↑ Вгору

Реферат на тему

Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ПДААРЕФЕРАТ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА ТЕМУ : Державне керування охороною праці й організація охорони праці
на виробництві

Виконав студент 25 групи

Півторонос ЄвгенЛубни 2009

Органи державного керування охороною праціДержавне керування охороною праці в Україні здійснюють:

· Кабінет Міністрів України.

· Державний комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці і
соціальної політики України.

· Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади.

· Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів.

Кабінет Міністрів України є вищим державним органом, що здійснює
державне керування охороною праці в країні. Він забезпечує реалізацію
державної політики в області охорони праці. При Кабінеті Міністрів
створена Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення, що
реалізує систему державного керування охороною праці.

Державний комітет з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці)
безпосередньо реалізує державну політику з охорони праці та здійснює
комплексне керування охороною праці в країні. Рішення
Держнаглядохоронпраці є обов'язковими для виконання всіма
міністерствами, іншими органами державної влади і підприємствами.

Міністерства й центральні органи державної влади проводять єдину
науково-технічну політику в області охорони праці, розробляють і
реалізують комплексні заходи з поліпшення умов і охорони праці,
здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств з охорони праці;
організують і контролюють навчання і перевірку знань з питань охорони
праці, здійснюють внутрішньогалузевий контроль за станом охорони праці
на підприємствах галузі. Для виконання цієї роботи в міністерствах та
інших центральних органах державної виконавчої влади створені служби
охорони праці.

Місцеві державні адміністрації й Рада народних депутатів проводять
роботу з контролю за охороною праці в межах підлеглої території і
забезпечують реалізацію державної політики з охорони праці, формують
міжгалузеві регіональні програми заходів щодо питань охорони праці,
здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів про охорону праці.
у цих органах створені відповідні структурні підрозділи.Основні функції й завдання керування охороною праціОсновні функції керування охороною праці: організація й координація
робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз ы оцінка
стану умов і безпеки праці, планування й фінансування робіт, контроль за
функціонуванням системи керування охороною праці, стимулювання
працівників.

Основні завдання керування охороною праці: навчання працівників
безпечним методам праці й пропаганда питань з охорони праці;
забезпечення безпеки технологічних процесів, виробничого устаткування,
будинків і споруд; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;
забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; забезпечення
оптимальних режимів праці й відпочинку працівників; організація

ку працівників; організація
лікувально-профілактичного обслуговування працівників; професійний
відбір працівників за професіями; удосконалення нормативної бази питань
з охорони праці.Фінансування охорони праціФінансування охорони праці в Україні (згідно Закону України «Про охорону
праці», ст. 19) здійснюється роботодавцем.

Організація наукових дослідженьФундаментальні й прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці,
ідентифікації професійної безпеки організовуються в межах
загальнодержавної та інших програм з цих питань і проводяться
науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами й
організаціями, вищими навчальними закладами і відповідними фахівцями
(ст. 37 Закону).Організація служби охорони праці на підприємствіВласник створює на підприємстві з чисельністю працюючих 50 і більше осіб
службу охорони праці. На підприємстві з чисельністю менше 50 чоловік
функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з чисельністю
менше 20 чоловік для виконання функцій служби охорони праці можуть
залучатися сторонні фахівці, які мають відповідну підготовку, на
договірних засадах (ст. 15 Закону, «Типове положення про службу охорони
праці», затверджене Держнаглядохоронпраці, наказ № 79 від 3.08.93).

Керівники й фахівці служби охорони праці за своєю посадою і заробітною
платою прирівнюються до керівників і фахівців основних
виробничо-технічних служб.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику
підприємства.

Служба охорони праці комплектується фахівцями, які мають вищу освіту і
стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Фахівці з
середньою фаховою освітою приймаються в службу охорони праці у
виняткових випадках. Обмеження за виробничим стажем не стосується осіб,
які мають фахову освіту з охорони праці.

Перевірку знань з охорони праці працівників служби охорони праці
здійснюють у встановленому порядку до початку виконання ними своїх
функціональних обов'язків і періодично, один раз у три роки.

З урахуванням специфіки виробництва на підприємстві розробляються і
затверджуються його власником Положення про службу охорони праці.

Розпорядження фахівця з охорони праці, у тому числі про зупинку робіт,
може скасувати в писемній формі тільки посадова особа, якій підлегла
служба охорони праці.

Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання
функцій, не передбачених Законом «Про охорону праці» і Типовим
положенням.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації
підприємства.

Служба охорони праці вирішує такі завдання:

· забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будинків і
споруд;

· забезпечення працюючих засобами індивідуального й колективного
захисту;

· професійної підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань
охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

· вибору оптимальних режимів праці й відпочинку працюючих;

· професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

дбору виконавців для певних видів робіт.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

1. Розробляє ефективну цілісну систему керування охороною праці, сприяє
вдосконалюванню діяльності в цьому напрямку кожного структурного
підрозділу й кожної посадової особи.

2. Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони
праці.

3. Складає разом з структурними підрозділами комплексні заходи для
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені
нормативи досягнуті, а також вимог розділу «Охорона праці» колективного
договору.

4. Проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони праці.

5. Організує:

· забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями,
інструкціями й іншими нормативними документами з охорони праці;

· паспортизацію цехів, ділянок, робочих місць на відповідність вимогам
з охорони праці;

· облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а
також збитку від цих подій;

· підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці;

· розробку перспективних і поточних планів роботи підприємства щодо
створення безпечних і нешкідливих умов праці;

· роботу методичного кабінету охорони праці; пропаганду безпечних і
нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів,
конкурсів, бесід, лекцій; поширення засобів наочної агітації –
оформлення інформаційних стендів та ін.;

· допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в розробці
необхідних матеріалів і реалізації її рекомендацій;

· підвищення кваліфікації й перевірку знань посадових осіб з питань
охорони праці.

6. Бере участь у:

· розслідуванні нещасних випадків і аварій;

· формуванні фонду охорони праці підприємства й розподілі його засобів;

· роботі комісії з питань охорони праці підприємства;

· роботі комісії з уведення в експлуатацію закінчених будівництвом,
рекомендацією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого й
соціального призначення, відремонтованого або модернізованого
устаткування;

· розробці положень, інструкцій та інших нормативних актів з охорони
праці, що діють у межах підприємства;

· роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за
умовами праці.

7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки, в тому
числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного
й індивідуального захисту працюючих, захисту населення й навколишнього
середовища.

8. Розглядає листи, заяви й скарги трудящих з питань охорони праці.

9. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів
підприємства в розробці заходів з питань охорони праці.

10. Готовить проекти наказів і розпоряджень з питань охорони праці,
загальних для всього підприємства.

11. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя
або здоров'я працюючих чи для навколишнього природного середовища і
людей, у випадку відмови працівників від виконання дорученої їм роботи з

я дорученої їм роботи з
цих причин.

12. Контролює:

· дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших
нормативних актів, виконання працюючими посадових інструкцій з питань
охорони праці;

· виконання розпоряджень органів державного нагляду, пропозицій і
подання уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони
праці, використання за призначенням засобів фонду охорони праці;

· відповідність нормативним актам з охорони праці машин, механізмів,
устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів; засобів
протиаварійного, колективного й індивідуального захисту працюючих;
наявність технологічної документації на робочих місцях;

· своєчасне проведення навчання та інструктажу працюючих, атестації й
переатестації з питань охорони праці посадових осіб і осіб, які
виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки
при виконанні цих робіт;

· забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту,
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними
харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими
приміщеннями; організацію питного режиму, надання працівникам
передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими чи
шкідливими умовами праці;

· використання праці неповнолітніх, жінок й інвалідів відповідно до
діючого законодавства;

· проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними
умовами праці, або таких, де є необхідність у професійному доборі;
проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21
року;

· виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а
також заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків і
аварій, зазначених в актах розслідування.

На підприємствах, в організаціях, у господарствах з кількістю працюючих
50 і більше незалежно від форм власності й виду господарської діяльності
може створюватися комісія з питань охорони праці (ст. 26 Закону).
Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового
колективу і власника. Вона створюється з метою залучення представників
власника і трудового колективу до співробітництва в області керування
охороною праці на підприємстві. («Типове положення про комісії з питань
охорони праці підприємства» затверджено наказом № 72 від 3.08.93).Розробка і зміст інструкцій з охорони праці на підприємствахРозробка і зміст інструкцій з охорони праці підприємств висвітлено в
«Положенні про розробку і зміст інструкцій з охорони праці підприємств»
(наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29 січня 1998 р.). Вимоги цього
Положення є обов'язковими для всіх міністерств, інших органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і
видів діяльності.

Інструкції з охорони праці поділяються на типові (для робочих основних
професій галузі) і місцеві, діючі в масштабах підприємства, організації
або установи.

Типові інструкції є основою для місцевих інструкцій, що розробляються

місцевих інструкцій, що розробляються
адміністрацією підприємства або безпосереднім керівником робіт разом з
профспілковим комітетом, узгоджуються з відділом охорони праці і
затверджуються власником підприємства. Типові інструкції звичайно
переглядають один раз у п'ять років, а місцеві – один раз у три роки, а
також у разі потреби, наприклад, після аварії, нещасного випадку, при
зміні правил, норм, обладнання і т. п.

Місцеві інструкції можуть бути загальними по підприємству (наприклад, на
спеціальні види робіт – вогневі, газонебезпечні, земляні, із
застосування захисних засобів і т. п.), загальноцеховими й інструкціями
з робочих місць.

Особливим видом загальноцехової інструкції є аварійна інструкція або
план ліквідації аварії. В ній описуються можливі випадки і місця
виникнення аварій, заходи для їх ліквідації в початковій стадії, дії
кожного інженерно-технічного працівника і робітника, шляхи евакуації
людей.

Інструкціям, розроблювальним і затверджуваним на підприємствах,
привласнюють порядкові номери службами охорони праці цих підприємств. У
назві інструкції коротко вказується для якої професії або виду робіт
вона призначена.

Включенню в інструкції підлягають загальні положення з охорони праці, а
також організаційні й технічні вимоги безпеки.

Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності
технологічного процесу ті з урахуванням умов, в яких виконується даний
вид робіт.

Інструкції повинні містити такі розділи:

· загальні положення;

· вимоги безпеки перед початком роботи;

· вимоги безпеки під час виконання роботи;

· вимоги безпеки по закінченні роботи;

· вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

При необхідності в інструкції дозволяється включати й інші розділи.

Розділ «Загальні положення» повинен містити:

· дані про застосування інструкції;

· загальні дані про об'єкт розробки;

· умови і порядок допуску працівників до самостійній роботі з професії
або до виконання відповідного виду робіт;

· вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що відносяться до
питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також дані
про специфічні особливості організації праці й технологічних процесів і
про коло трудових обов'язків працівників даної професії;

· характеристику основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів
для даної професії чи виду робіт, особливості їхнього впливу на
працівника;

· перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту, що підлягають видачі працівникам даної професії або виду робіт
відповідно до діючих норм, з посиланням на стандарти або технічні умови
на них;

· вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, що повинні
дотримуватись працівники при виконанні робіт.

· Розділ «Вимоги безпеки перед початком роботи» повинен містити:

· порядок прийому зміни у разі безперервної роботи виробничого
устаткування або технічного процесу;

· порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

· порядок перевірки справності устаткування, інструмента, захисних

трумента, захисних
засобів;

· порядок перевірки наявності й стану вихідних матеріалів;

· порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності
устаткування, інструмента, засобів захисту і т. п.

Розділ «Вимоги безпеки під час роботи» повинен містити:

· дані про безпечну організацію праці, прийоми й методи безпечного
виконання робіт, правила використання технологічного устаткування,
пристроїв і інструментів, а також застереження про можливі небезпечні,
неправильні методи й прийоми праці, які заборонено застосовувати;

· правила безпечного поводження з вихідними матеріалами, готовою
продукцією, допоміжними матеріалами й відходами виробництва, що
становлять небезпеку для працівників;

· правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і
вантажопідйомних засобів, механізмів, тари;

· вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і
транспортуванні вантажів;

· вказівки про порядок додержання робочого місця в безпечному стані;

· можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи
устаткування і технологічного регламенту, способи їхнього усунення;

· вимоги щодо використання засобів індивідуального й колективного
захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

· умови, при яких робота повинна бути припинена;

· вимоги із забезпечення пожежо- і вибухобезпечності;

· порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки або раптові
захворювання; факти порушення технологічного процесу, виявлені
несправності устаткування, засобів захисту та про інші небезпечні й
шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

Розділ «Вимоги безпеки по закінченні роботи» повинен містити:

· порядок безпечного відключення, зупинки, розбирання, очищення і
змащення устаткування, пристроїв, а при безперервному процесі – порядок
передачі їх черговій зміні;

· порядок здачі робочого місця;

· порядок збирання відходів виробництва;

· вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен
дотримуватись працівник після закінчення роботи;

· порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені в процесі
роботи.

Розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» повинен містити:

· дані про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерних причинах
аварій;

· дані про засоби й дії, спрямовані на запобігання можливих аварій;

· порядок дій, особисті обов'язки власника і працюючого, правила
проведення робіт при виникненні аварії відповідно до плану її
ліквідації, у тому числі у разі її виникнення під час здачі–прийому
зміни при безперервній роботі;

· порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, що можуть до
них призвести;

· дані про порядок застосування засобів протиаварійного захисту і
сигналізації;

· порядок дій з надання долікарської допомоги потерпілим під час
аварії.

При викладенні тексту інструкції потрібно керуватися такими правилами:

· текст інструкції має бути коротким, зрозумілим і не допускати різних
тлумачень;

· інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги

ань на нормативні акти, вимоги
яких враховуються при її розробці. При необхідності ці вимоги наводяться
дослівно.

Розробка, узгодження й затвердження інструкцій, що діють на
підприємстві, їх перегляд, тимчасове припинення дії чи скасування
здійснюються відповідно до ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок розробки й
затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві» і з
урахуванням вимог цього Положення.

Загальне керівництво розробкою або переглядом інструкцій на підприємстві
покладається на роботодавця. Розробка чи перегляд інструкцій, що діють
на підприємстві, здійснюються безпосередніми керівниками робіт, які
відповідають за своєчасне виконання цієї роботи.

Здійснення контролю за своєчасною розробкою нових і відповідністю діючих
на підприємстві інструкцій покладається роботодавцем на службу охорони
праці.

Інструкція, що діє на підприємстві, вводиться в дію з дня її
затвердження, якщо інше не передбачено наказом роботодавця.

Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, проводиться в терміни,
передбачені державними нормативними актами з охорони праці, на підставі
яких вони розроблені, але не рідше одного разу в 5 років, а для професій
або видів робіт з підвищеною небезпекою – не рідше одного разу в 3 роки.

Використана література1. Я. О. Сєріков. Основи охорони праці: Навчальний посібник для
студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007. 227с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності