можуть підсумовуватися чи накопичуватися;

- випромінювання може впливати не тільки на даний живий організм, а й на
його нащадків ( генетичний ефект );

- різні органи живого організму мають певну чутливість до опромінення.
Найбільш чутливими є: кришталик ока, червоний кістковий мозок, щитовидна
залоза, внутрішні (особливо кровотворні ) органи, молочні залози,
статеві органи;

- різні організми мають істотні відмінні особливості реакції на дози
опромінення;

- ефект опромінення залежить від частоти впливу іонізуючого
випромінювання. Одноразове опромінення у великій дозі спричиняє більш
важкі наслідки, ніж розподілене у часі.

При одноразовому опроміненні всього тіла людини можливі такі біологічні
порушення в залежності від сумарної поглинутої дози випромінювання:

ої дози випромінювання:

До

0,25 ГР (25 рад) – видимих порушень немає;

0,25 … 0,5 ГР (25…50 рад) – можливі зміни в складі крові;

0,5 … 1,0 Гр (50…100 рад) – зміни в складі крові, нормальний стан
працездатності порушується;

1,0 … 2,0 Гр )100…200 рад) – порушується нормальний стан, можлтва втрата
працездатності;

2,0 … 4,0 Гр (200…400 рад) – втрата працездатності, можливі смертельні
наслідки;

4,0 … 5,0 Гр (400.500 рад) – смертельні наслідки складають 50% від
загальної кількості потерпілих;

6 Гр і більше (понад 600 рад) – смертельні випадки досягають 100%
загальної кількості потерпілих;

10 … 50 Гр (1000…5000 рад) – опромінена людина помирає через 1-2 тижні
від крововиливу в шлунково-кишковий тракт.

Доза 60 Гр (6000 рад) призводить до того, що смерть, як правило, настає
протягом декількох годин або діб. Якщо доза опромінення перевищує 60 Гр,
людина може загинути під час опромінення ("смерть під променем").

Репродуктивні органи та очі мають особливо високу чутливість до
опромінення. Одноразове опромінення сім'яників при дозі лише 0,1 Гр (10
рад) призводить до тимчасової стерильності чоловіків, доза понад 2 Гр
(200 рад) може призвести до сталої стерильності (чи на довгі роки).
Яєчники менш чутливі, але дози понад 3 Гр (300 рад) можуть призвести до
безпліддя. Для цих органів сумарна доза, отримана за кілька разів, більш
небезпечна, ніж одноразова, на відміну від інших органів людини.

Очі людини уражаються при дозах 2…5 Гр (200…500 рад). Встановлено, що
професійне опромінення із сумарною дозою 0,5…2 Гр (50…200), отримане
протягом 10-20 років, призводить до помутніння кришталика.

Небезпека радіоактивних елементів для людини визначається здатністю
організму поглинати та накопичувати ці елементи. Тому при потраплянні
радіоактивних речовин усередину організму уражаються ті органи та
тканини, у яких відкладаються ті чи інші ізотопи: йод – у щитовидній
залозі; стронцій – у кістках; уран і плутоній – у нирках, товстому
кишечнику, печінці; цезій – у м'язовій тканині; натрій поширюється по
всьому організму. Ступінь небезпеки залежить від швидкості виведення
радіоактивних речовин з організму людини. Більша частина людських
органів є мало чутливою до дії радіації. Так, нирки витримують сумарну
дозу приблизно 23 Гр (2300 рад), отриману протягом п'яти тижнів, сечовин
міхур – 55 Гр (5500 рад) за один місяць, печінка – 40 Гр (4000 рад) за
місяць.

Ймовірність захворіти на рак знаходиться в прямій залежності від дози
опромінення. .Перше місце серед онкологічних захворювань займають
лейкози. Їх дія, що веде до загибелі людей, виявляється приблизно через
10 років після опромінення.

Норми радіаційної безпеки

Основними документами, якими рсгламентується радіаційна безпека в
Україні, є: Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) та Основні
санітарні правила України (ОСПУ).

У НРБУ-97 виділяють, три категорії осіб щодо ризику іонізуючого
опромінення:

- категорія А – персонал, який безпосередньо працює з радіоактивними
речовинами;

- категорія Б – персонал, що безпосередньо не працює із радіоактивними

езпосередньо не працює із радіоактивними
речовинами, але за умови розміщення їх на робочих місцях або місцях
проживання може потрапити під дію опромінення;

- категорія В – все населення країни.

Для осіб категорії А і Б НРБУ-97 встановлюють ліміти ефективної й
еквівалентної доз за календарний рік. Обмеження орпомінення категорії В
( населення ) здійснюється введенням лімітів річної ефективної та
еквівалентної доз для критичних груп осіб категорії Б. Остання означає,
що значення річної дози опромінення осіб, що входять до критичної групи,
не повинно перевищувати ліміту дози, встановленого для категорії В.Таблиця 3 Ліміти доз сумарного внутрішнього і зовнішнього опромінення

Ліміти доз, мЗв рік-1Категорія опромінюваних осібАБВЛДе (ліміт
ефективної дози)2021Ліміти еквівалентної дози:ЛLlens (для кришталика
ока)1501515ЛДskin (для шкіри)5005050ЛДextrim (для кистей і стіп)50050-

Чисельні значення наведених в табл.3 основних дозових лімітів НРБУ-97
встановлюють на рівнях, що виключають можливістіь виникнення
детерміністичних ефектів опромінення і одночасно гарантують настільки
низьку ймовірність виникнення стохастичиих ефектів опромінення, що вона
є прийнятною як для окремих осіб, так і для суспільства в цілому.

Крім лімітів ефективної й еквівалентної річних доз, НРБУ-97
вста-новлюють допустимі рівні надходження радіонуклідів в організм
людини за календарний рік, потужності еквівалентної дози, концентрації
радіонуклідів у повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку
частинок, забруднення шкіри, спецодягу, робочих поверхонь тощо. Значення
окремого допустимого рівня розраховується за умови, що створена ним
річна доза не повинна перевищувати ліміту відповідної дози. При
багатократному радіаційному опроміненні допустимі рівні визначаються за
умови, щоб річна сумарна доза від усіх джерел випромінювання не
перевищувала відповідного ліміту дози.

Захист від радіаційного випромінювання

Питання ахисту людини від впливу радіаційних випромінювань постали
одночасно з їх відкриттям. Це пояснюється, по-перше, тим, що радіаційне
випромінювання швидко почало застосовуватися в науці та на практиці, і,
по-друге, комплексом їхніх негативних впливів на організм людини.

У нашій країні захист працюючих від впливу радіаційного випромінювання
забезпечується системою загальнодержавних заходів. Вони складаються з
комплексу організаційних і технічних заходів. Ці заходи залежать від
конкретних умов роботи з джерелами іонізуючого випромінювання та від
типу джерела випромінювання.

Для захиситу від зовнішнього орпомінення, яке має місце при роботі із
закритими джерелами випромінювання, основні зусилля необхідно направити
на попередження переопромінення персоналу шляхом:

- збільшення відстані між джерелом випромінювання і людиною (захист
відстанню);

- скорочення тривалості роботи в зоні випромінювання (захист часом);

- екранування джерела випромінювання (захист екранами).

Під закритими джерелами радіаційного випромінювання розуміють такі, які
виключають можливість потрапляння радіоактивних речовин в навколишнє

трапляння радіоактивних речовин в навколишнє
середовище. У виробничих і лабораторних умовах необхідно якомога швидше
застосовувати дистанційне управління роботою обладнання, яке дає
можливість виконувати операції з радіоактивними речовинами на відстані.

Захист від внутрішнього опромінення вимагає виключення безпосереднього
контакту з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді та
попередження потрапляння їх у повітря робочого простору.

Під внутрішнім опроміненням розуміють вплив на організм людини
випромінювань радіоактивних речовин, що потрапляють всередину організму.
На дверях приміщень, у яких проводиться робота з відкритими джерелами
радіоактивного випромінювання, повинен знаходитися знак радіаційної
небезпеки – на жовтому фоні три червоних пелюстки.

Особливе значсння при роботі з відкритими джерелами радіоактивного
випромінювання має особиста гігієна та засоби індивідуального захисту
працюючого. В залежності від виду виконуваних робіт і небезпечності цих
робіт застосовують спецодяг (комбінезони або костюми), снецбілизну,
шкарпетки, специзуття, рукавиці, распіратори.

Радіоактивні речовини повинні знаходитися в спеціальних приміщеннях. По
кожному з них необхідно вести суворий облік надходжень і витрат, щоб
виключити можливість їх безконтрольного використання. Порядок
транспортування радіоактивних речовин регламентується спеціальними
правилами. Радіоактивні речовини перевозять у спеціальних контейнерах і
спеціально обладнаним транспортом. До організацій і установ, у яких
постійно виконуються роботи з радіоактивними речовинами, підвищені
вимоги з охорони праці. Керівнинтво цих організацій зобов'язане
розробити детальні інструкції, в яких викладено порядок проведення
робіт, облік збереження та використання джерел випромінювання, збір та
знешкодження відходів, порядок проведення дозиметричного контролю.
Оцінка радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, принцип
дії яких базується на таких методах:

- іонізуючих (вимірювання рівня іонізації випромінювання);

- сцинтиляційних (вимірювання інтенсивності світлових спалахів, які
виникають у речовинах, що люмінесціюють при проходженні крізь них
іонізуючих випромінювань);

- фотографічннх (вимірювання густини почорніння фотопластинки під дією
іонізуючого випромінювання).

Результати усіх видів радіаційного контролю повинні реєструватися і
зберігатися протягом 30-ти років. При індивідуальному контролі ведуть
облік річної дози опромінення, а також сумарної дози за весь період
професійної діяльності людини.

Список використаної літератури:1. Основи охорони праці: Підручник. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський,
В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, о. І. Полукаров, В. С.
Козьяков, Л. О. Митюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. –
К.: Основа, 2003 – 472 с.: іл.

2. Закон україни “Про охорону праці” від 21.11.2002р;

3. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці: Навч. посіб.. —
Львів: Афіша, 2002. — 315, [1] с.

4. Кузніченко О.М,, Кузніченко О.В. Основи охорони праці: Альб.

праці: Альб.
структур.-логіч. сх.: Навч. посіб. / О.М.Кузніченко, О.В.Кузніченко. —
Х.: Еспада, 2005. — 172.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності