↑ Вгору

Реферат на тему

Навчання з питань охорони праці


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

11

РЕФЕРАТ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА ТЕМУ: "Навчання з питань охорони праці"

Нормативні акти про навчання питанням з охорони праціОдним з основних принципів державної політики в області охорони праці є
навчання і систематичне підвищення рівня знань працівників і населення
України з питань охорони праці.

Порядок і види навчання, інструктажів, перевірки знань з питань охорони
праці всіх працівників установлений ДНАОП 0.00 -4.12 – 99 «Типове
положення про навчання з питань охорони праці».Навчання і перевірка знань з охорони праціНавчання і перевірка знань з охорони праці працівників виконуються під
час підготовки, перепідготовки, оволодінні новою професією, при
підвищенні кваліфікації.

Підготовка працівників для робіт з підвищеною небезпекою і працівників,
зайнятих на роботах, що вимагають професійного добору проводиться тільки
в навчальних закладах.

На виробництві ці працівники проходять спеціальне навчання і перевірку
знань з охорони праці залежно від специфіки виробництва з урахуванням
вимог норм і правил безпеки праці для конкретних робіт з підвищеною
небезпекою, але не рідше одного разу на рік. Такому навчанню і перевірці
знань підлягають усі працюючі, включаючи інженерно-технічних
працівників, зайнятих на вищезгаданих роботах.

Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично, один
раз у три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони
праці у створених згідно з Типовим положенням комісіях, до складу яких
входять представники відповідних державних інспекцій з нагляду за
охороною праці.

Перші заступники або заступники керівників центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади, об'єднань підприємств, що створені
за галузевим принципом, фахівці служби охорони праці, члени комісій з
перевірки знань з охорони праці цих органів, а також викладачі охорони
праці вищих навчальних закладів проходять навчання і перевірку знань з
охорони праці в Науково-інформаційному і навчальному центрі
Держнаглядохоронпраці. Інші посадові особи проходять навчання в
навчальних закладах, що одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на
проведення цієї роботи.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку
знань з охорони праці, забороняється.Види інструктажів з охорони праціІнструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення
підрозділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і
цільовий.

Вступний інструктаж проводиться з усіма особами, що влаштуються на
роботу, працівником служби охорони праці підприємства або організації
відповідно до програми, передбаченої Типовим положенням. Він
реєструється в журналі інструктажу й у документі про прийняття
працівника на роботу.

Первинний інструктаж проводиться з працюючими, які поступили на роботу,
безпосередньо на робочому місці відповідальним за охорону праці –
начальником цеху, майстром. Зміст цього виду інструктажу полягає у
викладанні правил безпечного провадження робіт.Повторний інструктаж за змістом і організацією аналогічний первинному.
Періодичність його проведення залежить від ступеня небезпеки виконуваних
робіт.

Позаплановий інструктаж проводиться при нещасному випадку, зміні
технологічного процесу, установці нового обладнання, змінах в
законодавчих або нормативно-технічних документах з охорони праці.

Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що
характеризуються підвищеною небезпекою або при разовому виконанні робіт,
що, як правило, не виконуються працюючим.

Всі види інструктажів, крім вступного, проводяться безпосередніми
керівниками працюючих і фіксуються в журналі реєстрації інструктажів з
охорони праці структурного підрозділу.Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо дотримання діючих
нормативів по навчанню працюючих з охорони праціВідповідальність за організацію навчання з питань охорони праці на
підприємстві покладається на його власника, а в структурних підрозділах
– на керівників цих підрозділів. Контроль за своєчасним проведенням
навчання здійснює служба охорони праці або працівники, на яких покладені
ці обов'язки власником підприємства.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праціОргани державного нагляду й громадського контролю за охороною праці

Державний нагляд за дотриманням законодавчих та інших нормативних актів
з охорони праці здійснюють:· вищий нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів з
охорони праці здійснюється Генеральними прокурором України й підлеглими
йому прокурорами.

· Державний комітет України з нагляду за охороною праці;

· Державний комітет з ядерної і радіаційної безпеки;

· органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ України;

· органи й установи санітарно-епідемічної служби Міністерства охорони
здоров'я України;

Органи Державного нагляду за охороною праці не залежать від яких би то
не було господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань,
місцевих державних адміністрацій, Рад народних депутатів і діють
відповідно до положень, затверджуваних Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці мають право:

· безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні установи для
перевірки, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали й
інформацію з питань охорони праці;

· направляти керівникам підприємств і їх посадовим особам, керівникам
структурних підрозділів Ради Міністрів республіки Крим, місцевих рад
народних депутатів та інших центральних органів державної виконавчої
влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписання) про усунення
порушень і недоліків в області охорони праці;

· припиняти експлуатацію підприємств окремих виробництв, цехів,
ділянок, робочих місць і устаткування до усунення порушень вимог з
охорони праці, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

· залучати до адміністративної відповідальності працівників, винних у
порушенні законодавства або інших нормативних актів з охорони праці;

ства або інших нормативних актів з охорони праці;

· направляти власникам, керівникам підприємств подання про
невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в
необхідних випадках матеріали органам прокуратури для залучення до
кримінальної відповідальності.

Власник повинен безкоштовно створити необхідні умови для представників
органів державного нагляду за охороною праці.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці відповідають
за виконання покладених на них обов'язків відповідно до діючого
законодавства.

Громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці
здійснюють (ст. 46 Закону):

· професійні союзи – в особі виборних органів і представників;

· трудові колективи – через обраних ними уповноважених у разі
відсутності профспілки на виробництві.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право
безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог з охорони праці
і вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення
виявлених порушень нормативних актів з безпеки і гігієни праці (ст. 42
Закону).

Для виконання цих обов'язків власник за свій рахунок організовує
навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на
передбачений колективним договором строк зі збереженням за ним
середнього заробітку.

Уповноважені трудових колективів діють відповідно до типового положення,
затвердженого Державним комітетом України по нагляду за охороною праці
за узгодженням з профспілками.

Права уповноважених з питань охорони праці:

Уповноважені з питань охорони праці мають право:

· безперешкодно перевіряти стан безпеки й гігієни праці, дотримання
працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах підприємства
або виробничого підрозділу, колективом якого вони обрані;

· вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для
розгляду власником (керівником відповідного структурного підрозділу
підприємства) пропозиції з усунення виявлених порушень нормативних актів
з охорони праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

· жадати від майстра, бригадира або іншого керівника виробничого
підрозділу припинення роботи на робочому місці у випадку створення
загрози життю або здоров'ю працюючих;

· вносити пропозиції про притягання до відповідальності працівників,
які порушують нормативні акти з охорони праці;

· брати участь у перевірках стану безпеки й умов праці, проведених
посадовими особами органів державного нагляду й громадського контролю за
охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства,
місцевих органів державної виконавчої влади;

· бути обраним до складу комісії з питань охорони праці підприємства;

· бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в
районні (міських), міжрайонних (окружних) і товариських судах.

Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення їх з
роботи з ініціативи власника або залучення до дисциплінарної або
матеріальної відповідальності передбачаються колективним договором.

ся колективним договором.

Особи, які перешкоджають діяльності уповноважених з питань охорони
праці, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством
України.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення
терміну дії своїх повноважень у випадку незадовільного їх виконання
тільки за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за дотриманням
законодавства з охорони праці

Професійні спілки здійснюють контроль за дотриманням власниками
законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створенням
безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту для
працівників і забезпеченням їхніми засобами колективного й
індивідуального захисту (ст. 40 Закону).

Професійні спілки мають право безперешкодно перевіряти стан умов і
безпеки праці на виробництві, виконання відповідних програм і
зобов'язань колективних договорів (угод), вносити власникам, державним
органам керування подання з питань охорони праці й одержувати від них
аргументована відповідь.

Добровільні об'єднання громадян, працівників і фахівців з охорони праці

З метою об'єднання зусиль найманих робітників, вчених, фахівців з
охорони праці й окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту
працюючих від виробничого травматизму й професійних захворювань можуть
створюватися асоціації, товариства, фонди та інші добровільні об'єднання
громадян, які діють відповідно до Закону «Про охорону праці» (ст. 24).Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництвіВимоги законодавства до розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві

Власник повинен проводити розслідування і вести облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві (ст. 22 Закону «Про
охорону праці» і Положення, затвердженого Кабміном 21.08.01 №1094). Дія
цього Положення поширюється на підприємства, установи й організації
незалежно від форм власності.

Нещасні випадки класифікують за такими ознаками:

1. За кількістю потерпілих:

· одиночні, коли потерпає одна людина;

· групові, коли одночасно, наприклад травмуються дві чи більше особи
незалежно від ступеню ушкодження їхнього здоров'я.

2. Виробничого чи невиробничого характеру.

До виробничих нещасних випадків відносяться ті, що зв'язані з
виробництвом – такі нещасні випадки, що відбулися в робочий час при
виконанні трудових обов'язків або доручень роботодавця, у тому числі у
відрядженнях, а також при діях в інтересах підприємства. З метою
розслідування та обліку таких нещасних випадків складається акт
розслідування нещасного випадку за формою Н-5 та акт про нещасний
випадок Н-1 чи акт спеціального розслідування. Нещасні випадки, що
відбулися з працівниками на території підприємства або в іншому місці
роботи, під час перерви для відпочинку і харчування, а також під час
перебування працівників на території підприємства в зв'язку з
проведенням роботодавцем наради, одержанням заробітної плати,

оботодавцем наради, одержанням заробітної плати,
обов'язковим проходженням медичного огляду, а також у випадках,
передбачених колективним договором, розслідуються згідно з Положенням і
про кожен з них складається акт за формою Н-1.

До нещасних випадків невиробничого характеру відносяться ті, що не
пов’язані з виконанням трудових обов’язків, отруєння, самогубства,
ураження електричним струмом, опіки, отримані внаслідок стихійного лиха,
контакту з тваринами, при виконанні донорських функцій, громадських
обов’язків, при прямуванні на роботу чи з роботи транспортом, що не
належить підприємству і т. п. За результатами розслідування таких
нещасних випадків складається акт за формою НТ (невиробничий
травматизм).

3. За типом розслідування: типове чи спеціальне розслідування.

Спеціальне розслідування проводиться при нещасних випадках із
смертельними наслідками, при групових нещасних випадках, у разі
нещасного випадку з тяжкими наслідками та при зникненні працюючого під
час виконання трудових обов’язків. Розслідування ведеться з оформленням
акту спеціального розслідування за формою Н-5.

Типове розслідування ведеться з оформленням акту Н-1.Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництвіРозслідуванню підлягають нещасні випадки, що призвели до втрати
працівником працездатності на один робочий день або більше або до
необхідності переведення потерпілого на іншу (легку) роботу, а також
випадки смерті на виробництві.

Розслідування проводиться за участю представника профспілкової
організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, передбачених
Положенням, також за участю представників органів державного нагляду,
керування охороною праці й профспілок.

Про нещасний випадок свідок або потерпілий повинні негайно повідомити
безпосередньо керівника робіт і вжити заходів для надання необхідної
допомоги.

Керівник робіт, у свою чергу, зобов'язаний:

· терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому;

· повідомити про випадок роботодавцю, профорганізації;

· зберегти до прибуття комісії обстановку на місці події незмінною,
якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працюючих.

Лікувально-профілактична установа про кожне звертання потерпілого, при
посиланні на нещасний випадок на виробництві, якщо немає направлення
підприємства, повинна протягом доби повідомити:

· на підприємство, де працює потерпілий;

· у відповідний робочий орган виконавчої дільниці Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних
захворюваннях (далі – Фонд).

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім випадків
зі смертельним результатом і групових:

· повідомляє про нещасний випадок відповідному робочому органу
виконавчої дирекції Фонду;

· організує його розслідування і створює комісію з розслідування.

До складу комісії включаються: керівник чи представник служби охорони
праці; керівник структурного підрозділу, на якому працює потерпілий;
представник профспілкової організації або уповноважений трудового

удового
колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом
профспілки.

Керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону праці на місці,
де стався нещасний випадок, до складу комісії не включається.

При нещасному випадку з можливою інвалідністю до складу комісії
включається також представник Фонду.

Потерпілий або його довірена особа має право брати участь у
розслідуванні нещасного випадку.

Комісія з розслідування протягом трьох днів зобов'язана:

· обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і причетних осіб,
і, по можливості, одержати пояснення потерпілого;

· визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці;

· з'ясувати обставини й причини нещасного випадку, визначити зв'язок
цього випадку з виробництвом;

· визначити осіб, які порушили вимоги охорони праці, а також розробити
заходи щодо запобігання подібних випадків;

· скласти акт розслідування за формою Н-5 у двох примірниках, а також
акт Н-1 або НТ про випадок в шести примірниках і передати його на
затвердження роботодавцеві.

До першого примірника акта Н-5 (далі – акт розслідування нещасного
випадку) додаються акт Н-1 або НТ, пояснення свідків, потерпілих, витяг
з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що
характеризують стан робочого місця, а також, у разі потреби, медичний
висновок про наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних або
наркотичних речовин.

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти Н-1 або НТ протягом
однієї доби по закінченні розслідування.

Затверджені акти протягом трьох днів надсилаються:

· потерпілому або його довіреній особі разом з актом Н-5;

· керівникові структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для
здійснення заходів щодо запобігання подібних випадків;

· відповідному робочому органу Фонду разом з копією акта Н-5;

· відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;

· профспілковій організації, членом якої є потерпілий;

· керівнику служби охорони праці підприємства акт Н-1 або НТ
надсилається разом з першим примірником акта Н-5 та іншими супровідними
матеріалами.

Копія акта Н-1 надсилається в орган, до сфери керування якого
відноситься підприємство, а у разі відсутності такого органа –
відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевого
самоврядування.

Акти розслідування нещасного випадку (Н-5), акти Н-1 або НТ разом з
матеріалами розслідування підлягають збереженню протягом 45 років на
підприємстві, працівником якого є або був потерпілий.

На вимогу потерпілого голова комісії зобов'язаний ознайомити його з
матеріалами розслідування нещасного випадку.

По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у випадку смерті
потерпілого роботодавець, що взяв на облік нещасний випадок, складає
повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в
десятиденний термін висилає його організаціям і посадовим особам, яким
направлявся акт за формою Н-1 або НТ.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності